Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2098
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: A-3/338 (1) CF | Antic S. 4648
Title of volume […] de les Dones ( al llom a ploma)
Imprint València: Joan d' Arcos a la portada para València: Estudi general a la portada, 1561

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: i + 1-130 + 18 (fol. en aràbigues amb divuit folis no numerats)
Collation A-R8 S5 X-Y8
Page Layout 2 columnes (ff. 7-130v)
27 línies (f. A iii)
Size pàgina 142 × 91 mm (f. 8)
caixa 130 × 79 mm
Font humanística
Pictorial elements Xilografia a dues tintes, representa la Verge dempeus, en oració, davant d'una ciutat i entre els núvols apareix la figura de Déu, voltat tot per la llegenda “SICVT LILIVM INTER SPINAS | SIC AMIVA MEA INTER FILIAS”, com la primera edició, però s'assembla més al gravat del MANID 2682 (a la portada)
Condition en bon estat de conservació; errors en la numeració dels ff. 86, 110 i 120; salt dels ff. 112 a 114 i del 121 al 112. Segona part paginada a ploma (pp. i-[x]xxvj), numeració sovint guillotinada
Binding pergamí sobre fusta
Previous owners (oldest first) José Enrique Serrano Morales, bibliòfil (prové de la seva biblioteca i duu anotacions manuscrites seves al full de guardes)
Ant[onio] Riu (ex-libris manuscrit al f. 1: “Anto Riu”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1939 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (tercer imprès). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2062 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Tractat a: Roig et al. (2010), Spill
Tractat a: Peirats (2002), “Una edició desconeguda de l’Spill de Jaume Roig”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes = Miscel·lània Giuseppe Tavani III
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 162 , n. 313
Note al verso de la primera guarda hi ha una altra nota: “En la subasta de los libres de d. Ricardo Heredia se vendió un ejemplar de esta obra por 500 francos (No 1664 del Cat.o). El f. 65r-v té alguns versos marcats a ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1996
Location in volume ff. [1]-130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [1]] LIBRE DELES DONES, MES VERAMENT dit de consells profitosos y saludables, axi per al regiment y orde de la vida humana, com pera aumentar la deuocio de la inmaculada Concepcio de la sacratissima verge Maria, fet per lo magnifich mestre Iaume Roig. Ara nouament corregit y esmenat de moltes faltes, y de nou affegit la disputa, o proces de viudes y donzelles: Fet per los Magnifichs mossen Iaume Siurana generos, y mestre Lloys Ioan Valenti, doctor en Medicina, ab vna sentencia del honorable y discret Andreu Marti Pineda Notari. EN VALENCIA. Per Ioan de Arcos, a les espatles del studi general. 1561
tit.: [ [2]] Onofre Almudeuer AL LECTOR.
intr.: Si molt te conforten, ab dolça fragancia … si vols ben entendre sos fraus y reboltes
tit.: [ [2]v] Prolech, AL MOLT ESPECTABLE y en totes obres noble y virtuosissim senyor don Hieronym de Cabanyelles, en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant, y justissim portant veus de general gouernador en la ciutat e regne de Valencia
prol.: L5A major y millor polici ay mes ingeniosa industria de los fecundes Oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar … [ [4]] … y guarde, humilment besant li ma, a la present donam fi y conclusio
tit.: [ [4]v] ALS PERITISSIMS LECTORS
pream.: C2Riat enla patria, ques diu Limosina … [ [5]v] … que passe lestrepit, los monts de Thessalia
tit.: [ [6]] CONSVLTA
pream.: Magnifich mossen Ioan … [ [6]v] … ço diu lo tema
rubr.: [ 7] Comenca lo llibre de LES DONES, ORDENAT per lo Mag. mestre Iaume Roig, doctor famos de la serenissima senyora Reyna dona Maria, es exemplar, e de consells per ell donats a son nebot en Balthasar Bou, senyor de Callosa qui molt amaua. THEMA. Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. PREFACI. PRIMERA PART. DEL PREFACI
text: [ 7ra] D3EU creador | vnich senyor | omnipotent … [ 130vb] … vixcam deça | saluats della | direu Amen
colofó: [ 130v] Fi del quart y vltim libre
Condition incomplet
Poetic Stanza 15757 vv.
References (most recent first) Roig et al. (1990), Spill I:63-71
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori 1:lvii-lix
Note manquen els vv. 436, 985-990, 1059-1062, 1217, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5425-5437, 5442-5610, 5841-5970, 6117-6129, 7397-7406, 8935-8948, 9381-9382, 10647-10648, 10680-10785, 11211-11216, 11340-11343, 11463-11472, 11775-11776, 13841-13846, 13973-13974, 14095-14098, 14644-14664, 14853-14854, 14859-14864, 15072-15107, 15829-15830, 15865-15878, 15970-15980 de l'edició de Miquel i Planas. En relació als altres testimonis textuals, en aquest imprès se suprimeixen alguns fragments que, segons Miquel i Planas, “arriben a representar uns 450 versos; mutilacions positivament deliberades per quant afecten a conceptes susceptibles d'ésser titllats d'irreverents o massa atrevits de llenguatge” (pp. lviii-lix). Almiñana Vallés (p. 70) dóna més detalls sobre omissions i adicions de versos en aquesta edició
Number of additional copies of edition 16
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1761
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-V-58
Title(s) in copy ROIG | Libre | de les Dones ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 1-130 + 18 + I (fol. antiga en xifres aràbigues (però els divuit darrers folis no numerats))
Collation A-T8 V4
Size pàgina 148 × 91 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar complet, amb errors i salts en la numeració dels folis
Binding en pergamí sobre cartó
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=11-v-58&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-v-57 catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3248
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-I-20
Title(s) in copy ROIG | Concep|cion | de | Maria ( al llom)
External description
Writing surface Paper
References (most recent first) Descrit per: Dangler (2014), Inspecció personal
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=2-i-20&searchscope=13&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cRes-763-8o catàleg vist 2017-05-30

