Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2263
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number C˛dexs 181 | Antic 121
Title of volume Ordin[acion]\s/ | del | Regne ( a la part superior del llom, a tinta)
Ordinacions del Regne ( al mig de la coberta, a tinta)
Ordinacions de […] ( al llom, trencat, a tinta)
[…] de M. Pelay ( al llom, a ploma)
Copied 1471 ca. - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-80
ff.: j-Lxxx
Collation 1-810
Page Layout 38 lÝnies (f. 12)
1 columnes
Size pÓgina 287 Î 213 mm (f. 12)
caixa 201 Î 125 mm
Hand humanÝstica
Watermark carro de dues rodes (als ff. 1-50)
mÓ amb estel (als ff. 51-80)
Pictorial elements Caplletres: molt senzilles i alguns espais en blanc (per exemple, al f. 17, de tres unitats de pauta, amb lletra de guia)
Other features Justificaciˇ: a punta seca, tot i que no es veu clarament
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: sense reclams
Condition volum restaurat, una mica deteriorat, els vuit folis inicials sˇn els que estan pitjor, a causa de la humitat; marge inferior dret, a la part inferior, menjat pels bibli˛fags. Foli 80v en blanc. Signatures alfanumŔriques de quadern a la cantonada inferior exterior (s'observen bÚ a partir del quadern “d”). Doble foliaciˇ: moderna, en xifres arÓbigues, a llapis; i antiga en xifres arÓbigues, parcialment retallada
Binding de solapa, posterior al volum (probablement del s. XVIII) amb restes d'una corda a la coberta anterior, situada al marge esquerre
History of volume Adquirit 1983
Previous owners (oldest first) Nicolau GŘells, jurista 1600 - 1700 (ex-libris a ploma, al marge inferior del f. 1: “Ex Libris Nicolas Guells 1. Vid. | et R. C.”)
Gervasi Carol (Lloc vinculat Barcelona) (a l'interior de la coberta posterior, a ploma: “Geruasi carol | in barsalona”)
Pere Vius Carreres Algarda (Floruit 1579) (a l'interior de la coberta anterior: “A 15 de juliol 1579 fue surrogatio | a mossen pere vius carreres algarda | ab letra lj trematj”)
Ciutat de Mallorca: Biblioteca P˙blica 1983 (donat per la biblioteca a l'Arxiu)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecciˇ personal
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran EnciclopŔdia de Mallorca 7:377-8
Note anotacions marginals a ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 21
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2871
Location in volume pp. 1-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3967
LloctinŔncia i governaciˇ. Ordinacions noves
Language catalÓ
Date promulgat 1413-12-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ordinacions velles vulgarment dites de mossen palay ordonades e ffetes Enla Ciutat de Mallorques per los honorables jurats dela dite Ciutat en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mo cccco xiijo … Jn manus tuas domine comenša septimo mensis
intr.: A4ra hoiats que notificha atot hom generalment de qualseuoll Condicio lo stament sien lo molt honorable Mossen Palay vniš Caualler Regent la gouernacio de Mallorques … [ 1v] … hon poran Aquellas legir e veure e pendre de Aquellas translat per šo que dela obseruanša de Aquellas nengu nos puscha scusar: Datum Maioricis vicesima menses decembris Anno Anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo Tercio decimo
text: J3n nomjne domjnj nostrj Jhesu christi et eius gracia adiuuante … [ 17] … Aliquj officiales contrarjum ffecerjnt ipsorum salarijs jmputentur et computentur omnes djcte decem ljbras vltra Reatum periurij
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2347
Location in volume ff. 17-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. CapÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Ordinacions nouelles ffetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la Abreuiacio de plets e questions Atorgades loades e Auctorizades per lo molt Alt Senyor Rey Als honorables Ambaxadors dela Ciutat e Regne de Malorques En lany dela Natiuitat de nostre senyor Mill cccc tranta [sic] Nou
intr.: [A]3ra hoiats queus mana lo honorable Mossen Bernat de luppia Caualler … [ 17v] … per šo que dela obseruanša de aquellas negu nos puscha scusar
datatio: Data en Mallorques a xxviij de setembre any dela Natiuitat de nostro senyor M cccc xxx viiij
intitulatio: Maniffesta cosa sia a tots que Nos nalffonso perla gracia de deu Rey darago … e de Sardenya
