Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2143
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. (Cat.) 128
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 179 (= I-XVIII + 1-161)
Collation 18/11 222 324 422 526 611/3t+9 724 813/10
Page Layout 28 línies (f. 3)
Size relligadura 306 × 215 x 37 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 212 mm (f. 3)
caixa 202 × 110 mm (f. 3)
Hand humanística tardana
Watermark cercles tres cercles amb una lluna en quart creixent, el del mig amb les lletres “I A” (que tenen al mig un bonet de tres puntes) (semblant a Briquet 3261, València: 1555 i Briquet 3262, València: 1555, var. Alexandrie: 1555)
Pictorial elements Altres: sense decoració, tot escrit a una sola tinta
Other features Justificació: pautat tabeliònic, marca les línies horitzontals i verticals bàsiques de la caixa d’escriptura
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o de vegades trepitjada
Perforacions: sense perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: signatures de quadern poc visibles, al marge inferior a l’angle interior, alguna, com la “b” del quadern tercer retallada
Condition bon estat de conservació en general, tot i la tinta corrosiva que impedeix llegir el text en certs folis. Folis amb brutícia, taca d’humitat que afecta sobretot el marge superior i algun forat per bibliòfag. Presenta diverses foliacions: folis I-IV numerats modernament a tinta en romans; ff. V-XVIII, de la mateixa mà, continua en llapis; ff. 1-49 doble foliació, ambdues a ploma i en xifres aràbigues una més antiga i l’altra més moderna; la més moderna continua foliant 50-106 a ploma, i, a partir del f. 107 es continua la foliació a llapis. Són en blanc els ff. Iv-IIr, IIIv-XVIIIv, 2v, 8v, 12v, 14v, 29v, 3r-v, 40v, 42v, 44v, 46v, 54v, 62v, 64r-v, 74r-v, 78v i 106v-161v; només 106 folis són escrits
Binding pell marró fosc sobre fusta, amb cabotes o bollons als plans anterior i posterior; manquen el de l’angle inferior esquerre de la coberta i el de l’angle superior esquerre de la contracoberta. Duia sivelles per tancar el manuscrit, de les quals resten els forats dels claus. La decoració de la pell és d’estil gòtic, on un mateix ferro ornamental (anelles formant una cadena) es repeteix, en els plans, dins de quatre marcs rectangulars filetejats. El segon marc, dels cinc que es veuen (comptant des de l’exterior cap a l’interior), no té aquesta decoració, només una espècie de fulla o flor gravada a les cantonades
History of volume Adquirit 1873-07
Previous owners (oldest first) Barcelona: Arxiu de la Seca (Estrada Rius 2012, 383-4)
Associated persons Altres ; mentre que a diversos folis figura com a “testis” Jeroni Antic Canyelles, notari
Firma i Miquel Benet i Gilabert, notari
Firma , Pau Gomar, notari
Firma signen, autentificant els documents Pere Joan Garau, notari
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Tractat a: Estrada Rius (2012), La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obrers i de moneders a la Corona d'Aragó 383-4
Tractat a: Perarnau i Espelt (1991), “Una còpia del Llibre de privilegis de la CECA de Barcelona”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Note es veuen proves de ploma contemporànies a la còpia i notes marginals de diverses mans. A l’interior de la coberta anterior, anotat a llapis al marge inferior i centrat “Div. p. 154”. A l’interior de la coberta posterior, proves de ploma i l’anotació “hoc est translatum Bene | fideliter sumptum”. Dins de la capsa en què es guarda el manuscrit hi ha també una carpeta de cartó dins de la qual es guarden dos fragments de paper que es van trobar dins del manuscrit. Anotació a l’angle superior extern de la carpeta, feta a llapis: “Signatur: Cod. hisp. 128 | Prot. Nr.: 5972”. El primer fragment, en què es llegeix text en català, fou trobat entre els ff. 73 i 74 (“Vorgefunden zwischen f. 73 und f. 74”); el segon, tot en llatí, entre els folis 80 i 81 (“Vorgefunden zwischen f. 80 und f. 81”). Al primer, que mesura 156 x 114 mm, es llegeix: “[…] se li commina fer en força de (l. 3) | volent li quedia [sic] salvo (l. 4, algunes paraules tatxades), peteix y pot competir pera recobrar | quantitat ab la sentencia que esp | e Do. Causa de Suppo son Novuien | lliuras set sous y hu- | Las quals sian soltas qua | tura de Oristany, | tro dira”. Al segon fragment, que mesura 105 x 26 mm: “Hoc est Exemplum Bene et fideliter | Baro sumptum a quodam alio exemplo | in pergameneo scripto thenori[..] hujus | modi”. Al llom hi ha restes d’una etiqueta de paper blanc, en la qual hi havia escrit el títol del volum ara il·legible (segons Perarnau, sembla llegir-se a una segona línia “…concedi…”). Sota el tercer nervi del llom, hi ha una etiqueta de la biblioteca amb l’actual signatura afegida a ploma (“Cod. Hisp. | 128”). Quan Perarnau veié el volum, segons escriu l’any 1991, la coberta era desenganxada del llom. El volum fou restaurat el 2010, com hem de deduir per una etiqueta enganxada dins de la capsa on es guarda el volum, en la que diu: “IBR Nr. 5972 | Jahr: 2010”. Una etiqueta també enganxada dins de la capsa, referent a recomanacions de conservació, duu la data “8. Dezember 2010”. Segons Estrada (2012: 383) es tracta d'un volum que aplega el trasllat notarial de diversos documents relatius a la Seca de Barcelona.
