Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2167
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Mar. 60-4º | Antic Mar 60-4o | Antic Marès I-333
Title of volume RAMON LULL | BLANQUER- | NA ( al teixell gravat al llom, en daurat)
Imprint València: Joan Jofré para Gregori Genovart, 1521-07-12

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 167 (= IV + 8 s/n + [i]-cli + IV) (guardes modernes)
Collation +8 A-Q8 R-S6 T1-10
Page Layout 2 columnes (ff. 4 prel.-cxxxx i cxliiv-cliv)
44 línies (f. A ii)
Size pàgina 265 × 197 mm (f. iii prel.)
caixa 224 × 160 mm (f. iii prel.)
caixa 205 × 141 mm (f. ii)
columna 224 × 67 mm (f. iira)
Font gòtica
Pictorial elements Orles el f. 1 prel. està tot ell ocupat per una orla amb motius arquitectònics renaixentistes, que emmarca el títol del llibre, imprès en tinta vermella; al f. 2 prel. altra orla més petita, del mateix tipus que l'anterior, i una altra, encara més estreta, al f. IV prel.; al llarg del volum hi ha orles de diverses mides al començament de les obres, la del f. 1 amb alguns detalls en vermell
Xilografies al f. 1v prel. gravat que representa Llull amb un àngel amb un llibre a les mans; al f. 8v prel. un gravat mostra Llull dictant a dos monjos i representa alguna de les seves visions; finalment, al f. cxxxxiv un gravat representa Llull, a qui del cap neix un arbre coronat de potències de l'ànima
Caplletres: gravades, decorades amb motius vegetals
TÍtols en vermell
Condition el f. 1 prel. i d'altres a l'interior del volum (per exemple xlii-xliiii) han estat restaurats reposant-se el material perdut; taques d'humitat a tot el volum, però gens severes. Manquen els dos folis finals del quadern “T”, que eren en blanc. Errades a les signatures: A iiii (per + iiii), A v (per + v), la “K” va substituïda per “L r”; sense errades a la foliació
Binding moderna, en pasta, amb daurats; el marc està format per un fil senzill i florons als angles; sanefa vegetal daurada decorant l'interior dels plans; amb els talls daurats
Previous owners (oldest first) Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16) (ex-libris enganxat al primer foli de guardes; segells de la “Biblioteca Marés” en tinta vermella)
Pere Marès Oriol, llibreter (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons Altres edició preparada i corregida per Joan Bonllavi (Prevere), clergue secular
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2119 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 68. 1601 - 1700. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial de Mar 60 4o de la Biblioteca de Catalunya. Blaquerna de Llull (2010)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Comparis amb: Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna , n. V
Comparis amb: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxvi , n. V
Tractat a: Rogent et al. (1927), Bibliografia de les impressions lul·lianes. Amb un proemi, addicions i índex R. d'A, 1. 1480-1600 68-71 , n. 76
Tractat a: Morel-Fatio (1877), “Le Roman de Blaquerna. Notice d'un manuscrit du XIVe siècle”, Romania 507-9 i 512-28 (ed. fragm.)
Note alguns folis tenen senyals de lectura, cas dels ff. cxliivb-cxliiiivb, on un lector ha numerat correlativament els paràgrafs; proves de ploma als marges d'alguns folis
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/801 enquadernació vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1272232~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2161
Location in volume ff. 1-8vb prel. + 1-cxxxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1660
Ramon Llull. Romanç d'Evast i Blaquerna
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Ab gracia y preuilegi. Blanquerna: qui tracta de sinch estaments de persones: de Matrimoni: de Religio: de Prelatura: de Apostolical senyoria (la qual es en lo pare sanct: y en los Cardenals) … Ablo Libre de oracions: y contemplacions del enteniment en deu / fet per lo matex doctor
tit.: [ 2 prel.] Epistola proemial del .R. mossen Joan Bonlabij doctor en theologia: y predicador singularissim
prol.: S9Anct Hieronim glorios … [ 3v prel.] … totes les gents a medi dell [segueix el text llatí de l'epístola]
tit.: S3Egueix se la Taula dela presentobra … y per lo compte deles cartes
índex: L3Ibre primer qui tracta del estat de matrimoni … [ 8vb prel.] … Dela virtut de deu. Cap. x
registre: Registre + A.B.C.D.E.F.G.H.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T. Tots son de iiij. ecceptats .R. y .S. que son de iij. ylo de la .T. que es de .v. y mig
