Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2184
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call number Real Cancillería 654
Title of volume Fue[ros] | Años 1408, 142[…] ( al llom, no es llegeix per tenir al damunt l'etiqueta)
Furs y priuile | gis del regne de | Valencia ( a la coberta, lletra gòtica (s. XVI-XVII?))
Copied 1418 a quo - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-157 (fol. moderna)
Collation primera i segona obra: 19/10 2-420 518 6-714; tercera obra: 16/5; quarta obra: 12 214; cinquena obra: 12 no es veu solidaritat
Page Layout 32 línies (f. 3)
34 línies (f. 129)
39 línies (f. 140v)
40 línies (f. 141)
41 línies (f. 157)
Size pàgina 297 × 220 mm (f. 3)
caixa 202 × 136 mm
pàgina 297 × 220 mm (f. 129)
caixa 199 × 134 mm
pàgina 295 × 221 mm (f. 141)
caixa 195 × 135 mm
pàgina 298 × 221 mm (f. 157)
caixa 215 × 111 mm
Hand bastarda (primera i segona obra)
semigòtica (tercera obra)
semigòtica doc. de 1447 (quarta obra)
cursiva del s. XV (cinquena obra)
Watermark corn de caça (segona obra;)
carro de dues rodes (foli que precedeix la tercera obra)
Pictorial elements primera i segona obra sense decoració; tercera obra, rúbriques i inicials en vermell, sense decoració; quarta obra sense decoració, espai en blanc per a rúbriques i caplletres
Other features Justificació: pauta tabel·liònica, que es respecta (primera, segona (ff. 1-112, 113-126) i cinquena obra)
Justificació: a punta de plom amb línies verticals i horitzontals que es creuen fins als marges, sense línies de guia per als renglons (tercera obra (ff. 128-138))
Justificació: no es veu cap pauta, es guia per la verjura del paper (quarta obra (ff. 140-155))
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita (primera i segona obres (ff. 1-112, 113-126))
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada (tercera obra (ff. 128-138))
Ús de la primera línia de la pauta: sí (quarta (ff. 140-155) i quinta obres)
Perforacions: sense senyals de perforacions (primera, segona obres (ff. 1-112, 113-126) i quinta)
Perforacions: es veu una perforació a la dreta superior onze milímetres per sota la línia horitzontal, però no assenala la caixa (tercera obra (ff. 128-138))
Perforacions: menudes rodones al marge superior (a mig camí entre text i vores) que assenyalen quin punt s'ha de fer servir com a marge esquerre de l'escriptura (comptant el recto), al marge superior, a prop del tall, es veu una perforació que marca el marge dret i també a prop del tall les que marquen els marges superior i inferior; de fet es veuen perforacions als quatre punts prop del marge (quarta obra (ff. 140-155))
Reclams: horitzontal aproximadament centrat en els quaderns 1-3 i 5 de la primera obra, la resta sense reclams
Condition en bon estat. Manuscrit factici, la primera i la segona obra formen una unitat codicològica. Cada part del volum té la seva pròpia numeració en xifres romanes a l'angle extern, comença al f. 113 una foliació moderna i arriba fins al f. 147 (i-xxxvj) romanent folis al final d'aquesta part sense numerar. El volum en el seu conjunt té una foliació feta a bolígraf. El verso del foli final de la primera obra és brut, podria haver estat final d'un plec independent durant molt de temps i d'aquí la brutícia. En alguns folis la tinta traspassa i no permet veure bé la filigrana. Tros trencat al marge inferior dels ff. 141-142, no manca text; tros arrencat amb pèrdua de text als ff. 150-151. En blanc els ff. 112v, 126v-127v, 139, 151v, 155v. En el quadern 4, al verso del f. 78, hi ha “in dei nomine” que podria ser un reclam, i el f. 79 no lliga amb el text precedent, de manera que la col·lació podria ser 10/11
Binding antiga, d'arxiu, pergamí flexible plegat, al llom dos reforços de pell per on passen les cordes de lligar els quaderns. Per protegir-lo es conserva dins d'una carpeta d'arxiu
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Real Cancelleria 654 de l'Arxiu del Regne de València (2007)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:70 nota 6
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067029.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2248
Location in volume ff. 1-112 (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10584
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1417 - 1418
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Comuns
dispositio: de altra part fora lo Regne de Valencia que sia apparellat per rescatar de son senyor no gos o presumesca accaptar lo Rescat dins lo dit Regne no contrastant qualseuol licencia obtenguda de vos senyor o de qualseuol … [ 111v] … al dit batle que nols perturbe en aquella: de funes vicecancellarius
certificació: Q2uequidem capitula responsiones et prouisiones … [ 112] … bulla plumbea fujt hic aposita jnpendenti Que omnja et singula supradicta fuerunt acta et per dictum domjnum Regem publicarj mandata jntus dominu
datatio: capitula Monasterij fratum predicatorum Ciujtatis Valencia vbi celebrabatur curja supra dicta die Marte Jntitulata vicesima secunda Marcij … anno anatiuitate dominj Millesimo cccco decimo octauo Regnique ipsius dominj Regis Tertio
testimonis: Qua die dictus domjnus Rex curiam licenciaujt predictam presentibus ad hoc per testibus Reuerendo Jn christo pare dalmacio … et alijs jn numero copioso de funes vicecancelarius
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darinyo Secretarij dominj Regis predicti etcaetera
Condition acèfal
Note manquen els capítols i-xxi i el començament del xxxx; l'incipit que donem és el capítol xxx dels “Comuns”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9592
