Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2207
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 4-3-44 (1) | Antic E. M Tab. 67 N. 18; R. 7671; 771
Title of volume […] Ortigús/ | Plant | dela SS. | Virgine | et alior ( a ploma, al llom,)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 23 (= I + 22)
Collation a8 B8 C6
Page Layout 2 columnes (ff. a ii-[a viiir], b i-b iiiir, [b viv]-c vv)
39 línies (f. aiij)
Size pàgina 199 × 138 mm (a iij)
caixa 159 × 211 mm
columna 159 × 54 mm
Font gòtica
Watermark columna
Pictorial elements Altres: orla a la portada, amb motius vegetals i àngels; al verso gravat representant la crucifixió amb la Verge i sant Joan al costat de la creu i els símbols dels evangelistes als quatre angles; als ff. iiiv, [a viiv] i [c v] es repeteix el mateix gravat representant la crucifixío amb la Verge i sant Joan, més petit que l'anterior, que ocupava tot el foli; al f. a iiiiv gravat representant la mort; al f. [a v] la Verge i els apòstols a Pentecostes. La primera aplletra està gravada i decorada amb una figura humana; al f. [a viii] la coronació de la Verge pels àngels amb el nen als braços, dins d'una orla re
Condition en bon estat, marge superior retallat; exemplar sense foliar
Binding en pergamí flexible, amb corretgetes de badana per lligarla
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil 1539
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2426 Ed.: Sevilla: Colombina, 4-3-44 (2). Pere Posa, 1518-09-28. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Mahiques (2011), “Lo Credo in Deum aplicat per sos articles a la Mare de Déu d'Esperança y los goigs: un imprès amb obres de Narcís Vinyoles”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 63 = Miscel·lània Albert Hauf, 2
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 12 , n. 205560
Facsímil: Reproducció parcial del Plant de la Verge Maria i altres poemes (Sevilla: Colombina 4-3-44) (2003)
Vist per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 531 , n. 51
Tractat a: Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 3
Tractat a: Rodríguez (1967), “Autores espirituales españoles en la Edad Media”, Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, 1. Siglos III-XVI , n. 229
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2114
Tractat a: González y Sugrañes (1918), Contribució a la historia dels antichs gremis dels arts y oficis de la ciutat de Barcelona, 2. Llibreters, estampers 110 , n. 247
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:464-65
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 3 , n. 3278
Note al capdamunt del llom a ploma, deteriorat, el N. 18 i al peu una etiqueta amb el 44. Al volum estan relligats junts dos impresos. A la primera guarda hi ha una signatura a ploma, ratllada M 67 18; al verso el R. 7641, també ratllat i al seu costat el núm. 771. Al marge superior del primer full el núm. de Colón 9876. No duu anotació de compra

Internal Description
Number of texts in volume: 23
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2733
Location in volume ff. a - [a viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5078
Miquel Ortigues. Estant la Verge gloriosa
Language català
Date escrit 1511 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a] Plant dela verge Maria ab les dolors : elahors de aquella : e la visitacio de sancta Elizabeth. E altres hobres fetes en lahor del sagrament de altar : e de Joaquim e sancta Anna : e de sant Miquel : e de sant Onofre : e lo Credo in deum : ab vna protestatio : la Aue maria : lo Pater noster : e la Salue regina. Ab les hystories corresponents
tit.: [ a ij] P5Lant de la sacratissima verge maria senyora nostra : contemplant lo seu glorios fill Jesus redemptor nostre crucificat. Ab algunes deuotes contemplations. Ordenat per lo discret en Miquel ortigues notari de Valentia. Commensa lo introit
text: [ a ijra] E2Stant la ve rge [sic] gloriosa | com am are [sic] dolorosa … [ [a viij]rb] … La qual mon fill vos donara | per amor mia
Condition incomplet
Poetic Stanza 741 vv.
