Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2202
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call number Real Cancillería 663
Title of volume Furs nous del Rey Namfos regnant ( a la coberta de pergamí, al marge superior, fet a ploma)
Ffurs nous del .R. Namfos Regnant ( a la coberta de pergamí, al marge superior, fet a ploma amb una mà diferent)
Furs nous ( al llom, a ploma)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-8 + I + 9-100
Collation 18 2-316 412 51t2 66 78 832
Page Layout 40 línies (f. 2)
34 línies (f. 16)
36 línies (f. 25)
35 línies (f. 64)
41 línies (f. 76)
Size pàgina 289 × 215 mm (f. 2)
caixa 215 × 160 mm
caixa 210 × 150 mm (f. 16)
caixa 190 × 133 mm (f. 25)
caixa 203 × 145 mm (f. 64)
caixa 184 × 118 mm (f. 76)
Hand moltes mans, una per quadern (excepte tercer i quart) i dins de cada quadern també diverses mans
Watermark flor de sis pètals (primer quadern)
tisores obertes (segon quadern)
campana (tercer quadern)
flor tulipa / flor amb tall i dues fulles (quart i cinquè quadern)
muntanya de tres cims amb creu (sisè quadern)
corn de caça (setè quadern)
Pictorial elements sense decoració, excepte el tercer quadern (ff. 40-51) on es comença a fer les rúbriques en vermell. Caplletres sense fer, amb lletres de guia
Other features Justificació: pautat tabel·liònic (primer quadern)
Justificació: sense pautat (segon i cinquè quadern)
Justificació: a mina de plom (tercer, quart i sisè quadern)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (en el sisè quadern trepitjada) (tercer i quart quadern)
Perforacions: sis perforacions (sisè quadern)
Reclam: un únic reclam al darrer foli del quadern 4, en posició horitzontal, centrat al marge inferior, dins d'una banda
Condition marges deteriorats, taques d'humitat, mig desenquadernat amb folis despresos. Alguns forats de bibliòfags han provocat la pèrdua de text, per exemple al primer foli. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues, sense foliació antiga excepte el sisè quadern. Folis en blanc: 9v, 22v, 23 bis sense numerar (es tracta d'un foli retallat entre el 24 i el 23 que no s'ha foliat modernament), 36r
Binding antiga, en pergamí tou, d'arxiu, una mica restaurada. Guardat dins de carpeta.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Real Cancelleria 663 de l'Arxiu del Regne de València (2007)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 3
Note molt poques notes marginals. Primer quadern, furs del rei Pere, segon i tercer, furs d'Alfons, quart, cinquè i sisè, rei Joan II, setè, rei Martí, vuitè, furs en llatí. Al f. 62 segueix un numerat 67, amb un text en llatí que no té res a veure amb el que es copia als ff. 61 i 63, segurament fou intercal·lat aquí (la foliació moderna a llapis en dóna constància). A l'interior del pergamí que fa de coberta posterior es llegeixen unes línies que poden ser versos a sota d'un text llatí; el text català sembla de lletra del s. XV avançat o inicis del XVI: “Ni hom ni mil de morella… may son bons [a la dreta, lligat per una clau a aquestes quatre línies] | Ni bou nj ase de chert… [may son bons] | Ni fill dela vila crjat de sent matheu… [may son bons] || Sou de morella | ffoch qujs crem senyer | a vos hi aella”. Aquestes línies s'han escrit probablement quan el pergamí ja servia de coberta al lligall

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2259
Location in volume ff. 1-100v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1823
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga)
Language català
Date celebració 1383 - 1384
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] ffur fet per lo Rey en. pere en cort […]l a fraga dilluns a. iiij. de juliol del any .Mccclxxxiiij. sobre […]ncio que deuen donar lo a quj armaran fusta alguna per anar […]cors
dedic.: Item que sia merce de vos senyor prouehir e manar a vostres gouernadors batles generals e altres qualseuol officials … E per cascun altre leyn armat de Cinquanta mjlia sous
tit.: [ 1v] Senta brigida filla […] Rey de Scocia feu la present profecia
text: Millessimo cccclxo. vsque ad septuagessimum annum erit Rex … Vsque ad tempora nouissjma velit nolit mundus superbus
rubr.: [ 2] De tertis casibus clerjcorum tonsuratorum et coniugatorum […] mundus superbus
pream.: Nos Petrus dei gratia Rex aragonum etc. Experientia … [ 2v] … testimonium etc.
