Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2203
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 3, núm. 3 | Antic Caja 3, núm. 7
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + j-lxxviiij
Collation 116 222 38 412/10
Page Layout 32 línies (f. ij)
Size pàgina 291 × 220 mm (f. ij)
caixa 190 × 130 mm
Hand semigòtica (ff. 1-58)
semigòtica influïda per la humanística (ff. 58v-76v)
semigòtica cursiva dextrogira (f.79)
Watermark balança dins d'un cercle (f. 58)
Pictorial elements sense decoració, a una sola tinta, excepte al f. 58v on s'han fet dos calderons en vermell
Other features Justificació: tabel·liònica amb plegats verticals
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com a escrita
Perforacions: sense perforacions
Reclams: sense reclams
Condition mal estat, folis despresos, afectat per verms, amb taques d'humitat. Els ff. 3v i 15r-18v són en blanc. Errades a la foliació: salta del 30 al 32. Manca el f. 77
Binding en fusta, de la coberta anterior només en resta menys de la meitat i de la posterior una quarta part; anava folrada de pell d'un color groc-verdós. Està molt desenquadernat, i és gairebé impossible fer-ne la col·lació, ja que molts dels folis estan solts i no queden restes de la seva solidaritat
Associated Texts Conté als ff. iiiir-viiiv conté texid 2624 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419 llatí
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de l'Arxiu Històric caixa 3 núm. 3 (2007)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 2

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9640
Location in volume ff. i-iii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10586
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi de les vitualles
Language català
Date promulgat 1337
Title(s) in witness Privilegi de les vitualles
Incipits & explicits in MS tit.: [ i] Prjujlegi deles vitualles
rubr.: Quod deportantes victualja ad Ciujtatem valencie sint gujdati et assecurati S.S
prol.: N3os Petrus dei gracia Rex Aragonum valencie Sardinje et Corsice Comesque barchinone … [ iiv] … qujnto Nonas Madij anno domjnj Millesimo Trecentesimo Tricesimo Nono Subscriptum jo
rubr.: Fur deles vitualles
dispositio: I2tem com per vos senyor pertal que major abundancia de vitualles fos hauda en la Ciutat e lochs del Regne de Valencia ab Carta vostra donada en Gandesa .viijo. Kalendas Junij anno domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo Septimo hajats gujades e assegurades de special gracia totes e qualseuol persones … [ iii] … per anar ala dita Ciutat e altres lochs del dit Regne de Valencie. Plau al senyor Rey .P. Cancellarius
Note segueixen dos privilegis en llatí, el primer, als ff. iiii-viiiv, “Prjujlegi del molt alt senyor Rey Namfos ara regnant de no aljenar lalbufera et certes viles reyals”; el segon, als ff. viiii-xiiiiv, del rei Alfons el Magnànim a La Almunia de Doña Godina, 23 de març de 1417
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9641
Location in volume ff. xviiii-xxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2608
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1418 - 1427
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviiii] C2omençen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç en les Corts generals Celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencia … les quals foren jndites al vjnt seten dia dabril del any dela nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents deesset [sic] e foren finjdes a vjnt e dos de Març del any apres seguent
dispositio: E2N les coses creades e en la djuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles e la sua saujesa jncomprehensible es manifestada en lom virtuos … [ xxxiiiiv] … tots e sengles enlo prohemj dels presents furs nomenats. De funes vicecancellarius
testimonis: T2estimonjs son quj presents foren ales sobre djtes coses lo Reuerend pare en christ mossen Dalmau bisbe de Gerona … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum Sicilie … Et ad jllorum majorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jnpendenti munjri. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotarj dominj Regis predicti … [ xxxvv] … vbi legitur jn capitulo jnci [sic]
Note es dóna com a inici de les corts el 1417-1418. Segueix un fragment acèfal no identificat, en aquest lloc, Palmart insereix el document “Dels amprius dela ciutat de valentia”, però no sembla ser el mateix
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9642
Location in volume ff. xxxviii-liiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre) ([?])
