Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2102
City and Library Morella Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella
Collection: Call number IV
Title of volume Sermons del Rev. Mestre Visent Ferrer
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 60 (aproximadament)
Hand tot d'una mà llevat del f. 8
Binding moderna, cartó cobert de paper negre
Previous owners (oldest first) Francisco Manresa, notari Tortosa 1452 (Betí)
Joan Allepús, Clergue Morella 1470 (Restituí al cor de l'Església Major de Morella el manuscrit, el qual tenia en comanda (Betí 1917: 49))
References (most recent first) Tractat a: Segura Barreda (1868), Morella y sus aldeas II:53
Descrit per: Betí Bonfill (1917), “Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 67
Note Còdex miscel·lani avui perdut

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12621
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10380
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Ecce positus est hic in ruina multorum”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: Sermo Reverendi magistri Vicentii
tema: Ecce pósitus est hic in ruinam multorum
text: Yo per satisfer a la devoció de molts que desigent saber … Si creurás en tot ton cor que Deus Jhesu christ resucitá salvu serás: veus com diu que de cor lo cregám. E veus nostre sermó complit
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 139 , n. 1
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12622
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10401
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Erunt signa in sole, luna et stellis”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: Secunda dominica adventus Dómini
tema: Erunt signa in sole, luna et stellis
text: La materia del present sermó será del sant evangeli de huy … ell doná comiat al fill del juheu e la muller non hagué mal alcú
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 139 , n. 2
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3163
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10987
Ciril. Revelació de sant Ciril
Language català
Incipits & explicits in MS text: E la primera d'aquelles .xxii. es que volenters se lunyaran de lur cella e de lur monestir … car neguna cura no haruan de seguir ni de resemblar en abstinencies e oracions e humilitat e paciencia e suavesa e temperament e caritat e altres virtuts
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12623
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10402
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Respicite et levate capita vestra”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: Sermó de Mestre Vicent fet en la Ciutat de Saragosa
rubr.: Perqué Jhesu christ lexará axí fer a sa guisa dels christiáns a aquell fill del diable antechrist
tema: Respícite et lavate capita vestra
text: En aquest sermó de present yo he declarar les rahóns … Ara, nostre senyor, vos sabeu que us haveu a fer. E veus nostre sermó conplit. Plácie a nostre senyor, etc
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 139-40 , n. 3
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12624
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10193
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Beatus es Simon Bariona”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tema: Diu lo tema. Magister viam Dei in veritate doces
text: Escriu-se aquesta paraula en lo libre de sent Matheu, en lo 22 ca., la qual paraula … e los dimonis no haurán poder en nosaltres, abans haurém en aquest mon la gracia divina e en l'altre la gloria eternal: cuam nobis concedat, etc
Condition títol del sermó esborrat
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 140 , n. 4
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12625
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10215
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Venit in me spiritus sapientiae”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: De Beato Petro
tema: Beatus est Simon bar-jona
text: La festa present es dels benaventurats … tals virtuts que merescham esser coronats ab Mossen sent Pere en la gloria de Paradís. Amen
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 140 , n. 4 i ed. en pp. 124-55
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12626
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10254
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus” (1-6)
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: Sermó de les .VII. arts liberals fet en Porta celi, per lo reverent Mestre Vicent Ferrer
tema: Venit in me spiritus sapiencie
text: En la nostra orde dels prehicadors huy fem solemnitat doble de aquell gloriós sent Thomás … axi la Esglesia comparada a la luna que no lum de si
Condition incomplet, truncat en la setena part per pèrdua de foli
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 140-1 , n. 5
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12627
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10396
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Ite in castellum quod contra vos est”
Language català
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tema: Si spíritu vívimus spíritu et ambulemus. ad Galatas, ca. VIo
text: En la present nostra preycació yo entén declarar a vosaltres quántes … que aném de una bona obra en millor etc., e veus nostre sermó complit. Deo gracias
Condition sermó sense títol
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 141 , n. 6
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12628
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11424
Vicent Ferrer. Sermó sobre el nen perdut
Language català
Incipits & explicits in MS text: E puis quant fugí en Egipte vet la primera edat … que los fills que'n vullen aportar a ses mares: filii obedite parentibus vestris ad Ephe. c
Condition incomplet, fragment del sermó
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 141 , n. 7
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12629
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11425
Vicent Ferrer. Sermó dels infants petits
Language català
Incipits & explicits in MS tit.: Sermó dels infants petits
tema: Ite in castellum quod contra vos est. Math. XXI, ca.
text: Volent continuar la materia del sermó de huy ab la fi del sermó de hir … força s'a fer escalar-lo e de tals diu sent Agostí -surgunt idocti et rapiunt celum, nos autem scimus et diripimur in infernum. -et ideo ite in castel lum etc
References (most recent first) Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 141 , n. 8
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2000
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1974
Arnau de Vilanova. Lliçó de Narbona
Language català
Date escrit 1305 - 1308
Incipits & explicits in MS rubr.: Sermo de Mestre Arnau de Vilanoua
text: Tots aquells quj uolen fer uida spiritual
References (most recent first) Alòs-Moner (1925), “El text català de la Informatio beguinorum vel Lectio Narbonae d'Arnau de Vilanova”, Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenchaften. Eine Festgabe zum siebzigsten Geburtstag Geh. Rat Prof. Dr. Heinrich Finke gewidmet von Schülern und Verehrern des In- und Auslandes
Record Status Created 1992-01-23
Updated 2018-03-14