acc.: [ i] Senyor deu glorios: hu en essencia y tres en persones … Senyor y creador: que sou de totes coses
tit.: [ ira] Prolech ad diuisio dela obra
prol.: A8 Significança deles cinch naffres … es dela vida heremitana
rubr.: [ irb] Libre primer qui tracta del estament de matrimoni: lo qual es partiten .xxiiij. cap. Capitol primer com Euast deslibera casarse … fon fet matrimoni de ell ab Aloma
text: E8N vna ciutat se segui que hun dispost joue gentil home … [ cxxxxrb] … amarlo: y seruirlo: y donarli de tot gracies sens fi. Amen
epíleg: [ 140] A laor: y gloria dela sacratissima Trinitat … Fon estampada la present obra en la insigne: y molt noble ciutat de Ualencia: en casa de mestre Johan Joffre (…) A despenses del magnifich: y molt Reverent senyor mossen Gregori Genouart Canonge dela seu de Mallorca (…) E acabas de estampar lo vespre abans dela celeberrima: y molt alegre festa del corpus: que fon a .xxx. de Maig. Any. Mil. D. xxj.
Note Al final del text hi ha un poema obra del “traductor”: “Diu lo traductor dela obra a tots los lectors. Si dius esta obra / lector le incita (…) benignament jutja / y no ab neguicia” 1 x 12 ABAABCDCDDCEE 11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8859
Location in volume f. lxxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2490
Ramon Llull. A vós, dona verge santa Maria
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvivb] A vos mare verge / excelsa maria … als infels erteges / per mort reçelar
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note versió lliure que, encara que és íntegra, estrafà rimes i esquema mètric
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8860
Location in volume f. cxxxixva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2491
Ramon Llull. Sènyer ver Déus, rei gloriós
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxixva] Rey poderos / delalta cort diuina … [ cxxxixvb] … En ell en qui / tot sol pot alegrarse
Poetic Stanza 6 x 7
Note versió lliure de la composició de Ramon Llull, en decasíl·labs
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2440
Location in volume ff. cxli-cliv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1682
Ramon Llull. Oracions e contemplacions de l'enteniment
Language català
Date escrit 1273 - 1275
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxli] Libre de oracions: y contemplacions del enteniment en deu / compost per lo Illuminat doctor: y martyr mestre Ramon Lull. Traduit: y corregit ara nouament dels primers originals en lengua Ualenciana
intr.: [ cxlii] Senyor deu glorios: qui sou primera causa … Libre de oracions: y contemplacions del enteniment
tit.: Del prolech ab diuisio dela obra
prol.: E8N la ignorancia: quel efecte ha de la prima causa … deu esser segons aquestes paraules
tit.: [ cxliiva] Que deu es. Ca. I.
text: C8Onsidera lo huma Enteniment com virtut hix de substancia … [ clivb] … E per aço dix al enteniment que finas aquest libre
colofó: Laus deo. A llaor: y gloria de nostre senyor deu: … en Ualencia: a casa de mestre Johan Joffre estampador prop lo moli dena Rouella: a .xij. de Juliol. 1521.
Number of additional copies of edition 22
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2068
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 5-VI-11
Title(s) in copy Blanquerna de R. Lull ( al llom, a tinta, a l'anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + [i]-cli + I
Collation +8 A-Q8 R-S6 T11
Size pàgina 291 × 205 mm (f. A i)
Font gòtica
Watermark cercles tres cercles amb corona, creu inscrita al superior, lletres "GP" al central i "FL" a l'inferior (als folis de guardes contemporanis a la relligadura)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, portades en negre i vermell
Condition volum amb taques de brutícia i d'humitat, però en bon estat. Mateixes errades en les signatures de quadern que l'exemplar principal; sense errades a la foliació. Manca el foli final del darrer quadern, que era en blanc
Binding antiga, en pergamí flexible
Previous owners (oldest first) Joan Gomila (Floruit 1550 [?] - 1600 [?]) (firma esborrada a la portada, que ha quedat mig impresa al foli de guardes per contacte, sembla llegir-se aquest nom: “Ex lib[…] de [.]onn[..] gom[…]” (llegit amb l'ajuda d'un mirall))
Antoni Baxoras (Fra), OCarm. (signatura al peu dels f. L, C i CL, aquesta darrera mig esborrada: “Ad vsum fratris Antonij Baxoras Carmelitani”)
