Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2189
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Sant Cugat, 71 | Antic Miscel·lània, 162
Title of volume ARIT | METICA ( al teixell gravat en lletres daurades)
Arithmetica ( en un bocí de paper encartat, f. 1bis)
Copied 1501 - 1510 (Duran)
1520 ad quem (data esmentada al volum)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1, 1bis, 2-159 + I
Collation 1-26 38 47t4/11t 512 68 710/9t 8-912 1016 11-1210138 149
Page Layout 1 columnes (a la major part del volum, llevat de folis amb taules o operacions)
26 línies (f. 7)
21 línies (f. 129)
24 línies (f. 56) (Comtem les línies en blanc als ff. 56 i 129 guiant-nos per la transparència de la tinta del verso)
Size relligadura 212 × 160 mm (pla anterior)
pàgina 206 × 150 mm (f. 7 (mida general del volum))
pàgina 206 × f. 142 mm (f. 56 (mida d'aquest plec))
caixa 150 × 125 mm (f. 7 (amplada aproximada))
caixa 150/147 × 95/97 mm (f. 129)
caixa 157/160 × 105 mm (f. 56)
Hand diverses mans
Watermark mà amb flor de cinc pètals amb lletres “G S´´ a la palma (quaderns 1, 3, 7, 14, etc.)
altres paper sense filigrana (quadern 6)
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per algunes figures no copiades
Altres: sense cap mena de decoració (a tot el volum)
Other features Justificació: en alguns folis es veuen restes d’unes caixes marcades amb punta de plom, avui gairebé imperceptible; fins i tot en folis on no es distingeix cap mena de justificació l’escriptura respectant uns marges més o menys regulars; a tot arreu les línies de la justificació segueixen l'esquema 13 de Derolez (p.e. f. 21)
Justificació: 6è pautat tabeliònic, paper de classe diferent, sense filigrana (quadern 6)
Justificació: a punta de plom (ff. 122-158v)
Justificació: a tinta (a les taules dels signes)
Justificació: sense línies de guia per a l’escriptura, llevat dels ff. 34v-35r
Justificació: el text català amb les taules cobreix tota la superfície d’escriptura disponible
Perforacions: rodones i menudes assenyalant totes les línies fonamentals de la justificació, situades a prop del tall als ff. 122-158; als folis anteriors no es veuen perforacions
Reclams: sense reclams
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a tot el volum)
Condition volum en bon estat de conservació, amb una foliació moderna a llapis sense errors; manca un foli entre l’1 i el 2 (del qual roman un taló sense foliar) i entre aquests dos folis s’ha encartat un bocí de paper posterior, foliat 1bis, on amb lletra posterior s’anotà el títol del volum: “Arithmetica´´. Estan mutilats els ff. 23-24 i són en blanc els folis de guarda inicials i final i els ff. 1v, 6r-v, 24v, 29v, 30r-v, 31r-v. 33v, 43v, 63r-v, 82r, 83v, 105v-206r, 121r, 125v, 130v, 131r, 135v, 146v, 148v, 155v i 158r-v
Binding : del s. XVIII, en pergamí sobre cartó, amb quatre nervis i decoracions daurades als entrenervis i al teixell, que és de pell marró clara i està distribuït entre el segon i tercer entrenervis; en el primer entrenervi “71´´ i al quart (peu del llom) “S.C.´´, al tercer en una etiqueta de paper amb numerador de tinta “162´´; talls tintats de groc
Previous owners (oldest first) Eulàlia Setantí (segons Miquel Rosell el manuscrit podria haver pertangut a la família Setanti)
Sant Cugat del Vallès: Biblioteca del Monestir
Associated persons Anotacions de Antoni Mallorquí, notari reial Barcelona
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Catalogat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 240-1
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 12, 16, 118-9
Note acèfal. Amb proves de ploma, assaigs cal·ligràfics i anotacions posteriors aprofitant els espais en blanc als ff. 82v (on es repeteix cinc cops amb lleugeres variants el text “Es ueritat que yo anthoni malorqui notari real de barcalona | vingui a comonicar ab lo molt honorable mossen domingo monros | ciutada dela present ciutat y ab la molt honorable y virtuosa sora. | marguarida muller del molt magnanim Sor don march Sor | de la vila de vinsa enlos compta[t]s de Rossello y de etc.´´ i una vegada “Capbreu de les Rendes dels preveres dela present | vila de villa franqua que comença lo primer del mes de | abril del any .1520. e finira lo derrer del mes de | mars del any .1521. he vense per temps de vn any´´), 114 (on es copia dues vegades el primer text del f. 82v), 120 (on s’esmenta l’any 1532 i L’Empordà: “A 23 de octobre de .1532. vingui del ampurda e coman (i el mes) axi matex | fare memoria de la faena que ab la ajuda de ihesuchrist fare…´´), 131v (amb una breu prova de ploma) i 159 (on es copia cinc vegades amb alguna variació: “Al molt magnifich y bonamich deman vos de merce doneu a la honorable virtuosa Sra. dona Joana de Muncada quoranta sinch liures per Comuna rebuda del señor don miquel de Cardona lo qual magnanim es´´). Segons Duran la major part de les anotacions són de mà del notari real de Barcelona Antoni Mallorquí, qui apareix citat als ff. 82v i 114). Els ff. 1r, 83r (en part), 101v, 106v, 120v, 121v, 131v, 144v inicialment en blanc, estan coberts per operacions aritmètiques.

