Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2206
City and Library Barcelona Biblioteca P˙blica Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number Inc. 58
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (GarcÝa Craviotto)
ValŔncia: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
ValŔncia: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 274 (= ii-cclxvi)
Collation a-z8 1-38 (et, caetera, zz) A-G8 H2
Page Layout 2 columnes
44 lÝnies
Size pÓgina 285 Î 190 mm (f. 29)
caixa 210 Î 150 mm
columna 210 Î 70 mm
Font g˛tica 140Gb
96G
Pictorial elements cent dinou xilografies originals. Inicial gravada, espai en blanc per a caplletres, marcades amb lletretes
Condition incomplet. Lamentable estat de conservaciˇ, tot i la importÓncia que al llibre concedeix una nota de la biblioteca: “Primera ediciˇ d'aquesta preciosa obra, de la qual no se'n coneix cap mÚs exemplar. ╔s un dels tresors de la nostra BIBLIOTECA”. Foli ii molt deteriorat, manca un tros de la segona columna i de la primera nomÚs es llegeixen les darreres lÝnies. Incomplet
Binding desenquadernat, guardat dins d'unes cobertes de cartˇ
References (most recent first) Reproducciˇ parcial de l'inc. 58 del Seminari de Barcelona. Flos sanctorum (2010)
Garcia Sempere (2010), Inspecciˇ personal
Seminari DiocesÓ de Barcelona Biblioteca (1998), CatÓleg d'incunables del Seminari Episcopal de Barcelona , n. 58
Soriano (1998), Inspecciˇ personal
GarcÝa Craviotto (1989-90), Catßlogo general de incunables en bibliotecas espa˝olas 1 , n. 3110
Vindel (1945-51), El arte tipogrßfico en Espa˝a durante el siglo XV 3 , n. 67
Ribelles ComÝn (1915-84), BibliografÝa de la lengua valenciana, o sea Catßlogo razonado alfabÚtico de autores de los libros, folletos, obras dramßticas, periˇdicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingŘe han visto la luz p˙blica desde el establecimiento de la imprenta en Espa˝a 1:65-6 , n. 30
Note al f. II ex-libris de la Biblioteca episcopal de Barcelona. Notes marginals i correccions a ploma. Algunes anotacions sˇn de censura eclesiÓstica, v.g. f. 19vb, on es citen les “Maneres per les quals la Verge fou Verge”, fou esborrada amb tinta la quarta, i aixÝ el text diu: “cinch maneres. Primerament per ysayes quant dix (…) La terša perla guarda del glorios joseph: lo qual fon testimoni dela virginitat dela sacratissima verge maria [mots censurats] La .v. manera per euidencia del miracle: car pau fon en roma per dotze anys”

Internal Description
Number of texts in volume: 185
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2272
Location in volume ff. 1-274
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1] E8N nom dela diuina magestat: que feu lo cel: la terra: e la mar … [ 2va] … lo qual temps representa la esglesia deles octaues de pentecostes fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor
acc.: [ 2va] [l]5Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit: a significar que quatre son los adueniments: šo es a saber en carn. en pensa. en mort. e al iudici
text: Comenša a explanar de lati en romanš les vides dels sants pares … [ cclxviv] … mas perque la follia del mon es sauiesa enuers deu auorrint lo mon ab gran feruor pensa
Condition incomplet
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11362
Location in volume ff. iira-vrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4603
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'adveniment de DÚu Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iira] Prologo. Del aduent
prol.: E9N nom dela diuina magestat : que feu lo cel:la terra: e la mar e totes les coses que en ells son … [ iiva] … lo qual temps representa la esglesia deles octaues de pentecostes fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor.
text: [l]5Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit … [ vrb] … ans tot sacabara en vn moment: šoes a dir enlo tancament del vll
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11105
Location in volume ff. vvb-ixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11193
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Andreu
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ vvb] La interpretacio de sant Andreu apostol
text: [a]5Ndreu es interpretat bell e resplandent e fort: es dit ab ander: que es fort … los preueres e diaques de vna ciutat que es apellada achaia: segons que ho veren personalment de fet
rubr.: La vida de sant Andreu.
text: [ vira] [s]4Ant andreu [e a]lguns altres dexebles foren tres vegades cridats per jesuchrist … [ ixva] … E com lo bisbe entras enla esglesia: aquel prelat mori soptosament:e la esglesia cobra son camp
nota: [d]tJt es damunt deles festes que venen dins lo temps dela renouacio … lo qual temps representa la esglesia de nadal fins ala septuagesima:segons que es dit enlo prolech
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11106
Location in volume ff. ixva-xra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10625
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant LongÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ixva] De sant Longi
text: [ ixvb] [l]4Ongi en aquell temps que jesu christ pres mort e passio era en hierusalem … [ xra] … E puys trobam que visque bonament e santa en bones obres: e axi fini lo pretor sa obra en bona vida
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11107
Location in volume ff. xra-xiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10626
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa BÓrbara
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xra] De sancta barbara
text: [e]5N lo temps de maxencio emperador era vn honrat hom en la ciutat per nom nichomedia de noble generacio procreat … [ xiiva] … donant laor e gracies fins ala fi dela sua vida
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11108
Location in volume ff. xiiva-xvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10627
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la vida de sant Nicolau
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiva] La interpretacio de sant Nicholau
text: [n]5Jcholau es dit a nichos que vol dir victoria: elchos que vol dir poble: don es dit nicholau … laqual johan damascenus transporta en lati
rubr.: De sant Nicholau
text: S4Anct nicholau fon ciutada de la ciutat de patera: e hague de richs e de sants parents … [ xvva] … on son pare hauia esment de son fill: e colgueren aquella festa solennament ab gran goig
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11109
Location in volume ff. xvva-xviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10628
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Ll˙cia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvva] De sancta Lucia
text: [l]5Ucia fon verge: e de gran linatge: de šaragossa: e en son temps com ella oi parlar per tota sicilia la gran fama de sancta agatha … [ xviva] … Mori en lo temps de costanti e de maxenci en lany de nostre senyor deu iesuchrist.ccc.ix
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11110
Location in volume ff. xviva-xixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10629
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxra] La interpretacio de sant thomas apostol
text: [t]5Homas es interpretat abissus la qual paraula es appellada en grech duptos: peršo car nostre senyor li respos ala demanda de ell … e les naffres del seu cors. E ell dix tu es deu meu e senyor meu
rubr.: De sant Thomas
text: [s]5Ant Thomas apostol fon en cesarea pe prehycar la fe de iesu christ … [ xixra] … E prehyca longament la fe de jesu christ fins que mori
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11111
Location in volume ff. xixra-xxiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10630
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La nativitat de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xixra] La natiuitat de iesu christ
text: [l]5A natiuitat de nostre senyor jesu christ en carn: segons que dien alguns: fon puys que foren complits cinch milia dos cens e vint e huyt anys dela creacio de nostre primer pare adam … [ xxiva] … car no fon semblant a nosaltres la sua natiuitat car de sant sperit: e de gloriosa verge fon nat
Note al f. xixva hom ratllÓ des de la meitat de la lÝnia 8 fins al final de la lÝn. 21 (la quarta raˇ que explica perquŔ Maria fou verge abans i desprÚs del part)
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11112
Location in volume ff. xxiva-xxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10631
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AnastÓsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiva] La vida de sancta anastasia
text: [a]5Nastasia fon molt noble dona dels romans: filla dempretarat noble: mas era paga: e la sua mare hauia nom fausta: e era christiana … [ xxiirb] … e feu fer aqui vna noble esglesia enlo temps de dioclecia qui regnaua en lany dela incarnacio.cclxxxvij
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11113
Location in volume ff. xxiirb-xxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10632
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiirb] La vida de sant Steue
text: [s]5Ant steua fon vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia … [ xxiiivb] … Lo primer fon del benauenturat prothomartyr sanct steue. Lo segon fon del glorios sant johan apostol e euangelista. E lo terš fon dels innocents
Note explicit lleugerament diferent del de l’ediciˇ de Joan Rosenbach 1494, coincideix, per˛ amb el text de la de C. Amoros
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11114
Location in volume ff. xxiiivb- xxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiivb] La interpretacio de sant johan
text: [i]5Ohan es interpretat gracia de nostre senyor:enlo qual fon gracia e al qual fon donada … Miletus bisbe scriu la vida de sant johan euangelista:la qual trague del libre de octouia:e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: [ xxiiiira] La vida de sant iohan apostol e euangelista
text: [i]5Ohan apostol e euangelista amic de jesu christ:e verge elegit. Apres de sinquagesma departis dels apostols … [ xxvva] … E lo caualler portal al rey: e conegue que certament era estat sant johan aquell qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 11115
Location in volume ff. xxvva- xxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10634
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels innocents
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvva] Dels Jnnocens
text: [d]5Els innocents fa remembranša la sancta escriptura:e foren morts per herodes … [ xxvivb] … Salome sa germana quant ell fonc mort solta tots los presoners dela caršre: [sic] axi com herodes li mana los fes matar. ella los solta
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 11116
Location in volume ff. xxvivb- xxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10635
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas de Contuberi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvivb] La vida de sant Thomas de contuberi
text: [t]5Homas de contuberi mentre que staua enla cort del rey danglaterra:veu aqui algunes coses quis fahien contra deu e contra religio e desempara la cort … [ xxviivb] … Mas com ell sent ornas sa: comenša a cogitar que aquella sanitat peruentura no era salut de la sua anima: perquen feu oracio a deu e a sanct thomas: e torna li lo mal
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 11117
Location in volume ff. xxviivb-[xxxvb]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10636
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Silvestre
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviivb] La vida de sant Siluestre
text: [s]4Jluestre fonc engenrat duna dona que hauia nom justa:e era sancta:e vn preuere que hauia nom cerinus: adoctrinauel en bones costumes. E la mare dell tenia gran hospitalitat … [ [xxxvb]] … E aquestes paraules acabades:rete la anima a nostre senyor. en l[a]ny .ccc.xx.
Note errada a la foliaciˇ xxxi (per xxx), esmentem la foliaciˇ com si estÚs corregida
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 11118
Location in volume ff. xxxvb-xxxivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10637
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Coloma (?])
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvb] De santa Coloma
text: [ xxxira] [e]4N aquell temps viuint aurelia emperador de les parts de orient: com ell fos pagua e cregues enles ydoes: entrassen en una ciutat que haia nom cinonay … [ xxxivb] … Totes aquestes coses foren fetes en presencia del poble dela ciutat. pridie kalendas januarias. Sots aurelia emperador. regnant nostre redemptor jesu christ: al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen
Note pot tractar-se del mateix text que consta al ms. de Marseilla i a l'ediciˇ de Carles Amorˇs
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 11119
Location in volume ff. xxxivb- xxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10638
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la circumcisiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxivb] La circuncisio de iesu christ
text: [l]4O dia de la circuncisio de jesu christ per quatre raons deu esser colt. La primera rao es: perque octaua es dela natiuitat … [ xxxiiiirb] … Encara mes frares vos amonest: que nous guardeu solament daquest mal a fer: mas encara en qualseuulla loc veureu que ašos faša: repreneu los ne e castigau los ne fortment
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 11120
Location in volume ff. xxxiiiirb-xxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Amador
Language catalÓ [?]