Àngel Aguiló i Miró, erudit (llegenda present a un ex-libris imprès amb una àliga, enganxada a l'interior de la coberta: “Cvm sangvine mores”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Note anotacions marginals a ploma que ocupen els marges, especialment als ff. LIIIv-LXIV i CXXIIIv. A l'angle superior extern de la guarda captiva anterior, hom anotà a llapis “2168”
Internet http://www.biteca.net/filigrana/104cercles/005026.html vist 2014-04-20
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/801 enquadernació vist 2017-05-24
http://cataleg.bnc.cat/record=b1272232~S13*cat catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1760
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 5-VI-12
Title(s) in copy R. Lull ~ Blanquerna ( a tinta al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 161 (= II + 7 s/n + [i]-cxxxx + 11 + II)
Collation +8 A-O8 R-S6 T10
Size pàgina 304 × 212 mm (f. ii)
pàgina 289 × 196 mm (f. [T i])
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portades en vermell i negre
Condition exemplar restaurat, encara es troben una mica deteriorats els marges dels primers folis; els onze folis del final són de mida més petita, han estat retallats i no es veu la foliació original; manca el f. 7 prel. Té les mateixes errades de signatures de quadern que l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, imitant la de l'exemplar 5-VI-11
Previous owners (oldest first) Pere Gual (Floruit 1520 [?] - 1620 [?]) (firma a la portada: “jo per gual sast[…]”, que es repeteix diverses vegades)
Jaume Torrens (Floruit 1550 [?] - 1650 [?]) (proves de ploma amb la seva firma en diversos indrets del volum, f. LXVI: “jo jaume torens fasse tastimoni (…)”, també al peu i al capdemunt del f. LXXI i al marge exterior dels ff. LXXX, LXXII, XCIX i CIIv)
Associated persons , Jeroni Lompart (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])
i Joan Gibert (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])
altra anotació, capgirada al peu del f. LXIIIv esmenta a Joan Porquer (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])
una anotació al peu del f. LIX esmenta a Miquel Català, mercader (“Vistas les p resets [f]onnech trames miquel catala m erc ader en casa del dit caporal (…)”)
, Oll [sic] Moragues (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])
, Rafel Alber (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Note nombroses anotacions als marges, algunes mans assenyalen passatges de text, però d'altres són més extenses i no hi tenen res a veure, algunes s'ocupen d'afers relatius al cap de guaita, com les dels f. XLIIv: “mon pare racort vossia de dir anentoni forner que la do[…] que lo cap de guajta la portada [a] nave [?] istansia de yoan seg[rer] por sinch proses den sant marti”, altra de semblant al f. XLIIIv, etc.
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/801 enquadernació vist 2017-05-24
http://cataleg.bnc.cat/record=b1272232~S13*cat catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1367
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number LLULL-14 | Antic 166-2-8; C4XIX-3-14; RD76
Title(s) in copy RAMON LLULL | BLANQUERNA || VALENCIA - 1521 ( al teixell vermell, en daurats (lloc i data al darrer entrenervi, en daurats))
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I (paper d'aigües) + III (modernes) + 8 prel. s/n + [I]-CXXXX + III (modernes) + I (paper d'aigües)
Collation +8 A-Q8 R-S6
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. IIIrb)
Size pàgina 288 × 208 mm (f. III)
caixa 205 × 141 mm
columna 205 × 67 mm (f. IIIrb)
relligadura 298 × 213 mm (coberta anterior)
Watermark mà amb guant (a la major part del volum)
flor (als quaderns A-D i al f. cxxxx)
grifó (als folis de guarda moderns)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
State incomplet
Condition restaurat, en bon estat. Mateixes errades a les signatures de quadern que l'exemplar principal; errades a la foliació: cvi (per cxvi)
Binding pell sobre cartó, amb cinc nervis. Guardes de paper d'aigües. Tall daurat
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de Sant Francesc de Paula (al marge inferior del f. [+ 1], a tinta, en lletra posterior: “Es de la Bibca Mariana del Convto de S. Franco Barcelona”, als ff. 2 i 139v, segell rodó amb el lema “CHA|RI|TAS”)
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2013), Inspecció personal
Catalogat a: Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 135
Note algunes anotacions marginals, per exemple, als ff. 60v (en llatí) i 89v. Segell de la biblioteca en diversos folis. Als ff. 2 i 139v, segell rodó amb el lema “CHA|RI|TAS”. Al marge inferior del f. [+1], “R. 78574”. Al f. 140v, dos poemes en llatí

