Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2211
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-31 (2)
Title of volume Constitucions | Capitols | i | Actes de Cort | Ferran II | a | Felip I ( al teixell)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. (García Craviotto)
Barcelona: Pere Miquel [?], 1493 ca. - [?] (Goff)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12 (folis de l'imprès)
ff.: 380-392 (fol. antiga de l'imprès)
ff.: II + 369-635 + II (fol. general antiga del volum)
ff.: II + 202 + II (fol. general del volum)
Collation a-b6
Page Layout 42 línies (f. a ii)
Size pàgina 295 × 210 mm
caixa 207 × 145 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades
Rúbriques en vermell (f. 1)
Il·lustració escut de Catalunya a tota pàgina (f. 1)
Condition en bon estat; és en blanc el f. 391v de l'antiga foliació del volum, és a dir, el verso del darrer foli de l'imprès. Sense errades a les signatures
Binding moderna, en pergamí, amb els talls daurats
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1557 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (3). Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1557 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (3). Barcelona: Pere Miquel, 1493 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1822 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (4). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 2072 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-31 (5). Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2357 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Capbreu del notari Jaume Isern (3-8-1422/28-4-1429). Barcelona:, 1422-08-03 - 1429-04-28. Desconegut, Recepta per a llevar el dolor, escrit 1429 [?].
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 9-VII-31 (2006)
Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2 , n. 237
Catalogat a: Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. F-91+93
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3 , n. 33
Tractat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke 8 , n. col. 302
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 121 , n. CXCII
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV 1 , n. 263
Note volum on s'han relligat junts diversos textos. Amb anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2278
Location in volume ff. 1-8v (fol. mod.)
ff. 380-388 (fol. ant.)
ff. a-b iiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2627
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos
Language català
Date promulgat 1486-04-21
Incipits & explicits in MS intr.: [ 1] I6N christi nomine Pateat cuntis: Quod cum inter seniores pagensium de remença ex vna: et ipsos pagenses iamdicte condicionis principatus Cathalonie partibus ab altera fuerit firmatum compromissum … Tandem die vicesimo primo mensis aprilis anni presentis et infra scripti millesimi .cccc.lxxxvj. dictis partibus ad audiendam sentenciam assignata et notificata dominus serenissimus dominus Rex arbiter et arbitrator et amicabilis compositor sedens more iudicis iudicantis intus quandam cameram monsterij sancte Marie de gaudalupo [sic] suam inter ipsas partes protulit sententiam in hunc qui sequitur modum
intitulatio: Nos don Ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … e Comte de Gociano
pream.: En virtut del poder a nos atribuit per los senyors o senories dels pagesos de remença e o [sic] de mals vsos de vna part:e per los dits pagesos del nostre principat … [ 1v] … proceim a sentenciar arbitrar e declarar sobre les dites questions e debats en la forma seguent
dispositio: E PRIMERAMENT per quant per part dels dits pagesos nos es feta gran clamor de sis mals vsos vulgarment appellats: … [ 8v] … lo pare de Narcis goxat: en Volart de Canoues. Jo el rey
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2282
Location in volume ff. 8v-11 (fol. mod.)
ff. 388v-391 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1549
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Interpretació de la sentència sobre les remenses
Language llatí
Date promulgat 1493-11-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8v] La interpretacio feta per al magest [sic] del senyor Rey. sobre alguns caps dela sentencia per sa magestat donada.
pream.: [ 9] H4Oc est translatum fideliter … et aliorum pagensium vulgo dictorum de redimentia capitula serieri sequentis.
tit.: Lo primer capitol abla qual humilment recoren a vostra real majestat los sindichs deles remences
text: M4Olt alt e molt excellent Rey e senyor a vostra real magstat [sic] humilment recoren en Johan almar e lorenç spigol sindichs deles remenses … [ 11] … vt supra patet scribi feci et clausi die sexta decima mensis nouembris anno a natiuitate domini milesimo quadringentesimo nonagesimo tercio. Deo gracias
Note Text dividit en capítols
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2794
Location in volume f. 11r-v (fol. mod.)
f. 391r-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1552
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Com s'han de pagar els censals pels mals usos
Language català
Date promulgat 1488-01-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Com los tres sous de cens son per los mals vsos es pagan segons quins mals vsos fan e dels masos morts
intitulatio: D4On ferrando per la gracia de Deu Rey de Castella … e Comte de Gociano
salutatio: al illustre Jnfant don Enric nostro molt car:eamat cosingerma: … [ 11v] … als quals las presebts seran presentades e acada vno dells salut e dileccio
dispositio: Entes hauem per humil exposicio a nostra magestat feta per part de alguns sindichs dels pagesos quis dien de remença … apena de Mil florins dor anostres cofrens aplicadors. Data en Saragassa [sic] a.ix.del mes de Janer del any Mil.cccclxxxviiij. Yo el rey. Ut vic. (…) conser. generalis.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2280
Location in volume f. 12 (fol. mod.)
f. 392 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2628
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Com es deu prestar lo homenatge
Language català
Date promulgat 1488-01-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Com se deu prestar lo homenatge
intitulatio: D4On ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … e Compte de Gociano
salutatio: al illustre Jnfant don Enrich nostro molt car e amat e loctinent general … salut e dileccio
dispositio: Per quant enlo sete capitol dela sentencia per nos promulgada … sots les penes enlo conpromes e sentencia conteugudes [sic]
datatio: Dade en Ceragossa a.ix. del mes de Janer del any Mil.cccclxxxviij Yo el Rey.
conf.: Ut vic. … oficialis generalis conser
Number of additional copies of edition 12
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1355
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 20 (2)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 11-22 (foliació general del volum)
Collation a-b6
Size pàgina 270 × 192 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements caplletres decorades de cinc unitats de pauta, llevat d'algun cas en què manquen i en el seu lloc es veu la lletra de guia; escut reial a la portada
Condition taques d'humitat; exemplar complet
Binding vegeu descripció del MANID 2212
Previous owners (oldest first) Arxiu reial de Barcelona (segons nota d'arxiu)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2458 MS: València: Universitària, 145(66. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables
Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)
Licoccia (1999), Inspecció personal
Avenoza (1994), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impresos, vegeu la descripció general del volum al MANID 2212. Amb algunes anotacions al marge en llatí i passatges assenyalats