Date tradu´t 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiiirb] De sant Amador
text: [e]4Ra vn hom loqual se dehia pacourius: e sa mulller hauia nom ataica … [ xxxvvb] … E edifica aqui vna [c]apella ahonor dela sacratissima verge maria m[a]re de deu senyora nostra:hon serui deu de[uo]tament. fent transladar los ossos de son pare e sa mare. tot em[..] a gloria de [d]eu: q[ui … re]gna per tots temps
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 11121
Location in volume ff. xxxvira-xxxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10639
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Com nostre Senyor apareguÚ als tres Reis d'Orient
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvira] Com nostre senyor apparegue als tres reys dorient
text: [l]4a epiphania de nostre senyor per rao de quatre miracles qui aci son posats es ennoblida e per rao dašo per quatre raons es appellada … [ xxxviiirb] … E per lo emperador henrich apres que hac subiugat mila foren presos e aportats en colonia sobre lo rin: on fan grans miracles: e son conseruats ab gran honor e reuerencia
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 11122
Location in volume ff. xxxviiirb-xlvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11146
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pau primer ermitÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiirb] Comensa lo prolech segons sant hieronym sobre la vida de sant Pau
prol.: [e]5Ntre molts es stat gran dubte qual monjo fos comenšador dabitar e de fer penitencia en lermitatge … [ xxxviiivb] … dolor de la lengua: venše lo delit dela carn
tit.: La vida de sanct Pau primer hermita
text: [e]4N aquell mateix temps com tals coses se fessen en la baxa tobayda: fon vn fadri que hauia prop de .xvj.anys:e hauia nom pau … [ xlvb] … Prec vos aquells qui aquestes coses legiu: queus membra de hieronym peccador:al qual si nostre senyor lin daua:šo que ell volria elegir. molt mes amaria pendre la roba de sant pau alb los merits:que no lurs porpres daquells: ne los regismes dels reys
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 11123
Location in volume ff. xlvb-xliivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10640
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant BrandÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvb] La vida de sanct Branda
text: [l]5O benauenturat sanct branda fonc nat de molt noble linatge e baro de molt gran absinencia: … [ xliivb] … e en les mans dels seus dexebles molt gloriosament sen ana a jesu christ. Fini sos dies a dotze de janer:en la incarnacio de nostre senyor.M.cc.xj
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 11124
Location in volume ff. xliivb-xliiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10641
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliivb] De sant Remigi
text: [r]4Emigi noble doctor e glorios confessor de nostre senyor: fon conegut per vn hermita en qual manera hauia de naxer … [ xliiirb] … E quant venc ala fi sant Remigi se posa en pau. fonc clar per virtuts:e ple de miracles. En lany dela incarnacio de nostre senyor jesu christ: .cccc. anys
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11125
Location in volume ff. xliiiva-xliiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10642
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hilari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiiva] La vida de sant Hylari
text: [h]4Ylari bisbe dela ciutat de poytiers:nasque enla reguio daquitania:resplandi entre los altres en axi con la stela que es dita lucifer que luu entre les altres steles … [ xliiiira] … E entra a sant hylari:e mentre que la claretat comenša de aminuar: sanct hylari passa de aquesta vida. En lany dela incarnacio de nostre senyor.cccxl
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 11126
Location in volume f. xliiiira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10643
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Machari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiiira] De sant machari
text: [m]4Achari abat ana dormir envun moniment: on eren soterrats molts cossos de pagans: e apres vn cors e posal dauall son cap en loc de capšal … [ xliiiiva] … e feu tal penitencia que tot nuu stigue per .vj. mesos enlo desert:on mosques e altres besties forment lo naffraren. Apres aquestes coses sant machari resplandent per virtuts sen ana a nostre senyor
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 11127
Location in volume ff. xliiiiva-xlvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10644
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu in Pincis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiiiva] De sant feliu in pincis
text: [f]4Eliu in pincis per rao de differencia daltre nom [sic] que hauia nom feliu:o es dit per rao deles elenes per les quals ell fonc turmentat … [ xlvra] … E com sant feliu hagues cantada missa e hagues donada pau al poble po[s]as al payment [sic] dela sglesia en oracio e rete lani[m]a a nostre senyor
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 11128
Location in volume ff. xlvrb-xlvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10646
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Antoni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvrb] La interpretacio de sanct Anthoni
text: [ xlvva] [a]4Nthonius es dit ana que es dit sobira e tement … Sant athanasi scriu la sua vida: axicom se mostra auant
tit.: La vida de sant Anthoni
text: [a]5Nthonius com fos de edat de.xxv. anys:e ois legir … [ xlvivb] … Com sant anthoni hague complits tos sos dies:besa sos frares enla bocha.e decontinent rete la anima a nostre senyor. e ašo fon com hague viscut cent e cinch anys: E lauors regnaua costanti emperador. en lany dela incarnacio.cccxl.
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 11129
Location in volume ff. xlvivb-xlviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10647
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan almoiner
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvivb] De sant Johan almoyner
text: [i]4Ohan almoyner fon patriarcha de alexandria. E axi com ell staua vna nit en oracio:el veu una donzella molt bella:queli staua dauant ab corona dolier en son cap … [ xlviiivb] … e nom lexes reposar vet totes les nostres stoles qui son mullades de les tues lagremes en apres ell li dona son scrit tancat e sagellat.axi com dabans era e li dix:dona vet aqui ton escrit e obrel. e la dona obri lescrit e troba delit lo peccat perque ellan feu gracies adeu e a sant johan:e apres sen entra en lo vas ab los altres bisbes
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 11130
Location in volume ff. xlviiivb-xlixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10648
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant FabiÓ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiivb] La interpretacio de sanct Fabia
text: [f]4Abianus es dit: axi com a hom qui fabrica … šo es sabar per dret de sedijament e de compra e de cambiament
tit.: La vida de sant fabia papa
text: [f]5Abianus fonc ciutada de roma:e com lo papa fon mort lo poble saiusta per fer altre papa … [ xlixra] … Sant fabia sofferi passio en lany dela incarnacio .ccliij. e fon coronat per martyri per perdiment del cap.
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 11131
Location in volume ff. xlixra-lvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10649
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SebastiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlixra] La interpretacio de sant Sebastia
text: [s]4Ebastia es dit a sequens: e beatitudo … [ xlixrb] … Fon encra recer cuit:car tots los martyrs enciruia els confortaua
tit.: De sant sebastia
text: [s]5Ebastia fon chrestia:e fon natural dela ciutat de narbona: e ciutada de milan. Tan gran amor li hauia dioclecia e maximia emperadors: quel principat de la primera companyia que portauen per star dauant ells li era comanat … [ lvb] … aiuda a aquells qui son ferms enuers tu
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 11132
Location in volume ff. lvb-livb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10650
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AgnŔs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvb] La interpretacio de santa Agnes
text: [a]4Gnes es dita ab aga: car fon humil e suau axi com anyella … e aquestes tres coses remogue santa agnes: perla bona virtut que fon en ella.
tit.: De santa Agnes
text: [a]5Gnes fon sauia e fon verge: segons que sant ambros ne fa testimoni:lo qual scriu la sua vida e passio enla forma seguent Com sancta agnes hague complits .xiij:anys perde mort e cobra vida … [ livb] … La qual verge santa agnes molt volenterosament pres martyri sots constanti lemperador. En lany de nostre senyor.cccxc
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 11133
Location in volume ff. livb-liivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10651
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vicent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ livb] La interpretacio de sant Uicent.
text: [v]4Jcent es dit quasi cremant vicis … La sua vida scriui sant augusti segons que alguns dien: e la compila molt manifestament en versos
tit.: De sant Uicent.
text: [v]4Jcent fon de noble linatge: mas ell fon mes noble per fe e per religio. e fon diaque ordenat per sant valeri: qui li comana tot son poder … [ liivb] … Crida prudentius: tu sols es noble viuent en lo segle. E tu sols has portat doble palma. Tu has portat ensemps dues corones
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 11134
Location in volume ff. liivb-liiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10652
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La conversiˇ de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liivb] La conuersio de sant Pau apostol
text: [ liiira] [l]4O comenšament dela conuersio de sant pau apostol fon fet en aquell matex any enlo qual jesu crist sofferi passio: … [ liiivb] … on lo primer home fon lo meniar del pom qui li era vedat: e per contrari fon sant pau qui feu abstinencia com que li fos degut de menjar.
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11135
Location in volume ff. liiivb-liiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10653
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ bisbe
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiivb] La interpretacio de sant Julia
text: [i]4Ulia es dit quasi alegre:e de ana que vol dir en sus.e de aqui es dit iulia … Mas ara es home sanct:segons que ell pensaua:quant li plahia deu seruir
tit.: De sant Julia
text: [i]4Ulia fon bisbe de cena. es dit que ell fonc s[y]mon aquell qui era lebros … [ liiiira] … Mas alguns dien que es altre julia: šo es aquell qui mata son pare ignorantment del qual posam apres la sua hystoria
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11775
Location in volume f. liiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11115
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiira] Fon altre julia qui fon de alamanya de molt noble linatge. Mas mes noble fon per fe: car ell se demostra als perseguidors … perque decontinent exi del seu cors tan gran fum e tant gran pudor:que aquells qui deprop li stauen fugiren:e ell en apres mori
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11776
Location in volume f. liiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11116
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels dos germans JuliÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiira] Fon altre sant julia:qui fon frare de sant juli. e aquests ab dosos germans vengueren dauant lemperador theodoci:qui era molt bon chrestia … [ liiiirb] … trobaren lo mort: perque foren tots spantats e may despuys no gosaren mentir als sancts barons
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11777
Location in volume f. liiiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11117
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ cavaller
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiirb] Fon vn altra julia qui mata son pare e sa mare no sabent que ells fossen. On com lo dit julia qui era molt noble: vn dia cassas e encalšaua vn ceruo … [ liiiivb] … perque abdos marit e muller se reposaren en nostre senyor. e apres aquell home desparegue
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 11778
Location in volume ff. liiiivb-lvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11118
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ emperador
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiivb] Fon vn altre julia qui no fon sant: abans fon molt maluat hom:lo qual fon appellat Julia renegat … [ lvrb] … e fon escorxat per los persiencs e del seu cuyro fon fet stray al rey de persia
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 11136
Location in volume ff. lvrb-lviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10654
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Paula
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvrb] La vida de santa Paula
text: [p]4Aula fon noble dona de roma e escriui la sua vida sant hieronym en aquestes paraules dient. Si totes les coses del mon se tornauen lengues … [ lviira] … Beus [sic] te sal sancta paula:e placiat que tu aiusts als teus coltiuadors enla sua vellesa ab tes bones oracions
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11137
Location in volume f. lviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10655
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de desviaciˇ (?)
