Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2195
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 5, núm. 13 | Antic Caja 5, núm. 20; caja 5 núm. 30; 31
Title of volume Fueros del Rey D.n Martin del año 1403 ( a la coberta a ploma)
Fori guerrificancium et alij trium brachiorum
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-33 + III
ff.: j-xx + 22-33 + III (fol. antiga romana)
Collation 136
Page Layout 42 línies (f. j)
Size pàgina 293 × 227 mm (f. j)
caixa 180 × 135 mm
Hand semigòtica que presenta trets de bastarda a les astes descendents (ff. 1-32)
bastarda (ff. 32-33-certificació)
Pictorial elements Caplletres: la primera caplletra de la mateixa tinta que el text, la del f. iij de sis unitats de pauta ha quedat sense realitzar
Rúbriques a partir del f. iiij rúbriques en tinta vermella
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Justificació: resta de perforacions rodones i menudes situades molt prop del tall, poques vegades visibles, en tot cas al marge inferior
Reclam: sense reclams
Condition volum en perfecte estat, només brutícia pel frec a les cobertes. Tres foliacions, una a l'angle superior extern en xifres romanes que arriba fins al f. xx, una altra a l'angle inferior, moderna a llapis, que numera tots els folis, fins el 36; i una d'antiga a ploma al marge inferior extern, que només es veu en alguns folis, com el f. 4. Les dues modalitats de lletra segurament són del mateix protonotari
Binding antiga, full de pergamí plegat, restes del cordó de seda d'on penjava el segell
Associated persons Firma al final de molts capítols es troba la firma de Domènec Mascó (Misser), Ambaixador a Barcelona
Altres original subscrit per Martí I l'Humà, Rei de Catalunya-Aragó [1395 - 1410]
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:76 , n. 11
Note sense cap mena d'anotacions marginals. Colón et al., eds. (1980-2007) diuen que són dos els exemplars dels furs del Rei Martí a l'AMV, quan de fet se'n conserven quatre. A la coberta dóna la referència a Palmart, ff. 166-67 i 167-80
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2266
Location in volume ff. i-iiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1747
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de la manera de guerrejar
Language català
Date promulgat 1403-09-24
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ i] N3Os en Marti per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
prol.: Attenents que fundament de perpetual stabilitat en lo Regne son pau e iusticia … Prouehim e fem los furs e ordinacions seguents ab aprouacio e consentiment dela dita cort e pper [sic] acte de aquella
dispositio: Tot rich hom o noble o caualler o hom de paratge o Ciutada nomenat o hom de vila honrat qui no faça faena de ses mans qui fara mal o dan sens deseximents en la persona de alcun rich hom … [ ii] … e addicions antigues de aquells en lur plena força e valor. dominicus masco
datatio: L4os quals furs damunt dits foren fets e publicats dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie … vint e quatre de Setembre en lany dela natiujtat de nostre Senyor .Mil. cccc tres e del Regne del dit Senyor vuyt presents consentents e atorgants tots los braços dela dita Cord en la dita casa en gran multitut aiustats
testimonis: E foren presents per testimonis ales coses dessus dites los nobles en Pere de fenollet Vezcomte dilla e de canet … en Ramon de sentmenat cambrer del senyor Rey damunt dit
auten.: [ iiv] E no resmenys Nos en Marti Rey damunt dit en testimoni deles coses dessus dites e acorroboracio daquelles fem posar en los presents furs nostra bulla de plom jnpendent
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9513
Location in volume ff. iii-33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1748
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS acc.: [ iii] [T]6Ots los actes humanals aytant com mes se acosten per simjlitut o semblança a nostre senyor deu qui es sobira … gitar tots mals djuisions e turbacions de son Regne e posar los bons en pau e tranquille repos
intitulatio: Perço Nos en Marti per la gracia de deu Rey darago de Valencie … de Rossello e de Cerdanya
pream.: Cobeiants segons nostra fragilitat humanal Resemblar a nostre senyor deu … [ iiii] … Romanjnts los dits furs antichs addicions de aquells e nous en lur força e valor saluant en quant en los presents furs nous es aaquells mjllorat corregit e declarat. dominicus masco
rubr.: del quart e deles penes dela Cord [sic]
dispositio: Declarants corregints e mjllorants los prijuegis e furs qui puxen hauer loch en proces de condempnacio de pena de quart Ordenam quel terme de deu dies donador al condempnat a pagar … [ 31v] … E aço sia axi matex atorgat als habitadors dela Ciutat e Regne de Mallorques e de les Jlles a aquell adjacents. E quedaço senyor vos placia fer constitucio general e perpetual bona e larga. Plau al senyor Rey. Dominicus masco.
conf.: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie … atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemi dels dits furs nomenats
testimonis: Testimonis son qui foren presents ales coses damunt dites los nobles … [ 32] … consellers del dit senyor Rey e molts daltres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis Aragonum … corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti muniri. Rex Martinus.
certificació: Sig ✠ num Raymundi de cumbis dicti dominj Regis prothonotarius … [ 33] … pagine presentis clausure Jncipientis
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2013-05-28