pream.: hauents lo cor a beneuenjr e pasciffichar stament dela cosa publica de nostres Regnes lo gouern e regiment dels quals nos es comanat … capitols e ordinacions del tenor saguent
acc.: Ordinacions ffetas per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobra abreujacio de plets e questions … [ 18] … Les quals ordinacions son las qujs sagueixen
dispositio: E3 primerament es ordonat que totas aquellas questions delas quals sta llur ffet en contracte o en ffe de corredor en albara o en testimonis … [ 21v] … ab tenor dela present reuocam cancellam e abolim e declaram no hauer alguna fforša nj valor
datatio: es stat dat ašo e [f. 22] ffet enla nostra Ciutat de gayeta a quinza dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor M cccc trenta Nou … dels altres nostres Regnes Any vint e quatre
auten.: Senyal ✠ de nos alfonso perla gracia de deu Rey darago … lo nostre segell pendent hauem Manat esser apposat. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt quj predictis jnterffuerunt nobiles virj Johannes dixar luppus … consiliarij domjnj regis predicti
certificaciˇ: Sig ✠ num mei georgij catalla dicti Serenissimj domjnj Regis secretarij publici … et fuit promissa in consilio
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10815
Location in volume pp. 22v-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. CapÝtols i ordinacions sobre la abreviaciˇ dels plets en el regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22v] Ordjnacions nouelles ffetes per los honorables Juratats [sic] dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la Abreuiacio de plets e questions Atorgades lohades e Auctorjzades per lo molt Alt senyor Rey Als honorables Ambaxadors dela Ciutat e Regne de Mallorques En lany dela Natiuitat de nostre senyor Mill Quatrecents trenta Nou.
intitulatio: [P]3ateat vnjuersis quod nos Alfonsus dei gracia Rex aragonum … et Cerjtanje
intr.: cupientes conseruacionj et augmento rey publice Ciujtatis … Anthonj oliues per las parts foranas Ambaxadors de Mallorques
dispositio: [ 23] P3rimerament com lo honorable mossen pera callar surrepticiament la reyal celcitut tostemps salua e contra fforma dela vnio dela qual sen porten translat e de certa ffranquesa comansant … moltas vagadas no han aquella resistencia que si mateix
dispositio: [ 28] placet domjno Regi et quonjam parum esset Rem publicam … [ 29] … jn ffuturim Recipientes et legittime stipulantes
datatio: Datum et hactum est hoc jn nostris ffelicibus castris apud turrjm de Carbonayre die decimo nono mensis maij secunde Jndicto Anno Anatiuitate domjnj Mo cccco trjcesimo nono … vero Regnorum nostrorum Anno vicesimo quarto
auten.: Sig num Alffonsi dei gracia Regis Aragonum … jussimus jnpendenti Rex alfonsus
testimonis: Testes ffuerunt Ad predicta presentes Johannes de viginti mjlis … consiliarij domjnj Regis predicti
certificaciˇ: Sig ✠ num mei Johannjs sallent illustrjssimj domjnj Regis scriptorjs … [ 29v] … georgio catala Jn cuius posse ffirmaujt atque juraujt
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10816
Location in volume pp. 29v-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3968
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] Executories dels Capitols deles Ordinacions nouelles son les qujs sagueixen
intitulatio: [N]3os nalffonso perla gracia de deu Rey darago … [ 30] … e de sardenya
pream.: en los Capitols que los ffaels nostres e [sic] barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol dela tenor saguent
dispositio: Jtem com lo present Regna sia stat abusat per alguns gouernadors o loctinents de aquells quj turmentan alguns delats … [ 30v] … e als Altres dits officials tot poder de ffer lo contrarj
conf.: En testimonj dela qual cosa manam esser ffetas las presents sots nostre sagel segret [corregit en secret]
datatio: dat en Gayeta a xvij de Juny Any dela Natiuitat de nostre senyor Mill quatressents trenta Nou Rex alffonsus
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10817
Location in volume pp. 30v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3970
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. CapÝtols sobre els comissaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 30v] N3os nalffonso per la gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salut.: Ala molt jllustra Reyna nostra molt care e molt amada muller e loctinent general … saluts e dileccions
