Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2110
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 347.79(46.71)(002) Consolat | Núm. de registre 5253
Title of volume Llibre de CONSOLAT DE LA [.] LOTIA ( al llom a ploma)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 1-142
ff.: 8 s/n + 1-130 + 12 s/n
Collation 8 A-O8 P-T6
Page Layout 2 columnes (a tot el volum, llevat dels ff. ✠j-✠ijv s/n, 118v, 127-130v)
40 línies (f. 2ra)
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 2)
caixa 243 × 155 mm
columna 243 × 75 mm
Font humanística de diverses mides
Watermark creu creu lobulada sobre dos cercles, un damunt l'altre, el superior amb una “T” i l'inferior amb una “A” (al paper que cobreix la part interior de la relligadura)
Pictorial elements Caplletres: habitades, decorades amb l’història de Tobies (f. ✠ij), amb una història de caçera (f. ✠ijv), dusfiguresmasculines sostenen la lletra sobre un terra amb disposició geomètrica i un fons amb decoració geomètrica, però també vegetal (f. 112va), dues figures masculines nues una a cada costat de la lletra, amb plantes a les mans que decoren el fons de la lletra i que formen part del cos de la figura de l’esquerra (f. 129) (inicials principals)
Caplletres: amb decoració vegetal més o menys elaborada (inicials secundàries del primer plec)
Caplletres: de 3 UP amb decoració vegetal (ff. 1ra, 7ra, 93va, 103ra, 103rb, 107va, 108vb, 119ra, 127v, 128v)
Caplletres: de 2 UP sense decoració
Il·lustració gravat amb un vaixell i l'escut de Barcelona sense cap corona i posat sobre unes ones (a la portada)
Il·lustració gravat al peu del foli amb decoració vegetal que té a l'interior el monograma de Jesucrist (f. ✠ viijv)
Il·lustració una crucifixió amb sant Joan i les tres Maries a l’esquerra i personatges masculins (els del segon pla amb llances) a la dreta (f. 118v)
Il·lustració escut (al peu del f. 127)
Altres: part d'algunes r
briques en cursiva
State exemplar complet
Condition exemplar en bon estat malgrat algunes taques de brutícia. El f. ✠ jv és en blanc. Els set folis de la taula preliminar van sense foliar; la foliació del volum acaba al f. 130, a partir del 131 sense numerar. Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Joan Gomila (Floruit 1550 [?] - 1600 [?]) (ex-libris a la portada: “Ex libris Joannij Gomila J.C.R?”)
References (most recent first) Catalogat a: Catàleg de Sala. Biblioteca de Perelada (2003)
Facsímil: Reproducció de la portada de l'exemplar de Perelada del Llibre de Consolat de Mar (ed. 1545) (2003-05)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Note a la portada la mateixa mà i tinta que ha escrit la nota de posseïdor ha ratllat d'altres anotacions que podrien ésser signatures d'antics propietaris del volum. Topogràfic: 58-V
Internet http://media.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/ff3/98b/b28/2b1/11d/fac/c70/021/85c/e60/64/mimes/imagenes/ff398bb2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_22.jpg vist 2013-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3092
Location in volume ff. 8 + 1-130 + 12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel. (part en cursiva)] LLIBRE | DE CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS. ARA NOVAMENT CORREGIT | Y EMENDAT AB ALGVNES DECLARACIONS | DE PARAVLES ALS MARGENS. | ESSENT CONSOLS DE LA LOTIA DE | la Mar los Magnifichs March Antoni Roig Doctor en Medicina , y | Miquel Planas Mercader. y Defenedors Sebastia de Cormellas, | y Lluys Claresualls Mercaders, Ciutadans | de Barcelona. | EN BARCELONA, | En la Estampa administrada per Sebastia de Cormellas Mercader, | Any de M.DC.XXXXV.
aprov.: [ 2 prel.] Y9O Pere Gil Sacerdot y Religios de la Com-|panyia de IESVS, … en lo Collegi de Bethleem de la mateixa Companyia de la | Ciutat de Barcelona vuy a 21.del mes de Agost, any 1592. | Pere Gil de la Companyia de IESVS. | N3OS Ioannes Dymas Loris Dei & Sanctae sedis Apostolicae gratia Episco-|pus Barcin. de Consilio suae Maiestatis (…) in nostro Palatio Episcopali die 25. mensis Augusti 1592. | I. Episcop. Barcinon.