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1356
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 51 (3)
Title(s) in copy Constitucions | de Catalunya ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 602 + III (volum)
ff.: 12 (= 353-365) (obra)
Size pàgina 295 × 200 mm
Condition en bon estat
Binding antiga, en cuir sobre cartó
Previous owners (oldest first) Josep Bus i Domènech, argenter 1700 [?] - 1800 [?] (ex-libris mà del s. XVIII)
References (most recent first) Arxiu de la Corona d'Aragó (1993), Catálogo de incunables
Marnierre (1999), Inspecció personal
Avenoza (1994), Inspecció personal
Note comprat a un llibreter de Barcelona. Volum amb notes marginals a ploma que aplega diverses obres

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1323
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-V-13
Title(s) in copy FERNANDO II | LEYES | 1498 ( al teixell, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 28 (= ii + 12 + xiv)
Size pàgina 287 × 196 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition foliació moderna a llapis centrada al peu del foli; els xiv folis del final són en blanc; exemplar en molt bon estat
Binding en pell, moderna amb cinc nervis
References (most recent first) Reproducció parcial de l'exemplarsde la BdC 2-V-13 (2006)
Avenoza (2006), Inspecció personal
Soriano (1995), Inspecció personal
Note volum amb anotacions marginals ss. XV-XVI
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/30440 reproducció digital vist 2017-05-24
http://cataleg.bnc.cat/record=b1504612~S13*cat# catàleg vist 2017-05-24
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/697 enquadernació vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1369
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 16 Fol (1)
Title(s) in copy Sentencia arbitral | abolint els mals usos | dels remensas | dada a Barcelona 1493 ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 (= iiii + 12 + iiii)
Size pàgina 291 × 197 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, restaurat
Binding en pergamí, talls daurats, escut de Barcelona en or i vermell al pla anterior de la relligadura, guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Jaume Espona i Brunet, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Microfilm de l'imprès Esp 16 de la BdC (2002)
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Reproducció de la Sentència sobre els remenses. Exemplar de Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp 16 Fol (2003)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1995), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3223
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 437-448
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel·lani

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3180
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-23 (2)
Title(s) in copy CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537 ( al teixell, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation a-b6
Size pàgina 300 × 210 mm (f. a j)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat, sense foliació ni signatures de quadern; b6v en blanc
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3137
City and Library Montpellier Médiathèque Municipale Emile Zola
Collection: Call number Médiatheque E. Zola: V9933 (3)
Title(s) in copy ORDINACION[S] | GENERALS DE | CATHALV | nya | .1413. ( al teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 262-373
Collation a-b6
Size pàgina 300 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding antiga (s. XVIII?) pergamí sobre cartoné poc rígid, en bon estat tot i que bruta
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Note sense anotacions; text controlat amb Cnum. 2278

