Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2097
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VI-21
Title of volume JAUME ROIG | LIBRE | DE CONSELLS ( al lloc del teixell, en daurat)
VALENCIA | 1531 ( a la part inferior del llom, en daurat)
Imprint València: Francisco Díaz Romano, 1531

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IV + [j]-cxxxx + 1 post. + IV
Collation A-R8 S4
Page Layout 2 columnes
32 línies (f. ij)
línies
línies
Size pàgina 188 × 130 mm (f. ij)
caixa 160 × 92 mm
caixa 163 × 85 mm (f. v)
columna 163 × 32 mm (f. vra)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (als ff. ij-cxxvij,) (molt semblant a Briquet 10756, Perpinyà: 1526, var. Veneria (Torino): 1545;)
columna (als ff. cxxx-cxxxx) (semblant a Piccard, III I 128, Alemània: 1470)
Pictorial elements portada a dues tintes, amb un gravat de la Verge, envoltada d'atributs i d'una llegenda que diu “Sicut lilium inter spinas sic | amica mea inter filias | Conceptio tua dei genitrix virgo | Gaudium annunciauit vniuerso mundo”. Aquest mateix gravat apareix com a portada del Liber de conceptu virginali (València, Joan Vinyau, 1518; reproduït al catàleg de la Biblioteca Serrano Morales, a cura de Gómez Senent). Molt semblant a aquest gravat és el que apareix a Los goigs dela gloriosa mare de Deu dela Concepcio, sense data ni lloc ni editor, conservats en la BUV (CF/4 16). Els gravats que inicien les altres dues edicions cincentistes de l'Espill, segueixen el mateix model de l'edició princeps. Caplletres de 4 i 5 unitats de pauta; gravat al foli que segueix el cxxxx, on es representen Maria, Jes
s, Santa Dorotea i Santa Eulàlia. Aquesta estampa és reproduïda en l'ed. d'Almiñana Vallés (p. 46)
Condition exemplar restaurat. Al primer foli imprès no apareix guarisme, igual que al darrer, que té el revers en blanc. Hi ha un salt en la numeració, de ciiij a cvj
Binding moderna, en pell, amb cinc nervis, talls daurats i un super-libris de la biblioteca d'Aguiló
Previous owners (oldest first) Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) 1781 ad quem (ex-libris: “del canonigo Mayans”)
Àngel Aguiló i Miró, erudit (al revers de la primera guarda, en caràcters tipogràfics: “A. AGUILO”)
References (most recent first) Tractat a: Morel-Fatio (1884), “Rapport adressé a M. Les Ministre de l’Instruction publique sur une mission philologique à Valence, suivi d’une étude sur le Libre des femmes, poème valencien du XVe siècle, de Maître Jaume Roig”, Bibliothèque de l'École des Chartes 633-4
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 324
Tractat a: Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 113
Tractat a: Roig et al. (1990), Spill 47-61
Tractat a: Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori liii-lv
Tractat a: Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives 17
Catalogat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 43-44 , n. 102
Note al f. iij es veu un cuny, possiblement d'un antic posseïdor
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/29100 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b2124359~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1995
Location in volume ff. i-cxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [j]] Libre de consells: fet per lo magnifich mestre Jaume roig / los quals son molt profitosos y saludables axi peral regiment y orde de ben viure com pera augmentar la deuocio ala puritat y concepcio dela sacratissima verge Maria
rubr.: [ [j]v] A3L molt spectable y en totes obres noble y virtuosissim .S. don Hieronym de cabanyalles en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant y justisim portant veus de general gouernador enla ciutat e regne de valencia
prol.: L4A major y millor policia y mes ingeniosa industria que los fecundes oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar … [ ijv] … com per ell es dessijat prospere y guarde : humilment besantli la ma ala present donam fi y conclusio
rubr.: Alls peritissims lectors
pream.: C2Riat enla patria / ques diu limosina | no vol aquest libre / mudar son lenguatge … [ iijv] … per fer que los homens / tan fort los publiquen | que passe lestrepit / los monts de Thesalia
exordi: [ iiijra] Magnifich mossen Joan | fabra caualler valent … [ iiijrb] … Spill lum e regla | homens arregla | dones blasona | lo lir corona | spines cart crema | ço diu lo tema | Fin
rubr.: [ iiijv] Comença lo libre deles dones : ordenat per lo magnifich en Jaume roig doctor famos dela serenissima senyora reyna dona Maria. es exemplar : e de consells per ell donats a son nebot en Balthasar bou senyor de callosa qui molt amaua
rubr.: TEMA
tema: Sicut lilium inter spinas : sic amica mea inter filias
rubr.: PREFACJ
rubr.: Primera part del prefaci
pref.: [ iiijva] D3Eu creador | vnich senyor | omnipotent | latriament | qual sol adore | quant puch honore … [ xva] … e consellat | e arreglat | los meus darres | anys vint o mes | tots seruint deu | segons veureu
rubr.: Primer Libre de sa juuentut primera part dela fadrinea ab sa mare
text: D2Onchs deuay dant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreujar | me vull lexar … [ cxxxxv] … Tots finalment | homens e fembres | promens profembres | vixcam deça | saluats della | direm Amen. | Deo gratias
colofó: Fonch stampat lo present libre en la insigne ciutat de Valencia per Francisco diaz Romano al studi genearl a .xxx. de Juny Any .M.D.xxxj
Condition incomplet
Poetic Stanza 16223 vv.
References (most recent first) Roig et al. (1990), Spill 47-61
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori liii-lv
Note manquen els vv. 581, 985-990, 1059-1062, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5363-5364, 9381-9382, 10680-10785 i 11463-11472 de l'edició de Miquel i Planas. Sobre les alteracions textuals que ens ha transmès aquest imprès en relació amb el ms. lat. 4806 de la Biblioteca Vatiana, vegeu Miquel i Planas (p. liv) i Almiñana Vallés
Number of additional copies of edition 24
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2095
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number XXVI/5/13
Title(s) in copy Roig | Concells | Molt | Profitosos ( a ploma a la part del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + [i]-cxxxx + 1 + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-R8 S4
Size pàgina 186 × 124 mm (f. 3)
Font gòtica
Condition exemplar amb taques d'humitat i de brutícia. La part superior del f. 48 està una mica esbocinada, i es veuen alguns errors de foliació i salt del f. 104 a 106
Binding antiga en pergamí sobre cartó i talls decorats amb aigües
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Agustí (a ploma a la guarda inicial, en lletra del s. XVII: “Soy de la libreria del Convto de Sn Agustin dela Ciudad de Barcelona”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note al f. [141]v s'ha escrit a ploma, “Joanes de Laxalde | de Cambo - de cambo | señor muy”