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1322
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 95-V2-35 | Antic 97-V2-3; B95-V2-35; 96-III-16;97-V2-3; 97-V2-3; 6605; 71-IV-16
Title(s) in copy Ramon | Llull | Blanquerna || Valencia 1521 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 8 prel. + I-CLI + IV
Collation *8 A-O8 R-S6 T11
Size pàgina 270 × 192 mm (f. ii)
caixa 203 × 141 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition folis mal enquadernats: xcii-xci-xciiii. Foli cxli facsímil (nota de Brugalla conservada dins del volum). Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding moderna, feta per Brugalla l'any 1967 (en daurat al marge inferior de l'interior de la coberta anterior), en pell vermella, cobertes a ferro sec representant una mena de flor i al llom línies verticals en daurat, títol i tall també en daurat; marge interior de les cobertes gravat en daurat; protegit dins d'una capsa de cartró
Associated persons restaurat i relligat per Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25)
References (most recent first) Biblioteca Bartolomé March (1990), Catàleg de Sala
Soriano (2008), Inspecció personal
Sabaté (2003), Inspecció personal
Soriano (1998), Inspecció personal
Pérez Martínez (1970), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 242 , n. 1465
Note notes de lectura i paràgrafs assenyalats

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3158
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Municipal
Collection: Call number Gal. 833b 4M Lull Reg. 760
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I prel. + 8 prel. + [I]-CLI
Collation *2-8 A-Q8 R-S6 T1-11
Size pàgina 291 × 210 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum en bon estat, amb algunes taques d'humitat. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding en pergamí tou, amb restes d'haver dut tanques (perforacions al marge dret de la coberta anterior i posterior) per lligar el volum. Enquadernació reforçada al llom amb un tros de pergamí escrit en llatí (escrit en vertical “Sapientia q. ex.”)
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent del Carme (al foli * 1, al marge superior, escrit a ploma: “Es del Carme [esborrat] de Mallorca”; d'un altra mà: “dela Libreria”; al foli * 2, a sobre de la rúbrica, per la mateixa mà que l'anterior: “Es del Carme de Mallorca”)
Gabriel Garau (Naixement Ciutat de Mallorca)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Note anotacions a ploma a la coberta posterior. Escrit a ploma, al marge superior del llom: “O.3 | N. 3”

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1321
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca del Monestir de Santa Maria la Real
Collection: Call number BB-SC-4-19 | Antic RD76;L 732
Title(s) in copy R. LLULL | BLAQUERNA ( en daurats al teixell, damunt de pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + [i]-cl + II (guardes inicials i finals de l'època de la relligadura)
Size pàgina 270 × 195 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements TÍtols títol en vermell, decoració com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, manquen els dos darrers folis, el del colofó substituït per una fotografia, de petit format, d'un exemplar complet; els darrers fulls conservats del volum estan restaurats amb afegits de paper, presenta taques d'humitat. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding mitja relligadura, pell al llom amb decoració en daurats (motius vegetals) als entrenervis, la resta en paper negre i groc; tall superior tintat de groc, guardes modernes de paper d'aigües
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Catalogat a: Pérez Martínez (1963), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 190 , n. 1427
Note anotació a ploma al peu de la portada, que reprodueix la darrera línia del text; proves de ploma en diversos indrets, p. e. f. cxxxx

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3126
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number R. Llull 19 | Antic 37 RD 76
Title(s) in copy Blanquerna del Bo Ramon Lull ( al llom, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 7 prel. + [I]-CXXX
Collation *2-8 A-Q8 R-S6 T12
Size pàgina 298 × 212 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum en mal estat, amb taques d'humitat i forats per bibliòfags al marge inferior interior, afectant la lectura d'algunes paraules de la segona columna. Els darrers folis, i especialment els tres darrers, molt afectats per la humitat, insidint en la lectura de les darreres línies de les dues columnes; al f. 25 li manca un terç inferior i la primera columna a la part superior també està afectada. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació. Foli en blanc entre el f. CXLIIII i el f. CXLVI
Binding en pergamí tou, amb restes de tanques. Manca la coberta posterior. Es conserva dins d'una carpeta de cartó que es tanca amb cordes. Enquadernació reforçada al llom amb un tros de pergamí escrit en llatí
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 3127
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number Sala Riber. R Llull 20
External description