Subject Manuscrit datat
Internet http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00002105/images/ vist 2015-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2094
Location in volume ff. 17-19v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Reuocatio cuiusdam litere regie eo quia erat contra priujlegia
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio priuilegio in papyro scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Nos Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie valentie Maioricarum … Comes Rossilionis et Ceritanie
prol.: Quia in futurorum euentibus sic humani falllitur certitudo iuditij … et congrue subuenire quandam prouisionem siue pragmaticam sancionem edidimus sub hac forma
intitulatio: Nos Nalfonso per la gratia de Deu Rey de Arago de Sicilia de Valentia … [ 17v] … comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: la peruersitat de alguns no sabents se abstenir deles coses prohibides ne deles permeses degudament usar moltes vegades ço que es stat atorgat ab alguna consideracio com declina en abus fa precedent deguda deliberatio reuocar hon com exhigint lo ministeri del offici deles ceques del or e argent ques bat dins nostra señoria … [ 18v] … Manam a tots e sengles portantveus de nostre gouernador general iusticies veguers sotsveguers balles jurats e altres officials nostres e loctinents de aquells que aquella per los lochs acostumats facen ab veu de crida publicar e continuar en los lochs acostumats perço que sia memoria en esdeuenidor
conf.: En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e segellada ab nostre segell secret
datatio: Dada enla Ciutat de valentia a xvi dias del mes de juliol en lany dela natiuitat de nostre señor M. CCCCXVIII. Rex Alfonsus
certificació: Verum [f. 19] quam [?] ut experientia edocente cognominus ex prouisione seu littera preinterta seccis jam dictis … [ 19v] … et non contraueniant aliqua ratione
conf.: jn cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostri sigilli secreti munimine insignitam
datatio: Datum in monasterio sancti Cucufati vallensis quarta decima die decembris anno a natiuitate Domini Millesimo CCCCo decimo nono. Rex Alfonsus.
auten.: Sig [signum] num Hieronymi […]
References (most recent first) Editat a: García et al. (2009), El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet 173-5
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12299
Location in volume ff. 20-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4822
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1436 - 1437
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20] Declaratio constitutionis domine regine Quod Alcaldi et magister non sunt subditi alicui officiali Regio nec ipsi locum tenenti sed immediate domino Regi ita ut solus ipse possit cognoscere de questionibus suscitatis inter dictos Alcaldos et ipsum locumtenentem et alios officiales Regios
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio priuilegio in papyro scripto more curie regie expedito et sigillo regio sigillato … cuius tenor talis est
intitulatio: Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie Citra et ultra farum valentie … Comes Rossilionis [et] Ceritanie
salutatio: jllustribus Regine Marie consorti et locumtenenti nostre generali in Cathalonie principatu … salutem et dilectionem
intr.: Pro parte fidelium nostrorum Alcaldorum monetariorum operariorum ac eorum capituli seu collegii officialiumque secce Barcinone exhibit nobis supplicatio continebat quod cum ipsi et ceteri seruientes dicte secce … [ 20v] … et postmodum per nos confirmate huiusmodi serie
dispositio: Molts inexperts en art de monedaria per fugir ala correccio e jurisditio dels ordinaris han procurades exemptions fahent se de for dels Alcaldes … [ 21v] … ans romanguen en lurs forsa e valor les coses demunt dites en alguna manera no obstant
concl.: quia super obseruatione jurisditionis priuilegiorum et salueguardie predictorum de oportuno remedio prouidere Nos vero dictam admittentes supplicationem tanquam justam … [ 22v] … et per justitia fieri velimus et omnino compleri
datatio: Datum jn nostris felicibus castris apud thoram sub nostro sigillo secreto die vndecima mensis may Anno a natiuitare domini Mo CCCCo XXXVIJ Rex Alfonsus
auten.: Sig [signum] num Hieronymi […]
Note segueixen documents en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12300
Location in volume ff. 30-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] Quod monetarij et operarij sunt qujnquaginta
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio priuilegio in pergameno scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Nos Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie Citra et ultra farum Valentie … Comes Rossilionis et Ceritanie