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1989
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call number OE XV 648 Rés. (pièce 2)
Title(s) in copy CONSTITVCIONS | DE | CATHALVNYA ( gravat en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12 (segona pe‡a del volum)
Collation a-b6
Size pàgina 268 × 195 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació; volum factici on s'han relligat juntament diverses disposicions sense retallar-ne els marges per igualar-les totes
Binding en pell vermella sobre fusta, amb les armes de Colbert amb ferros daurats. El llom té sis nervis i els entrenervis daurats amb l'anagrama de Colbert coronat
Previous owners (oldest first) Paris: Abbayée de Sainte-Geneviève 1742 a quo (exlibris a tinta a la portada: “Ex libris Stae. Genouesa parisiensis. 1742”)
Paris: Bibliothèque Colbertine (superlibris imprès en or a la coberta (armes) i al f. I de guardes la nota “aux armes de Colbert”)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Bresson et al. (1994), Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-1808) de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 66 , n. 157
Note algunes anotacions marginals i subratllats del s. XVI; nota moderna de la biblioteca, a llapis, indicant la data de promulgació, 1488

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3187
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R.88 (6)
Title(s) in copy CORTS | DE | CATALUNYA | DE | 1517-53 ( al teixell de pell vermella, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
Collation a-b6
Size pàgina 267 × 190 mm (portada primer imprès)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: gravades
Condition paper brut, amb taques d'humitat, b6 verso en blanc. Sense colofó
Binding moderna, pell clara sobre cartó amb daurats al llom
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note relligat juntament amb altres constitucions. Anotacions marginals i passatges marcats

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1481
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 39-IV-13 (2)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-12 + I
Collation a-b6
Size pàgina 290 × 198 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements orla amb grotescos als laterals i sanefes de rosetes a la part superior i inferior al frontispici, f. a i; caplletra de sis unitats de pauta, també en aquest foli, sobre fons vegetal; a la resta del volum, caplleters de quatre línies de pauta sobre fons vegetal
Condition en bon estat
Binding relligadura de la Biblioteca, amb els talls daurats
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al marge inferior del f. a ii del primer imprès del volum: “Con este libro sirbio a su magestad el doctor Burgos de Paz vecino de Valladolid por prjncipio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la Sentencia per les turbacions passades, la Sentencia entre senyors i remenses i Com se deu prestar lo homenatge, segons l'imprès d'El Escorial 39-IV-13 (1, 2 i 3) (1995)
Note exemplar relligat amb d'altres impresos 1314 (MANID 2212). Té imprès per contacte una portada que duia orla, l'escut de Catalunya i al capdemunt una composició idèntica a la de la portada d'Esc. 29-V-2 (5) (Corts de 1503 Duran Salvanyac per a L. Milà 1526)

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 3064
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 6628 (2)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + I + 11-22 + I + I
Collation a-b6
Size pàgina 295 × 201 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum en mal estat, tot i estar restaurat, amb taques d'humitat i paper trencat que afecta la lectura del text. Sense foliació. Errades a les signatures de quadern: *a2 i *a3 (per a2 i a3)
Binding moderna, mitja relligadura en pell i cartó, amb guardes en paper d'aigües. Marges del llom amb lleugera decoració en daurat
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia , n. 390
Note relligat conjuntament amb les Constitucions de Catalunya de 1486-93 (COPID 3065); al marge inferior de l'interior de la coberta, etiqueta dymo amb la signatura del volum “SM. 6628”. Algunes anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1480
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call number Law Library: LAW SPAIN ARAGON 2 1500 | Antic Incun Goff F-93 LLRBR
Title(s) in copy CONSTITUTIONES DE CATALUNYA LA SENTENCIA ARBITRAL DEL REY DON FERNANDO SOBRE ELS MALS USOS 1488 ( al llom de l'estoig on que protegeix l'exemplar)
CONSTITUCIONES [sic] DE CATALUNYA | LA SENTENCIA ARBITRAL | DEL REY DON FERNANDO | SOBRE ELS MALS USOS | 1488 ( títol a la relligadura)
La sentencia arbitral del rey don fernando donada sobre els mals vsos ( al f. a i, per una mà del s. XVI)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14 (= I + 12 + I)
ff.: I + 113-124 + 1 (segons una foliació antiga, potser del s. XVI, de quan formava part d'un volum més gran)
Collation a-b6
Size pàgina 301 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements no conserva portada amb escut. Inicial de 6 up amb decoració renaixentista; orla de sis peces (horitzontals de Rosenbach i verticals -amb motius de jardins i m‘ascares- pròpies d'Amoròs
Condition restaurat, en bon estat, malgrat alguna taca d'humitat
Binding moderna, en cartró
History of volume Adquirit 1941-01-22
References (most recent first) Faulhaber (1998), Carta
Soriano (2005), Inspecció personal
Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)
Goff (1973), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection. Reproduced from the annotated copy maintained by F. R. Goff 240 , n. F-93
Note relligat amb la Concordia de la reina Elionor (Goff F-72). Duu una anotació manuscrita amb el títol: “La sentencia arbitral del rey don ferrando donada sobre los malos vsos”. Exemplar llegit i esmenat, amb subratllats, anotacions marginals i dibuixos. Sense indicació de procedència

Record Status Created 1992-06-05
Updated 2024-05-08