prol.: [ 2v prel.] A11 GLORIA e lahor de nostre Senyor | Deu Iesu Chist , e de la gloriosa Verge | Mare sua aduocada nostra … E axi facilment se poran trobar los casos necessaris | en lo present Llibre.
tit.: [ 3 prel. (part en cursiva)] TAVLA | DEL PRESENT LLIBRE. | DECLARACIO DELS CONSOLS E DEL | Iutge de apellacions e de lur jurament, e com reben lescriua
índex: [ 3 prel.] E9N qual manera son | elets los consols | e lo jutge de les | apellacions quas-cun any, folio i. | capitol primo. … [ 8vb prel.] … Priuilegi del Rey en Marti , ampliant y | confirmant la jurisdiccio dels Consols | y Jutge de apells, fol. 129. | Fi de la Taula.
tit.: [ 1] SEGVEIXSE LO LLIBRE | DE CONSOLAT NOVAMENT CORREGIT | y estampat. En lo qual son contengudes [expl.] les lleys è | ordinacions dels actes maritims, è | mercantivols
text: [ 1ra] Q5VASCVN any | lo vespre de la festa | de Nadal de nostre | Senyor los promens | nauegants,patrons, e | mariners o partida de aquells aple-|guen consell en la Esglesia de santa | Tecla de la ciutat de Valencia. … [ 130v] … Hac mea manu scripsi in testimonium praemis-|sorum, & meum hic assuetum apposui Signum.
rubr.: [ 131 (part en cursiva)] REPORTORI ALPHA-|BETICH DE TOT LO CON-|TENGUT, Y DISPOSAT EN LO PRESENT | volum del Consolat de Mar. | ESSENT CONSOLS DE LA LOTIA DE MAR | los Magnifichs Ioan Argila Doctor en Medicina , y Hieronym Serra Mer-|cader. Y Deffenedors Francesch Brocà, y Magi Vilamajor | Mercaders,Ciutadans de Barcelona.
índex: A2Batut qui se pot dir, fol. iii.col.i. … [ 142v] … Vi per Barcelona com se assegura,fol.116 |col. 3.
colofó: [ (en cursiva)] Estampat en Barcelona,en la Estampa administrada per Sebastia de Cormellas | Mercader. Any M. DC. XXXXV.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12355
Location in volume ff. 1-102v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] SEGVEIXSE LO LLIBRE | DE CONSOLAT NOVAMENT CORREGIT | y estampat. En lo qual son contengudes les lleys è | ordinacions dels actes maritims, è | mercantivols
text: [ 1ra] Q5VASCVN any | lo vespre de la festa | de Nadal de nostre | Senyor los promens | nauegants,patrons, e | mariners o partida de aquells aple-|guen consell en la Esglesia de santa | Tecla de la ciutat de Valencia … [ 102vb] … E per lo dit senyor fo-|ren atorgats Consols a la ciutat de | Valencia, per la manera, que da-|munt es dit.
colofó: [ 102v] Deo gracias.
Note El llibre del Consolat acaba al f. 102 i inclou les Ordinacions de actes maritims mercantívols ff. 1ra-93rb i les Ordinacions de l’armada ff. 93v-102v, que presentem també en dos CNUM independents
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12341
Location in volume ff. I-93v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11268
Consolat de Mar. Ordinacions dels fets marítims i mercantívols
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] SEGVEIXSE LO LLIBRE | DE CONSOLAT NOVAMENT CORREGIT | y estampat. En lo qual son contengudes les lleys è | ordinacions dels actes maritims, è | mercantivols
text: [ 1ra] Q5VASCVN any | lo vespre de la festa | de Nadal de nostre | Senyor los promens | nauegants,patrons, e | mariners o partida de aquells aple-|guen consell en la Esglesia de santa | Tecla de la ciutat de Valencia … [ 93va] … E per la rao damunt dita e decla|rada fon fet aquest capitol
colofó: [ 93v (en cursiva)] Fins aci hauem parlat de les ordenacions de actes maritims e mercantiuols. Ara posarem ordinacions en fet | de armada maritima
Note part del Consolat de Mar, vegeu CNUM anterior
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12342
Location in volume ff. 93v-102
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11269
Consolat de Mar. Ordinacions de l'armada
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93v] ORDINACIONS DE | TOT VEXELL QVI ARMARA PER ANAR | en cors e de tota armada:ques faça per mar. | E primo de almirall capita e arma-|dors. Cap. 298.
text: [ 93va] P5Rimerament deuen | iurar lo almirall e lo | capita e los arma-|dors que ells pagaran … [ 102vb] … E per lo dit senyor fo-|ren atorgats Consols a la ciutat de | Valencia, per la manera, que da-|munt es dit.
colofó: [ 102v] Deo gracias.
