Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2137
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number 110
Copied 1576 - 1625 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + i-cli + I
Collation no fem la col·lació en ser un manuscrit tardà; reclams horitzontals cap a la dreta a cada foli
Page Layout 2 columnes (cxliiiv-cli)
26 línies (f. iii)
36 línies (f. cxlviii)
Size pàgina 341 × 240 mm (f. iii)
caixa 264 × 125 mm
caixa 264 × 185 mm (f. cxlviii)
columna 264 × 85 mm (f. cxlviiirb)
Hand lletra del s. XVII, diverses mans i tintes
Watermark cercle amb creu trilobulada, dues lletres al peu i al centre una figura que no es distingeix bé
Pictorial elements sense decoració, llevat que les inicials d'estrofa són de mida més gran i es troben desplaçades en una columna a l'esquerra del vers; les rúbriques de la major part dels poemes són en capitals fetes amb tinta de traç més ample que les lletres normals i també solen tenir una mida major
State justificació a punta seca, les línies de guia verticals arriben als marges, les horitzontals només superen en uns centímetres el marge; primera línia escrita, la inicial separada del cos del vers queda fora de la caixa marcada; perforacions rodones als 4 angles de la caixa i, als folis a dues columnes, als angles d'aquestes
Condition en bon estat, malgrat alguna taca de brutícia i d'humitat, túnels de bibliòfags als marges i alguns folis afectats per la corrosió de la tinta. Originalment no tenia foliació, una mà posterior l'ha foliat en xifres romanes a llapis, a l'angle superior extern. Són en blanc els ff. lvv, lxixv, cxjv i cxxxiv
Binding mitja relligadura, llom de pell verda amb quatre nervis
Previous owners (oldest first) Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902) 1902
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 80-1 , n. LXV
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 12 , n. D5
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 54
Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 348
Note no figura entre els còdexs citats per Pérez Martínez, i Perarnau el dóna com a manuscrit perdut. Volum ara dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. A l'interior del volum es conserven folis de paper modern (s. XX) amb anotacions sobre els mss. de les obres de Llull

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2064
Location in volume ff. i-lv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Deus ab ta virtut comença \ Ramon / aquest llibre, qui es dels Cent Noms teus
prol.: C2om los Sarrayns entenen prouar llur lleg esser donada per Deus … [ ii] … E ha major difficultat posar tan subtil materia en Rims que no es posar l'Alcora en lo dictat que es posat
tit.: O Deus
text: O ens diuinal : tu est Deus per obrar | que en tu \has/ aix com est Deu per Estar | per que en tu null acccident \ noy / pot estar … [ lv] … A vos, Mare de Deu, present | aquest xant qui nouellament | es fet á vostre honrament
tit.: La llaor de cascun Psalm
epíleg: Llaor e honor ala Essencia de Deu e a les diuines persones e a les dignitats de aquelles E recordem e amem Jesus nazareno e a Maria Verge Mare de aquell, E esperem e desitgem dela Carn Ressurreccio e en lo Cel dauant Deu gran esempiternal glorificacio en Resurreccio. Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. El f. lvv és en blanc
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2065
Location in volume ff. lvi-lxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvi] Deus en vostra Virtut comença Ramon Aquestes hores de nostra dona sancta Maria e cantense al so dels Hymnes
text: A honor del señor major | Jesuchrist vull fan [sic] per sa amor … [ lxix] … A la dolça dona d'Amor | pregon per Ell li peccador
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Note el f. lxixv és en blanc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2066
Location in volume ff. lxx-xc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3716
Ramon Llull. D'oració
Language català
Date escrit 1300-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxx] DE ORATIO, PER, LES, REGLES
text: Vull departir oracio | en nou maneres é vers [sic] so | Primera d'asso que Deus es | Segona d'asso de que es … [ xc] … El tractat sia corregit | si en res heu hay fallit, | Sia á sancta Maria dat | é per sa Amor sia amat | Amen
Condition fragment
Poetic Stanza 1201 vv.