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1737
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.10953(1)
Title(s) in copy ROIG | LIBRE DE | LES DONES || PROCES DE | LES OLIVES || SOMNI DE | IOAN IOAN || BRAMA DELS | LLAURADORS || VALENCIA 1561 ( al llom amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 1-130 + 18
Collation A-T8 V4
Size pàgina 143 × 90 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: al foli 2v caplletra gravada amb motius vegetals de sis unitats de pauta; altres, més petites, de dues i tres unitats de pauta, alguna amb decoració vegetal, la majoria senzilles
Altres: al f. 1, a dues tintes, el pigment vermell s'ha esborrat gairebé completament
Condition exemplar en molt bon estat de conservació. Foliació antiga impresa en xifres aràbigues (però els divuit darrers folis no estan numerats). Errades a les signatures de quadern: A iji (per A iij), k iij (en minúscula, per K iij), R iiij sense imprimir; errades a la foliació: set primers folis sense numeració impresa, la del vuitè tallada per la guillotina del relligador, 76 (per 86), a partir del f. 109 la foliació és errònia i fins al final la seqüència és la següent: 112, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 110, 121, 112, 113, 114, 115, 116-127 (continua bé), 228 (per 128), 129-130
Binding moderna, en pell verda, llom de cinc nervis, amb ferros i tall daurat
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut amb daurats, a les cobertes)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note els divuit darrers folis constitueixen la primera edició de la Disputa de viudes i donzelles. Exemplar relligat amb un segon cos tipogràfic també sortit dels tallers de Joan d'Arcos el 1561, que inclou el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1546
City and Library Madrid Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Collection: Call number V-54
Title(s) in copy J. ROIG | LIBRE | DE LES DONES ( en lletres d'or al teixell)
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 155 (= III + [1]-130 + 18 + IV)
Collation A-R8 S5 X-Y8
Size pàgina 141 × 92 mm (f. A iij)
caixa 122 × 75 mm
Font humanística
Pictorial elements portada a dues tintes; un gravat a la portada i dues inicials gravades al començament, la resta sense decoració
Condition exemplar en perfecte estat de conservació tot i que els marges superiors estan un xic guillotinats
Binding preciosa relligadura d'art moderna, en pell vermella amb daurats i cinc nervis, talls daurats; es conserva dins d'una caixa rígida vermella
Previous owners (oldest first) M[…]o[…] Fr[…] (Floruit 1753 [?]) 1753 [?] (ex-libris a la portada, a tinta, ratllat per la ploma de color violeta del posseïdor següent: “ex libris Do fr[…] M[…]o[…] 1753”, la darrera xifra de la data no es llegeix bé)
Vincentius Borras (ex-libris a la portada: “Vincencius Borras”)
Vicente Castañeda Alcover, erudit (1884 - 1958) (nom inscrit dins d'un rombe en lletres d'or a l'interior del pla anterior)
Associated persons Relligador E. Garcia Farach, relligador
References (most recent first) Catalogat a: Casa de Alba. Biblioteca Archivo (2002), Fichero. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Note ex-libris imprès de la biblioteca ducal enganxat a la primera guarda, de paper amb decoració de flors a color; a la portada, segell de la biblioteca ducal; en posició vertical, molt a prop del plec i a l'alçada del gravat es llegeixen dos antics ex-libris. És l'exemplar complet amb les dues obres impreses per Joan d'Arcos. Té algunes taques de tinta, però no notes ni senyals de lectors