intr.: en los capitols que Los ffaels nostres barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol dela tenor saguent
dispositio: Jtem com per diuersos Capitols de cort e ffranquesas sia largament disposat e ordonat comjssarjs no pusquen vsar dins lo present Regne … [ 31] … si desigen squjuar la ira e jndignacio nostra ensemps abla pena demunt dita
datatio: Dat en gayeta a desset de juny en lany dela Natiujtat de Nostre senyor M cccc xxx viiij Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10818
Location in volume ff. 31-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3971
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordenacions sobre els salaris
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 31] N3os nalffonso perla gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salut.: Ala molt Amada muller e loctinent general prosperitat … saluts e dilections
intr.: en los Capitols que Los ffaels nostres en barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol dela tenor saguent
dispositio: Jtem per tant com la part fforana es molt vaixade de hun temps en sa per alguns gouernadors … [ 38] … tollents vos tot poder de ffer lo contrarj a maior Cautela e decernjnts esser nulla e de neguna fforse e valor tot šo que ffos ffet per vosaltres o algu de vos en contrarj
datatio: Dat en gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiujtat de nostre senyor Mill quatrecents trenta Nou Rex Alffonsus
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10819
Location in volume f. 38r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3981
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre salaris de delegats
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 38] N3alffonso perla gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salutatio: Ala molt jllustre Reyna nostra molt care e molt amada muller e loctjnent general prosperitat … saluts e dilections
intr.: en Los capitols que lo faels nostres en barenguer vnjs … nos han presentats del tenor saguent
dispositio: Jtem com per ordinacio del present Regne los Jutges delats en las Causas … [ 38v] … lo que per vosaltres o quascun de vos ffet en contrarj
datatio: Dat en gayeta a xvij de Juny en lany de nostre senyor Mill quatrecens trenta nou Rex Alfonsus
Note porta una r˙brica afegida amb posterioritat
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10820
Location in volume ff. 38v-39
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3982
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Ordinacions sobre distribuciˇ de cort
Language catalÓ
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 38v] N3alffonso per la gracia de deu Rey darago … e de sardanya
salut.: ala molt Jllustre Reyna nostra molt cara e molt amade muller e loctjnent general prosperitat … saluts e dilections
intr.: En los capitols que los ffaels nostres en barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol del tenor saguent
dispositio: Jtem com las peccunjes quj venen a adiudicacio e distrjbucio de cort … [ 39] … šo que per vosaltres e quascun de vosaltres sera ffet lo contrarj
datatio: Dade en gayeta a xvij de Juny en lany de la natiujtat de nostre senyor Mil quatressents trenta Nou Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10821
Location in volume ff. 39-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10606
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Noves ordinacions
Language catalÓ
Date promulgat 1441-10-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39] Correccions ffetes sobre les demunt dites ordinacions en capitols .xvij. segons deuall se conte
intr.: [A]3ra hoiats que notiffica e mana lo molt magnjffich mossen baranguer dolms … [ 39v] … la correctio del tenor saguent
intitulatio: nos nalfonso per la gracia de deu Rey darago … \e/ de serdenya etc
pream.: lo diujnal adiutorj humjlment jnuocat com experiencia lo quales maestre de totes cosas haia mostrat las ordinacions dels plets ordonades … [ 40] … per so que algu de Aquelles no puixa ignorancia Allegar
dispositio: P3rjmerament com lo prjmer capitol delas ditas ordinacions segons experiencia ha demostrat sia vist esser Jmpraticable … [ 44v] … nos puxan scusar
datatio: Dat en Mallorques diluns a xvj del mes de octobre Any Mill quatrecents quoranta hun
conf.: Fo ffeta la present crjda dijous a xviiij de octobre … Mill quatrecents quoranta hun