tit.: De tertis casibus clerjcorum et coniugatorum duberium
text: Com sia dubte si la conexença o pena del [ratllat] de algun clerge conuigat se pertany al Jutge eclesiastich o seglar … [ 3v] … Que les dites Respostes yo gener Rabaça licenciat en leys creen esser veres salv tota via. major e millor. deliberacio
rubr.: [ 5v] Tabula fororum Regnorum petrij \iiij/ martinj jncipit
índex: [ 5va] Auers acartes … [ 6vb] … Unjuersitatum regalium ualentie lxxvj
text: [ 7] Priujlegj que lo denunciant de algun … [ 100v] … probationem [?]
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10252
Location in volume f. 8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10815
Consell de la Ciutat. Establiment sobre dides
Language català
Date promulgat 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8] Stabliment dela Ciutat sobre dides scuder macips e macipes etc
text: Axi mateix establi e ordena lodit Consell que daciauant alguna dida o nodriça … o presa en la preso comuna tro atant que ho haia Restituit e pagat ab acabamennt
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9774
Location in volume ff. 10-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10584
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1417 - 1418
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Comencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç en les corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencia les quals foren jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiuitat de nostre senyor M cccc deeset e foren finides a vint dos de Març del any apres seguent
pream.: [E]4n les coses creades en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles … e doctrina de saludable carrera sens la qual no pot a felicitat peruenjr
intitulatio: Per que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants attentament que la diujnal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ 11] … Saluant enquant en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat de funes vicecancellarius
rubr.: De restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol qui comença Si menor de vint anys sera enganat en algun contracte … [ 20] … coses en aquella contengudes e conpreses ans romanguen en sa força e valor. De funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damuntdites e publicades dins lo Monestir dels frares preycadors dela Ciutat de Valencia en la casa del Capitol daquell on la dita cort sacostuma tenjr e celebrar dimarts ques comptaua vint e dos dies de Març … en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consentents e atorgants aquelles los damuntdits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. De funes vicecancellarius
testimonis: Testimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau bisbe de Gerona … [ 20v] … Consellers del dit senyor e altres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … Et ad jllorem maiorem corroboracionem bulla nostra pumblea [sic] fecimus eadem jmpendenti munjrj Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotarius dominj Regis predicti … scribi feci et clausi Corrigit autem in linies etc
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10253
Location in volume ff. 21v-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] Jsti forj quj sequnt sunt dominj rex alfonsi nunc regnante Et ordjnant post sjne fororum super proxjmorum quj fuerint annj .xviij. Et isti fuerunt finiti jn anno xixo. etc
intr.: Postea die sabbato post jntitulata xvj. die mensis septembrjs anno anatiuitate dominj M cccc xixo … quorum tenores per ordjnem sit sequntur
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago etc
pream.: adderits ala pena que es aaquells quj fan o fer fan cartes falses … e aquell quj sera supposat muyren sens algun remey de ffunes
tit.: de comissio a rebre i.
dispositio: Per eujtar e toldre fraus ordenam que si los Gouernador batle e justicies … [ 22] … sots pena de priuatio de lur officij
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9775
Location in volume ff. 24-35v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS pream.: [ 24] [S]7i fluctuant condiçio humanal sots gouern del ffranch arbitre e souint per çega cubdicia … juxta exhigencia dels cassors e varietats dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Alfonso per la gracia de deu Rey darago etc
dispositio: Considerants propri esser anos considerar ab tot studi e sollicitut en direccio dela cosa publica … [ 25v] … en quant en los presents furs nous es aaquells millorat corregit e declarat
rubr.: De aduocat et procurador de sequa
dispositio: [A]3quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notarja per dos anys o no sera creat notari … [ 34v] … Jussimus nostro sigillo jmpendenti munitam Date et acta dertuse quintadecima die Marcij Anno aNatiuitate dominj Mo CCCo vintesimo Regnique nostri quinto
auten.: Signum Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … et Ceritanie. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt Otho Episcopus detursensis … Comes Moach [?]