Note part del Consolat de Mar, vegeu CNUM anteriors
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12343
Location in volume ff. 103-107va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2925
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols per a la seguretat dels navegants
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] CAPITOLS DEL REY | EN PERE SOBRE LOS FETS | e actes maritims
intitulatio: [ 103ra] N5Os en Pere per la gra|cia de Deu Rey de | Arago &c.
salutatio: Als no-|bles e amats lo procu|rador nostre general | e al portant veus de gouernador […] e | subdits nostres presents e qui per | auant seran: Salut e dilectio.
intr.: La dis-|crecio humana per coniectures de | les coses passades considera les es-|deuenidores … [ 103rb] … sia a nos | subleuar los perills de les persones | e bens,e proueir a la seguretat dels | nauegants,los capitols del te-|nor seguent manam esser| ordenats
dispositio: P3Rimerament que tot mari-|ner o ballester o seruicial e | tot altre qui sia acordat de | nau o galera … [ 107va] … E daquestes coses deugen ha-|uer manament tots officials del se-|nyor Rey e consols de seruar e te-|nir aytant com al senyor plaura
conf.: Quo circa vobis [expl.] & seruari faciatis ab omni-|bus inconcusse
datatio: Datis Barchinone. x. Ka|lendas Decembris , anno Domini. | M.cccxxxx.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12344
Location in volume ff. 107va-108va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 107va] ORDINACIONS | DE CONSELLERS | de Barcelona per lo conso-|lat de Sicilia
text: P2Rimerament ordenaren los | Consellers els promens de | la ciutat de Barcelona per | tots mercaders e patrons de naus e | tots altres vexells de dita ciutat … [ 108va] … e les mes-|sions se degan fer per tots cominal-|ment,ço es a saber,que fos feta talla | als mercaders e als patrons dels | vexells : qui en aquell | loch sien
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12345
Location in volume ff. 108va-110 va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1229
Consolat de Mar. Ordinació sobre obligacions de patrons de naus
Language català
Date promulgat 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 108va] ORDINACIONS | DE CONSELLERS | de Barcelona sobre fets mari-|tims. Les quals foren publicades | a vint y vn de Noembre del | any mil quatrecents | trenta sinch
intr.: A3Ra hoiats per manament | dels honorables mossen | Guillem de Santcliment | caualler Veguer de Bar-|celona : e del honorable en Matheu | deç Valls batle de la dita ciutat … lur iurisdiccio
dispositio: Ordenaren los | Consellers e promens de la dita ciu-|tat per fauorir e endreçar los naui-|lis e altres fustes e la mercaderia, que | daci auant tots e sengles patrons de | nauilis e daltres fustes que sien de | port de .D. salmes ensus hagen e sien | tenguts hauer e menar ab tals naui-|lis e fustes scriua iurat … [ 110va] … que | ells o los successors lurs ho pugan esmenar e declarar e interpretar ay-|tantes vegades , com se vulen a lur | coneguda
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12346
Location in volume f. 110va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2928
Desconegut. Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres
Language català
Date promulgat 1494 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110va (en cursiva)] Seguexense algunes leys e ordina-|cions tretes de Recognouerun pro-|ceres. E daltres tocants a ca-|sos maritims e mercan-|tiuols
text: In Recognouerun proce. a. xxiij. | cap. | Item que los mercaders o mari-|ners qui han promes anara per mar | e son de espatxament … [ 110vb] … hagen | recobrat aquelles comandes , o les | mercaderies comprades de aquella | pecunia
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12347
Location in volume f. 110vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2929
Jaume I, Comte de Barcelona. Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols
Language català
Date promulgat 1271-08-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110vb (en cursiva)] Altre del Rey en Iachme de allo | matex
text: N2Os en iachme per la gracia de | Deu &ct. Als feels e amats no-|stres lo Veguer e batle de Barcelo-|na &c. Entes hauem que alguns mer-|caders fan viatges en algunes parts | prenent comandes de algu o de al-|guns ciutadans de Barcelona … e aqui aço mostra-|ran per publich instrument o per | testimonis sufficients. E aço en al-|guna manera no muden.