Location in volume ff. 113-126 (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10584
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1417 - 1418
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 113] Començen los furs ordinats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç enles Corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de valencia les quals foren Jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiuitat de nostre senyor Mil cccc deeset e foren finades a vint dos de Març del any apres seguent
pream.: [e]4nles coses creades enla diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles … e doctrina de saludable carrera sens la qual no pot a felicitat peruenjr
intitulatio: Per que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants attentament quela diujnal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ 114v] … Saluant enquant enlos presents furs nous es aaquells millorat corregit e declarat de funes vicecancellarius
rubr.: De restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol qui comença Si menor de vint anys sera enganat en algun contracte … [ 125v] … e compreses ans romanguen en sa força e valor. de funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades djns lo Monestir dels frares prehicadors de la Ciutat de valencia enla casa del Capitol daquell on la dita cort sacostuma tenjr e celebrar Dimarts ques comptaua vint e dos dies de Març … en lany dela Nativitat de nostre senyor Mil cccc dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. de funes vicecancellarius
testimonis: Testimonjs son qui presents foren a les sobre dites coses lo Reuerent pare en christ mossen Guerau alamany … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud
auten.: Signum ✠ Alffonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … [ 126] … Et ad jllorum majorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jmpedenti [sic] munjri Rex alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotari dominj Regis predicti notarij publici … jn prima plana primum folij Tortosa etcaetera
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9593
Location in volume ff. 128-138v (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 128] Jncipiunt fori editi per serenissimum domjnum Regem Alfonsum tercium jn villa Muriueteris publicati Jn ecclesia maiorj Nona decembris Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadrjngentesimo vicesimoctauo
proem.: S5i fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitre E souint per cega copdicia et fragilitat … dels casos e varietats dels temps ocurrents
intitulatio: On nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants en cara que vltra la quis diquer ab tot sdudi [sic] et solitut en direccio dela cosa publica … [ 129v] … saluants en quant en los presents furs nous es a aquell millorat corregit e declarat
rubr.: De aduocats e de procuradors
dispositio: A3quell es dit procurador de seca qui no haura praticat en art de notaria per dos anys o no sera creat notari … [ 138v] … coses en aquella contengudes e compreses ans romanguen en sa força e valor
datatio: F3etes foren les coses damunt dites e publicades dins la sgleya de santa Maria dela vila de Muruedre on la cort celebraua dijous ques comptaua nou dies del mes de desembre … en lany dela nativitat de nostre senyor M cccc xxviij E del Regne del dit senyor lo any Tretze presents consintents e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats
testimonis: T3estimonjs son quj presents foren ales sobre dites coses lo Reuerent pare en christ Mossen dalmau … consellers del dit senyor e altres en gran multitut
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9594
Location in volume ff. 140-151 (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS pream.: [ 140] [G]5Ouernant Justicia. La cosa publica es donat respos pau e tranquilitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … Aquests son los voluntaris treballs quels Reys e Senyors perla amor dels subdits amprenen per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Infant e Gouernador general de Arago … lochtinent general del molt alt Senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: informats dela jnnada [sic] voluntat quel molt alt poderos e victorios Rey e Senyor don Alfonso per la diujnal gracia gloriosament e digna de memoria (…) Per tal nos en nom loch e veu de dit Senyor de voluntat e consentiment dels tres braços de la Cort per nos celebrada en la Ciutat [f. 140v] de valencia … [ 141] … e no en les questions presents o pendents principalment o per appellacio si expressament en algun fur no ho haurem prouehit e ordenat
dispositio: [D]5eclarant lo fur. Si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots Rubrica del Quart e deles penes … [ 150v] … de deu anys ença sera stada demanada judicialment o fora de juhi sera stada pagada penssio alguna. Ffalco
datatio: F3etes foren les coses damunt dites e publicades dins la Casa del Capitol dela Seu de Valencia on la dita Cort se acostuma tenir e celebrar Diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela nativitat de nostre Senyor Mil cccc xxxx Sis. E del Regne del dit Senyor ço es de Sicilia deça ffar lany dotze e dels Altres Regnes lany Trentahu. presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits en lo proehmj dels dits furs contenguts
testimonis: Testimonis son qui presents ales coses dessus dites foren lo benerable pare en christ don Garcia … Gabriel de palomar doctor en leys. Consellers […] dits Senyors Reys