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviira] Del temps de desuiacio
text: [d]4Jt es deles festes que son enfre [sic] lo temps lo qual es contengut en partida sots lo temps de peregrinacio: … loqual temps representa la sglesia de septuagesima: e dura fins a pasca
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11799
Location in volume f. lviira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11119
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De septuagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviira] Dela septuagesima
text: [S]5Eptuagesima significa lo temps de renouacio … [ lviiva] … Car al treballant sera donat lo diner:e al corrent sera donada joya:e al combatent corona
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11800
Location in volume ff. lviiva-lviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sexagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiva] Dela sexagesima
text: [S]4Exagesima comenša en lo diumenge:en loqual se canta enlo comenšament de la missa vn cant: qui comenša axi. Exurge quare obdormis domine … [ lviiira] … peršo quels aiut en benauenturanšes:els desliure de mal
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11801
Location in volume f. lviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11121
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quinquagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiira] Dela quinquagesima
text: [Q]5Uinquagesima dura del diumenge: enlo qual se canta enla missa. Tu sies a mi defenedor senyor e deu … [ lviiirb] … Miserere mei deus e es psalm de penitencia e de perdo de peccats
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11802
Location in volume f. lviiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11122
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quadragesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiirb] Dela quadragesima
text: [Q]4Uadragesima comenša enlo diumenge:en lo qual se canta vn cant qui comenša. Constreny me de tribulacions tc. … [ lviiivb] … axi nosaltres deuem nos per penitencia turmentar: peršo que per gracia de jesu christ dignament pugam menjar lanyell dela santa e perfeta vida
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 11803
Location in volume ff. lviiivb-lixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11123
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels quatre temps
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiivb] Dels quatre temps
text: [L]4Os deiunis dels quatre temps foren stablits per papa calist … [ lixrb] … e peršo com los gloriosos apostols eren trist perla mort e passio de son mestre e senyor redemptor nostre jesu christ
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 11138
Location in volume ff. lixrb-lxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10656
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ignasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lixrb] De sant ignaci
text: [ lixva] [i]4Gnaci vol dir quasi foc: pacient dela amor del senyor: e fonc dexeble de sant johan: e fon bisbe de antiochia … [ lxrb] … La sacratissima verge maria honra molt: e intitulaua tots sos libres en honor della que es gran sens mesura
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 11139
Location in volume f. lxrb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10946
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). Vida de santa Brigida
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxrb] De santa Brigida
text: [ lxva] [s]4Anta brigida fon filla de disco e la mare hauia nom brocha: chrestians e catolics: naturals dela vila de hibernia … [ lxvb] … va veure prop della vn calzer semblant a laltre. deque hague gran alegria. e dona la[…]e gracies ala immaculada mare de deu: e al seu vnigenit fill lo qual viu e regna in secula seculorum
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 11140
Location in volume ff. lxira-lxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10657
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dela purificaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxira] Dela purificacio dela verge maria
text: [l]4A purificadio dela verge Maria fon feta apres dela natiuitat de nostre senyor deu jesu christ quaranta dies: solies nomenar aquesta festa en tres maneres … [ lxiiirb] … On com no pogues guarir en neguna manera:ella vella vna nit en la sglesia de sancta Maria enla festa de purificacio:e aqui ella rebe sanitat
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 11141
Location in volume ff. lxiiiva-lxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10658
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Blasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiiva] La interpretacio de sanct Blasi
text: [b]4Lasi vol tant dir com blau. O blasi quasi belasi … e fon poc per humilitat de costumes bones
tit.: La vida Desant Blasi
text: [s]4Ant blasi com resplandis per santetat e per bones costumes: … [ lxiiiirb] … E axi fon degollat ab dos infants petits
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 11142
Location in volume ff. lxiiiirb-lxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10659
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa └gata
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiiirb] La interpretacio de santa Agatha
text: [a]4Gatha verge es dita ab agyos: que vol dir sant: … [ lxiiiiva] … la qual cosa es manifestada per los angels qui la soterraren
tit.: De santa Agatha
text: [a]4Gatha fon verge: e fon franca de penša: e de cors molt bella … [ lxvrb] … E lo consol dix. e com goses tu nomenar jesu crist dauant mi com yo no vulla oir. e santa agatha respos.
Condition incomplet
Note falta el f. lxvv, el text queda incomplet
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 11143
Location in volume ff. lxvira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10660
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa EulÓlia verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ lxvira] On com santa eularia fos de noble linatge: enla edat e enlo temps dela sua infantea de ferm coratge amaua nostre senyor deu jesu christ … [ lxvivb] … E com dehien lo psalm: tot lo poble venc aqui.e ab gran veu feren gracies a nostre senyor deu: e ala humil mare sua sacratissima verge maria
Condition acŔfal
Note falta el f. lxvv, el text Ús acŔfal
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 11363
Location in volume ff. lxvivb-lxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11030
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La translaciˇ de santa EulÓlia verge i mÓrtir
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvivb] La translacio de santa Eularia verge e martyr
text: [e]4N lan apres dela incarnacio de jesu christ šoes a.viij. cents lxxviij.anys perla voluntat de deu per lamor del qual sancta eularia hauia presa mort e martyri: … [ lxviirb] … perque li placia quens recapte special gracia ab jesu christ que perla sua gran misericordia nos haia merce ens do saluacio
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 11144
Location in volume ff. lxviirb-lxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10663
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ValentÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviirb] La interpretacio de sant Ualenti
text: [ lxviiva] [v]4Alenti vol tant dir com valor: … que vol dir caualler de jesu christ
tit.: De sant Valenti
text: [v]4Alenti fon molt venerable preuere e claudi emperador feulo venir dauant si … [ lxviivb] … Lauors lemperador fon molt irat com sabe quel princep e los altres foren conuertits ala fe de jesu christ. E mana que sant valenti fos degollat
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 11145
Location in volume ff. lxviivb-lxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10664
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Juliana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviivb] De la viuda de santa iuliana
text: [ lxviiira] [i]4Uliana verge dementre que era sposada ab vn pretor de nicomedia nos volgue a ell aiustar en neguna manera si ell no prenia la fe de jesu christ: … [ lxviiirb] … E com santa iuiliana son [sic] degollada: lo pretor se mes en mar ab vna nau ab.xxxiiij. homens.e mogues tan gran tempestat que tots negren. e tantost la mar gita los homens en terra: e foren menjats per besties e per ocells
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 11146
Location in volume ff. lxviiirb-lxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10665
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la cadira de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiirb] Dela cadira de sanct Pere Apostol
text: [l]4A cadira de sant pere apostol es dita per tres raons … [ lxixvb] … e posada en loch qui es comenšament de tot lo cors e dels membres. encara aquesta figura es enclosa per vna linea:e nou es neguna altra figura. car tota figura qui redona sie es dita de vna linea e de vn cercle
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 11147
Location in volume ff. lxixvb-lxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10666
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxixvb] La enterpretacio de sanct Macia
text: [m]5Acia vol tant dir com donat a nostre senyor … La vida del qual scriui en beda: seg[on]s ques lig enles sglesies
tit.: La vida de sant Macia
text: [ lxxra] [m]5Acia apostol fon ordenat e posat en loc de judes … [ lxxirb] … Lig se aqui mateix:que lo cors sen fon portat en roma:e de roma fon portat en la ciutat de trere
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 11148
Location in volume f. lxxirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10667
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxirb] La vida de sant Feliu preuere
text: [f]4Eliu preuere e son frare que era tambe preuere:foren offerts a dioclecia: … [ lxxiva] … Mas los dimonis los prengueren: els treballaren fins que foren morts
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 11150
Location in volume ff. lxxvrb-lxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10669
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Benet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvrb] La interpretacio de sant Benet
text: [b]4Enet es dit peršo com ell beney moltes coses … La vida del qual scriui sant gregori
tit.: De sant Benet
text: [ lxxvva] [b]4Enet fon dela prouincia de nursia:e fon tremas per apendre de letres a roma en sa infantesa … [ lxxviirb] … Lo qual fon soterrat en loratori de sant johan loqual hauia construit: quant ell destrui lo temple de apollina
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 11151
Location in volume ff. lxxviirb-lxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10670
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Patrici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviirb] De sant Patrici
text: [p]4Atrici mentre prehicaua dela passio de iesu crist: lo rey dels scots staua dauant ell: e sanc patrici tenia vn gran basto enla ma … [ lxxviiira] … axicom aciutada perque nicholau se troba sobre lo pou en era entrat tot sol:e recompta a sos amics tot quant li era esdeuengut:e apres.xxx.dies ell venc ala dita ciutat
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 11152
Location in volume ff. lxxviiira-lxxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10671
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'anunciaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiira] La annunciacio dela verge Maria
text: [a]4Nnunciacio es dita: peršo com en aquell dia fon ann[un]ciat ladueniment del fill de deu … [ lxxxrb] … mas deuem veure deles festes que son dins lo temps de reconsiliacio:lo qual temps representa la sglesia de pasca fins ales octaues de pentecostes
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 11168
Location in volume ff. lxxxiiiirb-lxxxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10676
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ambrˇs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiiirb] La interpretacio de sanct Ambros
text: [a]5Mbros es dit de ambra: que es specia ben odorant … [ lxxxiiiiva] … Escrigue la sua vida en pauli bisbe de noles e trames la a sanct augusti
tit.: La vida de sant Ambros
text: [a]5Mbros fon fill de ambrosi: qui fon pretor de roma … [ lxxxviva] … La vida e passio de sant tiburci e de sant valeria enla passio de santa cecilia es trobada
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 11153
Location in volume ff. lxxxrb-lxxxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10673
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxrb] Dela resurrectio de Jesu Christ
text: [l]5A resurreccio de nostre senyor deu jesu christ fonc enlo teršer dia dela sua passio … [ lxxxiiiva] … Lo iutge veem quinsve a combatre per šo quen trague aquestes animes
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 11154
Location in volume ff. lxxxiiiva-lxxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10675
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria egipcÝaca
Language catalÓ
Date escrit 1260 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiiva] De santa maria egipciaca
text: [m]5Aria egipciaca era appellada peccadora:e feu en lermitatge vida molt streta.xlvij. anys … [ lxxxiiiirb] … E lo leo axicom anyell sen ana simplament. e labat sen torna en son monestir deu loant benignament
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 11155
Location in volume ff. lxxxiiii-
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10676
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ambrˇs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 11169
Location in volume ff. lxxxviva-lxxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10947
Desconegut. Vida de sant Vicens Ferrer (?)
Language catalÓ
Date escrit 1490 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviva] De sanct Vicens ferrer
text: [l]5O glorios confessor sant vicens en lo mon per vida e doctrina resplandi e claria … [ lxxxviirb] … Enloqual loc ha fets e fa molts miracles:a honor e gloria de deu omnipotent. Al qual sia honor e gloria e reuerencia per tots temps
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 11170
Location in volume ff. lxxxviiva-lxxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10677
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jordi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiva] La interpretacio de sant Jordi
text: [i]4Ordi es dit de egeos que es terra:e orge que es colre.quasi colent terra:šoes la sua carn … En altre loc se lig que ell soffreri passio sots dioclecia emperador de persia presents.lxx.reys sots lo seu emperi.
tit.: De sant Jordi
text: [ lxxxviivb] [i]4Ordi fon de molt noble linatge de capadocia.e venc vna vegada enla prouincia de libia:en la ciutat de Silena … [ lxxxviiiva] … E complida la oracio ell perde lo cap e axi acaba lo seu martyri On com dioclecia sen tornas en lo palau:foc venc del cel quil crema ab los seus ministres.