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS pream.: [ xxxviii] S2i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre e souent per cega cupdicia … exigencia dels casos e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants propri esser a Nos entendre ab tot studi e solicitut en djreccio dela cosa publica … [ xxxx] … en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat. Pelegrj.
rubr.: [ xxxxv] De aduocats e procuradors
dispositio: A2quell es dit procurador de seca quj no haura praticat en art de notarja per dos anys o no sera creat notari … [ liiiv] … ne coses en aquella contengudes o compreses Ans romanguen en sa força e valor. Pelegrj
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades djns la Ecclesja de santa Marja dela vila de Muruedre on la dita Cort se celebraua dijous ques comptaua Nou dies del mes de Deembre … en lany dela natiujtat de nostre senyor Mil Quatrecents vjnt e huyt. E del Regne del dit senyor lany Tretze
testimonis: presents consentints e atorgants aquelles los [f. liiii] Testimonjs son quj presents foren ales sobre dites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau Arquebisbe de Tarragona … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud. Pelegrj
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum Sicilie … et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jnpendenti munjri. Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi benedicti Scriptoris jllustrissimj dominj Aragonum Regis … [ liiiiv] … eiusdem folij Mallorques Menorques
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9643
Location in volume ff. lv-lviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre) ([?])
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lv] Proujsio dels Censals
intitulatio: N2os Alfonsus dei gratia Rex Aragonum Sicilie … tenorjs sequentis
intitulatio: Nos en johan per la gracia de deu Rey de Nauarra … lochtinent general del molt excellent senyor Rey nostre molt car e molt amat frare
dispositio: Considerants esser profit e vtilitat dela cosa publica e dels singulars de aquella necessari e vtil fauorir los censals e violarjs e encara les Cartes de deute … [ lviiv] … Romanjnts totes les altres coses en lo dit fur mencionades en sa força e valor
datatio: dada en Valencia a vjnt dies de Maig en lany dela nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents Trenta huyt
auten.: yo el Rey juan Nosque dictam prouisionem gratam parint et acceptam habentes … [ lviii] … jussimus sigillo secreto jn dorso munjtum
datatio: Datum Garete die xviij. mensis Nouembrjs anno a natiuitate domjnj Millesimo. Quadrjngentesimo Tricesimo. Octauo. Rex Alfonsus
Note els formulismes de cancelleria són en llatí. Palmart, als ff. ff. iiijr-vir dóna una provisió sobre els censals en llatí, que és de 20-10-1427, aquesta, donada sota la lloctinència de Joan de Navarra i en català, és del 1438 i la deroga; segurament és el text extractat a Palmart als ff. viiv-viiiv
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9644
Location in volume ff. lviiiv-lxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiiv] Furs nous fets perlo senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey en la Seu dela Ciutat de valentia lo primer dia del mes de Juliol en lany dela nativitat de nostre senyor M ccccxxxxvj
dispositio: G2ouernant justicia la cosa publica es donat repos pau e tranquilitat al poble … [ lxxii] … sia stada pagada pensio alguna: falco
concl.: F4etes foren les coses damunt dites e publicades dins la casa del capitol dela Seu de Valentia
datatio: on la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela nativitat de nostre senyor M cccc xxxxvj. E del Regne del dit senyor co es de Sicilia deça far lany dontze e dels altres Regnes lany trenta hun. presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [ lxxiiv] Testimonjs son quj foren presents ales coses dessus dites lo venerable pare en christ don Garcia … Gabriel de palomar doctor en leys Consellers dels dits senyors Reys
auten.: Signum ✠ Johannis dei gracia Regis Nauarre Jnfantis et Gubernatoris generalis Aragonum et Sicilie … Et ad maiorem illorum corroboracionem burla [sic] plumbea dicti dominj Regis fecimus eadem Jnpendenti munirj
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij … [ lxxiii] … ac in octaua linea huius clausure jn quo quj
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9645