prol.: presentato maiestati nostre pro parte dilectorum nostrorum consiliariorum Ciuitatis Barcinone per dilectos nostros franciscum de plano et guillermum de torrente Ciues ac nuncioset Ambaxiatores Ciuitatis eiusdem ad nos destinatos rescripto reginali tenoris sequentis
intitulatio: Nos Maria dei gratia regina Aragonum Sicilie Citra et vltra farum valentie etc locumtenens generalis jllustrissimi domini Regis viri et domini nostri charissimi
intr.: presentata nobis reuerenter pro parte dilectorum consiliariorum Ciuitatis barcinone per fideles nostros Bernardii furellerij Raymundum grau legum doctorem … [ 30v] … per loca solita ipsius Ciuitatis seriei sequentis
pream.: Ara hoiats tothom generalment quens fan a saber los honorables mossen Bernat plugeres [?] Caualler regent la vegueria de barcelona de Agualada e de valles de Moya e de Moyanes … consellers dela present Ciutat de Barcelona en scrits sots la serie seguent
dispositio: Los consellers dela present Ciutat de barcelona attenent que ells son be certs e jnformats que per los honorables veguers e balles de barcelona en temps passat de consell dels honorables lauors consellers dela dita Ciutat per obseruatio de vna constitutio qui comença Molts inexperts en art de monedaria etc. … [ 33] … ne entenen a prejudicar als priuilegis e libertats atorgats e atorgades als dits capitol monaders e obrers dela dita secca E aço notifiquen a tothom generalment pertal que algu ignorantia no pusque allegar
concl.: fuit nobis humiliter pro parte eorumdem consiliariorum per dictos nuncios supplicatum … [ 34v] … jn cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo impendenti munitam
datatio: Datum jn castro nouo Neapolis die sexto decimo junij anno a natiuitate Domini Millesimo CCCCo quadragesimo quarto regnique huius Sicilie Citra farum decimo aliorum vero regnorum nostrorum vicesimo nono Rex Alfonsus
Note segueixen documents en llatí
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12301
Location in volume ff. 47-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4727
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió sobre l'encunyació de moneda
Language català
Date promulgat 1508-03-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47] vxoris et filij cum eorum familja gaudent prjujlegis
pream.: Hoc est translatum fideliter sumptum a quibusdam patentibus pergameneis regijs litteris siue prouisionibus laudationis approbationis … quarum quidem litterarum siue prouisiones sic se habent
intitulatio: Nos ferdinandus dei gratia rex Aragonum Sicilie citra et vltra farum … Marchio oristanni et gociani
intr.: Pro parte vostri dilectionum et fidelitum nostrorum magistri Alcaldorum … prouisiones subinserte quarum tenor est huiusmodi
intitulatio: Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie valentie Maioricarum … Comes Rossilionis et Ceritanie
salutatio: Dilectis et fidelibus uniuersis et singulis officialibus nostris tam ordinarijs quam delegatis et iudicibus … salutem et dilectionem
intr.: in humile supplicatione nostro regio culmini reuerenter oblata pro parte francische vxoris et bertrandi falij heredis Nicolai torroni … [ 49] … vel contra omnimodam faciendi auferimus et liberationem
datatio: Datum Barcinone vicesima tertia die marcij [?] anno a nativitate domini Millesimo quadringentesimo vicesimo septimo Rex Alfonsus Jn […?] sexto
intitulatio: Nos alfonso per la gracia de deu Rey de arago de Sicilia deça y della … Comte de Rossello y de Cerdanya
salutatio: Ala jllustrissima Reyna Maria nostra molt chara e molt amada muller … [ 49v] … qualsevulla auctoritat exercint presents e sdevenidors salut y dilectio
dispositio: Certificats som stats que jatsia per los molts excellents Reys de Arago e contes de barcelona predecessors nostres de loable recordatio e encara per nos […]tats donats e atorgats molts y diversos priuilegis prerrogatives e graties preheminenties e jnm[…]tats en fauor de nostres seques de nostres regnes y senyories … [ 52v] … E com temerariament fos fet decernim e declaram no valer res ans esser contraria e de no efficatia alguna e valor
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols a dotze dies del mes dehembre del any dela natiuitat de nostre señor Mil quatre cents quaranta y sinc Rex Alfonsus vt bba[?] vicecancelarius jn comuni ijo
concl.: Et quam ut etiam exponi [..]stis licet prouisionibus … [ 53v] … jn cuius rei testimonium presente fieri jussimus nostro comuni sigillo jmpendenti munitam
datatio: Datum jn Ciuitate burguorum die trigesimo mensis martij anno a na [f. 54] tiuitate domini Millesimo quingestesimo octauo regnorumque nostrorum … et Hierusalem sexto Jo el Rey