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 46
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10822
Location in volume f. 46v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 46v] S [espai en blanc] tots que com questions e contrasts ffossen e sperassen esser entre los sindichs dela vnjuersitat dela Ciutat de Mallorques dela vna part demanans e exceptans prjmerament sobre las despesas ffetas per raho delas mjssatgerjes … en pere de sant menat gujllem e en Jaume desportel sindichs
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 52v
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10823
Location in volume ff. 52v-53
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3987
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinaciˇ relativa al temps de la sega
Language catalÓ
Date promulgat 1377-05-05
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 52v] En ffrancesch cagarrjga Caualler conseller del senyor Rey e gouernador general del Regne de Mallorques Als amats tots e sengles batles dela ylla de Mallorques … saluts et dileccio
dispositio: con lo temps de messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessarja de vegar los homens per cullir e stogar los blats … [ 53] … com las dites fferjas enlas dites coses no entenen loch hauer
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de Maig lany dela Natiujtat de nostre senyor Mo ccco Loxxvij vid. Jacobus
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10824
Location in volume ff. 53-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS pream.: [ 53] M3emorja sia al molt noble senyor mossen roger de moncade … scrjuans delas ditas corts e de mostesafs dela Ciutat e defora
dispositio: P3rjmerament lo dit gouernador coneix de tots aquels quj cometran crjm de leza magestat … [ 60v] … los dits exactors la dita moneda deuen dar al procurador Reyal
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10825
Location in volume ff. 60v-61
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 60v] Los scrjuans delas corts son tinguts de registrar e ffer Ragistrar tots ffets Ciujls … [ 61] … com ja per ordinacio se deu ffer
Note segueix un document de 1367 en llatÝ, amb la r˙brica en catalÓ
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10826
Location in volume f. 62r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4816
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Corona d'Aragˇ. Corts
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1378-04-03
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 62] Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Cerjtanje
salutatio: e dilecto consiliarjo nostro egidio de lossano mjliti … salutem et dilectionem
pream.: vidimus quandam ordinacionem … cuius scripture talis est
dispositio: Aquestes son las conaxenses pertanyents al gouernador e son offici e los drets de aquelles primerament las Causes de appellacions de Manorcha e Eujce … [ 62v] … lo dit gouernador
concl.: circa vobis dicimus et mandamus … et contra non venjant quaujs causa
datatio: Datum barchino tercia die aprilis Anno Anatiuitate dominj Millesimo trecentesimo septuagesimo octauo
Note segueix una ordinaciˇ de 1441 en llatÝ fins al f. 63r
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10827
Location in volume f. 63r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Corona d'Aragˇ. Constitucions, capÝtols i actes de cort (Barcelona)
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 63] P4 [espai en blanc] per la gracia de deu Rey darago de valencie etc
salutatio: al noble e amat conseller nostre nolfo de progorda caualler … saluts e dilectio
dispositio: per part dels ffaels nostres jurats e prohomens del dit Regne es a nos exposat que dalguns dies ensa son exides de nostre cort algunes letres … ab la present reuocam
datatio: [ 63v] Dat en barchinona a deu dies de abril lany dela Natiujtat de nostre senyor Mill trecents saxanta nou
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10828
Location in volume ff. 63v-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intr.: J3tem ad refformandum jn clerjcis honestatem … Jn consilio prouinciali terraconem viij. kalendas Marcij Annj domjnj Millesimj xvij
dispositio: C2om segons disposicio de dret axi de dret diujnal com canonjch lo priujlegi dega esser obseruat als clergues portans vestidures e tonsure … per tant que de Aquella no puxa jgnorancia allegar