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 11171
Location in volume ff. lxxxviiiva-lxxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10678
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiiva] La interpretacio de sant March euangelista
text: [m]5Arch es interpretat molt sobira per manament. e cert:e declinat:e amat … [ lxxxixra] … e alarga la laor diuinal:e confirma la esglesia
tit.: La vida de sant March
text: [m]4Arch euangelista fon del linatge dels preueres. e fon preuere e dexeble de sant pere apostol enla diuinal paraula e ab sant pere ana en roma … [ lxxxixvb] … E com fon despertat lo frare:al prior dela casa recompta tot šo que hauia vist.e ab molt gran goig ell sadormi en deu
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 11172
Location in volume ff. lxxxixvb-xcra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10680
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vidal
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixvb] La interpretacio de sant Vidal
text: [v]5Jdal vol tant dir com viuent: car tal com sant vidal viuia de fora … La vida e passio del qual es stada trobada en lo libre de Geruasi e de Prothasi.
tit.: La vida de sant Vidal
text: [ xcra] [v]4Jdal caualler e consol dela sua muller valeria geruasi e protasi engenra. E ab pauli iutge entra enla ciutat de rauenna … E com ells ho oiren feriren la fortment: en manera que los homens qui eren ab ella: la sen portaren mig morta fins a mila.enlo qual loc sen ana ab deu
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 11173
Location in volume f. xcra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10681
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. D'una verge d'Antioquia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcra] De vna verge dantiochia
text: [f]4On vna verge enla ciutat dantiochia:dela qual sant ambros recompta la sua hystoria en lo segon libre deles vergens: en aquestes paraules dient … [ xcva] … e no res digues contra lasua honestat. si peccaua de son cors: šelaua que no volia peccar ab ses paraules
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 11174
Location in volume ff. xcva-xciiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10682
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcva] La interpretacio de sanct Pere martyr
text: [p]5Ere es interpretat conexent o descalšant … e daqui fon ferm. peršo com lo martyri sostingue molt baroniuolment per la perfeccio dela fe
tit.: De sant Pere martyr
text: [p]5Ere fon nouell martyr del orde dels prehicadors. e molt bon bataller dela fe. e fon nat enla ciutat de verona … [ xciiirb] … E com se desperta ell se troba dins la sglesia:e veuse guarit.dela qual cosa foren molt marauellats com lo veren tan ben guarit
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 11175
Location in volume f. xciiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10683
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Felip ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiirb] Linterpretacio de sant phelip
text: [p]5Helip es dit boca de lantia: o boca de ma … Es dit amador deles coses sobiranes:perla contemplacio celestial que hague ensi
text: [p]5Helip apostol com prehicas per sithia .xx. anys:ell fon pres per los pagans:e volgueren lo foršar que sacrificas les ydoles … [ xciiivb] … iatsia que la hystoria ecclesiastica si ajusta.dix que fon sant phelip apostol:lo qual hague .iiij. filles prophetises
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 11176
Location in volume ff. xciiivb-xcvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10684
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiivb] La interpretacio de sanct Jaume
text: [i]5Aume vol aytant dir com sotsplantador … Fon ell pes diuinal per egualtat de costumes e fon trencat ab darts per martyri
tit.: De sant Jaume apostol
text: [ xciiiira] [i]5Aume apostol es appellat jaume alphei: šo es fill jaume frare de nostre senyor e jaume just … [ xcvira] … E lo sendema que tornaren trobaren creus de sanc en los vestiments formades e fugiren:e la terša vegada quey vengueren exi foc dela terra quils crema tots
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 11177
Location in volume ff. xcvira-xcviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10685
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del trobament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvira] Del trobament dela santa creu
text: [l]5O trobament dela sancta creu es dit:peršo com en tal dia la sancta creu fon trobada … [ xcviivb] … sino que nol volgue renegar dauant lo diable quil ne requeria
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 11178
Location in volume ff. xcviivb-xcviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10686
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviivb] La vida de sant Johan Apostol e euangelista
text: [i]5Ohan apostol euangelista dementre que prehicaua en ephesi: ell fon pres perlo consol qui li dix que sacrificas als deus … [ xcviiira] … mas apres fonc demostrat per son fill glorios sant jaume Puys fon mudat com molt be odoras enla dita ciutat:e ab molta honor que li feren
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 11179
Location in volume ff. xcviiira-xcixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10687
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les letanies
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiira] Deles letanies
text: [l]5Etanies se fan en lany dues vegades:šoes enla festa de sanct march … [ xcixra] … e peršo com fon aprouat enlo consell de calcedonia. e peršo com los dimonis lo temen tamt
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 11180
Location in volume ff. xcixra-cirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixra] La ascensio de iesuchrist
? TEXTI: [l]5O puiament de nostre senyor deu jesuchrist com sen puja en lo cel con al.xl.dia de pasca. en lo qual puiament podem notar.vij. questions … [ cirb] … aig apparellar a vosaltres loch. on diu sanct augusti Senyor apparella šo que has:car no apparelles a tu:mas a nosaltres
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 11181
Location in volume ff. cirb-ciiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10689
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Lo trametiment del Sant Esperit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cirb] Lo trametiment del sanct spirit
text: [l]3O sant spirit fon huy trames en semblanša de lengues de foc als apostols … [ ciiiivb] … E lo posament deles mans significa absolucio ques fa enla vera confessio
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 11182
Location in volume ff. ciiiivb-cviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10693
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa QuitŔria
Language catalÓ
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiiivb] La vida de santa quiteria
text: [m]5A dona santa quiteria fon filla de honrat pare e honrada mare. empero ells no eren chrestians … [ cviirb] … E aquest comenšament no es totstemps en vn: abans varicia: axi com fa la festa de pasca
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 11183
Location in volume ff. cviirb-cxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1334
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). Vida de Sant Onofre (?)
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 ? - 1490 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviirb] De sant Onoffre
text: [ cviiva] [p]5Afunci de gloriosa memoria: alguns secrets de sos pensaments en aquesta manera descobri dient. Yo pafunci com stigues solitari en ma cella: … [ cxixvb] … peršo ves ten en egipte a publicar y prehicar tot lo que has vist dela vida: e sanctedat del benauenturat sant onofre e nostre senyor haura merce de tu e collocar te ha en la sua sancta gloria. Amen
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 11184
Location in volume f. cxra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10694
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant UrbÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxra] La interpretacio de sant vrban
text: [v]4Rban es dit per cortesia … Fon foc per caritat encesa. E fon resposta per ensenyament
tit.: La vida de sant vrban
text: [v]4Rban succei a calixto papa.e com en lo seu temps fos gran persecucio dels chrestians … [ cxrb] … E com la muller qui hauia nom arminia ho veu:bateias ab tota la sua companyia per sanct fortunat. E sanct fortunat soterra los cossos dels sancts barons honradament
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 11185
Location in volume ff. cxrb-cxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10695
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Guillem
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxrb] La vida de sant guillem
text: [ cxva] [l]5O benauenturat sant Guillem nasque enlo temps del Rey pipi de molt bon linatge de franša … [ cxiiivb] … siam nosaltres parsoners ab ell en lo regne celstial
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 11186
Location in volume ff. cxiiivb-cxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10696
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa PetronilĚla
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiivb] De santa petronilla
text: [p]5Etronilla fon filla del glorios princep dels apostols benauenturat sanct pere.On com ella fos molt bella: e per voluntat de son pare fon molt treballada per febre: e com los dexebles stiguessen ab sant pere:titus li dix … [ cxiiiira] … E com ell nou volgues fer: lo peruers e inic compte lofeu cruelment batre ab ašots enplomats:e feu lo lanšar en tibre. [sic] Mas en iusti qui era son capella lon leua:el soterra honradament
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 11187
Location in volume f. cxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10697
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere exorcista i de sant MarcelĚlÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiira] La vida de sanct Pere exorcista E de sanct Marcelli
text: [ cxiiiirb] [p]5Ere exorcista dementre que era tengut pres enlo caršre per en marcelli:lo qual hauia vna filla … E doroteus quils dona mort: veu les lurs animes puiar al cel resplandents perques bateia. e apres sen ana a deu en pau.
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 11188
Location in volume ff. cxiiiirb-cxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10699
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant BarnabÓs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiirb] La interpretacio de sant Barnabas
text: [ cxiiiiva] [b]5Arnabas vol tant dir com fill de vivent: … La passio dell compila sant johan. la qual beda translada de grec en lati
tit.: De sant Barnabas
text: [ cxiiiivb] [b]5Arnabas fon preuere:e fon del linatge de cypri: e vn dels.lxxij. dexebles de jesu crist. Es molt loat enla epistola en los actes dels apostols … [ cxvvb] … E lauors deu volent for trobada la sua ossa. Dorotheus diu que lo benauenturat sant barnabas prehica primerament jesu christ a roma: e puys que fon bisbe de mila
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 11189
Location in volume ff. cxvvb-cxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10700
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Antoni de PÓdua
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvvb] Desant anthoni de padua
text: [l]5O benauenturat sant anthoni fon dela ciutat de lisbona:e de honrats parents … [ cxviva] … la sua santa anima passa e sen ana a nostre senyor deu. En lany dela incarnacio de nostre senyor Mil.ccxxxj.
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 11190
Location in volume ff. cxviva-cxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10701
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vitus i Modest
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviva] La interpretacio de sant vitus e modest
text: [v]4Jtus es dit o interpretat de vida. o vitus es dit quasi virtut … com quasi stant enlo mig. šo es enlo mig dela virtut.
tit.: La vida de sant vitus e de modest
text: [v]5Jtus fon infant noble e fael:e en edat de .xij. anys en sicilia sofferi martyri.e lo seu pare lo batia forment e cruelment … [ cxviira] … E foren los cossos de ells guardas [sic] per aguilles:e fon reuelat avna fembra en la ciutat de florenša quils troba:els soterra molt honradament
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 11191
Location in volume f. cxviira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10702
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviira] La interpretacio de sanct geruasi e de sanct prothasi.
text: [g]4Eruasi es dit de gerar que vol dir sacre e vas. … E fon procul: šo es luny dels engans del mon. La passio dels quals troba sanct ambros scrita dabaix los caps dells.
tit.: La vida de sant Gueruasi e de sant prohasi frares:
text: [g]4Eruasi e prothasi foren frares e foren fills de sanct vidal e de sancta Valeria que donaren tots lurs bens als pobres: … [ cxviivb] … O com gloiosa batalla feren per la qual ab dosos foren egualment coronats: axicom eren exits de vn ventre ensemps
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 11192
Location in volume ff. cxviivb-cxxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10703
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviivb] La interpretacio de sanct Johan baptista
text: [i]4Ohan baptista se nomenat en moltes maneres: … En lo nom de corredor dauant lo rey: es demostrada la gracia del seu apparellament.
tit.: La vida de sant Johan baptista.
text: [l]4A natiuitat de sanct Johan baptista fon denunciada per langel gabriel en aquesta manera. … [ cxxva] … E com ell volia entrar enla sglesia: la gola li strenyia axi com si vn home fort la strengues:perque soptosament cahia:e tornaua en arrera: que noy podia entrar.
