Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2152
Authors Pseudo-Ramon Llull
Titles Testamentum
Testament alquímic
Testament
Incipit & Explicits text: En nom de Déu i de la verge Maria, jo Jacme Mas, de la vila de Bagà
Date / Place traduït 1501 - 1525 (Sciència.cat)
traduït 1501 - 1600
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Jaume Mas (Naixement Bagà) [?]
Associated Texts texid 1713 Jaume Mas, Notes sobre el Testament del Pseudo-Llull, escrit 1501 - 1525 ca.
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. MP I.61
Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3098
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 238-9
Tractat en: Pereira et al. (1999), Il “Testamentum” alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College, 244 xlii
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:201
Note segons diu Mas, va fer la traducció a partir d'un manuscrit incomplet
Subject ALQUÍMIA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1649
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 (BITECA manid 1959)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness ff. 3-157
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Testament alquímic (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 3] En nom de deu j de la verge maria jo jalme mar dela vila de baga comenso atralladar lo llibre ques diu lo testament de mestre ramon llull qui tracta de obres molt altes i escures per los no sabents la pratica deles obres \majors dels filosofs/ [afegit al marge, al text s'ha ratllat a tinta “alqujmiques [?] es”] ells quals setratan com se tenen afer las pedras filosofals i llur montiplicasion e prjmerament comensa la prjmera part que es dita teoriqua
text: Et primerament lo prjmer lljbre teoriqual en nom dela selestial sapiensa entenem a tot fill de doctrina clarjficar lo don donat a nos per proses nesesarj segons lo qual la conoixensa plenea dela cosa \vna/ conpositiva que los ens quj son materia de natura los quals per dissolusions se troben iij dias ordjnarias … [ 157] … Et si prjmer lo cors atreit la sustansia del pudent mestrual muntiplicat
epíleg: Del llibre de on se tralladat lo present bolum e trobat manco de qui en la que noj es estat nom se si j falta molt crec que noj falta gaire … ab tant io fas grasias a deu que ma fet grasia que lajse pugut tralladar il suplic que me vulle endresar en trauren frujt amen
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
Note a l'interior d'aquest tractat es transcriuen les Cobles de l'art d'alquímia (CNUM 7456) atribuïdes a Ramon Llull (ff. 149-151), el text en prosa continua en acabar-se els versos amb els mots: “Lor dels filosofs es vna pedra tant tart Dels sabis atllegoria …”
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23