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1596
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1016 | Antic R-1016 | Antic 131-9
Title(s) in copy LIBRE | DE LES | DONES ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 132 (= I + [1]-130 + I) (fol. antiga en xifres aràbigues)
Collation A-R8 S2
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 8)
Size pàgina 143 × 87 mm (f. [3])
caixa 121 × 75 mm
pàgina 143 × 86 mm (f. 8)
caixa 125 × 74 mm
columna 125 × 32 mm
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; taques de brutícia i d'humitat; errors en la numeració dels ff. 86, 110 i 120; salt en la numeració dels folis, del 111 al 114 i del 121 al 112 (per tant, els números 114-121 es repeteixen)
Binding moderna, en pasta, amb el llom, vermell, decorat amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) Agustín Gatto-Durán y de Vicente Yáñez, escriptor (ex-libris: “LIBERIA DEL S. D. AG DURAN ADQUIRIDA POR EL GOBIERNO EN 1863” f. [1]))
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al verso del primer foli de guarda hom va escriure “1079”

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1599
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2886 | Antic R-2886
Title(s) in copy Jaume Roig ( al llom, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 157 (= V + [1]-130 + 18 + IV)
Collation A-T8 V4
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 8)
Size pàgina 145 × 92 mm (f. 3)
caixa 121 × 75 mm
pàgina 145 × 92 mm (f. 8)
caixa 125 × 74 mm
columna 125 × 32 mm
Font humanística
Condition taques de brutícia i d'humitat; errors en la numeració dels ff. 86, 110, 120 i 128; salts en la numeració dels ff., del 111 al 114 i del 121 al 112
Binding pergamí sobre paper, amb tanques de corda
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real (ex-libris al f. [1])
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al f. 50, una nota marginal, parcialment tallada per la guillotina, escrita per una mà a tinta

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1598
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/5902 | Antic R-5902 | Antic 132-4a
Title(s) in copy Jaume Roig ( al llom, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 149 (= I + [1]-130 + 18)
Collation A-T8 V4
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 8)
Size pàgina 149 × 95 mm (f. 3)
caixa 121 × 75 mm
pàgina 149 × 95 mm (f. 8)
caixa 125 × 74 mm
columna 125 × 32 mm
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; taques d'humitat i de brutícia; errors en la numeració dels ff. 110, 120, 128 i 86 (aquest darrer corregit per una mà a tinta); salts en la numeració, dels ff. 111 a 114 i de 121 a 112
Binding antiga, pergamí sobre paper amb tanques de corda
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note hi ha enganxat a la relligadura, abans del foli primer i després del darrer foli, un taló constituït per un text fragmentari en llatí en lletra gòtica. Proves de ploma al full de guardes plàstica