datatio: Dada en Caranyena a.ij. Idus de | Agost. M.cclxxj.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12348
Location in volume ff. 110vb-111ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2930
Consell de Cent. Ordinació per fet de canvis
Language català
Date promulgat 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110vb (en cursiva)] Ordinacio de Consellers de Barce-|lona per fet de cambis
text: [ 111ra] A2Ra hoiats per manament del | Veguer. Ordenaren los Con-|sellers e promens de la ciutat de Bar|celona per esquiuar grans fraus e | diuersos dampnatges que souint en | complir los cambis deius conten-|guts se seguien a molts … e no resmenys sia | tengut e obligat a fer bon compli-|ment dins lo temps, en la dita letra | del dit cambi contengut.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12349
Location in volume f. 111ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2931
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi
Language català
Date promulgat 1421-04-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111ra (en cursiva)] PRIVILEGI DEL | Rey Alfonso donat en Barcelo-|na a vint y sinch de Maig | del any mil quatrecents | trenta dos
text: I2Tem atorgam capitol , que qual-|seuulla tenint offici o ministeri | qui comprara alguna mercaderia | a ops de son offici o ministeri … [ 111rb] … no satisfara | a son creador sia entes e hagut per | abatut e sia pres encontinent, e pres | sia detengut iuxta la constitucio
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 12350
Location in volume f. 111rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2932
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable
Language català
Date promulgat 1481-10-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111rb (en cursiva)] Capitol de cort en Barcelona, a | 8. de Octubre. . ccccl.xxxj. | Que causa no sia treta de con-|solat per donacio feta a pu-|bil o a viuda o a mi-|serable
text: I2Tem com per traure algunes cau|ses de pendents de fets e actes mer-|cantiuols e maritims de la cort del | consolat,on les ditas causes suma-|riament e de pla ab consell de pro-|mens son decisides [sic] e determenades [sic] … [ 111va] … i altres contractes e euoca-|cions en res no obstants. E aço ma-|tex sia seruat en tots los consolats | de mar del principat de Cathalu-|nya
conf.: [ (en cursiva)] Plau al senyor Rey lo conten-|gut en lo dit capitol
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 12351
Location in volume ff. 111va-112
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1826
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Language català
Date promulgat 1373-01-29 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111va] GVIATGE A AQVELLS | qui volran anar vltra | mar o de alla | venir
text: I2Tem que lo senyor Rey per si e | per tots hereus e successors seus | per tenor del present capitol e en | sa bona fe real guia e assegura | tots e sengles mercaders de qualque | senyoria e iurisdiccio sien … [ 112rb] … e altres persones e | robes mercaderies e bens lurs | licitament e sens pena fer e complir | lur viatge
conf.: [ 112r (en cursiva)] Lo serenissimo Rey don Ferrando en la segona cort celebrada en | Barcelona en lany M. cccclxxxxiij. en lo cap. xx. atorga,quels al-|caldes de la Seca, sien tenguts de fer prestar seguretat e iuy als li-|tigants en lur cort per actes mercantiuols com ne disposa | aquella constitutio de la Reyna Maria
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 12352
Location in volume ff. 112v-118rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] ORDINACIONS DE | CONSELLERS DE BARCELONA | derrerament fetes sobre les segur-|tats maritimes. Ca-|pitol I.
intr.: [ 112va] A7Ra hoiats tot hom general-|ment per ma-|nament del ho-|norable mos-|sen Antoni Pe-|re de Rocacres-|pa … [ 113rb] … ço es per la | valor daço que daquells se saluara, | e en tal cas dits buch e arreus sien | haguts per agermanats e sia comp-|tat,axi com si eran agermanats
rubr.: [ (en cursiva)] Que robes carregades dalla lestret | per portar en flandes o en Bar-|baria &c.ne nauilis nos | puguen asegurar. | Cap.2.