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 11193
Location in volume ff. cxxva-cxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10704
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan i sant Pau
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxva] La vida de sanct Johan e de sanct Pau
text: [i]4Ohan e pau foren prebosts de costanša filla den costanti emperador … [ cxxirb] … Sique sien companyons en vna ley:e que sien aiustats per companyia de fe:e per passio eguals:e per art semblants:e en vn senyor tostemps gloriosos
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 11194
Location in volume f. cxxirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleˇ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxirb] De sant Leo papa
text: [l]5Eo papa segons ques lig en los miracles dela sacratissima verge maria del recemptor nostre jesus: ell cantaua missa enla sglesia de santa maria maior enlo dia de pasca … [ cxxivb] … Altra vegada sant leo stec en oracio deiunant enlo sepulchre de sant pere pregant lo que ell li atorgas perdo de sos peccats. Al qual sanct pere apparegue dient. Yo he pregat deu per tu: e ta perdonats los teus peccats
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 11195
Location in volume ff. cxxivb-cxxivva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10706
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxivb] La interpretacio de sanct Pere apostol
text: [p]5Ere hac tres noms.car ell fon appellat simon baronia … Lo seu martyri scriui marcell papa e egisipus e leo papa
tit.: De sant Pere apostol
text: [ cxxiira] [p]4Ere apostol fonc entrelos altres apostols de maior voluntat.Car ell volgue saber la tracio feta a jesu christ: … [ cxxivva] … e moriren enla ciutat de roma. E diu vn vers que perla spasa es coronat sant pau. e sanct pere perla creu enla ciutat de roma. sots nero emperador
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 11196
Location in volume ff. cxxivva-cxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10707
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxivva] La interpretacio de sant Pau apostol
text: [p]4Au vol aytant dir com boca de trompa … [ cxxivvb] … E diu lo venerable beda: que es appellat pau per sergi pau qui era consol: lo qual se conuerti ala fe de jesu christ. La passio de sant pau scriui linus papa
tit.: De sant pau apostol
text: [p]5Au apostol sofferi moltes e diuerses tribulacions e persecucions apres lo seu conuertiment … [ cxxvirb] … Sant pau fon baro de tan gran virtut:que en spay de.xxx. anys conuertia deu los romans:e los parsienchs:e los parts: e los medienchs: e los indis:e los siris:e los ethiops: e los aromatans:tos [sic] aquests subiuga sots lo iou de veritat
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 11197
Location in volume f. cxxvirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvirb] Dels .vii. frares e de la lur mare.
text: [ cxxviva] [s]5Et frares foren fills de sancta felicitat. … Diu sanct gregori que sancta felicitat fon mes que martyr: car en .vij. maneres sofferi passio per la mort dels seus fills. e la.viij.per lo martiry del seu cors propi
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 11198
Location in volume ff. cxxviva-cxxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10809
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares dormints
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviva] Dels .vii. frares dormints
text: [s]3Et frares dormints son nats enla ciutat de ephesi. Quant deci emperador perseguia … [ cxxviiva] … Lauors lemperador mana aquell loch honrar e feu absolre tots los bisbes e los capellans:que confessassen e prehicassen resurrectio
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 11199
Location in volume ff. cxxviiva-cxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de santa Marina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiva] La vida de sancta marina
text: [e]5Ra vn hom en vna ciutat: lo qual hauia vna filla petita: la qual comana a vn seu parent. E anassen en vn monestir qui era luny dela ciutat per.lxv. leugues … [ cxxviiiva] … que fins al dia de huy per les oracions dela sancta verge moltes merauelles fa: al qual es honor e gloria en los segles dels segles amen. Moria a.xiiij. dies deles kalendes de juliol
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 11200
Location in volume ff. cxxviiiva-cxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Margarita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiiva] La interpretacio de santa Margarita.
text: [m]4Argarita es dita devna pedra preciosa … els conuerti a la fe de jesu crist Theotinus baro qui era molt saui scriui la sua vida.
tit.: [ cxxviiivb] La vida de sancta margarida
text: [m]4Argarita fon de antiochia:filla de theodosi patriarcha dels gentils:e fon liurada a seruir vna seruenta qui fon sa nodrisa … [ cxxixrb] … Leua lo teu coltell e matam. lo qual li dona gran colp. e axi perde lo cap. e la sua anima sen ana a deu. Sofferi passio enlo mes de juliol
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 11201
Location in volume f. cxxixrb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10711
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Quiric (?)
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixrb] La interpretacio de sant Quiric
text: [q]4Uric vol tant dir com querent … [ cxxixva] … Car aquesta gracia en ell fon supplida que la edat li nega. Julita aiudant vida:peršo com spiritualment visque: E per aquesta rao aprofita a molts
tit.: La vida de sant Quiric
text: [q]4Uric fon fill de julita que fon molt noble dona. e volgue fugir ala persecucio … [ cxxixvb] … E foren plegats per langel e soterrats per chrestians. Apres foren trobats los lurs cossos en temps de constanti lo gran: com fon retuda pau enla sglesia
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 11202
Location in volume ff. cxxixvb- cxxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10712
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Alexi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixvb] La vida de sanct Alexi
text: [s]4Ant alexi fon fill de eufemia: qui fon molt noble baro de roma. loqual euphemia era enla sala del emperador primer e dauant tots los altres … [ cxxxvb] … de argent e de or:enlo qual lo soterraren molt honradament. e del seu cors exia molt bona odor. Mori enlo.xvij.dia de juliol
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 11203
Location in volume ff. cxxxvb-cxxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10713
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvb] La interpretacio de santa Maria magdalena
text: [a]4Aria [sic] vol dir amargosa mar: o illuminadora: o iluminada … Car alla n [a]bundauen los defalliments:sobreabunda gracia
tit.: La vida de sancta Maria Magdalena
text: [ cxxxira] [m]4Aria magdalena es appellada per lo castell de magdalo: e fon filla de nobles parents: šoes de linatge real. lo seu pare hauia nom siri:e la sua mare hauia nom eucaria … [ cxxxiivb] … Enla sua mort fon vista sancta maria magdalena prop lo seu lit ab molts angels:e la sua anima qui sen puia com a coloma al cel
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 11204
Location in volume ff. cxxxiivb-cxxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10714
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marta
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiivb] De santa martha
text: [m]4Artha fon hosta de jesu christ e foren son pare e sa mare de linatge real. Fonc son pare duc de syria … [ cxxxiiivb] … Sancta marcella qui era seruenta de sancta martha:scriui la sua vida.la qual enapres sen ana sclauonia prehicar leuangeli de deu. E apres x. anys ella sen ana ab deu
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 11205
Location in volume ff. cxxxiiivb-cxxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10715
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ApolĚlinari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiivb] La interpretacio de sanct Apollinari
text: [a]4Pollinari es dit de pollens … O es dit ab a que es sens solament:e de ares que vol dir virtut:šo es quasi home virtuos sens solament de vicis
tit.: La vida de sant apollinari
text: [a]4Pollinari fon dexeb[le] de sant pere.e fon per ell tra[m]es de roma en rauenna: … [ cxxxiiiirb] … E fon trobat per los pagans quil ferien fins ala mort:e visque aqui.vij.dies amonestant los seus dexebles. E puys trames lespirit a deu. E fon soterrat honradament per los chrestians
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 11207
Location in volume ff. cxxxvra-cxxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10717
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvra] La vida de sanct Jaume apostol.
text: [i]4Aume apostol fill den zebedeu apr[e]s la ascensio de jesuchrist men[t]re que prehicaua per iudea … [ cxxxviirb] … E axi com lo rošegauen sobre pedres: may la camisa ne ell no sostengue algun damnatge Apres fon ligat en vn pal ab lenya per cremar: mas la leya crema los ligams:e ell no pres mal
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 11208
Location in volume ff. cxxxviirb-cxxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Crist˛fol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviirb] La interpretacio de sant Cristofol
text: [c]4Ristofol hauia nom abans que fos bateiat reprouat … e enla boca per confessio
tit.: De sant Cristofol
text: [ cxxxviiva] [c]4Ristofol fon de linatge de cananeus. e fon molt alt de persona. e hauia molt terrible cara e tenia dotze colzades de persona en alt … [ cxxxviiiva] … E feu manament que si negun dehia mal de deu ne de sant christofol que tan tost moris. E apres lo rey se conuerti
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 11209
Location in volume ff. cxxxviiiva-cxlra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10720
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu i sant Cugat mÓrtirs
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiiva] De sant feliu e sant cugat martyrs.
text: [g]5Ran fort manifest e marauellos miracle apparegue a tots: sobre los seruents de deu sant feliu e sanc cugat martyrs seus: … [ cxlra] … Qui ab lo pare e ab lo sant spirit viu e regna deu per tots los segles dels segles eternament.Amen.
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 11210
Location in volume f. cxlra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10723
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu Papa mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlra] De sant feliu papa martyr
text: [f]5Eliu fon elegit e ordenat en loc de liberi papa. E com liberi papa no volgues consentir ala heretgia arriana: costanti fill de costanti lexella per tres anys … [ cxlrb] … E sant feliu stigue dins en vn camp amagat Apres per martyri perde lo cap.
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 11211
Location in volume f. cxlrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10724
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Abdon i Sennen
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlrb] De sants abdon e sennen.
text: [a]5Bdon e sennen foren martyrizats per deci lemperador … E com aqui enla plaša haguessen stat per tres dies Quirin subdiaca los soterra enla sua casa
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 11212
Location in volume ff. cxlrb-clxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10725
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GermÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlrb] La interpretacio de sant Germa
text: [ cxlva] [g]4Erma es dit de germinament: … La vida dell scriui en constanti preuere:e sant Censuri bisbe
tit.: De sant Germa
text: [g]4Erma fon de molt noble linatge.e nasque enla ciutat altešiodora. e fonc molt saui enles liberals arts. Apres ana en roma per donar vna sentencia de dret … [ clxira] … perque conegue que šo que li hauia promes en sa vida: que en mort loy atengue
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 11213
Location in volume ff. clxira-cxliirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10726
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Feliu de Girona
Language catalÓ
Date escrit 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxira] De sant Feliu de Gerona
text: [s]5Anct feliu de gerona fonc nat enla ciutat de cillitania. E aci com fon vengut enla ciutat de cesarea en larchibisbat de mauritania: hay molts bons studis enles liberals arts … [ cxliirb] … E sanct feliu li respos:tu seruiras a ells tots temps ab lo teu pare lo diable:e yo sacrificare al deu meu tot poderos.que ma format del lim dela terra:em desliura de la mar com me haguist fet lanšar. Apres rufi lo feu tot esquarterar ab arpes de ferre.perque trames lespirit a deu.