Note després del v. 50, hi ha una llacuna de dos versos (“celestials | hon son los actes diuinals”, de l'edició conservada a l'exemplar CF 4/8 de la BUV). El text està escrit a dues columnes, a excepció de la rúbrica inicial, que ocupa tota la caixa d'escriptura
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2731
Location in volume f. [a viij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5079
Desconegut. Los grans turments qui recitar poria
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a viij]v] Coples a la sacratissima verge Maria
text: Los grans turmens : qui recitar poria … Per que en los cels : lohem la virtut vostra. | Amen
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2732
Location in volume ff. [a viij]v - b [j]vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5080
Desconegut. Mirau tots la gran dolor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a viij]v] Coples de la sacratssima [sic] verge Maria senyora nostra contemplant lo seu glorios fill Jesus mort: e posat sobre les sues castes faldes
text: [ b [j]ra] M2Jrau tots la gran dolor … [ b [j]vb] … aquell goig que sempre dura
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7740
Location in volume ff. b [j]v - b ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5297
Desconegut. O, mare beneyta de humana natura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b [j]vb] Oratio
text: O mare benyta / de humana natura … [ b ij] … Un tal sentiment / quem falue y deffena
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7741
Location in volume ff. b ij - b iij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5395
Desconegut. Mare sou tan estimada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b ij] Cobles en lahor dela Santissima verge Marie mare de Jesus
text: [ b ijra] M2Are sou tan estimada | de Jesus omnipotent … [ b iij] … pregau ben auenturada | per lo quius es deuot seruent
Poetic Stanza 1 x 4, 15 x 8, 3 x 4
Note les tres darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada”, “Supllicatio” [sic] i “Seguida”. El text està escrit a dues columnes, a excepció de la rúbrica inicial
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2458
Location in volume f. b iijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5081
Desconegut. Puix Déu etern, o, Verge preciosa!
Language català
Date escrit 1518 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iij] Oratio
text: Puix deu etern / o verge preciosa … [ b iijv] … Suppliqueus molt : que vos me siau guia | AMEN
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2274
Location in volume ff. b iijv-b iiijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5082
Desconegut. Dignament fos visitada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iijv] Cobles dela visitacio dela benauenturada sancta Elizabeth mare del glorios sanct Johan baptista
text: [ b iijva] D2Jgnament fos visitada … [ b iiijrb] … deliiurau [sic] nos dia e nit
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 5189
Location in volume f. b iiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5083
Desconegut. Elizabeth sancta, humil y honesta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iiijv] Oratio
text: Elizabeth sancta : humill y honesta … La gracia sua : hins salue y perdone
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 5190
Location in volume ff. b iiijv - [b vj]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5084
Desconegut. Tres actes molt grans damor yo contemple
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iiijv] Cobles en lahor del sanct sagrament del altar
text: [ [b v]] T2Res actes molt grans : damor yo contemple … [ [b vj]] … Saluau me puix so / la vostra factura | AMEN
Poetic Stanza 8 x 10, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 5191
Location in volume ff. [b vj] - [b vij]vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5085
Desconegut. ¨Qui pot dir lahors condignes
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vj]] Cobles en lahor dels beneuenturats sanct Joachim e sancta Anna pare e mare dela sacratissima verge Maria senyora nostra
text: [ [b vj]v] Q2Ui pot dir labors [sic] condignes … [ [b vij]vb] … per sos prechs siam saluats | AMEN
Poetic Stanza 1 x 4, 22 x 8
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 5192
Location in volume f. [b vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5086
Desconegut. La gran valor qui estimar poria
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vij]v] Oratio
text: La gran valor qui estimar poria … Pregau a deu : li placia saluar nos
Poetic Stanza 1 x 11
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 5193
Location in volume ff. [b viij]va - c [j]rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5434
Desconegut. Loem vos ab alegria
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b viij]va] Cobles en lahor del glorios e benauenturat princep sant Miquel defenedor deles animes nostres
text: L2Ohem vos ab alegria | Miquel princep excellent … [ c [j]rb] … y portau me en companyia | De Jesus omnipotent
