Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2153
Authors Joan de Peratallada
Titles Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum transmutabilium
Llibre secret en filosofia
Llibre de Joan de Rupasissa
Llibre de la demostració de la quinta essència exreta de totes les coses transmutables
Date / Place escrit Avignon 1351 - 1352 ca. (Sciència.cat)
traduït 1401 [?] - 1500 [?] (Cifuentes)
traduït 1501 - 1525 ca. (Sciència.cat)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Jaume Mas (Naixement Bagà) [?]
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3170
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 248-9
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 148
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1650
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 (BITECA manid 1959)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness ff. 158-172v
Title(s) Joan de Peratallada, Llibre secret en filosofia (tr. Jaume Mas), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 158] Lljbre de joan de rupasissa
intr.: En nom de nostre senjor deu ihesuchrist comensa lo llibre secret en filosofia revellat per los angells de nostre senjor deu als omens avangelicals demostrat que la qujnta essencia pot eser treta detotes transmutables eles grans operasions ques fan delas dita qujnta esencia demostrant mes fer coses mjraculoses que naturals segons lo magisterj avant en lo llibre mostrarem
prol.: Diu salamo en lo sete capitol de sabiesa deu madada sciensia de totes coses per so que sapia la disposision [sic] de tot lo mon ela virtut dels ellements comensament fi e mjia de temps dels entrebals llurs permutasions de costums e divisions de temps … [ 159] … aquest llibre e[s] ordenat e aquest ala comenda de Jhesu christ lleix sens alltres paraules anant ala revellasio dels secrets segons los títols dejus escrits
text: Lo primer secret es que per la [tatxat: primera] virtut de deu a natura donada ab vmanal industria … [ 172v] … en vs de aquest magisterj pero es menester que tu estigues aparellat en totes coses
Condition fragmentari
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-06-01