text: I2Tem ordenaren los dits Conse-|llers e promens que robes algunes | quis carregaran dalla lestret de Gi-|braltar … [ 118rb] … E si pacte | algu haurien fet contra les presents | ordinacions, que de aquell pacte no | puguen fer iuy algu
colofó: [ (en cursiva)] Retenense empero los dits Con-|sellers e promes poder ede inter-|pretar e corregir e esmenar tot ço | que enles dites coses los parra escur | o dubtos tota vegada,que ben | vista los sera a lur bona coneguda. FON FETA LA | present crida per Antoni Strada | corredor de la dita ciutat a tres | de Iuny. Any mil quatre-|cents vuytanta y | quatre. |Aci acaben les ordinacions derrerament | fetes sobre les seguretats ma-|ritimes
Note Al f. 118v es troba un gravat amb l’Oratio pro nauigantibus en llatí al peu
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 12353
Location in volume ff. 119r-126rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119r] CAPITOLS E ORDINA-|CIONS NOVELLAMENT FETES PER | la Cort general del Principat de Cathalunya, quis celebra en lo | Capitol de la Seu de Barcelona, a vuyt dies del mes de | Octubre del any mil quatrecents e vytanta hu | sobre los drets del General , ço es de les | entrades e exides
intr.: [ 119ra] E7N nom de Deu | e de la gloriosa | Verge Maria ma|re sua Madona | sancta Maria del | benauenturat mos|senyer sant Ior-|di … [ 119rb] … sots obediencia de la Magestat del | senyor Rey per los Deputats en e | per la forma que per lo passat era a-|costuma
rubr.: [ (en cursiva)] lo ques deu pagar de totes rebes excepta-|des les dauall especificades. | Cap. i.
text: P2RIMERAMENT , que to-|tes robes , e mercaderies qui [f. 119va] entren ho hisquen en, o, del dit | Principat de Catalunya … [ 126rb] … com necessari sera, e a ells sia | ben vist. | LAVS DEO.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 12354
Location in volume f. 126va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4777
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions del dret del pes
Language català
Date promulgat 1481 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126va (líns. 2-5 en cursiva)] Segueixense les ordi-nacions del dret del pes del senyor Rey | com e en quina manera se | paga lo dit dret del | pes
text: P2Rimo paga lo ciutada de vna | roba,vn diner,e lo estranger al-|tre diner … [ 126vb] … e del Espital de | Leyda,e alguns altres que | han franquesa
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1437
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-400 | Antic Vitr. II-37; Reg. A. 2138
External description
Writing surface Paper

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2062
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-2 | Núm. de registre 16438
Title(s) in copy CONSOLAT ( al teixell, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 135 (= II + 1 + 1-130 + II)
Collation 8 A-O8 P-T6
Size relligadura 295 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 287 × 203 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
State exemplar complet
Condition guardes inicials i finals modernes, de l'època de la relligadura. Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern, exemplar en molt bon estat. Exemplar restaurat, afegint pasta de paper als llocs on s’havia perdut; la segona columna del f. 7 s’havia perdut i fou substituïda un bocí de paper escrit a mà imitant la lletra de l’imprès
Binding moderna, pell gravada sobre taula, llom amb cinc nervis; sanefa envoltant l’interior dels plans amb motius vegetals daurats, guardes de paper d’aigües marmolejat en negre, vermell i tons grissos
Previous owners (oldest first) Miquel Planas, mercader 1645-04-15 (al f. 1 prel. antic es llegeix: “Lo present libre me ha donat lo Sr. Miquel Planas Mercader consul de latia en lo preset any a 15 de abril 1645”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar (1645), exemplar de la BdC 10-VI-2 (2007)
Note el Miquel Planes que consta a l’exlibris és un dels promotors de l’edició. Al f. 1 prel. una altra anotació amb la data de 1867 i una firma de mal llegir “Paitor” o “Pastor” [?]; alguns passatges del text subratllats i amb anotacions marginals. Els dos folis de guarda inicials i finals són contemporanis de la relligadura. Segell de l’Institut d’Estudis Catalans rodó, a tinta, a la portada i a d’altres indrets del volum. Exemplar sense anotacions marginals de lectura
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/c10-vi-2/c10+vi+2/1%2C10%2C11%2CB/frameset&FF=c10+vi+2&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2063
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-30
Title(s) in copy Consulatus logis Ma[…] ( al llom, a ploma, despintat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 152 (= I + 8 + 1-130 + 12 + I)
Collation 8 A-O8 P-T12
Size pàgina 241 × 150 mm