certificació: Sig ✠ num mei ffranciscj de arinyo Secretarij dominj Regis … [ 35] … ne coses en aquella contengudes e compresas ans contanguen en soffi‡a [?] e valor
concl.: [F2]etes fforen les dites coses e publicades dins la Ecclesia de sancta Maria de Muruedre on la Cort se celebraua … sots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats
testimonis: [T2]estimonis son quj presents foren ales sobredites coses Lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau Arquebisbe de Tarragona … e altres en gran multitut
nota: [P3]Rouehex lo Senyor Rey que ell no dega admetre ne admeta ne loctinent del dit Senyor o lo gouernador general o portans veus de aquel o sos lochtinents de aquell ne Batle general ne altres offiçials del dit Senyor puxen admetre ne admeten Recors algu de vasal o vasals de qualseuol singulars del dit brac mjlitar ne de altres en ffauor de aquells … segons que mjllor los pertanyia ans del present acte
nota: [P3]Rouehex lo Senyor Rey que per Raho de pobrea o mjserabilitata viduhitat o pupillaridat ell no dega o loctinent del dit Senyor o lo gouernador general e oportant veus de aquells o sos lochtinents Batle general o altres officials del dit Senyor a Jnstancia de algun vassall o vassalls de qualseuol singulars del braç mjlitar no puxen euocar o traure causa alguna o causes mogudes … E uol lo dit Senyor que la present prouisio dure perpetualment
Note al verso del f. 35 apareixen dues provisions reials (entrades com a notes)
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9776
Location in volume ff. 40-55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS pream.: [ 40] [G]3ouernant Justicia la cosa publica: es donat repos pau e tranquillitat al poble per deu acomanat als Reys e successors temporals Car la obra e effecte de justicia … [ 40v] … perla conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra … del molt alt Senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Jnformats dela jnnata voluntat quel molt alt poderos e victorios Rey e Senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digne de memoria … [ 41v] … o per appellacio si expressament en algun fur no ho haurem prouehit e ordenat
rubr.: Rubrica del quart e deles penes dela cort
dispositio: [D]2eclarant lo ffur si posa o composa del alt Rey en Jacme posat sots Rubrica del quart e deles penes e addent aaquell Ordenam que quant algun haura posat clam accusacio o denunciacio … [ 53v] … de deu \anys/ ença sera stada demanada judicialment o ffora de juhi sera stada pagada pensio alguna falco
datatio: [F]etes foren les damunts coses e publicades dins la casa del [f. 54] Capitol dela Seu de Valencia on la dita Cord se acostuma tenir e celebrar Djuendres quis comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela Nativitat de nostre Senyor M. cccc Quaranta sis E del Regne del dit Senyor Rey ço es de Sicilia de çaffar lany dotze e dels altres Regnes lany Trentahu presents consentints e atorgants aquelles los damunts dits ffurs enlo prohemj dels dits ffurs contenguts
testimonis: T2estimonis son qui foren presents ales dites coses lo benerable pare en christ don Garcia … Gabriel de palomar doctor en Leys Consellers del [sic] dits Senyors Reys
auten.: Signum ✠ Johannis dei gracia Regis Nauarre Infantis et Gubernatoris generalis Aragonum et Sicilie … Et ad maiorem illorum corroboracionem bullam plumbeam dicti dominj Regis [f. 54v] fecimus eadem Jnpendenti munirj
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de burgada [sic] dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij … [ 55] … dicti dominj Regis Nauarre […] ac Jn viij linea huius clausurj jn quoquj
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10254
Location in volume f. 57r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 57] [J]3ohannes dei gratia Rex Nauarre jnfans et Gubernator generaljs Aragonum
salutatio: partibus ac dilectis Consiliarijs dicti dominj Regis … Salutem et dilectionem
pream.: Quia per brachium vniuersitatum Ciuitatum et villarum … Capitulum tenoris sequentis
dispositio: Jtem senyora com en tot lo Regne de valencie se haia seruar … [ 57v] … signant lo priuilegi del Rey don Alfonso dat en valencia ydus nouembris Anno Mo CCC xxviiijo
nota: Quare vobis dicimus et mandamus … aliqua racione