auten.: Vt Augustinus R. vt generalis thesaurarius Dominus rex mandauit mihi Joanni Roiz de Calcena … jndiuersorum xijo Ho xiijo
Note el f. 54v és en blanc
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12302
Location in volume ff. 55-59v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] Quod milites possunt esse de collegio et quod exhaminentur et quod jn casu absentie et longe infirmitatis ponatur locumtenens et quod sint quatuor assessores
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio prouilegio in papyro scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum Sicilie Citra et vltra farum … Marchio oristanni et Gociani
salut.: spectabili nobili magnifico consiliario dilectis et fidelibus nostris Jacobo de luna locumtenenti generali nostro … et Alcaldis Ciccle dicte nostre Ciuitatis Barcinone salutem et dilectionem
intr.: His annis proxime decursis fuit per nos facta pragmatica seriei huiusmodi
intitulatio: Nos don ferrando per la gratia de deu Rey de Castella de Arago de leon etc
dispositio: Jatsia perla constitutio dela serenissima Reyna dona Maria de gloriosa Recordatio nostra tia Comensant Molts jnesperts per nos confirmada e manada esser jnuiolablament [f. 55v] obseruada en la segona cort de barcelona sia stat prouehit statuit eordenat per leuar los abusos de alguns qui indegudament se fahien del for dels Alcaldes dela secca per fugir ala jurisditio e correctio dels officials … [ 58] … los quals sien elegits dels qui vuy son per lo dit collegi e los altres qui seran vltra dits tres nos puguen alegrar de dits priuilegis
datatio: Dat en la nostra Ciutat de Seuilla a xxv de janer en lany dela natiuitat de nostre señor Mil e Sinc cents Jo el Rey
certificació: vt generalis thesaurarius vt Sanct Angelus conseruator generalis […] xxiijo Que quidem pragmatica fuit per loca solita dicte Ciuitatis barcinone publicata … non incurrere contrarium faciendi aut aliter attentandi tollentes vobis [f. 59v] omnimodam p[…]tam cum millitatis decreto
datatio: Datum in Ciuitate hispalis die xviij mensis Junij anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo vndecimo
auten.: Jo el Rey vt de guelbis R. vt generalis thesaurarius vt conservator … thesaurariam et conseruationem generalem
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12303
Location in volume ff. 60-62
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60] Quod in vno officio [non eligantur duo] aut plures nisi tantum vnus y del antallador
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio prouilegio in papiracea carta scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Nos don ferrando per la gratia de deu Rey de Arago delos dos Sicilias de hierusalem … Marques de Orsitany e de gociano
dispositio: volent redressar e adegat orde posar lo collegi dela secca dela moneda quis bat enla nostra Ciutat de barcelona hauem vist que ab sinistres informations nos han fet prouehir de vn mateix offici dela dita secca a tres e a quatre persones … [ 62] … En testimoni deles quals coses hauem manades fer les presents ab nostre segell en lo dors segellades
datatio: Dat en la Ciutat de Seuilla a xviij dias del mes de juny any dela natiuitat de nostre señor Mil Cinccents e onze
auten.: yo el Rey vt de gualbis R. vt Alfonsus san[?] locumtinenti thesaurum generalis … conseruatorem generalem
Note rúbrica completada a partir de Perarnau. El f. 62v és en blanc
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12304
Location in volume f. 63r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 63] Questio del offici de jutge de reclams aduocat fiscal dela seca et quod jurisdictio eorum pertinet ad alcaidos cum consilio assessorum
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quibusdam regijs litteris in papiracea carta scriptis more Curie regie expeditis et sigillo regio sigillatis … quarum tenor talis est
dispositio: Lo Rey. Amats y faels nostres vostra letra de consulta de xij de setembre tres prop passat hauem rebut ensemps ab lo proces fet sobre la questio e plet ques porta en aquexa cort entre micer Marti Joan terre e micer Ramon Çarrouira doctors en leys per raho del offici de aduocal fiscal e jutge de reclams de aqueix collegi … [ 63v] … E per res no fesseu lo contrari en alguna manera que axi proceheix de nostra voluntat per la bona administratio dela iustitia tota altra consulta cessant
datatio: Dat en Medina del camp a viiij dies del mes de març Any Mil sinc cents tretze
auten.: Jo el Rey. vt de gualbes R. Calcena secretarius … A los amados nuestros lo Alcaldes dela secca dela Ciutad de Barcelona
Note segueixen documents en llatí i català, d'època posterior
Record Status Created 1992-04-29
Updated 2015-04-20