Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2214
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Proposició a les Corts de Saragossa
Date / Place promulgat 1398
Language català [?]
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Persona: García de Heredia, Arquebisbe Saragossa [1383-10-13 - 1411-08-01] (inclou la resposta de)
Persona: Huc, Bisbe de València (la resposta i proposta al rei del mateix G. de Heredia i la resposta en nom del rei per)
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 549
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1724
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/482 (BITECA manid 1794)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. clviv-clxx ff. 157v-171
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Proposició a les Corts de Saragossa, promulgat 1398
Incipit & Explicits rubr.: [ clviv] En nom de deu e dela verge marja proposicio feta per lo molt alt princep e senyor lo senyor en Marti per la gracia de deu Rey darago de valencia de Cerdanya e de Corcega Comte de barcelona de Rossello e de Cerdanya vengut de Cicilia als Aragoneses en la Esgleya de sent Saluador en la Ciutat de Saragoça per raho dela Cort conuocada en la dita Ciutat per lo sagrament de feeltat que feren al dit senyor e juraren lo senyor Rey de Sicilia son primogenjt en senyor a present e Rey apres sos dies en lany Mil ccc.xc.xiij. a xxix dabrjl en la forma seguent.
tema: Hec est victoria que vjncit mundum fides vostra
pream.: Bona gent les paraules per nos proposades son escrites en la primera canonjca de sent Johan al Cinquen capitol la esposicio de aquelles es / Aquesta es la victorja que venç lo mon la fe vostra per que los antichs feren questio la victorja del mon en que estaua alguns tenjen oppjnjo que estaua en tres coses o en vna de aquelles Primerament en fortalea corporal … [ clviij] … Ales quals paraules a laor de vosaltres Aragoneses podem notar dues coses honor molt excellent per la terra djuulgada quja fec est victorja la Segona virtut molt trancendent en aquest Regne fon dada quja fides vostra
text: Dehim primerament que en los aragoneses deu esser notada honor molt excellent per la terra diuulgada en ço que diu hec est victorja E verdaderament gran es la honor quels aragoneses han conquistada per moltes victorjes … [ clx] … nostre fill lo Rey de Cicilja apresent per vostre senyor E apres nostres dies per vostre Rey per manera que ental punt se faça aquesta fe que nos e vosaltres puscam vençre lo enemjch del mon E que exjnt de aquesta vida siam coronats en la glorja perpetual
tit.: Resposta del Reuerent pare en crist don Garcia deredia Archabisbe de Saragoça
text: Salus nostra jn manu tua est tamen respiciat uos dominus noster et leti seruiemus Regi / Molt Excellent princep e Reduptable senyor les paraules per mj proposades escrites son Genesis .xxvij.o. capitulo. E la sentencia literal es aquesta / la salut nostra en la tua ma es tansolament guarda a nos senyor nostra e alegres seruirem al Rey … [ clxv] … per tal manera que sia seruey de deus e exalçament de uostra Corona Amen
rubr.: [ clxvv] Aquesta es la proposicio feta per lo molt Reuerent pare en christ larchabisbe de Saragoça en lo finament deles Corts
intr.: Molt excellent e reduptable princep e senyor la present jornada es lo dia en lo qual la vostra honorable cort de Arago ha atesa e aconsegujda la sua fia … quant al present proposit yo he dues consideracions
text: La primera dela fi clara e patent que altament vostra honorable cort de ARago ha aconseguida la qual es benauenturança dela terra … [ clxviijv] … que deus mantinga auos e anosaltres en lo seu regne en beuauenturança spiritualmen
text: E feyta la dita proposicio per lo dit molt Reuerent pare en christ lo arcabisbe de Caragoca lo dito [sic] senyor Rey mando [sic] almolt Reuerent pare en christ don hugo per diujnal miseracio bisbe de Valencia quj present era que en nom e per part del dit senyor fes resposta … [ clxx] … donant pau justicia e sanitat en aquell per tal manera que quant ell haura noua de vosaltres puxa anostre senyor retre gracies e alegrar son cor
Note es tracta d'una transcripció dels discursos oficials pronunciats amb motiu de la cloenda de les corts, el primer a càrrec del rei, el segon en resposta, fet per l'arquebisbe de Saragossa i, a precs del rei, tot i que refusa parlar en un primer moment, l'arquebisbe de València respongué en nom del rei; tots tres són peces oratòries construïdes sobre citacions bíbliques i d'altres autoritats, a manera de sermons. En l'espai que romangué en blanc al peu del f. clxx una mà posterior, mal destra, escrigué un esborrany de carta en castellà
Record Status Created 1991-06-02
Updated 2008-11-03