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Seguida”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 5194
Location in volume f. c [j]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5088
Desconegut. O, princep gran sant Miquel glorios
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c [j]] Oratio
text: O princep gran / sanct Miquel glorios … Fent me seruar / los manaments de deu | AMEN
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 5195
Location in volume f. c [j] - c ijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5089
Desconegut. Tanta es la excellentia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c [j]] Lahors de sanct Onofre
text: [ c [j]va] T2Anta es la excellentia … [ c ijrb] … que li fou intercessor
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 5196
Location in volume f. c ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5090
Desconegut. O, sanct glorios de molt gran valia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c ij] Oratio
text: O sanct glorios / de molt gran valia … Pregau quens perdone / los greus peccats nostres
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 5197
Location in volume f. c ijva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5091
Desconegut. O Déu immens de Israel
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c ijva] Lo pater noster
text: O2 Deu inmens de israel | qui habitau alt en lo cel … [ c ijvb] … y a vos senyor beneyt lohar | sens fi Amen
Poetic Stanza 55 vv.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 5198
Location in volume ff. c iijra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5092
Desconegut. Puix molt vos plau lo presentar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iijra] La aue Maria
text: Puix molt vos plau lo presentar | de le saluts queus va portar … [ c iijrb] … per que pugam ser collocats | en Paradis. | AMEN
Poetic Stanza 47 vv.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 5199
Location in volume f. c iijrb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3751
Desconegut. Puix per vos, Verge Maria
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iijrb] La Salue Regina
text: P2Uix per vos verge Maria | en lo cel regnam sens fi … [ c iijvb] … contra los enemichs malignes | dela vostra sanctedat
Poetic Stanza 12 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Seguida”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 5200
Location in volume ff. c iijvb - [c v]rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4669
Desconegut. Per obtenir salvació
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iijvb] Lo credo in deum ab vna necessaria y molt deuota protestacio
text: [ c iiijra] P2Er obtenir saluacio | y dels peccats remissio … [ [c v]rb] … qui regna y viu en trinitat | alt en lo cel
Poetic Stanza 159 vv.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 5201
Location in volume f. [c v]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4664
Desconegut. O Déu eternal, virtut infinida
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c v]] Oratio e protestacio
text: O deu eternal / virtut infinida … Virtut tal y tanta / que puga saluar me. | AMEN
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 5202
Location in volume f. [c v]r-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5096
Desconegut. Gracies vos fas, Senyor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c v]r] Oratio ales plagues de Jesus
text: [ [c v]rb] G2Racies vos fas senyor | salut de nostra infinida … [ [c v vb]] … deu nos donchs saluacio | pe [sic] lamor queus [sic] tenieu tanta | AMEN
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 5203
Location in volume ff. [c v]v - [c vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5097
Desconegut. Jesús beneït qui mort tan dolorosa
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c v]v] Oratio
text: Jesus beneyt / qui mort tan dolorosa … [ [c v]v] … Puix son majors / lo [sic] vostros dignes merits: | DEO GRACJAS
colofó: [ [c vj]] A lahor e gloria de deu omnipotent e de la gloriosa e humil verge Maria mare sua senyora nostra. Feneix lo present tracat apellat plant dela verge Maria : enlo qual ha moltes deuotes orations e contanplations dela passio de Jesuchrist. Estampat enla Jnsigne ciutat de Barçelona per Mestre Johan Rosembach Alemany a .v. del present mes de Aguost. Any Mill. d. e. xxviij
Poetic Stanza 1 x 12
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11286
Location in volume ff. ccxlviirb-cclivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10800
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de Barlam eremita
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlviirb] La vida de Barlam hermita: e com conuerti lo benauenturat josaphat fill del rey auemir
text: [b]4Arlam hermita del qual compila la sua vida johan damascen ab molt gran studi … [ cclivb] … Apres foren portats abdosos enla ciutat de iosaphat:e foren aqui soterrats ab gran honor e feren aqui apres molts miracles
Record Status Created 1992-06-04
Updated 2014-01-12