Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2162
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1184
Title of volume Bi Ramon Llull laudes [?] ( al llom a ploma)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 66 (= 1 + 1 + 1-22 + 11 + 1 + 1 port.+ 1-8 + 1 + 5)
ff.: III + 1-67 + I (foliació moderna a llapis)
ff.: 71 (= III + 68) (García Pastor)
Collation quaderns de 16 folis
Page Layout 42 línies
Size pàgina 209 × 151 mm
caixa 125 × 209 mm
Hand diverses mans, les darreres escrites en tinta molt corrosiva
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Reclams: a cada foli
Condition exemplar fora de consulta
Binding pergamí flexible, amb restes de tanques
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 166 , n. 1184
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d23
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 222-3
Note exemplar fora de consulta a causa del seu estat (gener 2008). Als folis preliminars anotacions en llatí sobre Llull
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001045 Reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 21
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2147
Location in volume f. 10va-13vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10va] Aquest es lo desconort que mestre Ramon Lull feu en sa vellesa, com viu, que lo Papa, ne los altres señors del mon no volgueren metre orde en conuertir los infaels, segons que ell los requeri moltes e diuerses vegades
text: [ 10ra] Deus en vostre virtud començ est desconort | lo qual fas en xantan, per ço que menconort … [ 13vb] … que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort do al sanct esperit
colofó: Fo fet a gloria, e a honor, e lahor de nostre senyor Deu en lany [Mcclxxxv ratllat] Mccc xij
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 15 x 12, 1 x 11, 16 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 128, 150, 223, 348, 535 i 739-740 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7818
Location in volume ff. 18-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
Col·lectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Proces Original Deles Hobres fetes per diuersos Trobadors en lehor dela Vida Doctrina e mort del Egregi e gran monarcha Mestre Ramon Lull doctor illuminat nat enla Jnsigna Ciutat de Mallorcas. Diumenge a xv de Maig de nostre Senyor Deu Jesuchrist festa gloriosa de sincogesma Mill sinchcents e dos. Dich M.D.ij.
rubr.: Ditor ala honra primer En orde Anthoni Maçot | Ditors al premi | Joanot Manorcha | Jordi albert nothari | Gaspar Vari
rubr.: Libell possat per Anthoni Maçot Scriuent dresat als trobadors Dela present Ciutat de Mallorques E de qual sauol altre part sots A ij del mes de Abrill any 1502
rubr.: [ 18v] Anthoni Maçot scriuent deuot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr a memoria la Vida Doctrina E mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota | Ramon lull egregi Veig ques passe mude … [ 40v] … Alcors asius porta, per Joell Jnsigna | Hi lalma senpuya enles altas Sales | finis
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7844
Location in volume ff. 18v-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5366
Antoni Massot. La ressonant fama del compatriota
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18v] Anthoni Maçot scriuent deuot de aquell tant famosisim Compatriota E Jnluminat Doctor Mestre Ramon Lull per reduyr a memoria la Vida Doctrina E mort per actes Solemnes axarsida posa lo present Cartell
text: La rasonant fame del compatriota … [ 19] … ans en la demande laqual es prou lesta | Seueu nos á quexa lintencio mia
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A supliquasio de alguns trobadors lo dit Anthoni Maçot del seu Cartell fala declaratio Seguent”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7845
Location in volume ff. 19v-21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5451
Antoni Massot. Exhortació a la immaculada verge Maria
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] Apres Diumenge a xv del mes de Maig del any dela Natiuitat de nostre Senyor Deu Jesuchrist Mill e sinchcents e dos yorn dela Sentissima festa de la sincogesme congregats tots los deydors en semps ab molta gent de honor dins la Esglesia del glorios Sant Fransech per salabrar ladita festa … a hon apres de esser estats donats alsguns cleuells per Jntre ductio deles obres lo dit antonj Maçot comensa afer les graties e publicar le sua obre axi Com se seguex
rubr.: Exortatio ala Jnmaculada Verge Maria fete perlo dit Anthoni Maçot Prostats los jonolls en terra dresats los hulls al cel
rubr.: Aue santissima Maria mater Dei Regina çelli porta paradisi domina mundi pura singularis tues Virgo. Tu concepisti Jesum sine peccato Tu peperisti creatorem et Saluatorem Mundi Jn quo non dubito libera me Dei genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato Meo á Men
text: [ 20] O tu Verge sancta sies fauorable | Ama de bill lengua, perque plasent sia … [ 21v] … Dire jo la mia, segui sens feressa | Car fent bones obres, ningu nos dejecta
Poetic Stanza 11 x 8
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7846
Location in volume ff. 21v-23
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5443
