Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2116
Authors Johannitius
Titles Isagoge ad Tegni Galieni
Introducció a l'art del tigni
Introductio ad artem parvam Galeni
Isagoge ad Microtegni Galeni
Introductio ad artum tegni
Isagoge
Introductio in Artem parvam Galieni
Llibre d'introduccions a l'art de medicina de Galè
Incipit & Explicits text: Medicine se departex en duas parts, so es en tehorica & en praticha … E nos junym lo membra depertit, ho nos refredam lo membra disjunt
Date / Place traduït 1399 a quo (data en què s'esmenta a un inventari de bens)
escrit 873 ad quem [?] ((mort de l'autor))
escrit 1087 ad quem [?] ((mort de Constantí l'Africà))
Language català
àrab [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts introducció a texid 2826 Claudius Galenus, Microtecne, escrit 199 ad quem
References (most recent first) Editat a: Hunayn ibn Ishaq et al. (2011), Llibre d’introduccions a l’Art de la Medicina de Galè (Isagoge ad Tegni Galieni)
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 88
Tractat en: Samsó (1999), “Traducciones científicas árabo-romances en la península ibérica”, Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Tractat en: Badia (1996), Textos catalans tardomedievals i “ciència de natures”. Discurs llegit el dia 21 de novembre de 1996 en l'acte de recepció pública de Lola Badia Pàmies a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l’acadèmic numerari Josep Romeu i Figueras 49, 50-6, 62-4
Tractat en: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 191
Note el text llatí és una abreviació de les Qüestions sobre la medicina (= Masa'il fi t-tibb), síntesi de l'obra de Galè, feta probablement per Constantí l'Africà (Cifuentes)
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 524
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 508 (BITECA manid 1093)
Copied 1451 - 1500 (J. Riera)
Barcelona [?] (Cifuentes): 1441 [?] - 1460 [?] (Cifuentes)
Location in witness ff. 1ra-10ra
Title(s) Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Aci comença lo libre de Johannissi de introductions del art de tegnj
prol.: [M]4EDECJNA se deujdex os deperteix en dues maneras ho en dues parts … per la qual raho o signjficacio se conex la malaltia
tit.: De coses naturals
text: [l]2Es coses naturals son .vij. ço es assaber … [ 10rb] … e coura ho en os axj com consoldar e junyir
References Marnierre (1998), Inspecció personal
ID no. of Witness 2 cnum 12696
City, library, collection & call number Bethesda (Md.): National Library of Medicine, 101770638 (BITECA manid 5171)
Copied Barcelona [?]: 1475 [?]
Location in witness ff. 1-17v
Title(s) Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
Incipit & Explicits rubr.: Assi comença lo Libre de Johanici de introduccions del art del Tegni
text: [ 1] Medecina se devidex los de pertex en dues maneras ho en dues parts ço es en Teorica e en pratica … [ 17v] … ho en os axí con soldar e juny
ID no. of Witness 3 cnum 2577
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4797 (BITECA manid 2319)
Copied 1476 (Fanelli, llunari)
Location in witness ff. 25-52
Title(s) Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Açi Comensa Lo Libre de Johannjssi de Intruductions del art del tignj
prol.: [m]5Edecjne Se Depertex En Duas Parts So Es En Tehorica e En Praticha deles quals duas la teoricha se depertex en tres parts ço es en complecxio de les coses neturals e de no neturals … Les .iiij. humors crexen per la qual reho ho signjficacio Se conex la meleltia
tit.: De coses Neturals
text: [l]3Es Coses Neturals son .vij. ço es a seber Alements Complections Cumjstions … [ 51v-52] … [c]3Irorgia Es dobla menera ço es a seber axi com carn Coltell Tallar E costrenyar E couraho En || os axi com consoldar e yunir
colofó: Acabat es lo libre de de [sic] Juannjssi
Commentary Metge anònim, metge, "Item element es comensament de generacio de Creximent e de mjmuament de les coses cahibles e aço faent la planeta (…) Epitima es so qujs da de such de erbas e de ayguas ab algunes poluores le qual cosa es molt corent e liquide e no spessa ab le quall mulle hom draps los quals posa hom ho son posats sobre lo membre" ff. 25-51v
Desconegut,
Note als marges dels folis 25r-29v, 30v, 32r-33r, 34r-35r, 38r-39r, 43r-44r, 47r i 51v hi han comentaris en català transcrits amb lletra molt acurada
ID no. of Witness 4 cnum 7958
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque de l'Arsenal, 2525 (BITECA manid 2742)
Copied 1701 - 1800 ([?])
Location in witness ff. 12-48
Title(s) Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] Açi comensa lo libro de Johanissi de introductions del art del Tigni
prol.: Medecine se depertey en duas parts ço es en teorica et en Praticha … Les iiij humors crexen per la qual reho ho significacio se conex la meleltia
tit.: [ 12v] De coses Neturals
text: Les conses neturals son vii. ço es a seber, alesmens [sic], compleccions, cumistions [sic] et membres … [ 48] … axi com consoldar et yunyr
colofó: [ 48v] Acabat es lo libre de Juannisi Seguex se la conaxensa de les hurines [sic] Conexença de les species se fa en v. meneras, so es per reho de calidat et quantitat temps hora bo er mall et discresio
ID no. of Witness 5 cnum 1601
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 13-14
Title(s) Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Jntroducttione dell'arte del Tegni di Joannitio et altro
rubr.: Açi comensa lo libre de Johannisti de Introductions del art del tigni
text: Medicine se departex en duas parts so es en tehorica e en praticha. Egual mesclament, ho composicio, es la qual conte agolment … [ 14] … E nos junym lo membra depertit, ho nos refredam lo membra disjunt
colofó: Acabat es lo libre de Juannisi. Seguexse la conaxensa de les hurines
Note segons una nota que precedeix al text, aquest és còpia del Ms. Vat. 4797; la numeració marginal va del 25 al 52 referent a la foliació de l'original
Record Status Created 1991-04-15
Updated 2012-01-28