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 11247
Location in volume ff. cxciiiira-cxcvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10760
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Justina verge
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiiira] La interpretacio de santa Justina verge
text: [i]4Ustina es dita de iusticia … e als mesquins turmentats compassio.e als proismes caritat
tit.: La vida de santa Justina verge
text: [i]2Ustina fon verge dela ciutat dantiochia: fon filla del preuere deles ydoles e sehia tots dies ala finestra … [ cxcvrb] … Sofferiren passio al .cij. dia deles kalendes de octobre. En lany de nostre senyor cclxxx.sots dioclecia emperador
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 11214
Location in volume f. cxliirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10727
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vij. frares Machabeus
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliirb] Dels .vii. frares machabeus
text: [m]5Achabeus foren .vij. frares ab lur mare honradora:e ab eleazar preuere: los quals no volien menjar carn de porch: per seruar la ley: … [ cxliiva] … Aquestes tres darreres raons posa mestre johan beleth: en la summa dels officis enlo .v.capitol
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 11215
Location in volume ff. cxliiva-cxliiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10728
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiva] Dels ligams de sant pere
text: [l]3a festa de sant Pere apostol que es dita dels ligams … [ cxliiiira] … E liura la anima a vn monge del monestir:per šo que la portas al cors. E com fon enlo cors promes de dir tots jorns lo psalm qui comenša. Merše hages de mi senyor: segons la tua gran misericordia. etc. erecompta tot šo que hauia vist
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 11216
Location in volume ff. cxliiiira-cxlvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10730
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Trobament del cos de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiiira] Lo trobament de sanct Steue
text: [l]5O trobament del cors del primer martyr sanct steue fon fet en lany de nostre senyor.cccc.xvij. en lo temps de honori princep Trobes del seu trobament: e del seu mudament … [ cxlvrb] … Era vn hom enla dita vila de ypo:e com ja fos peroliat e mort: ell fon portat ales reliquies de sant steue:perque en continent fon guarit e sanat
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 11217
Location in volume ff. cxlvrb-clra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlvrb] La interpretacio de sant Domingo
text: [d]5Omingo es dit quasi guarda del senyor … [ cxlvva] … Car no tansolament dona les sues coses als pobres: abans se volgue vendre moltes vegades:peršo que donas lo preu als pobres
tit.: De sant Domingo
text: [s]4Ant domingo fon duc dela orde dels prehicadors. E hague pare noble … [ clra] … E quant lescola se fon despertat ell vengue ala casa dels frares: e recomptals tot per orde la visio.e pres labit dels frares prehicadors
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 11218
Location in volume f. clra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10732
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Sixte
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clra] La interpretacio de sanct Sixto
text: [s]4Jxto es dit de sios: qui vol dir deu e de status … e ficat en la passio:e en bones obres.
tit.: La vida de sanct Sixto
text: [s]3Jxto papa fon dela nacio dels agarens:e fon lo primer philosoph … [ clrb] … En aquest dia ells lo manifestaren:e axi es legit e[..]o libre qui es dit mitral
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 11219
Location in volume ff. clrb-clira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10733
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Donat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clrb] Linterpretacio de sant donat
text: [ clva] [d]5Onat vol dir aytant dir com quasi de deu nat … O donat es dit quasi per do de deu donat.
tit.: La vida de sanct donat
text: [d]5Onat ab julia emperador fon ensenyat e nudirt: en axi que julia fon lauors ordenat a sotsdiaca … [ clira] … feu metre sanct donat en lo caršre:e puys lo feu degollar. En lany de nostre senyor jesuchrist.ccclxxx.
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 11220
Location in volume f. clira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10734
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ciriac
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clira] La vida de sanct Ciriach
text: [c]4Jriach fon ordenat diaca per sanct marcell papa: e apres fon pres e menat a maximia: … [ cliva] … ell apparellas grans menjars: soptosament moriren aqui tots. E lauors los gentils tancaren les fonts. e hagueren gran reuerencia los chrestians
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 11221
Location in volume ff. cliva-clvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10735
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llorenš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliva] La interpretacio de sanct Lorenš
text: [l]5Orenš es dit quasi tenint laurea: que es corona feta de lor … [ clivb] … E axi sanct lorenš trenca cor dur e rete spiritual oiment. e guarda lo lampt dela sentencia dels reprouats
tit.: La vida de sant Lorens
rubr.: [l]5Orenš fon martyr: e fon diacha: e fon despanya per linatge:e fon portat a roma per sant sixto … [ clvrb] … passio que sofferi
Note el f. 154v duu el titre courant errat: “De santa Clara”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 11222
Location in volume ff. clvrb-clixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10736
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Clara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvrb] De santa Clara
text: [s]5Anta clara fonc dela ciutat de assis nada de noble linatge … [ clixva] … la qual fon ordenada per alexandre papa quart canonizant aquella en lany de nostre senyor. M.cclv.enla ciutat de aranya dins enla sglesia maior daquella mateixa ciutat
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 11223
Location in volume ff. clixva-clxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10737
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hip˛lit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clixva] La interpretacio de sanct ypolit
text: [y]4Polit es dit de yper. qui vol dir desus … E fon be polit per cueltat de turments
tit.: La vida de sant ypolit
text: [y]4Polit pusque hague soterrat lo cors de sanct Lorenš ana ala sua casa: … [ clxva] … que negu qui ašo vees nos podia pensar sino que fos cors de alguna dona morta: e que lo diable lagues presa
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 11224
Location in volume ff. clxva-clxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eusebi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxva] La interpretacio de sanct Eusebi
text: [e]5Usebi es dit de eu que es be: e de sebe que vol dir parlar o stacio. … hague bon cultiuament enla reuerencia de deu
tit.: La vida de sanct Eusebi
text: [e]5Usebi tostemps fon verge. e com ell encara no fos chrestia … [ clxira] … E visque lo benauenturat sant eusebi enlo seruey del redemptor nostre jesu [c]hrist .lxxviij.anys
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 11225
Location in volume ff. clxira-clxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10739
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'assumpciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxira] La assumpcio dela verge Maria
text: [ clxirb] [l]5A assumpcio dela sacratissima verge maria enlo cel en qual manera sia fet es ensenyat per vn libre que feu sant johan euangelista … [ clxvra] … Perque los monges sen tornaren al monestir:e los dimonis en infern
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 11226
Location in volume f. clxvra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10973
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Roc
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvra] La vida de sant Roch
text: [l]5O noble confessor sanct roch fon fill de pare noble baro y senyor dela baronia de montpeller lo qual hauia nom joan persona deuota e bona … [ clxvva] … Apres molt temps essent scampada la sua gloriosa fama e merit:fon furtat loseu sant cors:e portat en venecia. on fonc rebut ab molta honorificencia per la senyoria. E fon en lany. M.cccclxxxv.
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 11227
Location in volume ff. clxvva-clxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10740
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Bernat abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvva] La interpretacio de sanct Bernat abat
text: [b]5Ernat abat es dit de ber: que es pou o font:e de nardus que es herba calda e humil … e en bernalt abat de vallbona
tit.: La vida de sanct Bernat. Abat
text: [ clxvvb] [b]5Ernat abat nasque en burgunya. Fon de molts nobles parents E hague nom lo seu pare celesti:e era caualler molt bo e religios a nostre senyor deu. … [ clxviiirb] … e feu molts daltres miracles e quasi innumerables deu per lo seu seruent
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 11228
Location in volume f. clxviiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiirb] La interpretacio de sanct Timotheu
text: [t]5Jmotheu vol tant dir com temor tenint:e es dit de temor e de theos … a on es: en miseria:a on no es:en gloria
tit.: La vida de sant timotheu
text: [t]5Jmotheu mentre que era turmentat per lo pretor de roma ell li fahia lanšar cal viua en les nafres … [ clxviiiva] … Perque lo pretor los feu abdosos degollar
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 11229
Location in volume f. clxviiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10975
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SimforiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiiva] La interpretacio de sanct Simphoria
text: [s]5Jmphoria es dit de simphonia. Peršo com ell fon quasi vexell de musica: … e fon leuger als altres per mansuetut:e fon ample a tots per caritat
tit.: La vida de sanct simphoria
text: [s]5Jmphoria nasque enla ciutat de augustudinensi. E mentre que era joue:era molt ben acostumat … [ clxviiivb] … E com ell les portas en vn castell:e lo castell cremas: la capsa stigue en mig del foc que may no crema
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 11230
Location in volume ff. clxviiiva-clxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10976
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Bartomeu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiiva] La interpretacio de sanct Bartholomeu
text: [b]5Artholomeu vol tant dir com fill de penjant … [ clxixra] … e per altra consideracio mes propriament se poden negar
tit.: De sant barthomeu
text: [b]4Artholomeu apostol venc a les indies: qui son lo cap del mon e entra enlo temple devna ydola qui hauia nom astarot: … [ clxxrb] … En apres martirizat axi com es damunt dit: rete lo benauenturat apostol lanima alseu creador
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 11231
Location in volume ff. clxxva-clxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10741
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AgustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxva] La interpretacio de sant Augusti
text: [A]4Ugusti hague aquest nom per excellencia de dignitat: o per feruor de amor … La sua vida compila possidoni bisbe de calamensa.segons que diu cassiodorus enlo libre dels nobles barons
tit.: La vida de sant Augusti
text: [a]5Ugusti fon noble doctor enla prouincia de affrica:šoes enla ciutat de cartayna.e fon de nobles parents e honests … [ clxxvrb] … Ne de menjar:ne de beure:de banys: ne daltres delits del cors nom demanes: tan solament vull daquelles coses que son mester a vida
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 11232
Location in volume ff. clxxvrb-clxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10742
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Degollament de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvrb] Lo degollament de sanct Johan baptista
text: [d]5El degollament de sanct johant baptista es ordenada festa per quatre raons: segons que enlo libre mitral del offici es trobat … [ clxxviirb] … E lauors lo sant baro prega deu per ell E encontinent fon guarit
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 11233
Location in volume ff. clxxviirb-clxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SaviÓ i de santa Saviana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviirb] La vida de sant sauia e de santa sauiana
text: [s]5Auia e sauiana foren fills del noble baro sauin que era paga.e engenra Sauia de la primera muller. e dela segona engenra Sauiana e abdos apellas per son nom … [ clxxviiira] … En aquest dia se fa festa de santa sabina:muller de valenti noble caualler. e com no volgues sacrificar regnant adria emperador fon degollada
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 11234
Location in volume f. clxxviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiira] De sant Feliu preuere
text: [ clxxviiirb] [f]5Eliu preuere e loseu frare feliu qui aximateix era preuere: foren offerts a dioclecia e maximia … foren presos soptosament perlos diables Sofferiren lur passio en lany de nostre senyor.cclxxxvij.