Antoni Massot. Llaors del reverd mestre Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] Comensa le obra feta per lo dit Anthoni Maçot escriuent en la ors Del Reuerent Mestre Ramon Lull Per la qual no enten esser Guanyador
text: [ 22] Los actes famosos, qui dir losporia | Deuos tant Eregi, e mallorqui nostre … [ 23] … Bufets e puntades, pedres vostiraren | Ab cruel Martytrj finis vostre vida | ffi
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7847
Location in volume ff. 23v-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5444
Joan Odó de Menorca. Obtesa licentia del reverent pare
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] Joanot de Manorcha ditor ala Joya segon en orde
rubr.: Cobles sparçes
text: Obtesa licentia, del Rauerent pare | Inquisidor nostre, tant virtuosissim … [ 24] … Mare de Deu, sobre los trons alçada | Mare de Deu, dresau lo deuot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrade Mare de Deu”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7849
Location in volume ff. 24-25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5445
Joan Odó de Menorca. Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] Cobles en laor del Jlluminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot manorcha minim dels qui de sigen seguir la proffeçio y Doctrina de aquell tirant ala Joya
text: Jesus Deu e home, o Ramon Lull nostre | vahen deuiaueu, dels seus perfets passos … [ 25v] … E fonch vostre marcha, del cap la frescura | Quius fa morir Martyr per gran marauella | ffj
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7850
Location in volume ff. 25v-27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5439
Jordi Miquel Alber. Ab metres condignes, per fama vulgada
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25v] Jordi Alber tercer en orde Jhesus christus Marie filius
rubr.: Obre en lahor del Doctor Jlluminat mestre Ramon lull Mallorqui Corresponent al cartell den Anthoni Maçot scriuent seguint lo modo del still compas y tema per ell possat per Jntroductio Dela obra comensa dos cobles sparses
rubr.: [ 26] Exordi
text: Abmetres Condignes, per fama Vulgada | lahors grans per correr, del compatriota … [ 27v] … Ten gran y ten alta, atots sa aontona | Sols canonitzarlo, altre Ja no resta | ffi
Poetic Stanza 11 x 8
Note la segona cobla va precedida de la rúbrica “Jnvocatio”, i la tercera de “Comensa la obra feta per Jordi Michel alber nothari dient al Premi”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7851
Location in volume ff. 28-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5446
Gaspar de Verí i Desbac. Meditant jo del gran Ramon scriure
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Gaspar Veri ala Joya en orde quart Per Jntroductio dela obra ahonor del jrrefragable Doctor Mestre Ramon ab set Cobles sparses resita la Visio seguent
text: Meditant yo del gran Ramon scriure | Quant dignes vuy desser laudificat … [ 29v] … Al dit lobet, de quis sin ventio | Y lo defalt ami si mal leuora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7852
Location in volume ff. 29v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5447
Gaspar de Verí i Desbac. Dels actes la fama Ramon Lull qui resta
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] Jesus
rubr.: Obre ad Premium en leors de Mestre Ramon feta per Gaspar de Verj
text: Dels actes la fama Ramon Lull quiresta | Deuos les condignes, virtuts notifique … [ 31] … Dela penitentia, uins mostre la via | fruhints assi graçia yen laltre mon gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Jnvocatio y acaba”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7853
Location in volume f. 31r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5442
Ramon Llull. Per poder ben judicar
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31] Jesus
rubr.: E los dits dia E any Publicades les dites obres de manament dels dits Venerables Jutges fonch publicada en Lo dit loch per mi Ramon Lull nothari e scriua dela present Causa la assignatio a hoir sententia mitgent sant la coble seguent
rubr.: Coble sparse designatiua del die dela Publicatio dela sentencia Del present Pris
text: [ 31v] Per poder ben Judicar | Las hobres Vuy publicades … Se Judicarab amor | Apres vespres hont som hara
Poetic Stanza 2 x 5
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7854
Location in volume ff. 31v-32
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31v] E apres diumenge a v de Juny any dela natiuitat de nostre redemptor Mil.D. e dos hora de Vespres ala publicatio dela dita Sententia assignade ans de procehir a publicatio de aquella fonch publicade per lo dit mossen Gaspar calaff altres dels dits Jutges la obra seguent en laor e veneratio del dit Jlluminat Doctor mestre Ramon lull
rubr.: Jesus
rubr.: Dues cobles sparses decompas major per ex hordi e Jn vocatio fa Gaspar Calaff altre con Jutge per Jntroductio dela present obra
text: [ 32] En larbre de cedre Tenint mos hulls hare | Jntuint Deu nosre, Jesus fa figura … Pels cabells metira, redressa ma via | Perso ques despulla y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7855
Location in volume ff. 32-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5441
Gaspar Calaf. Narrar vostra vida monarcha Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32] Jesus
