Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2119
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. 68 | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 68; O.217
Title of volume R.LLULL LIBER | DE EVAST ET | ALOMA ET D ( al teixell de pell vermella, en lletres gravades en or)
Copied 1601 - 1700

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-365 + III (fol. a ploma amb xifres aràbigues)
ff.: III + 1-62 + 62bis1 + 62bis2 + 63-82 + 82bis + 82bis2 + 83-342 + 344-365 + III
Collation 112 214 3-2612 27-2910 3012 316/5
Page Layout 2 columnes
26 línies (f. 95rb)
Size pàgina 265 × 200 mm (f. 95)
caixa 235 × 170 mm
columna 235 × 77/77 mm
intercolumni 235 × 16 mm
relligadura 275 × 205 mm (coberta anterior)
Hand diverses mans del s. XVII
Watermark àncora dins d'un cercle amb estel (als ff. 1-82, 95-262 i 287-365)
estel estel (als ff. 83-94 i 263-86) (Perarnau)
Pictorial elements Altres: còpia tardana, sense cap mena de decoració
Other features Justificació: tabeliònica, només als plecs verticals, els exteriors potser no es van marcar igual. Al volum hi ha diverses maneres d’aprofitar la caixa, a més d’haver estat força retallat fins al f. 94, a partir del f. 95 es veuen les barbes, canvia pel que sembla la mà i els marges són més generosos
Ús de la primera línia de la pauta: per a les mides considerem la primera línia com a escrita
Perforacions: menudes perforacions de forma recta \ situades als marges sup. i inferior de les dues línies que delimiten l’intercolumni
Reclams: horitzontals a cada foli, fent caixa amb la segona columna del verso fins al f. 274, la resta sense reclams
Signatures: quaderns numerats en guarismes a l’angle superior intern del primer foli de cadascun. El darrer quadern sembla marcat 32 i esmenat en 31
Condition en bon estat, marges retallats, a la primera part, però sense pèrdua de text. Són en blanc dos folis entre el f. 62 i 63 i dos més entre 82 i 83. La foliació no numera els folis en blanc i salta del 342 al 344. Manca el darrer foli del quadern final, que seria en blanc
Binding de la biblioteca palatina, en pell marró sobre cartó dur, amb els filets gravats en sec als plans i als entrenervis. Armes daurades gravades als plans. Llom amb cinc nervis. Relligadura desgastada i amb el llom un xic esquinçat. Guardes de l'època de la relligadura
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina X.1631 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura i a la guarda captiva anterior: “Ex Bibl. Palatina Mannh. Na x. 1631”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (segell a tinta dins d'un òval, als ff. 1r i 365v: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2167 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 60-4º. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Avenoza (2013), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:93-5 , n. 18
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 91 , n. 611
Note al catàleg s'esmenta un Libre d'oracions e contemplacions del enteniment de Deu que ocupa els ff. 348-365. Reprodueix l'edició de 1521. Al primer entrenervi, etiqueta de paper antiga amb la signatura “Cod. hisp. | 68”; al peu etiqueta de paper amb l’antiga signatura “O | 127”. Al peu del primer foli, al centre, en llapis vermell “30”. Al f. 365v hom anotà en tinta negra “No 52a”.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2029
Location in volume ff. 1-347v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1660
Ramon Llull. Romanç d'Evast i Blaquerna
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] Senyor Deu Glorios hu en essencia, y tres en Persones, a llaor y honra vostra ab la vostra gracia virtut, y benedictio comença lo Libre de Euast, y de Aloma, e Blanquerna son fill lo qual es fet per jntencio quelos homens agen de Amar, entendre, recordar, e seruir a vos, com à ver deu, Senyor y creador que sou de totas Cosas
rubr.: Prolech ab diuisio de la Obra
prol.: [ 1ra-rb] A2 Significança delles sinch naffres les quals nostre senyor Deu Jesucrist prengue en larbre dela vera Creu … Lo cinch estament es dela vida heremitana
rubr.: [ 1rb] Libre primer que tracta del estament de matrimoni, lo qual es partiten 24 Caps.