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3128
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number R. Llull 71 | Antic 45 RD 76
Title(s) in copy Blanq. | de Ramon | Lull ( al teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1 prel. + [I]-CXXX
Collation *1 A-Q8 R1-2
Size pàgina 275 × 200 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, amb algunes taques d'humitat i forats per bibliòfags al marge inferior interior. Els sis primers folis són els que estan pitjor, amb un forat de bibliòfag a l'altura de la meitat de la segona columna que afecta a la lectura del text. Manca la portada, els set folis preliminars i els ff. 131-151. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding en pergamí tou, sense tanques però amb forats d'haver-les tingut
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Note algunes notes de lectura escrites a ploma

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 3129
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number R. Llull 72 | Antic 41 RD 76
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. + [I]-[CLI] + I
Collation *2-7 A-Q8 R-S6 T2-11
Size pàgina 270 × 195 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, amb algunes taques d'humitat i forats per bibliòfags al marge inferior. Els deu primers folis són els que estan pitjor, els hi manca la cantonada inferior exterior, ara restaurada en paper i que afecta la lectura del text sobretot en els primers folis. Manca, al marge de la portada, el f. CLI. Foliació impresa, excepte al primer foli; marquem el foli final entre claudàtors perquè actualment no es conserva la foliació, manca la cantonada superior exterior, avui restaurada amb foli blanc. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding en pergamí tou, sense tanques
Previous owners (oldest first) Antonii Raymundi Pasqual, clergue regular (al primer foli, on comença l'epístola, anotació a ploma: “Est Antonij Raymundi Pasqual Cist. Mon.”)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Note algunes notes de lectura escrites a ploma

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 3130
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number Sala Riber. R Llull 73
External description

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1419
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number III/2540 | Antic D/5697 | Antic III-H-4
Title(s) in copy RAMON LULL | BLANQUERN[A] | 1521 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 161 (= I + 8 + [i]-cli + I)
Collation +8 A-O8 R-S6 T12
Page Layout 2 columnes (ff. 4 prel. fins al final)
Size pàgina 270 × 194 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements algunes rúbriques en vermell; caplletres gravades; orles als f. 1 i 2 prel. i f. i; la primera, amb decoració renaixentista, es repeteix al f. cxxxxii; altra orla més senzilla al f. 4 prel. i també als folis que obren els llibres. Als f. 1v prel. i 8v prel. gravat que representa escenes de la vida del Beat; un altre al f. cxxxxiv
Condition els primers folis, en mal estat, s'han restaurat. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding pasta espanyola del s. XIX, amb daurats
Previous owners (oldest first) València: Convent de Sant Agustí [?] (ex-libris al f. 1 prel., ratllat, “[…]inet ad Biblioteca [..] P. Ag. Conventum Val.d”)
Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (segell al f. 1v prel. “S.D.S.Y.D.A”)
References (most recent first) Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Avenoza (2000), Inspecció personal
Note a la Biblioteca del Senado hi ha un exemplar castellà de la Vita Christi que també va pertànyer a l'Infant D. Antonio, que duu mateix segell