rubr.: Obre del glorios e gran Doctor seraphic dela ciutat de Mallorque Mestre Ramon Lull feta per Gaspar Calaff altre con Jutge delpresent Premi
text: [ 32v] Narrar Vostre Vida Monarca Lull nostre | Doctor tant Egregi, lengin Meu noy basta … [ 34v] … Ahon spert porte Jmpetram guiatge | Sies metu guarde Ramon lull benigne | ffj
Poetic Stanza 14 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7856
Location in volume f. 35r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS acc.: [ 35] Jhesus
rubr.: Sentencia donade sobre lopris en lahors del Jnluminat Egregi E Gran doctor mestre Ramon Lull posat per lo discret Nanthoni Maçot scriuent
text: Lo nom de Deu Jnuocat | pare fil sanct sperit | Quis hu en trinitat … [ 35v] … Del qui content non sara | La part sua Volem sia | Dadala Verge Maria
colofó: frate francciscus parera sacre theologie professor et ad hoc altus Judicum assignatus et deputatus | Gaspar Calaff altre con Jutge
nota: Dada lesta e publicade fonch la demunt dita sententia demanament dels dits molt Reuerends e honorables Jutges per mj Ramon lull nothari scriua dela present causa diumenge a sinch de Juny any dela Natiuitat de nostre redemptor Mil sinch cents y dos hora e loch desus assignats presents les dites parts e presents per testimonis los Reuerends e Magnifichs mestr
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7857
Location in volume ff. 35v-36
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5448
Gaspar de Verí i Desbac. No prengau a vici si ara m'apella
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] Primer en orde apres deprimer
rubr.: Apellatio per Gaspar Veri en certa part Jnterposada dela sententia de present publicade
text: [ 36] No prengau a Vici Siare Mepella | Perque vei tot lo de qui va destorbat … Ylpris ques deposa sempre requirents | Tostemps appellant me Sim es denagada
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7858
Location in volume ff. 36v-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5449
Gaspar de Verí i Desbac. Levau forçes mies e celebrau festa
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36v] Graties fetas als Reuerents Jutges per Gaspar de Vari
text: Leuau forces mies e selebrau festa | Recobrau Jngeli, la Vostre speransa … [ 37] … feu queles respostes, mesien remeses | Jopach sills mancha res quils afretura
Poetic Stanza 3 x 8, 2 x 4
Note le dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7859
Location in volume ff. 37-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5450
Gaspar de Verí i Desbac. Nöm basta l'ingeni, decauen les forces
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] Segon en orde Venturos
rubr.: Obre a lahor de mestre Ramon Lull
text: Nom basta lingeni de cauhen les forçes | Per dir llahors dignes de Vos lull patrici … [ 38v] … Y volgues sepulcre, no sens marauella | En aquest sant Templa del loch hon nasqueres | ffi
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7860
Location in volume ff. 38v-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5460
Desconegut. Ab devota pensa en la dura terra
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Tercer Venturos
text: Ab dauata pensa en la dura Terra | Los jonols nuus posa, e a Deu suplique … [ 40v] … Alcors asius porta, per Joell Jnsigna | Hi lalma senpuja en les altes Sales | finis
Poetic Stanza 12 x 8
Note als ff. 41 i ss. versos catalans sobre Llull, posteriors a l'època que ens ocupa
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 2148
Location in volume ff. 53-57 (fol. mod.)
ff. 1-4 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] D. Raymundi Lulli opusculum vulgari versi editum
rubr.: [ 54] Aquests versos deuall scrits que son en nombre 200 feu lo benerable mestre Remon lull en perpinya a requesta del Rey de Mallorca qui volia saber Deu com romania scusat dela perditio dels homens ques seguex per lo manament que Deu feu a Adam sabent Deu que Adam passaria son manament per lo qual tot hom saria damnat … encara vol saber per que Deus no confirma los homens en gratia per tal que no poguessan peccar et per conseguent haguessan gloria los quals deman de[us] li fo[ren] de[cla]radas segons deuall en los versos se conte
text: Vn senyor Rey qui be senten | Se marauella molt souen … [ 57] … Lo qual mescalf en son calor | de s'amor amj peccador | Amen
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 2149
Location in volume ff. 57-61 (fol. mod.)
ff. 4-8 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] A conexer Deu en lo mon | Comens'al dictat de Remon
text: A cells qui diuen que prouar | hom no pot la fe ni donar | null necessari argument … [ 61] … el molt noble Rey d'Arago | jaume en lancarnation | de mil doscents noranta nou
Condition fragment
Poetic Stanza 131 x 2, 1 x 1
Note vv. 1-263 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 2150
Location in volume ff. 64-65v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64] Del cant de Ramon
text: Son creat e esser mes dat | a seruir deu que fos honrat … [ 65v] … deuots, lejals, humils, tements | á procurar sos honraments
colofó: Laus et honor essentie dei et diuinis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemmus Jhesum nazarenum Et Mariam virginem matrem eius | Laus tibi sit christe que liber explicit iste
Poetic Stanza 14 x 6
Record Status Created 1992-05-08
Updated 2014-01-05