Note vv. 4671-5872 de l'edició de Galmés. Els vv. 5221-5222 de l'edició de Galmés ocupen en aquest testimoni manuscrit una sola línia d'escriptura, just el mateix que s'esdevé amb els vv. 5247-5248
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2067
Location in volume ff. xci-civv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xci] DESCONORT, DE, RAMON, LLVLL
text: Deus ab vostra virtut comens est desconort | Lo qual fas en xantá perso que men conort … [ civv] … que ala fe Christiana no será contradit | Aquest bell desconort do al sant Esperit
colofó: Fo fet á gloria e allaor de nostre señor Deu en l'Any Mil Doscents Noranta sinc
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2068
Location in volume ff. cv-cxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1715
Ramon Llull. Plant de Nostra Dona santa Maria
Language català
Date escrit 1275 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] PLANT, DE LA, VERGE, MARIA
text: Anaua ab gran guag la verge Maria | a veser son Deu fill que haut hauia … [ cxj] … cant tam pauc honrrem son fill les hagra majors | a vos verge Regina coman est xant d'Amors
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 13 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189 i 354-355 de l'edició de Galmés. El f. cxjv és en blanc
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2069
Location in volume ff. cxii-cxxixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1649
Ramon Llull. Aplicació de l'Art general
Language català
Date escrit 1301
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxii] Aplicatio de la art general a les specials
text: Deus glorios per vostr'amar | est'Art general aplicar | Volem a les especials | sciencies, qui son aytals … [ cxxixv] … Al nombre d'Encarnacio | Mil e trescents con Deu hom fo | Al mes de mars, es comanat | ala diuina Trinitat | Amen
Poetic Stanza 1131 vv.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2070
Location in volume ff. cxxx-cxxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxx] CANT, DE RAMON LVL
text: Som creat e esser mes dat | á seruir Deu que fos honrrat … [ cxxxi] … deuots, lleyals, humils, tements | áprocurar sos honrraments
Poetic Stanza 14 x 6
Note el f. cxxxiv és en blanc
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2071
Location in volume ff. cxxxii-cxliii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiva] Del Concili que feu Mestre Ramon Llull Mallorqui
text: Vn consili vull comensar | en mon Coratge e xantar | per so que fassa enamorar | tots cells qui ho poden far … [ cxliii] … Ira es trista passio | della noue Concell bo | si al Consili ha mayso | lo Concili no sera bo | señor deus pluja | que Ramon suja | car lo mal puja
Condition incomplet
Poetic Stanza 56 x 7, 1 x 6, 43 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7
Note manca el v. 395 de l'edició de Galmés. La cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. La cobla de sis versos seguida de les dotze cobles de cinc versos tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres dos versos se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2072
Location in volume ff. cxliiiva-cxlvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11377
Ramon Llull. Dictat de Trinitat
Language català
Date escrit 1300-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiiva] Proua la sancta Trinitat
text: Contra la sancta trinitat | ha lo Demoni Consey dat | E tots jorns lo dona souen | al homequi molt no enten … [ cxlvvb] … Llija e pora tost a eser | si es home que haja saber | Dela trinitat veritat | tan que nestan ben consolat | Deo gracias Amen
Condition fragment
Poetic Stanza 369 vv.
Note vv. 1049-2128 i 2130-2318 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2074
Location in volume ff. cxlvi-cxlviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlvi] DOSCENTS, RIMS, AL, SERENISSIMO, REY, DON, Jaume Segon Rey de Mallorca etc. Perque Deu maná á Adam que no, menjas del fruyt, sabent ell que'n menjaria, y que d'aquis seguiria la damnacio de tants homens
text: [ cxlvira] Vn señor Rey qui be enten | se marauella molt souen … [ cxlviirb] … Lo qual vos senyer en amor | des'amor emi peccador
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2075
Location in volume ff. cxlviiva-cxlixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiva] A conexer Deus en lo Mon | començal Dictat de Ramon
text: A cells qui diuen que prouar | hom no pot la fe ni donar | Null necessari argument | volem donar ensenyament … [ cxlixrb] … E el comana a sant lluis | al molt noble Rey d'Arago | Jacme en lencarnacion | de M.CC.L.xxxx. nou
Condition fragment
Poetic Stanza 40 x 2, 2 x 1, 89 x 2, 1 x 1 [= 261 vv.]
Note vv. 1-81 i 84-263 de l'edició de Galmés. La rúbrica inicial constitueix els dos primers versos de la composició
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2833
Location in volume ff. cxlixv-clirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1665
Ramon Llull. Medicina de pecat
Language català
Date escrit 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlixv] FRAGMENT, DEL, TRACTAT, DE, LES, SINC, VIRTUTS
rubr.: [ cxlixva] De contriccio. Capitol Primer
text: Contriccio, confessio | e la bona Jntentio | E la oracio exament | son medicina e anguent … [ clirb] … Con vos fa mal seruir | e hom fa nil tenir | Molt men penet | con per vos he stat denalet [sic]
Condition fragment
Poetic Stanza 262 vv.
Note vv. 3, 5-123 i 125-266 de l'edició de Galmés. De fet, el vers del manuscrit “Si souen vos compolcio” es correspon amb part dels vv. 123-124 de l'edició
Record Status Created 1992-04-24
Updated 2014-01-05