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 3132
City and Library Olean The Franciscan Institute Library St. Bonaventure University
Collection: Call number Holy Name Collection: S 243 L95
Title(s) in copy Blanquerna ( al llom a l'anglesa en tinta, lletra possiblement del s. XVII o XVIII)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + [I]-CLJ + II
Collation +8 A-Q8 R-S6 T11
Size pàgina 282 × 203 mm (f. II)
caixa 205 × 141 mm
columna 205 × 67 mm
Font gòtica
Watermark creu dins d'un oval amb les lletres LAG a sota (al primer foli de guardes preliminar i als posteriors)
Pictorial elements manícules i senyals impresos als marges imitant els manuscrits
Condition en general bon estat llevat algunes taques i que, al primer plec, té al marge una taca fosca que ha trencat el paper i ha estat restaurada, sembla que produïda per una cremada; marges molt blancs. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació. M8 amb marge inferior tallat, no afectant al text; hi havia al verso una anotació a ploma que d'aquesta manera s'ha fet desaparèixer. Un full tallat entre el T4 i el T5 seria el que completaria un quadern de 12 folis, amb signatures fins a T7, el volum signa sempre el primer foli de la segona part del quadern
Binding antiga, senzilla en pergamí flexible que es plegava per sobre del llom per protegir-lo tot i que no el cobria del tot. És un pergamí no reutilitzat, amb resta de les dues tires de badana als dos plans, que servia per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Joan Antoni Ferrer (Mossèn) (Floruit 1738) (nota de posseïdor del s. XVIII al foli 2 de guardes: “Este libro mè costò 4o s. À mí Mos. Juan | Antonio Ferrer Vo. dela Señoria de | Ferrer. Año de 1738”)
Canfranc, clergue secular (ex-libris al f. +1 sota el títol en vermell “Primer del Chantre Canfranc” i al peu del foli amb lletra pràcticament idèntica però més esvaïda “Del chantre de Calatayud”)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals de lectura. A la coberta hi ha anotacions de sumes i una anotació amb lletra del s. XVI avançat, que no es pot llegir. Al pla anterior de la relligadura, a l'interior, dues notes a llapis per una mà d'inicis del s. XX, una de dues tintes i l'altre que només diu “Fol. 42730” i no està fet per una mà anglesa. Al foli 1 de guardes, hi havia un ex-libris probablement monàstic eliminat arrencat un bocí, avui restaurat, només es llegeix “Es”. Al verso del foli 2 de guardes quatre anotacions a llàpis, la major part modernes “E | 10,264”, “Raimund Lull | Blanquerna | 1521”, “S | 248 | L 85”, “18280878”. Al marge superior del llom “6[.]3”; a sota, “A[.]63”. En aquest exemplar hom adverteix que al f. I del text, a l'escut que hi ha al centre de l'orla de la part inferior hi ha representades en tinta vermella les cinc llagues de Crist sagnant; si això no es troba en altres exemplars podria relacionar aquest llibre amb exemplars de procedència monàstica que tenen a la relligadura armes amb les cinc plagues dins d'un escut, com aquí

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 3010
City and Library Oriola Biblioteca Pública d'Oriola “Fernando de Loaces”
Collection: Call number R. 5055 | Antic E. 85; Taba 5a no 14
Title(s) in copy LULL | LLIBRE | de | ORACIONS ( al teixell, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 150 + I (les guardes no duen anotacions)
Collation +8 A-Q8 R-S6 T6
Size pàgina 284 × 205 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark gall sobre el mot “PARRA” (als folis de guarda)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition primers folis trencats, del foli de la portada del Blaquerna només en resta la meitat, molt deteriorada, manca també un de l'epístola proemial i un altre d'aquesta mateixa part està molt fet malbé, s'han perdut també un full de la taula i el f. 151; el f. 141, que correspon a la portada del Llibre d'oracions es troba relligat al començament del volum i ha provocat una catalogació errònia; algunes taques d'humitat al començament i al final i també signes de corcat, però en un estat general acceptable. Marges retallats. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding en pergamí clar i flexible sobre paper (del s. XVIII?) amb el llom desprès
Previous owners (oldest first) Oriola: Col·legi de Santo Domingo
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Martín Pascual (2005), Inspecció personal
Note algunes proves de ploma als ff. 80 i 96 i alguns dibuixos als ff. 61 (un gerro entre dues cares fet amb força cura) i 98v (dues cares, molt maldestre). Segell de la Biblioteca, a tinta negra, al primer foli i en altres punts del volum. A l’interior de la coberta anterior, a ploma hom anotà el text que ara figura al teixell. A l’interior del volum, dins d’una carpeta, es troben reproduccions dels folis trencats procedents de l’exemplar de Barcelona (Marés)