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1595
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/8256 | Antic R-8256
Title(s) in copy ROIG. ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 152 (= II + [1]-130 + 18 + II) (fol. antiga en xifres aràbigues)
Collation A-T8 V4
Page Layout 1 columnes (f. 3)
2 columnes (f. 8)
Size pàgina 143 × 87 mm (f. [3])
caixa 121 × 75 mm
pàgina 143 × 87 mm (f. 8)
caixa 125 × 74 mm
columna 125 × 32 mm
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; errors en la numeració dels ff. 86, 110 i 120; salts en la numeració, dels ff. 111 a 114 i 121 a 112
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats, tall decorat amb taques verdes, i teixell de color vermell
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris a l'interior de la tapa de davant)
Pedro de Rojas y Guzmán, Conde de Mora 1665 ad quem (ex-libris manuscrit al f. [1]: “don pedro de Rojas”)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al recto del primer foli de guarda, hi ha escrit a llapis “D. Carlos”. En aquesta còpia manca el Somni de Joan Joan, la Brama de llauradors de l'horta de València i el Procés de les olives. En canvi, en els divuit darrers folis impresos, sense numerar, s'inclou la Disputa de viudes i donzelles.

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1597
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/10189 | Antic R-10189
Title(s) in copy LIBRE | DE | CONSELLS ( al teixell)
Libre de Consells fet per | lo magnifich mestre Iaume Roig los | quals son molt profitosos y saludables, aixi pera regiment y orde de | ben viure, com pera augmentar la | devocio a la puritat y concepcio de | la Sacratissima Verge Maria ( al f. [1])
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 150 (= I + 1 + [3]-130 + 17 + 2 + I)
Collation 1 A2/4 B-T8 V3 2
Page Layout 2 columnes (f. 8)
Size pàgina 142 × 91 mm (f. 8)
caixa 125 × 74 mm
columna 125 × 32 mm
Font humanística
Condition manquen els ff. 1-2, i el darrer dels divuit folis no numerats ubicats després del f. 130; aquests tres folis que manquen són restituïts per folis escrits a mà; errades a la foliació dels ff. 87, 110, 120; salts en la foliació dels folis del 111 al 114 i del 121 al 112
Binding moderna, en pell, amb llom decorat amb ferros daurats, tall decorat amb taques vermelles, i teixell de color vermell
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris al f. [1])
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note els folis escrits per una mà posterior s'equivoquen en la identificació de l'impressor:“estampat [lo manuscrit] en Barcelona per Iaume Cortey 1561” (f. [1]). Es persevera en aquest mateix error a l'hora d'elaborar la portada, dibuix fidel de l'edició barcelonina de 1561. Al verso del primer foli una mà a llapis, en francès, corregeix: “devraït etre en Valencia per Joan de Arcos a les spatlles del Studi general 1561. Titre au recte. Verse en blanc. p. 2 Onofre Almudeuer al lector - au Re au Verso comant du Prolech”.

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1548
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/12406 | Antic R-12406
Title(s) in copy JAUME ROIG | LIBRE DE LOS [sic] | DONES &c. || VALENCIA 1561 ( al teixell vermell en lletres d'or, amb la data al peu del llom)
LIBRE DELES | DONES, MES VERAMENT | dit de consells profitosos y saludables ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 152 (=II + [1]-119, 121-130, [131-149] + II)
Collation A-R8 S5 X-Y8
Page Layout 2 columnes (ff. 7-130v)
Size pàgina 147 × 95 mm (f. [i])
caixa 121 × 75 mm (f. A iii)
caixa 124 × 75 mm (f. 8)
Font humanística
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes amb gravat xilogràfic que representa una verge dempeus, en oració, davant d'una ciutat i entre els núvols apareix la figura de Déu; al colofó de la segona part, gravat amb la marca tipogràfica de Jaume Cortey
Condition f. [i] en blanc; errades a la foliació, passa del f. 109 al 112 i manca el 121; exemplar amb el marge superior molt guillotinat
Binding moderna, en pell ocre, del s. XIX amb filets daurats, cinc nervis i teixell vermell
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil ([?])
Associated persons Relligador J. Mackenzie (segell al verso del primer foli de guardes: “BOUND BY J. MACKENZIE & SON”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Note al final duu la Disputa o proces de viudes y donzelles impresa per J. Cortey al 1561. Al primer foli de guardes hi ha una anotació en francès sobre el volum: “Le feuillet 17 est m.s.” i una altra que podria referir-se a una antiga signatura: “r. [?] 27”. Al verso del segon foli de guardes hi ha una anotació a ploma en anglès amb un afegitó fet a llapis que podria ser de mà de Gayangos: “This is called by Salva: Cancionero VALENCIANO…”

