Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2154
Authors Desconegut
Titles Imago vitae
Tractat anomenat imatge de vida
Imatge de vida
Date / Place escrit 1450 ante quem (Sciència.cat)
escrit 1450 [?] - 1500 [?]
traduït 1501 - 1525 (Sciència.cat)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Jaume Mas (Naixement Bagà) [?]
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3191
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 254-5
Subject ALQUÍMIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1651
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 (BITECA manid 1959)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness f. 179r-v
Title(s) Desconegut, Tractat anomenat imatge de vida (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
Incipit & Explicits rubr.: [ 179] Lo tractat anomenat imatge de vida tret dels secrets dels filosofs .j. a saber dela flor dalqujmja prjmera
text: Aquest llibre es escrit en pratica eteoriqua teorique amostra aconeixer la siensia e pratica enseja a obrir lentenjment e veure per vlls e obrar per mans so que teoriqua manjfesta en lo qual llibre no a res sobre la plus vicoza ne diminujda … [ 179v] … de tera nj adajga [sic] nj dajra nj de foc mes tant solament se [a partir d'aquí afegit al marge] gte en ell tot res les .4. materies en semps car en laltre manera nos porian llibar lo oon [?] speritos lo altre per lo fill teu sens saber sertamen con tot ta e perfecta mjxsio deles coses mjxtioses es con njo ab alterasio e per so no pot eser feta aquesta mixtio e vnjo sens alterasio que sol tillitat e reducsio dels cosos en forma desperit
Condition fragmentari
Note en el punt que hem assenyalat s'acaba el foli i hi ha una marca després de la darrera lletra que remet al marge, on amb lletra encara més menuda, el copista ha completat la transcripció del tractat
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23