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 2030
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. ac. D-662 | Antic D-662 | Antic D-5697
Title(s) in copy Blanquerna […] ( en el llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 8 prel. + i-clii + II
Size pàgina 287 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition exemplar en bon estat, amb algunes taques d'humitat. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding antiga en pergamí
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (cuny al f. 1 prel.)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 2034
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 833.4 M/Llull B.
Title(s) in copy BLAQUERNA ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + CLI
Collation 18 A-Q8 R-S6 T12
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 271 × 189 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition volum malmès pels corcs, sobretot les darreres pàgines i la portada, que està molt deteriorada; taques d'humitat i de brutícia. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding moderna, pell sobre cartó, al llom safenes daurades ocupen la posició que tindrien els nervis
Previous owners (oldest first) Antoni Rocabertí-Boixadors Dameto i de Verí, 9è. Comte de Savallà [1887]
Comtes de Perelada, altre Antoni Maria Dameto i Crespí de Valldaura, Vescomte de Rocabertí (ex-libris a l'interior de la relligadura: “Biblioteca del Conde de Peralada”, amb escut)
References (most recent first) Sabaté (2003), Inspecció personal
Note volum amb fragments de text assenyalats per manícules, i amb notes marginals. A l'interior del volum es conserva una nota mecanografiada amb comentaris sobre l'obra. Topogràfic: 66-V; Reg. 16601

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1363
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 1458 | Antic R. 1002 | Antic A 3-III-2
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 135
Collation A2-7 B-Q8 R6 S2-5,7-8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 306 × 215 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: amb la mateixa decoració i característiques que l'exemplar principal
Condition exemplar acèfal i incomplet, restaurat en part, afectat per la humitat, amb alguns forats de bibliòfags. Manquen el quadern + complet, els ff. A i, A viii (ambdós amb gravats), S i, S vi i el quadern T sencer. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal (als folis conservats); sense errades a la foliació
Binding sense relligar, conservat dins d'un sobre
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 mort
Ripoll: Ajuntament 1931 a quo (segells als ff. ii i xii)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 52 R. 1458
Note inclou part del capítol ii i acaba al cap. cxxiii del llibre V. Al verso del darrer foli, a llapis, la signatura A 3-III-2, idèntica a la d'altres exemplars d'aquesta biblioteca

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1789
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (576) | Antic R-V-5-10; R-III-A-576
Title(s) in copy B. RAMON | BLANQUERNA ( al teixell en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + [I]-CLI + II
Collation +8 A-Q8 R-S6 T1-4,8-11
Size pàgina 264 × 193 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: caplletres de 4 UP
State incomplet, manquen els ff. CXLV, CXLVI i CXLVII
Condition en molt bon estat, algunes taques d’humitat i algun foradet als marges, sobretot al principi, fet per bibliòfags. El f. 1 prel. tenia el marge inferior intern esquinçat, però ha estat restaurat, no afecta el text. Foliació impresa en xifres romanes; errades a la foliació: els ff. XCIX i C estan relligats al revés, és a dir, XCVIII-C-XCIX, igual que CII i CI, que estan CII-CI-CIII. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding moderna en pergamí dur sobre cartó. Primera i darrera guardes de paper d’aigües
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2010), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note moltes crides de lectura en forma de manícules i claus

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 3069
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/31
Title(s) in copy RAMON LLULL | BLANQUERNA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 7 prel. +I-CXXXX + II
Collation *7 A-Q8 R-S6
Size pàgina 259 × 195 mm (f.II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat amb algunes taques d'humitat. El primer foli (amb l'epístola proemial) és el que pitjor està, amb mancança del marge dret que afecta la lectura del text. Manquen la portada i els 11 darrers folis corresponents al Llibre d'oracions. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding moderna en pergamí amb el teixell en vermell i lleugers marges inferior i superior en daurat (separadors fent ondes). Recoberta amb un plàstic dur per preservar-la
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 3112
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/101
Title(s) in copy RAMON LULL | BLANQUERNA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 + I-CLI + III
Size pàgina 294 × 205 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, en molt bon estat. Al foli de la portada li manca un tros del marge inferior i l'angle superior dret. Del foli CLI només en resta un bocí. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding sembla molt recent, en pergamí sobre cartó, i restes de cordills en epll per relligar el volum
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 2:245 , n. 2957

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 2175
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Racc. Gen. Teologia: III.289
Title(s) in copy Blanquerna ( al llom a ploma)
BLANQVERNA ( al tall a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + [i]-cli + I
Size pàgina 276 × 210 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition taques d'humitat i de brutícia. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding antiga en pergamí flexible, reforçada amb un fragment de pergamí escrit en lletra gòtica i llengua catalana
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note anotacions marginals a ploma

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 2176
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Racc. Gen. Teologia: III.588
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Font gòtica

Record Status Created 1992-05-08
Updated 2018-05-25