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 11235
Location in volume ff. clxxviiiva-clxxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10745
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llop
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiiva] La vida de sant Lop
text: [l]5Op nasque enla ciutat dorleans.enla qual com ell resplandeix per virtuts: … [ clxxixra] … Apres ell esser clar per moltes virtuts:se posa dauant deu en vera pau. En lany de nostre senyor.dc.x.en temps de eracli
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 11236
Location in volume f. clxxixra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10747
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Egidi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxixra] La interpretacio de sant Egidi
text: [e]5Gidi es dit de e:que vol dir sens.e de geos que vol dir terra … e diuinal per amor qui resembla lamant al amat
tit.: De sant Egidi
text: [e]5Gidi fon engenrat enla ciutat de athenes.e nasque de linatge real. E amostraren li de letres com era infant … [ clxxixvb] … Enlo qual loc foren oits cants dangels: qui sen portauen la sua anima al cel cantant altament e clara
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 11237
Location in volume ff. clxxixvb-clxxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10748
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la nativitat de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxixvb] Dela natiuitat de la verge Maria
text: [l]5A natiuitat dela verge maria que nasque del trib de iuda:e hague naximent del linatge real de dauid … [ clxxxiivb] … Perque la rete als seus amics E apres tres dies loant sancta Maria ella rete lanima a deu
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 11238
Location in volume ff. clxxxiivb-clxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AdriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiivb] La vida de sant adria
text: [a]5Dria fon martyrizat per lemperador maximia. Loqual adoraua vna ydola enla ciutat de nichomedia … [ clxxxiiiira] … E los faels prengueren lo seu cors. e soterraren lo molt honradament al costat dels martyrs
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 11239
Location in volume f. clxxxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10752
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De l'alšament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiiira] Del exalsament dela santa creu
text: [l]5O exalšament dela sancta creu es dit per šo com en aquell dia la fe e la sancta creu fonc exalšada … [ clxxxiiiirb] … Que daqui on mor naxia.quen nasques vida: e pudor es passada en suauitat de bona odor
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 11364
Location in volume ff. clxxxiiiirb-clxxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11031
Desconegut. Lo celebrament de la santa creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiiirb] Lo celebrament dela santa creu
text: [l]5o celebrament dela sancta creu es celebrat solennamet per la sglesia: peršo com en ella fonc molt exalšada la nostra fe … [ clxxxvvb] … E yo que te fet:yo aci fehia sobre la letuga:e vengue la monia e meniam. Apres lo sanct baro per virtut de deu la desliura
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 11240
Location in volume ff. clxxxvvb-clxxxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10753
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Corneli i de sant CebriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvvb] La interpretacio de sanct Corneli. e de sant Cebria.
text: [c]5Orneli vol dir entenent circuncisio. Car ell entes: … e la heretat deles celestials benauenturanšes
tit.: La vida de sant Corneli e de sant Cebria
text: [c]5Orneli fon papa e successor de sant fabia … [ clxxxvira] … e pres vn drap abques cobri los vulls. E axi ell rebe la corona de martyri
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 11241
Location in volume f. clxxxvira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10754
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa EufŔmia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvira] La interpretacio de santa Eufemia
text: [e]4Ufemia es dita de que es be e de femina: quasi bona fembra … [ clxxxvirb] … ab tocament per bona obra:e ab buffament de deuocio
tit.: La vida de santa Eufemia
text: [e]5Ufemia fonc filla del senador de roma. E quant ella veu los chrestians turmentar: en poder de dioclecia emperador:ella sen ana al iutge … [ clxxxvivb] … e prec per nosaltres peccadors, e aport a tu los nostres vo[t]s bonament
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 11242
Location in volume ff. clxxxvivb-clxxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10755
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lambert
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvivb] De sant Lambert
text: [l]5Ambert fon home noble de linatge: mas mes noble era per santedat de vida … [ clxxxviirb] … sen portaren lo seu cors amagadament enla sua sglesia:e soterraren lo honradament
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 11243
Location in volume ff. clxxxviirb-clxxxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10756
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eustaqui
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviirb] De sant Eustachi
text: [e]5Ustachi hauia nom abans plaent. e fon mestre dels cauallers de traja emperador … [ clxxxviiirb] … E apres foren soterrats molt honradament: en vn loc on chrestians hauien feta vna sglesia
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 11244
Location in volume ff. clxxxviiirb-cxcrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Mateu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiirb] La interpretacio de sanct Matheu apostol
text: [m]5Atheu hague dos noms:šoes matheu e leui … E son posat ala companyia dels martyrs
tit.: La vida de sant Matheu
text: [ clxxxviiiva] [m]4Atheu apostol mentre que prehicaua en ethiopia enla ciudad de nadabar … [ cxcrb] … per merits de sanct matheu e de sant barnabe era encontinent desliurat
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 11245
Location in volume ff. cxcva-cxciva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10758
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Maurici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcva] La interpretacio de sanct Maurici
text: [m]4Aurici es dit de mauri e de ci que vol dir home qui lanša odor … La passio dell scrigue sanct euchari archebisbe de leo
tit.: La vida de sant Maurici
text: [m]5Aurici fon duc enla regio que ha nom thebea. Eles gents han nom thebeus … [ cxciva] … La qual hauia dita la paraula de blasfemia e entra li dedins:e soptosament mori.
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 11246
Location in volume ff. cxciva-cxciiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10759
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Tecla
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciva] La vida de santa Tecla
text: [e]4N aquell temps que sant Pau venia a vna ciutat que hauia nom iconia: … [ cxciiiira] … e stigue aqui fins que fon en edat de vellesa:e ab son bon seny e enteniment rete lanima a nostre senyor deu
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 11248
Location in volume ff. cxcvva-cxcvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10761
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Cosme i de sant DamiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvva] La interpretacio de sant Cosme e sant Damia
text: [c]4Osme es dit de cosmos que es forma o ornat … e feu sacrifici en mortificacio de carn. e fon ma del senyor en cura medicinal
tit.: La vida de sant Cosme e sant Damia
text: [c]4Osme e damia foren germans: e nasqueren enla ciutat de egea e forn fills de vna dona que era molt religiosa … [ cxcvirb] … Perque aquells trameteren alla on iabia lo negre:e trobaren li la cuxa del home malalt. Sofferiren martiri en lany de nostre senyor.cclxxx.sots dioclecia emperador
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 11249
Location in volume ff. cxcvirb-cxcixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10762
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'apariciˇ de sant Miquel arcÓngel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvirb] La apparicio de sanct Miquel archangel
text: [m]5Jquel archangel vol tant dir com sagrada solennitat … [ cxcixvb] … E ašo es significat en daniel enlo terš capitol dient. Langel de deu deualla als tres infants enla fornal:els fon en mig quasi com vent de ros buffant
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 11250
Location in volume ff. cxcixvb-ccirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10763
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jeroni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcixvb] La interpretacio de sant Hieronym
text: [H]4Jeronym es dit de gera: … [ ccra] … les falses confonent:les duptoses exponent
tit.: La vida de sant hieronym
text: [H]5Jeronym fon fill de eusebi qui fon noble hom del castell de striclo … [ ccirb] … E treballa tostemps en lišons e en libres:axique no hauia repos dia e nit que no legis o que no scriuis. Mori en lany de nostre senyor.cccxcviij.
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 11251
Location in volume f. ccirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10764
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccirb] La interpretacio de sant Remigi
text: [r]4Emigi es dit de remige: que es guiador de nau o rector … e per ella luyta contra los empatxaments del diable
tit.: De sant Remigi
text: [r]4Emigi conuerti lo rey de franša qui hauia vna muller per nom recoldina molt bella chrestiana e volia son marit conuertir ala fe … [ ccivb] … Enapres lonch temps en aquell mateix dia fon mudat en vna capša dargent
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 11252
Location in volume ff. ccivb-cciiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1131
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Francesc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccivb] La interpretacio de sant Francesc
text: [f]2Rancesc hague nom iohan primerament … e porte los a roma dauant los consols per terror e per honor
tit.: De sant Francesc [ cciiiv]
text: [ cciirb] [f]4Rancesc fonc seruent e amic del altisme. Ell nasque enla ciutat de assis e fon mercader
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 11253
Location in volume ff. cciiiv-ccvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10767
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant DionÝs ariopagita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [d]4yonis ario[p]agita fon conuertit ala fe de [je]su crist per sant Pau apo[st]ol … [ ccvira] … E axi pensant en veu enla creu tes colomes:que tenien los noms dels sants scrits en los pits ab sanc. per ques pensa que los sancts eren morts
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 11254
Location in volume f. ccvira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10768
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Calixte Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvira] De sant Calixto papa
text: [c]4Alixto papa sofferi passio per lemperador alexandre en lany de nostre senyor.cc.xxij. … [ ccvirb] … Apres lo feu lanšar en vn pou ligat ab vna pedra: e anassen axi a nostre senyor. E fon tret del pou:e soterrat per Alteri preurere en lo cementeri de Calipodi
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 11255
Location in volume ff. ccviva-ccviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10769
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lluc evangelista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviva] La interpretacio de sant Luc euangelista
text: [l]4Uc vol aytant dir com si mateix leuant … e hague profit per secripcio de doctrina
tit.: La vida de sanct Luc euangelista
text: [l]4Uc n[a]sque dela nacio de antiochia e fon molt saui en art de medi[ci]na … [ ccviiivb] … Perque diu sanct hieronym en lo libre de viris illustribus: que lo euangeli de sant luc fon aprouat per sant pau
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 11256
Location in volume ff. ccviiivb-ccxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10770
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les onze mil verges
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviiivb] Deles onze milia vergens
text: [o]4Nze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera. Fon vn rey en bretanya molt bon chrestia:qui hauia nom nothus o marurus:e aquell hague vna filla que hauia nom vrsula … [ ccxra] … e lo religios loy comptas tot per […]e: perque ab elles sen ana a deu
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 11257
Location in volume ff. ccxra-ccxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10772
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simˇ i Judes
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxra] La interpretacio de sant Simon e iudes
text: [s]4Jmon vol tant dir com obedient:o posant tristicia … fet bisbe dela ciutat de babilonia
tit.: De sant simon e iudes
text: [s]4Jmon chananeu e Judes thadeu foren germans de sant iaume menor … [ ccxira] … E lo rey abagar feu portar los apostols enla sua ciutat:e a lur honor feu los fer vna sglesia molt honorable
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 11258
Location in volume ff. ccxira-ccxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10773
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant NarcÝs de Girona
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxira] De sant narcis de gerona
text: [a]4Xicom affrica tramete anosaltres sanct feliu: axi alamanya nos trames sant narcis flor de paradis: … [ ccxiiva] … Lo qual axicom cantaua la missa fon naffrat enla gola e enlos muscles. E lo seu cors sta sens tota corrupcio fins al dia de huy. e la sua anima es ab deu aiustada enlo celestial regne
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 11259
Location in volume ff. ccxiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10774
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant QuintÝ (1580)
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiiva] De sant Quinti
text: [q]4Unti fon de molt noble linatge de roma. e venc enla ciutat de ambiana: e aqui ell feu molts miracles … [ ccxiivb] … com hague feta oracio:e veu lo cors del sant hom surar asobre laygua sens tota corrupcio. e soterral honradament. e aqui ella feu fer vna sglesia a honor dell. apres ella sen torna a roma,
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 11260
Location in volume ff. ccxiivb-ccxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10775
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La festa de tots sants
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiivb] La festa de tots sants
text: [l]5a festa de tots sants fon ordenat per quatre raons. Primerament per la dedicacio de vn temple … [ ccxvva] … apres la festa de tots sancts vn dia enque hom pregas deu e los sancts per les animes dels morts
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 11261
Location in volume ff. ccxvva-ccxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10776
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Mem˛ria de tots els fidels difunts
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvva] Memoria de tots los faels defuncts
text: [m]4Emoria de tots los faels defuncts en aquest dia de huy per la sglesia es ordenada … [ ccxviiira] … e aquell sen portaren del mig de aquell qui eren ab ell
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 11262
Location in volume ff. ccxviiiva-ccxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10777
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleonart
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiiva] La interpretacio de sant Leonart
text: [l]4Eonart es dit odor de poble … perque menysprea les sues coses:e ašo que li donauen
tit.: De sant Leonart
text: [l]4Eonart fon bateiat per sanct remigi archebisbe de rems: … [ ccxixvb] … ell dix que lendema se morria.e axi fonc com ell hauia dit. En lany de nostre senyor.dlxx.