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1531
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/15031 (primer imprès) | Antic R-15031 (primer imprès)
Title(s) in copy LLIBRE DELS | DONES DE LA VERGE | MARIA | J. ROIG ( al teixell vermell, amb lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 148 (= 130 + 18)
Collation A-R8 S5 X-Y8
Size pàgina 145 × 95 mm (f. A iii)
Font humanística
Pictorial elements Altres: portada en vermell i negre amb gravats
Condition la segona part va paginada a ploma (pp. i-[x]xxvj); la numeració sovint es troba guillotinada
Binding moderna, en pasta amb llom de tres nervis i teixell vermell
Previous owners (oldest first) Desconegut 1636 a quo (al peu de la portada unes inicials a ploma i una data: “M.V.P.M.L.V.M.P. 1636.”, que semblen un ex-libris; aquesta mateixa data es repeteix en una altra nota a mà, al f. 100v: “sabado a 19 de julio de 1636”)
Madrid: Biblioteca Real (ex-libris al f. 11)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1939 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (tercer imprès). València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2062 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Roig et al. (1990), Spill l:63-71
Tractat a: Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori l:lvii-lix
Tractat a: Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives 17
Note aquest volum, com d'altres semblants, aplega juntes edicions diferents. Anotacions de lectura fetes a ploma als marges, escrites en català. Aquestes notes generalment tradueixen paraules del català medieval al català modern, però també identifiquen (per exemple) referències bíbliques, o introdueixen anotacions ben interessants, com aquesta que s'ubica al final de la primera part del prefaci de l'Espill: “asi pren lo autor la metafora del drap que los peraires ans de texir y teñir lo repasen en pinses lleuant li tots los burrellons per ques reste purificat” (f. 8). Altrament, aquest volum inclou el Llibre de les dones de Jaume Roig (ff. [1]-130), la Disputa de viudes i donzelles (divuit folis no numerats) d'Andreu Pineda, el Procés de les olives (ff. 1-40) i el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors de l'horta de València (ff. 41-100, numerats per una mà a tinta)

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1709
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. P.YG.11
Title(s) in copy ROIG | LIBRE | DE LES DONES | PROCES DE LES OLIVES | VALENCIA 1561 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 1-130 + 18 (fol. antiga en aràbigues (però els divuit darrers folis no són numerats))
Collation A-T8 V4
Size pàgina 150 × 92 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat de conservació, amb errades i salts en la numeració
Binding del s. XIX, en pell amb ferros i tall daurats, i quatre nervis al llom
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (super-libris a les cobertes, amb ferros daurats)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris a l'interior de la coberta de davant)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note els divuit darrers folis constitueixen la primera edició de la Disputa de viudes i donzelles. Exemplar relligat amb un segon cos tipogràfic també sortit dels tallers de Joan de Arcos el 1561, que inclou el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 2035
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 833.5 P. Roi L | Altre topogràfic: 66-V | Núm. de registre Reg. 16601 | Antic A 3-I-25
Title(s) in copy ROIG | LIB. D LES | DONES ( al teixell negre amb lletres d'or (la “D” té inscrita la “E”))
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: [1]-130 + 18
Size pàgina 142 × 91 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes, amb gravat, com la de l'exemplar principal
Condition portada deteriorada i restaurada; exemplar amb taques d'humitat i alguns forats de corcs prop del tall inferior, que no afecten el text, però també amb d'altres al mig del plec que sí dificulten la lectura, amb el foli final molt deteriorat, restaurat afegint paper; els marges estan molt retallats, especialment els superiors, afectant la foliació que ha desaparegut del tot o parcialment en alguns folis, com també els títols del marge superior. Errades a la foliació: no es veu als ff. 1-4 i al f. 60 tampoc es pot dir si és correcte el número; errades a la seqüència numèrica 109-112-111-114; trobem el f. 110 en lloc del 120 i la successió 121-112-113-114 fins al 127, al qual segueix el 228-129-130; la Disputa va sense numerar. Errades a les signatures: el f. k iii té la “k” en minúscula i el f. R iiii va sense signatura. Al primer quadern manquen els ff. A 4 i A 5
Binding pell sobre pasta, amb daurats senzills
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Note alguna anotació manuscrita al marge, per exemple al f. 30