Rosell, 1937: 118 diu que manca un foli entre els actuals 58-59, però no hem pogut confirmar-ho).

La qualitat del paper i el plegat dificulten la identificació de les filigranes. Els ff. 56-66 són de paper diferent, més petit i amb les barbes conservades.

Textos en castellà:

[f. 122v rúbr.] Regla para los signos enla luna obrar.
[Texto] Estando la luna enlos signos que son lamados [sic] virgo. cancer: piscis | taurus: demandar dizen los astrologos alguna dueña o amjga | por que es tyempo convenible segun astronomia estando la lu[na] | en sagitario / libra / gemjnis / y enel leon gracia de señor | […]d o iusticia / Aries / Scorpius / Capricornus / aquarius quando | estuuieron en la luna mediana mente te responderan.
Notes: transcrivim la totalidat del text.

[f. 124v] aries | taurus | geminis | cancer | leo| virgo | libra | escor | sagi | capricornus | aquarius picis || Comprar tierras o posseciones [sic] | m | b | m |b |b | i |m | b | m | m | m |b | i [expl. ] […] ar qualquier manera [a]rmas | b | m | i |m | b | m | m | b | b | i | b |m. Notes: sense rúbrica, però li correspondria la mateixa que a les taules catalanes precedents.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10547
Location in volume ff. 2-157
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11323
Desconegut. Tractat d'aritmètica
Language català
Date escrit 1490 ? - 1510 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 2] […] Si sera diuja huna quantitat endues | parts en qual manera ques vulla tostemps | lo quadrat de [dita ratllat] \tota la/ quantitat sera agual als | dos quadrats de dues parts ajustades al dobla | dela superficia de vna part en laltra … [ 157] … En 15360 | mesos e diners medonen deguany 2808 quem | daran 7080 mesos e diens [sic] del primer e quem | daran 5040 del segon e quem daran 3240 | del terc fes com veus en la figura
Note al verso del f. 157 hi ha una figura amb els càlculs necessaris per solucionar el problema (regles de tres)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12485
Location in volume f. 123ra-rc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11324
Desconegut. Taula per saber quins quins signes astrològics són favorables o no a purgues i sagnies
Language català
Date escrit 1490 ? - 1510 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123ra] Signes | Purga | Sagnja || aries | indeferent | b || aries | i | b. … [ 123rc] … piscis | b | j
Note text a tres columnes
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10548
Location in volume ff. 122v-124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2526
Sense identificar. Obra encara sense identificar
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123v] Aquesta taula es per saber elegir los dies bons per a les operacions humanes segons que los signes son en tals dies bons o mals ho indiferents e serveix per totes aquelles coses que en dita taula estan escrites
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12486
Location in volume ff. 123v-124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11325
Desconegut. Taula per saber quins dies són bons per als actes humans segons el signe astrològic que correspongui
Language català
Date escrit 1490 ? - 1510 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123v] Aquesta taula es per saber elegir los dies bons per ales operacions humanes sego[ns] | que los signes son en tals dies bons o mals ho indeferents e serveix per totes a|quelles coses que en dita taula estan escrites
text I: […]que miren ales operacions […] actes humans |arjes | taurus | ge | cancer | leo | vir| li|escor | sagita |capri | aquarius | piscis ||[p]endre offici de regiment o dignjta [sic] | m | b | m | m | b | b | m | i | m | m | m | i … [ 124] … […]or coses […] lor […] | B | B | B | M | J | M | B | B | B| B | B | B.
text II: [ 124v] aries | taurus | geminis | cancer | leo| virgo | libra | escor | sagi | capricornus | aquarius picis || Comprar tierras o posseciones [sic] | m | b | m |b |b | i |m | b | m | m | m |b | i … […] ar qualquier manera [a]rmas | b | m | i |m | b | m | m | b | b | i | b | m
Note Taula de 14 columnes, només amb 13 emprades, a la primera la malaltia, a les altres els signes zodiacals. Text en català ff. 123r-124r i castellà f. 124v. La rúbr. es troba repetida als ff. 123v i 124r, el f. 124v no en té, però li correspondria la mateixa que als altres folis
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2014-08-07