tit.: Cap: Primer, [f. Iva] com Euast deslibera casarse, y dona Carrech asos Parents adaquells en qui ell molt se fiaua que li cercasen muller ab les condicions, que es be que tingua Segons ell los prega, y per voluntat Diuina fon fet matrimoni de ell ab Aloma
text: [ 1va] En vna Ciutat se segui que hun dispost Joue gentil home fill de vn noble Burges … [ 347rb] … per mes perfetament entendrel : amarlo y seruirlo y donarli de tot Gracias Sens fi. amen
tit.: [ 347rb] Diu lo traductor de la obra ha tots los lectors
text: Si dins esta obra, lector, te incita alguna Baxea o falta de lletras … [ 347v] … Benignament jutja, y no ab nequicia
colofó: A laor : Y gloria de la Sanctissima Trinitat : la qual es principi : medi : e fi ultim de totas Cosas, y ha onra : y llahor de la santissima humanitat assumpta del fill de Deu y ha la humil verge y mare sua Sancta Maria Reina dels Angels. Aduocada dels Pecadors : y señora nostra. Per anunciar noua Benediccio : y alegria de sancts de Paradis Specialment dels molts triunfals y exellens Sancts lo Arcangel St Miquel .S. Joan Batista y S. Joan Auenialista fonch estampada la present obra en la jnsigna y molt nobla Ciutat de Valencia en casa de mestre Joan Jofre Estampador prop lo moli dela Rouella a Despesas del Magnifich y reuerent Sr Mosen Gregori Genouart Canonge de la Seu de Mallorca Doctor en Theologia y predicador singularicim ab Gracia y priuilegi de no poderce [sic] tornar estampar dins sis anys : ni vendrela ningu inpesa inpesa [sic] altra part sots las penas en aquell llargament Contengudas E acabas de estampar lo uespre abans dela Celeberrima : y molt alegra Festa del Corpus Domini que fou ha .xxx. de maig .Any. Mil sinch cens vint y 1. Laus Deo
Note és còpia de l'edició de València de 1521; entre l'obra de Ramon Llull i el colofó hi ha una poesia del qui trasllada el text lul·lià de català medieval a valencià modern
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2469
Location in volume ff. 348-365v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1682
Ramon Llull. Oracions e contemplacions de l'enteniment
Language català
Date escrit 1273 - 1275
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 348] Libre de oracions y contemplacions del Enteniment en Deu, Compost Per lo Jlluminat Doctor: Y mestre Ramon Lull. traduit : y corregit ara nouamenti dels Primers originals en lengua Valenciana
tit.: Del Prolech ab Diuisio dela obra
prol.: [ 348ra] En la ignorancia del efecte ha de la prima Causa es mortificada en lauoluntat … [ 348rb] … lo qual se diu, llibre de oracions .y. contemplacions del enteniment
tit.: [ 348va] Que Deu es : la .i.
text: Concidera [sic] lo huma enteniment Com virtut ix de substancia … [ 365vb] … E per ço dix al enteniment que finis aquest llibre. Laus deo
colofó: A llaor : y Gloria de nostre Sr. Deu. y. util dela Republica y de tots los qui llegiran en aquella fonch Correcta : y acabada de estampar la Present obra (ab Dos originals tant solament : per que mes llauos no sen trobaren) lo Dia de Sant Nabor y de Sant Felix : Martirs Gloriosos en Valencia : a Casa de mestre Joan Joffre Estampador prop lo moli de na Rouella a xii de Juliol. 1521
Note és còpia de l'edició de València 1521
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8273
Location in volume f. 194rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2490
Ramon Llull. A vós, dona verge santa Maria
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 194rb] A uos Mare Verge exelça maria | Lo meu voler dona, ques uol enamorar | De uos à quin prostre, sens qui no valria … [ 194vb] … Y pochs son los qui uagen la fe predicar | Els jnfels heretges per molt reselar
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note versió lliure que, encara que és íntegra, estrafà rimes i esquema mètric
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8274
Location in volume f. 346rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2491
Ramon Llull. Sènyer ver Déus, rei gloriós
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 346rb] Rey poderos, de lalta Cort Diuina | Quel fragil hom, uolgues ab uos unir | Teniu recort, dels qui tristia [sic] ruina | De mort Cruel, en esta uall mesquina … [ 346vb] … Dir on teniu la uostra Çella pia | Per quei Ceruis, letern yo sens tardança | Nil meu desitx, pogues laxarce | En ell en qui, tot sol pot elegrarçe
Poetic Stanza 6 x 7
Note versió lliure de la composició de Ramon Llull, en decasíl·labs
Record Status Created 1992-04-06
Updated 2013-11-07