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1528
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 252 | Antic R. 303 | Antic A 3-I-25
Title(s) in copy I. Roig | LIBRE DE LES DONES | 1561 ( al llom de la relligadura moderna)
External description
Writing surface Paper
Format 32au
Leaf Analysis ff.: II + 1 + 1-130 + 1 + II (fol. original)
ff.: II + 1-158 + II (fol. moderna)
Collation A-R8 S1-8 T1-8 V1-4
Size pàgina 150 × 90 mm (f. A iii)
Font humanística
Condition exemplar restaurat, afectat per l'oxidació. Errades a la foliació antiga: en arribar al f. 119 escriu 110-111 en lloc de 120-121 i del 111 passa; hi ha una foliació moderna feta a llapis que numera també els folis antics de guardes
Binding recent, en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Ripoll: Ajuntament (segells a la portada i al f. 11)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Note ex-libris manuscrit ratllat, il·legible. Duu una antiga signatura a llapis A 3-I-25, com altres exemplars de la biblioteca. Inclou la Disputa de vídues i donzelles

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1530
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/260 | Antic 92-1-50
Title(s) in copy Iaume ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 9-130 + 18 + I (fol. en xifres aràbigues)
Collation B-R8 S5 X-Y8
Size pàgina 154 × 101 mm (f. 9)
caixa 125 × 80 mm
columna 125 × 35 mm
Font humanística
Condition manquen els vuit folis del començament, ara manuscrits; errors en la numeració d'alguns folis, i salts del f. 111 al 114 i del f. 121 al 112
Binding antiga, en pergamí sobre paper, amb restes d'antigues tanques; el llom, de tres nervis, es troba una mica deteriorat
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (ex-libris al f. 1: “LEGADO POR D. VICENTE HERNANDEZ Y MAÑEZ”)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 2:273 , n. 3046
Note una nota manuscrita localitzada al f. 1 s'equivoca en la identificació d'aquesta edició, error que és constatat per una altra nota manuscrita en el verso del mateix foli

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 3250
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-3/20(2)
Title(s) in copy Procès de vidues y donzelles ( segon foli de guardes, escrit a mà)
External description
Binding senzilla, en pell, amb guardes modernes; l'exemplar fou guillotinat
History of volume Adquirit 1937
References (most recent first) Tractat a: Dangler (2019-11), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Note A un foli de guardes, al final del volum hi ha la nota següent:
“Hallado en un almacén de pasta de papel, en Valencia, durante la guerra, 1937. Había sido arrancado de un volumen y echado al papel viejo. Entregado a la Biblioteca Universitaria de Valencia. [firmado] F. Mateu y Llopis”.

No conté l'Spill, només es conserva la Disputa de vídues i donzelles.
Internet http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/buscarPatrimonioBibliograficoProvinciasDesdeDetalle.do?action=busquedaInicial&brscgi_*=CCPB000025287-5&language=es&prev_layout=catBibliografico&layout=catBibliografico vist 2014-06-28
http://weblioteca.uv.es/cgi/view7.pl?sesion=2019110420244521429&source=uv_im_i16790285&div=1&mini=1&mend=60 facsímil vist 2019-12-22

Record Status Created 1992-01-23
Updated 2012-07-16