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 11264
Location in volume f. ccxxra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10779
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Teodor
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxra] De sant Theodori
text: [t]4Heodori sofferi passio enla ciutat de mauritania sots diocleclecia [sic] e maximia emperadors … [ ccxxrb] … Uine lo meu amat: e entra enlo goig del teu senyor. E molts veren lo cel vbert
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 11265
Location in volume ff. ccxxrb-ccxxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10780
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MartÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxrb] La interpretacio de sant Marti
text: [m]4Arti vol tant dir com batalla tenint contra vicis e peccats … La sua vida scriui sant seueri. segons ques segueix.
tit.: De sant Marti
text: [m]4Arti nasque enlo castell de pannonia de sabaria. mas ell fonc nudrit enla ciutat de pauia en italia ab son pare … [ ccxxiiva] … E esdeuengueren al sepulcre de sanc marti: e per voluntat de deu foren curats vltra lur voluntat
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 11266
Location in volume ff. ccxxiiva-ccxxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10781
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Breš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiva] La vida de sant Bres
text: [b]4Reš fon diaqua de sanct marti:e fon hom qui hague gran enueia de sanct marti … [ ccxxiiira] … E sant breš rebe lo seu bisbat.e aqui ell visque.vij.anys bonament. E en lo.viij.any ell sen ana a deu
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 11267
Location in volume ff. ccxxiiira-ccxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10782
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Elisabet
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiira] La vida de santa elizabeth
text: [e]4Lizabeth fon filla del rey de ongria:e noble de linatge: Mas mes noble fon per fe … [ ccxxvvb] … que pugam resemblar en obres en aquesta santa e virtuosa dona. Amen
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 11268
Location in volume ff. ccxxvvb-ccxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10783
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa CecÝlia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvvb] La interpretacio de santa Cecilia verge e martyr
text: [c]4Ecilia vol tant dir com liri … [ ccxvira] … šoes per gran sauiesa e per gran virtut que hauia
tit.: De santa Cecilia
text: [c]4Ecilia verge fon de noble linatge de roma: e fon nodrida en sa infantesa enla fe de jesu christ: … [ ccxviirb] … E feu dela sua casa vna sglesia:axi com lon hauia pregat
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 11269
Location in volume ff. ccxviirb-ccxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10784
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Climent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviirb] La interpretacio de sant Climent
text: [c]4Liment es dit de cleos … peršo com ell fon piados e misericordios
tit.: De sant Climent
text: [c]5Liment bisbe fon de molt bon linatge de roma. E hague nom son pare faustinia:e la sua mare macidiana. … [ ccxxixva] … que ara es appellada de sanct climent:on lo edificaren ab gran reuerencia e molt honradament
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 11270
Location in volume f. ccxxixva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10785
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Grisogon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxixva] La vida de sant grisogon
text: [g]4Risogon fos mes enlo caršre per manament de dioclecia … [ ccxxixvb] … E lo seu cors ab lo cap fon soterrat per selus preuere deuotament
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 11271
Location in volume ff. ccxxixvb-ccxxxivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxixvb] La interpretacio de santa Catherina
text: [c]4Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal … per la qual puia en lo cel
tit.: La vida de santa catherina
text: [c]4Atherina fon filla de constanti rey:e fon molt sauia en totes les liberals arts … [ ccxxxivb] … tots aquests priuilegis foren en sancta catherina verge
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 11272
Location in volume ff. ccxxxivb-ccxxxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10787
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SadurnÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxivb] La vida de sant Sadorni
text: [s]4Adorni fon ordenat en bisbe per los dexebles dels apostols e trameteren lo en la ciutat de tholosa … [ ccxxxiirb] … e sanct reuocat e sancta felicitat feu menjar a dos leoparts. Enapres ell feu degollar sanct sadorni
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 11273
Location in volume ff. ccxxxiirb-ccxxxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10788
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume entretallat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiirb] De sant iaume entretallat
text: [i]4Aume martyr hague de sobre nom entretallat … [ ccxxxiiirb] … E fon soterrat lo seu cors honradament perlos chrestians Sofferi passio lo v. dia deles kalendes de deembre
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 11274
Location in volume ff. ccxxxiiirb-ccxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11141
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pastor
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiirb] La vida de sant Pastor
text: [p]4Astor abat stigue molts anys en lermitatge en gran abstinencia … [ ccxxxiiiira] … La qual abasta a tot peccador: e apres tres dies pot rebre lo cors de jesu christ precios
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 11275
Location in volume f. ccxxxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10790
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiiira] De sant Johan abat
text: [i]4Ohan abat ab epiphani com quarenta anys hagues stat en lermitatge … [ ccxxxiiiirb] … que yo primer no la fes. E dites aquestes paraules trames le spirit al seu creador
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 11276
Location in volume f. ccxxxiiiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11142
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant MoisŔs abat
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiiirb] De sant Moyses abat
text: [ ccxxxiiiiva] [m]4Oyses abat dix a vn frare qui li demana sermo Sta segur en ta cella … [ ccxxxiiiivb] … Lo diable es negre e horrible:mas lome que deu ama no es negre
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 11277
Location in volume ff. ccxxxiiiivb-ccxxxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11143
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Arseni
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiiivb] La vida de sant Arseni
text: [a]4Rseni dementre que staua en son palau ell pregaua deu que fos endrešat ala sua salut … [ ccxxxvira] … Benauenturat es abat Arseni:car plorat has tu mateix.e aquell qui en aquest mon no plorara: tostemps per forša plorara della
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 11278
Location in volume f. ccxxxvira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10793
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Agatˇ abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvira] La vida de sant Agathon abat
text: [a]4Gathon abat per tres anys tengue vna pedra: ques metia en la boca peršo que callas … [ ccxxxviva] … Mostrau me caritat e amor: e no parleu ab mi: car yo so affaynat. E dites aquestes paraules: ab gran goig trames lespirit a deu
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 11279
Location in volume ff. ccxxxviva-ccxxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10794
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pafunci
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviva] La vida de sant Pafunci. hermita
text: [ ccxxxvivb] [p]4Afunci fon home de deu:qui era molt anomenat hermita … [ ccxxxviiira] … los angels sen puiaren la anima sua cantant hymnes: e loant deu per aquell
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 11280
Location in volume ff. ccxxxviiira-ccxlra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10795
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pafunci ErmitÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviiira] La vida de sant Pannuci hermita
text: [f]4On vn hom en alexandria per nom pannuncius: e era honrat en totes coses … [ ccxlra] … E en la cella de sa filla ell stigue. e aqui visque.x. anys en sa vida. e apres ell mori
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 11281
Location in volume ff. ccxlra-ccxlira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10796
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Teodora
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlra] La vida de santa theodora
text: [t]4Heodora fonc noble dona. E tenia marit ric … [ ccxlira] … E linfant de sancta theodora segui la sua nodriša per bons costums. Axi que com labat fon mort:aquell fon elegit per tots abat
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 11282
Location in volume f. ccxlira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11139
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Thaycis
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlira] De santa Thaycis
text: [t]5Haycis era vna molt bella dona:e fon errada … [ ccxliva] … E quant lo benauenturat abat sant pafunci hague la santa dona treta de aquell loc: ella apres visque tansolament .vij.dies.e anassen a deu
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 11283
Location in volume ff. ccxliva-ccxliirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10797
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Pelagia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliva] De santa Pelagia
text: [ ccxlivb] [p]5Elagia fonc dela ciutat de antiochia: e fon rica de molts grans riqueses: e era bella … [ ccxliirb] … Perque tots sen marauellaren molt:e faent laors e gracies a nostre senyor deu: soterraren lo seu sant cors honradament. Mori a viij. dies de octobre
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 11284
Location in volume ff. ccxliirb-ccxliiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10798
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Pons
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliirb] La vida de sant Pons
text: [ ccxliiva] [e]4N lo temps de valeria e de galien emperadors: hague vn senador a roma lo qual hauia nom March e la muller sua hauia nom iulia. en o hauien fill ne filla: ne non podien hauer … [ ccxliiiirb] … Aquesta es la vida de sant ponš:qui conuerti moltes animes a deu
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 11285
Location in volume ff. ccxliiiirb-ccxlviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10799
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Susanna
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliiiirb] De santa Susanna
text: [s]4Usanna fon de la terra de ongria:e fonc de linatge real: e tenia de nobles parents:la qual fon filla del rey de ongria … [ ccxlviira] … E sostingue mort: e passio per nostre senyor jesu chirst a.xj.del mes de agost: ques fa la festa lo sendema del benauenturat sant Lorenš
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 11287
Location in volume ff. cclivb-cliiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10801
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pelagi Papa (1860)
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclivb] De sant Pelagi papa
text: [p]4Elagi papa fon de molta sanctedat. e regi lo seu bisbat loablament. e apres ell trames lo seu spirit a deu … [ cliiiva] … E en aquest temps fonc legida la hystoria de mahomet: quis fahia dir propheta segons que aci dauant oireu
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 11288
Location in volume ff. cliiiva-ccliiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10802
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de Mahomet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiiva] La hystoria de mahomet
text: [f]4Onvn capella qui stigue lonc temps enla sglesia de roma. E com la sua fama no pogues puiar en maior grau … [ ccliiivb] … Guardat que no menges de mir.car yo tinc en mi veri. Empero apres molts anys li fon donat veri perque mori
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 11289
Location in volume ff. ccliiiira-cclviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10803
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels reis de Franša
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliiiira] Dels reys de fransa
text: [a]4Ci comenša a parlar la historia dels longobarts: … [ cclviira] … E despuys que aquest fon mort:la cadira emperial vaga fins al dia de juy:que noy hagut apres emperador en roma ni altre senyor sino lo papa
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 11290
Location in volume ff. cclviira-cclxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10804
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la dedicaciˇ de l'EsglÚsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviira] Dela dedicacio dela sglesia
text: [l]5A dedicacio dela sglesia es celebrada entre les altres festes solennament … [ cclxvb] … e ab los seus sants e santes beneyts. La quall cosa ell nos vulla donar:qui viu e regna in secula seculorum Amen
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 11291
Location in volume ff. cclxvb-cclxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10805
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de santa PrÓxedis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxvb] La hystoria de santa praxedis:cors sant de mallorques
text: [p]4Raxedis es dita a praxi dictio grega … deles quals dela gloriosa santa praxedis es stat deduit lo nom
tit.: [ cclxira] La vida de santa praxedis
text: [e]4N la gran e famosa ciutat de roma fon vn noble de gran casa appellat Prudent … [ cclxiiiva] … que per los merits dela gloriosa sancta praxedis nos do pau sanitat e gracia: que molts anys pugam obrar segons la sua sancta voluntat. Amen.
Specific witness ID no. 185 BITECA cnum 11292
Location in volume ff. cclxiiiva-cclxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10806
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant BernardÝ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiiiva] La vida de sanct bernardi
text: [e]4N la insign[e] ciutat de sena … [ cclxvivb] … auorrint lo mon ab gran feruor pensa
Condition incomplet
Note incomplet, aquÝ s’acaba l’exemplar
Record Status Created 1992-06-04
Updated 2012-01-28