datatio: [ 65] Dat en Mallorques a xxv del mes de maig any dela Natiujtat de nostre senyor Mil quatressents trenta sinch
Note segueix en llatÝ fins al f. 66
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10829
Location in volume f. 66r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3500
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Barˇ de Santa Pau. Ordinaciˇ sobre els contractes
Language catalÓ
Date promulgat 1434-09-17
Incipits & explicits in MS intr.: [ 66] Com per jnformacio daquen sollempnament rehebude per nom e \per/ part del honorable lochtinent de gouernador del Regne de Mallorques apparega clarament esser stat de molt temps enša vsitat … jncertades e reduhides Cuius quidem stili tenor talis est
dispositio: I4tem est de consuetudine Maiorjce alongo tempore citra obseruata … seu eorum surrogatos
concl.: [ 66v] Lestil damunt insert ffon assi continuat e reebut en scrjts de manament del honorable mossen Johan deffar caualler e conseller del senyor Rey e lochtinent del honorable mossen berenguer dols [sic] Caualler … gouernador del Regne de Mallorques
datatio: dimecres a xvij del mes de setembre Any dela Natiujtat de nostre senyor Mill quatrecents
Note segueix una disposiciˇ en llatÝ de 1381
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10830
Location in volume f. 67r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11188
Casa dels Jurats. Disposiciˇ sobre la jurisdicciˇ dels C˛nsols de la Mar sobre drets mercantÝvols
Language catalÓ
Date promulgat 1415 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 67] J4tem com perla transportacio ffeta en los consols dela mar Jurjdiccio dels ffets mercantiuols sien ffets al senyor Rey e a sos drets grans preiudicis … [ 67v] … ala scrjuania del Consolat hon fossen mesos los dines procehints de scrjptures dela Cort dels dits consols
Note segueix una disposiciˇ en llatÝ de 1321
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10831
Location in volume ff. 68v-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11253
Casa dels Jurats. CapÝtols per als menestrals, artistes i tots els oficis de la Ciutat de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1405 [?] - 1425 [?]
Incipits & explicits in MS pream.: [ 68v] [C]3om als menestrals e Artistes e atots los officis dela Ciutat e Regne de Mallorques sien stats ffets molts e diuerses prejudicis … [ 69] … vulla atorgar los capitols saguents
dispositio: P3rjmerament los dits manestrals o caps de officis declaren e denuncien al dit senyor com en lany Mill quatercents sinch ffos ffet Cert contracte entre los creedors dela vnjuersitat … [ 75v] … que no sien obligats a gentils homens ne als Ciutedans Jdem vt jn proximo
Note segueix una disposiciˇ de 1404 en llatÝ
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10832
Location in volume ff. 76-77
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11145
Casa dels Jurats. Disposiciˇ sobre les penes i cÓstig de l'adulteri
Language catalÓ
Date promulgat 1400 [?] - 1425 [?]
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 76] N4egu de adulteri no sia punjt en coses ne en persona si donchs la ffembre o lo marjt no proposaue clam dela forša aci ffeta … [ 77] … tant solament hage lo senyor son loysme acustumat
Note segueix en llatÝ fins al f. 77v
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10833
Location in volume ff. 78-80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3988
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Corona d'Aragˇ. Provisiˇ sobre la venda de mercaderies
Language catalÓ
Date promulgat 1460-09-22
Incipits & explicits in MS pream.: [ 78] [A]3Ra hoiats que notiffica lo spectabble [sic] e magniffich mossen vidall castella doriz … ffetes e ordonats los capitols e ordinacions saguents Miquell šabrugade
invoc.: Lo nom de nostre senyor Jesucrjst humjlment jnuocat
intr.: Lo molt magnjffich mossen vidall castelladoriz e blanes caualler conseller … [ 78v] … los qualls son del tenor e continencia saguents M. šabrugade
dispositio: P4rjmo que daqujauant alguna persona no puscha vendre a temps algunes merquaderjes draps llanes blats olis … [ 80] … sots las penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a vint hi quatre de Mars Any dela Natiujtat de nostre senyor Mill quatrecents sexante hun
Record Status Created 1992-08-03
Updated 2016-05-13