Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2219
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles Cròniques d'Espanya
Chroniques de Espanya
Date / Place escrit 1517 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Carbonell et al. (1997), Cròniques d'Espanya
Tractat en: Alcoberro i Pericay (1993), “L’Arxiu Reial de Barcelona i la historiografia humanista: les Cròniques d’Espanya de Pere Miquel Carbonell”, Pedralbes. Revista d'Història Moderna
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 302-4 , n. 14954 Hauf
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 553
Subject Espanya
HISTÒRIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9730
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1529/I (BITECA manid 1797)
Copied 1391 - 1400 (ed. Bohigas, p. 30, Tractat de cavalleria)
1476 - 1500 (afegits posteriors)
Location in witness f. 39v-40v ff. xxiiiv-xxiiiv
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 39v] trasumpt de un alettra tremesa per lo reverend senyor mestre jacme perez bisbe de gratia de la seu de valencia cal molt noble baro don pere ramon de moncada senyor de vilamerxant. Senyor molt spectable vostra letra he rebuda en la qual sesijau saber la geneologia e principi de la casa de moncada … [ 40v] … la qual yo tinch per special filla e senyora
Condition extractes
ID no. of Witness 2 cnum 1728
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25 (BITECA manid 1988)
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona, Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1546-11-15 (segons el colofó)
1547 (segons la portada)
Location in witness ff. Iva prel.-IVvb prel. + ira-cclviiivb
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ f. Ir prel.] Chroniques de Es= | panya fins aci no diuulgades:que tracta dels No|bles e Jnuictissims Reys dels Gots: y gestes | de aquells: y dels Comtes de Barcelona: e Reys | de Arago:ab moltes coses dignes de perpetua | memoria. Compilada per lo honorable y discret | mossen Pere Miquel Carbonell:Escriua y Ar- | chiuer del Rey nostre senyor. e Notari publich | de Barcelona. Nouament imprimida en lany. | M.D.xlvij
tit.: [ Iva prel.] Aci comença la Taula de | la present Chro | nica ho historia de Espanya
índex: Del primer libre. | La Prefacio ho Prolech dela present Chro|nica … [ IVvb prel.] … Una Epistola del auctor dela present Chroni- |ca tramesa al Regent la Cancellaria [sic] del Rey | Misser Barthomeu de Ueri:narrant lo fet de | la cuitellada dada al Rey Ferrando. fol.cclvj. | Fi dela present taula
rubr.: [ Ir] Chronica :ohystoria de Espanya | Composta:e hordenada:per Pere Mi | quel carbonell. Archiuer del | Rey nostre Senyor. E notari | Publich de Bar-|celona ✠
text: [ Ira] C6On estats | Molts homens | e son Encara | en lo temps: | present desi-jants legir ab | Auctors aprouats : no sola|ment dels Reys de Arago | e Comtes de Barçelona |Mas encara dels Gots … [ CCLVIIvb] … dime | cres sanct que comptauen. xxij. de Març. | Any. M.ccccxcvij. Cuius anima in pa- | ce requiescat. Amen. | Laus immenso deo
colofó: [ CCLVIIIr] Alahor y gloria de nostre senyor deu Jesuchrist:y dela humil | verge Maria: es acabada la present hobra delas Chroniques de Catha | lunya tretas [sic] del Archiu Real per lo honorable e discret mossen Pe | re Miquel Carbonell quia Archiuer Real e notari publich de Bar|celona. Y estampat en la insigne Ciutat de Barcelona per | CARLES Amoros y ha despesas de mossen Jau | me manescal: y mossen Raphael deuder major: y | mossen Jonot gordiola: y mossen Jonot | trinxer Mercaders de libres Ciuta-| dans dela dita Ciutat de Barce|lona a. xv. de Noembre. | Any. M.D.xxxxvj. | J.C. | ✠
registre: Registre del present libre: en lo qual y ha dos cuerns de sinch fulls: la hu es | en lo abecedari primer .e. laltro es enlo abecedari segon .J. | a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x.y.z.A.B.C.D.E.F.G.H.J
Associated Texts als folis 101-202 inclou texid 1825 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
ID no. of Witness 3 cnum 8731
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 87-116
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 87] Chroniques de Espanya fins aci no diuulgades que tracta dels Nobles e Jnvictissims Reys dels Gots y gestes de aquells y dels Comtes de Barcelona e Reys de Arago ab moltes coses dignes de perpetua memoria. Compilada per lo honorable y discret Mossen Pere Miquel Carbonell [nom subratllat] Escriua y Archiuer del Rey nostre senyor e Notari publich de Barcelona Novament imprimida en lany M.D. xlvij
text: [ n] E es cosa certa, que antigament … [ 116] … e no voler li haber merce
Associated MSS/editions manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Note la Crònica es còpia d'un exemplar de la Casanetense, segons consta a l'índex
Record Status Created 1991-06-03
Updated 2012-04-20