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
State exemplar complet
Condition sense errades a la foliació; els marges dels primers folis estan una mica deteriorats
Binding pergamí flexible amb presilles, les tanques del darrera s'han perdut; talls pintats de vermell
Previous owners (oldest first) Antoni Cervera i Bofarull (Floruit 1650 [?] - 1750 [?]) (a la portada: “Ex libris Antonij Ceruera et Boffarull”)
Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver (ex-libris imprès enganxat a la coberta anterior: “Biblioteca de Don Prospero de Bofarull”)
References (most recent first) Reproducció parcial del Consolat de Mar (1645), exemplar de la BdC 10-VI-30 (2007)
Note dibuixos a ploma maldestres a l'exterior de la coberta. Al f. I prel. una anotació sobre el text: “Para la inteligencia de algunas palabras catalanas vease el vocabulario del to[mo] 2o de Capman historia sobre la marina (…) proceres”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2036
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number XVII-2526 | Antic 783
Title(s) in copy CONSUL | DE | BARCEL ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 152 (= II + 8 + 1-130 + 12 + II)
Collation +8 A-C8 D2/4 E-O8 P-T6
Size pàgina 285 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu dins d'un marc ondulat sota d'una corona que acaba per envolcar-la (al paper de les guardes)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum deteriorat per paràsits, alguns passatges destruïts al principi i al final. Al quadern “D” manquen els ff. 27-28 [D3-D4]; els dos darrers quaderns segueixen les signatures anteriors però aquestes són de caixa diferent
Binding mitja relligadura, cartó recobert de paper d'aigües de colors blavosos, llom de pell amb cinc nervis i daurats (flors als espais entre els nervis) i una enganxina de paper al peu del llom a una signatura antiga
Previous owners (oldest first) Lluís Fontcuberta (Prevere), clergue secular (ex-libris a la portada, lletra de la segona meitat del s. XVII: “Ex libris Pri Ludouici Fontcuberta”)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Avenoza (1998), Inspecció personal
Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany
Note algunes anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3175
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH FLL 21951
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + 1-130 + 12 s/n
Collation 8 A-O8 P-T6
Size pàgina 306 × 210 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
State exemplar complet
Condition portada deteriorada, en mal estat, túnels de bibliòfags, marges deteriorats. En blanc el verso de la portada. Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding cartó amb llom de tela en color blau
History of volume Adquirit 2000
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note alguns passatges subratllats i amb anotació marginal (p. e. f. 113ra). Segell de la Biblioteca del Ministerio de Fomento. Al peu del llom enganxina de paper amb la signatura. A la portada, a llapis 17601 i 19609 amb numerador de tinta; al f. ✠2 al marge superior, a llapis, la signatura actual

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3234
City and Library Oxford Jesus College Fellows' Library
Collection: Call number H.2.9.G.
Title(s) in copy LIBRE | DE | CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS ( gravat al teixell sobre pell marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1 + 8 + 1-142 + II
Size relligadura 203 × 208 mm (pla anterior)
pàgina 283 × 200 mm (f. 2)
Pictorial elements Altres: les primeres caplletres són gravades, la resta inicials no tenen decoració; a la portada hi ha un gravat amb un vaixell i l'escut de Barcelona; al f. ✠ 8v gravat amb decoració vegetal que té a l'interior el monograma de Jesucrist
Condition volum restaurat, folis primers i darrers de la obra. algunes taques d'humitat. Exemplar no llegit, malgrat les taques i la restauració no hi ha cap nota de lector. Foli de portada restaurat, manca el marge inferior exterior que impedeix llegir les dades d'impressió (Comelles no es pot gairebé llegir, de la mateixa manera que és difícil llegir l'any en xifres romanes). Sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern. Els set folis de la taula preliminar van sense foliar; la foliació del volum acaba al f. 130, a partir del 131 sense numerar
Binding en pell marró, una mica gastada; llom amb cinc nervis i talls jaspiats en blau i vermell
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de mar de 1645 (Jesus College, Oxford) (2013)
Note Ex-libris del college enganxat a l'interior de la coberta anterior i al damunt la signatura anotada a llapis: “. 2. 9. Gall”. Al f. 1 anotació en holandès (entre els folis de guarda i l’inici de l’obra)

Record Status Created 1992-02-14
Updated 2013-07-14