auten.: […] Johannis dei gracia Regis Nauarre Infantis et Gubernatoris generalis Aragonum … […] bulla plumbea dicti domjnj Regis fecimus […]
certificació: [ 151] Sig ✠ num mei Gujllermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram et dominacionem suam … dicti dominj Regis Nauarre acti octaue […]
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9742
Location in volume ff. 152-153 (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152] Acte de cort del trencament dela preso
intitulatio: P3ateat vniuersis Quod illustrissimus princeps et dominus dominus Johannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … publicarij mandauit ordinacionem sequentem
dispositio: Per acte dela present Cort atorgat al brac deles Ciutats viles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso de algunes deles Ciutats e viles Reyals del present Regne per crim o delicte algu … [ 152v] … Encara statuhim e ordenam que tot hom quj stant fora la preso ajudara al trenquament dela preso o hi dara artelleries stiga per mig any en la preso comuna E si es honrat hom stiga pres en la sala per mig any sens alguna remissio
conf.: Quamquidem ordinaçionem ego dictus Secretarius et notarius publicus … et publicarj mandata seu mandato dicti dominj Regis supplicantibus dictis Sindicis vniuersitatum pro lictis hitam
datatio: In dicta domo Capituli Sedis valencia vbi dicta Curia celebraturj die venerjs Jntitulata prima Julij … Anno anatiuitate dominj Mo CCCCxxxxvj Regnique dicti dominj Regis Sicilie citra ffaro Anno duodecimo Aliorum vero Regnorum Anno Tricesimo primo
testimonis: Presentibus et ad hec vocatis pro testibus venerabile In christo patre Garcia … ac pluribus alijs Jn numero copioso ffalco
certificació: Sig ✠ num mei Guillermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque Auctem notari publici … [ 153] … plane dicte xvj pecre supplicantibus dictis Sindicis vniuersitatum
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9752
Location in volume ff. 153-154
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Exequtoria dela prouisio del greuge del dret de caçar en la Albufera
intitulatio: J6ohannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … Locumtinentis generalis serenissimj
acc.: Dilectis nostris Baulio generali Regnj Valentie [f. 153v] nec non custodi sen custodibus Albufarie … jnter cetera Capitulorum tenoris sequentis
dispositio: Item senyora com per furs e priuilegis del present Regne tots los habitadors de aquell puxen libertament e sens pagar al gundret [sic] caçar axi en mar com en albuffera … seruats los furs e priuilegis parlants dela materia del present [f. 154] greuge No obstants qualseuol Jnhibicions fetes en contrarj
concl.: Quare vobis dicimus et mandamus … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo Capitoli Sedis Valentie vbi dicta Curia celebratur Prima die Julij Anno anatiuitate dominj M CCCCxxxxvjo. El Rey Johan
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9772
Location in volume f. 154r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 154] La pracmatica dela lorga
acc.: A3ra oiats queus fan saber de part del senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey que assuplicacio dels Jurats Racional Sindich e consell dela Ciutat de Valencia per gran beneffici e vtilitat dela cosa publica … coprivilegi del tenor seguent
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Infant e gouernador general de Arago e de Sicilia … senyor dela Ciutat de balaguer lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
pream.: volents quant en nos es posar e constitujr en tranquilitat e repos la Ciutat de valencia Ciutadans vehins habitadors … Los Jurats Racional Sindich e consell dela dita Ciutat a nos feta
dispositio: Ab tenor dela present pracmatica sanctio statuim sanctim e ordenam que daquj auant tots e qual seuol habitadors dela Ciutat e Regne de Valentia … [ 154v] … La present empero prac matica [sic] sanctio volent durar per temps de x anys tansolament
datatio: En testimonj de les quals coses manam la present esser feta ab lo sagell reyal enpendent guarnida Dada en Valentia axx dies de Juliol en lany dela nativitat de nostre senyor M CCCC xxxxvj … e dels altres Regnes xxxj
conf.: el Rey Johan per que abla present publica crida Jntenen e notiffiquen totes les dites coses e cascuna de aquelles atot hom engeneral e acascu en spicial [sic] perque daci auant ignorancia noy puxa esser allegada … E guait si que guardar sia falco
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9773
Location in volume ff. 155-156v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3962
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes
Language català
Date promulgat 1398-06-27
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 155] Nos en marti per la gracia de deu Rey de arago de Valentia … e de Cerdanya
pream.: Entenents corosament axj com de bon princep e bo rey se pertany … de malfeytors sia contengut lo capitol seguent
dispositio: Aquell qui per força entrara ab armes en casa daltruy e daquy alguna cosa traura … [ 156v] … per los lochs acostumats dela djtta cjutat publjcar per tal que algu de aquella nos puxa per ignorancja excusar
datatio: En testjmonj dela qual cosa manam la present esser feyta e ab nostre sagell secret sagellada dada en Saragoça a xxvij djes de juny del any dela natjujtat de nostre senyor Mil trecents noranta huyt Mathias vicecancellarius
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2014-01-08