datatio: Datum Jn domo capitulj dicti Sedis valencie vbi dicta Celebrabatur prima die Julij Anno anatiuitate dominj Mo. CCCCo. XXXXvjo El Rey Juan
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9777
Location in volume ff. 58-59
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58] dela longa
acc.: [A]4ra hoiats queus fan asaber de part del Senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt Senyor Rey que asuplicacio dels Jurats Racional Sindich e consell dela Ciutat de valencia per gran beneffici e vtilitat dela cosa publica … priuilegi del tenor seguent
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e Gouernador general darago e de Sicilia … Senyor dela Ciutat de balaguer lochtinent general del molt alt Senyor Rey ffrare nostre molt honrat
pream.: Volents quant en nos es posar e constituir en tranquilitat e repos la Ciutat de valencia Ciutadans vehins habitadors … los Jurats Racional Sindich e consell dela dita Ciutat a nos feta
dispositio: ab tenor dela present pragmatica sanccio statuim sanctim e ordenam que daqui auant tots e qualseuol habitadors dela Ciutat e Regne de valencia … [ 59] … La present empero pragmatica sancio volem durar per temps de deu anys tansolament
datatio: En testimonj deles quals coses manam la present esser feta ab lo segell Reyal empendent guarnjda Dada en valencia a xx dies de Juliol en lany dela Nativitat de nostre Senyor Mil CCCC xxxxvj … e dels altres Regnes xxxj
conf.: El Rey Juhan [sic] per que ab la present publica crjda Jntena e notiffica totes les dites coses e cascuna de aquelles a tot hom engeneral e acascu en particular per que daciauant ignorancia non puixa esser allegada … E guart si quj ha guardar siha ffalco
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10255
Location in volume ff. 59v-60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10578
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València ([?])
Language català
Date promulgat 1346
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59v] Die sabbati xxiiij mensis decembris anno Mcccco xxxxvj
intr.: L2os honorables mossen ffrancesc vines Caualleren berenger marti … consell general celebrat a xxij del present mes
dispositio: Atenents que perles entrades denjt o de dia perles cases deles dones … [ 60] … E aço sien tenguts Jurar los dits Justicia e lochtinents cascu any lo dia de Nadal a Jnstant ho al jurament que aco scumen fer
testimonis: Presents testjmonjs foren ales dites coses en Gabrjel … dels honorables jurats de valencia
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10261
Location in volume f. 60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10578
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València ([?])
Language català
Date promulgat 1346
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 60v] Jtem senyor que sia de vostra merce atorguar per prouisio e acte de cort que si algun singular del dit braç mjlitar sera pres per qualseuol crim o delicte o alguna altra causa o raho per gran que sia o fos no sia mes per lo senyor Rey ni puxa esser mes per altre official seu en la preso comuna deles Ciutats viles o lochs Reals del Regne contra voluntat de aquell qui sera pres mas solament en la casa deles dites Ciutats viles o lochs Reals o en alguna cambra o partida de aquelles … Plau al senyor Rey sil que pres sera prestara sagrament o homenatge e donara e done seguretat de no exir del loch on sera mes e volra paguar guardes segons la exhigencia del crim o delicte Requerra
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9778
Location in volume ff. 61-62v + 63-65v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10598
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació
Language català
Incipits & explicits in MS intitulatio: N4os en Marti per la gracia de deu Rey de Arago etcetera
pream.: [ 61] Per sedar scandels e Jnconuenient entre nostres sotmeses officials qui daciauant … seguir si acorregut noy era
text: Declaram que puix nostre alguazir qualque sia hi sera … [ 65v] … que per nostres alguatzirs se faran ne arrests se facen Jn hunc qui sequitur modum
Note entre els ff. 62 i 63 hi ha relligat el 67, que no té res a veure amb aquesta disposició. Segueixen disposicions en llatí
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2014-01-05