Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2253
Authors Desconegut
Titles Ars moriendi
Art de bé morir
Ars bene moriendi
Incipit & Explicits rubr.: Comença lo tractat del Art de ben morir. Emperò deu-se avisar aquell qui'l legirà al mamalt que no'l liga tot ensempsl … e la màs necesitat de la ànima
text: Per testimoni de la sancta Scriptura, hoc hi per exemples … e la tua habitació sia en aquella celestial Jerusalem, in secula seculorum, amén. Deo gratias
Date / Place traduït 1301 - 1458 ad quem (nota ms.)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 3670 Desconegut, Com hom apren ben viure e be a morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.2.2 versió 2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.2.2 versió 2
Tractat en: Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 655 , n. 149 (Ms. B)
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 18 , n. 31
Note Podria ser la mateixa obra que figura a l'inventari de la reina Maria, que començava “Com segons testimoni dela sancta scriptura” i acabava “empero no ha humjlitat al mon”
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 487
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 159 (BITECA manid 1337)
Copied 1301 - 1500
Location in witness ff. 50-78v
Title(s) Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 50] Comenca lo tractat del art de ben morir. Empero deuse aujsar aquell qujl legira al malat que nol·liga tot ensemps … e pus expediens al malat segons sa condicio e la mes necesitat de la anjma
text: [P]3er testimonj dela sancta scriptura hoc hi per exemples e pratica … [ 78v] … e la tua habitacio sia en aquella celestial Jherusalem in secula seculorum Amen. Deo gracias
References Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 85-92 , n. (transcriu fragments)
Note Segons A. Fàbrega aquest text és còpia del segle XV
ID no. of Witness 2 cnum 2697
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4801 (BITECA manid 2025)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. cxiiii-xliii
Title(s) Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiii] Comença lo tractat dela art de ben morir. Empero deuse auisar aquell qujl legira al malalt que nol ligue tot entorn o ensemps. Mas a estonades. E atena be si deu comencar al pricipi o al mig o a la fi segons veura en a affectio dell o disposicio de la manera e espay o cuyta de la malaltia ho in [?] segons que veura les materies pus abtes e pus spedients al malalt
text: [ cxiiiiv] P3Er testimoni de sancta scritura hoc e per exemple e pratica appar que molt es vtil e necessari … [ cliiiv] … per co que lo teu loch sia en pau e la tua habitacio sia en aqella celestial gloria. In secula seculorum. amen
colofó: ffinito libro sit gloria cristo deo grracias amen
ID no. of Witness 3 cnum 488
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1777 (BITECA manid 1338)
Copied Barcelona [?]: 1458 (nota del f. 1r)
Location in witness ff. 2-89
Title(s) Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] IHS. Comenca lo trectat de la art de ben morir … Incipit tractatus bene moriendi artis
text: [ 3] P3Er testimoni de la sancta scriptura … [ 89] … virtute defendi per dominum nostri ihesu xristo
References Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 79-104
ID no. of Witness 4 cnum 491
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 80 (BITECA manid 1341)
Copied 1491 - 1510 (A. Fàbrega)
1401 - 1500 (P. Bohigas)
Location in witness ff. 4r-v + 52ra-83vb ff. lvi-lxxxvii
Title(s) Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] Vna bella obra appellada la art de ben morir
índex: Capitol primer deles temptacions e batalles que han los passats e dels remeys de aquells en cartes .lvij … [ 4v] … Capitol derrer qui tracta dela recomendacio ques deu ffer prop del spirar del malalt per alguns dels acistents En cartes .Lxxxvij.
rubr.: [ 52ra] Comença lo tractat dela art de ben morir. Empero deuse auisar lo quil legira al malalt que nol lige tot ensemps … enla necessitat o disposicio del malalt
prol.: P12Er testimoni de la sancta scriptura hoc eper eximplis e praticha appar que molt es vtil e necessari … [ 52va] … qui lauors per algun altre alli present se diguen
rubr.: Capitol primer deles tempta-cions [f. 52vb] e batalles que han los passats e dels remeys de aquells
text: [ 52vb] U2Na de les grans e pus fortes temptacions e empaigs contra lo ben morir … [ 83vb] … ab los quals stigue e abite per infinita seculorum secula. Amen. DEO GRACIAS
References Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 36
ID no. of Witness 5 cnum 2295
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, 56 (BITECA manid 2215)
Copied 1491 - 1510 (A. Fàbrega)
Location in witness ff. 4r-v prel. + xxxxv-lxxvj
Title(s) Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem I-VIII
Incipit & Explicits tit.: [ 4 prel.] Taula de vna molt bella obra appellada la art de ben morir segons que per capitols se segueix
índex: Capitol primer deles temptacions … [ 4v prel.] … Capitol derrer qui tracta dela recomendacio ques deu fer prop del spirar del malalt per alguns dells acistents En cartes lxxx
rubr.: [ xxxxv] Vna molt bella obra appellada la art de ben morir a gran utilitat e confort deles anjmes de aquells los quals seran posats enlo strem dela mort
text: P7ER TESTimoni dela santa scriptura Oc e per eximlis [sic] … [ lxxvj] … la tua Jnefable pietat la anjmada de aquest seruent teu frare nostre
Condition incomplet
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 37
Note arriba a la meitat del cap. VIII. Al f. 5 preliminar segueix la taula d'una obra perduda: “Taula dela present obra la qual sapella confecio feta per lo molt reuerent maestre ffrancesch eximenis. Capitol primer En cartes lxxxiij (…) Capitol dels peccats contra lo sant spirit En cartes xcvij”
ID no. of Witness 6 cnum 2570
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 55v-57v
Title(s) Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 55v] Comença lo tractat de la art de ben morir
rubr.: Empero deu se avisar aquell quil regira [sic] al malalt que nol ligue tot entorn o ensemps. Mas aestonades … dela malaltia ho hi segons que veura les materies pus abtes e pus spedients al malalt
prol.: Per testimoni de santa scritura hoc e per exemples y pratica appar que molt es util y necessari ales persones posades en lo pas dela mort … per algun altre alli present se diguen
tit.: Capitol primer de les temptacions e batalles que han los posats en lo pas de la mort e dels remeys e ajudes de aquells
text: Vna de les grans e pus fortes temtacions … [ 57v] … finesques y abundes en los goigs de la divinal contemplacio in secula seculorum amen
Note es transcriuen vuit capítols, i al final hi ha afegit un capítol V. És còpia del Ms. Vat. 4801, núm. marginal 114-153
Record Status Created 1991-06-26
Updated 2017-10-20