Location in volume ff. lxxiiii-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiiii] Acte de cort del trencament dela preso
intitulatio: Pateat vniuersis Quod Jllustrissimus princeps et dominus dominus Johannes dei gracia Rex Nauarre Infans et Gubernator generalis Aragonum et Siclie … honorandissimj existens personalum
acc.: die mense hora et anno subscriptis Jn domo capituli Sedis valentia vbi tota curia generalis Regnj valentia erat … mandaujt ordinacionem sequentem
dispositio: Per acte dela present cort atorgat al braç deles Ciutats e viles reals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso … E si es honrat hom stiga pres en la sala per [f. lxxiiiiv] mig any sens alguna remissio
concl.: Quamquidem ordinacionem ego dictus Secretarius et notarius publicus … capiendo numerum ab hora meridie
datatio: Anno a natiuitate dominj Millesimo cccco xxxxvjo … Anno Tricesimo primo
testimonis: presentibus et ad hec vocatis pro testibus venerato jn christo patre Garcia … ac pluribus alijs in numero copioso. falco
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij … [ lxxv] … supplicantibus dictis et […] vnjuersitatum
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2252
Location in volume ff. lxxv-lxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] Exequtoria dela prouisio del greuge del dret de caçar en la Albufera
intitulatio: J4ohannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … generalis serenissimj dominj Regis fratris nostri carissimj fferranj
acc.: Dilectis nostris Barulo generali Regnj Valentie Necnon custodi sen custodibus Albuffarie … jnter cetera capitulorum tenoris sequentis
dispositio: Item senyora com per [f. lxxvv] furs e priuilegis del present Regne tots los habitadors de aquell puixen libertament e sens pagar algun dret caçar aixi en mar com en Albuffera … No obstants qualseuol Jnhibicions fetes encontrarj
concl.: Quare vobis dicimus et mandamus … [ lxxvi] … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo Capituli Sedis Valentie vbi dicta Curia celebrauit prima die Julij Anno Anatiuitate dominj Mo ccccoxxxxovjo. El Rey Johan
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9646
Location in volume f. lxxvir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous ([?])
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvir] Exequtoria dela prouisio del greuge del jurament de seruandis foris Aragonum
intitulatio: J5ohannes dei gratia Rex Nauarre Infans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … surrogatis ab eis Salutem et dilectionem
acc.: Quia per brachium vniuersitatum Ciuitatum et villarum Regalium … jnter cetera Capitolum tenoris sequentis
dispositio: Item senyora com en tot lo Regne de valentia se haia seruar vn fur e ley enoy puixa hauer altre fur ne altre costum … [ lxxviv] … sien seruats et signants lo priuilegi del Rey don Alfonso dat en Valentia ydus Nouembre Anno Mo cccoxxviiijo
concl.: Quare vobis dicimus et mandamus … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo Capituli Sedis Valentie vbi dicta Curia celebrauit prima die Julij Anno Anatiuitate dominj Millesimo ccccoxxxxovjo. El Rey Johan
Note s'han perdut els ff. lxxvii i lxxviii
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9647
Location in volume f. lxxviiiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4831
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1470
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiiir] Fur fet en les corts generals de monço axxij de setembre del any Mcccclxx per los draps se deien vendre ba[n]yats baxats e reffredats
datatio: die sabbati jnter xxij mensis septembris anno M cccc lxxo Jn generali curja Montissonj
salutatio: Senyor molt excellent
acc.: L2acors del regne de valencia etres braços de aquella per beneffici dela cosa publica … [ lxxviiiiv] … La crida e notifficacio del tenor seguent
intr.: Ara hoiats queus fa asaber lo honrat en miquel andres Ciutada Mustaçaff dela Ciutat de valencia … lo qual fur es del tenor seguent
salutatio: Senyor molt excellent lacors del Regne de valentia (…)
dispositio: Ecom per obseruancia del dit ffur sia stat ordenat que atot hom en general sien notifficades les coses enlo dit fur contengudes … enles penes enlo dit ffur contengudes E guart si qui aguardar siga
Condition incomplet
Note la part final del volum ha estat mutilada i s'ha perdut text
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-02-14