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1332
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 3-VI-8/45
External description
Leaf Analysis ff.: 4 (= cxxj cxxxix cxxxx i restes del gravat)
Condition fragment

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3247
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon 7-III-34
External description
Writing surface Paper
Condition en perfecte estat de conservació, restaurada, volum de luxe
Binding signada per V. Arias
Associated persons Relligador Victorio Arias, relligador
References (most recent first) Descrit per: Dangler (2014), Inspecció personal
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/29100 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b2124359~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3267
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number GEN (*SC R6373 531l)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Font gòtica
Condition errors a la foliació, entre d'altres, omet el cv
References (most recent first) Tractat a: Dangler (2019-11), Inspecció personal
Internet http://id.lib.harvard.edu/alma/990067981960203941/catalog catàleg

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3249
City and Library Castelló de la Plana Universitària
Collection: Call number 1909 | Antic 39 | Antic 11-2-1
Title(s) in copy Roig Llibre deles Dones ( al llom a ploma, en lletra gòtica, parcialment cobert per enganxines de paper)
External description
Condition afectat per bibliòfags (marges i text)
Binding pergamí flexible, amb retalls d'impresos antics emprats com a reforç interior del llom
References (most recent first) Descrit per: Dangler (2019-11), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Note Segons el Catálogo colectivo procedeix de "CS-BP".

Diverses anotacions. A l'interior de la coberta de pergamí es llegeix: "Para el rey de | Aragon | el aó 1658". A la guarda inicial: "Alabado sea el santísimo sacramento del altar | y la purísima conc[epci]on de maría concebida sin pecado original enelprimer | instante de la fe amen".

Al marge del f. 66v, a ploma, el lema jesuïta: IHS amb una creu damunt l'H.
Internet http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/buscarPatrimonioBibliograficoProvincias.do?action=busquedaInicial&brscgi_*=CCPB000025285-9&tituloejemplares=Librę20dę20çAFosellſ20/%20fet%20peꝛ20lo%20magnifich%20mestrę20Jaumę20Roig%20;loſ20qualſ20son%20molt%20profitosoſ20y%20saludableſ20axi%20peral%20regiment%20y%20ordę20%AFdb%AFę20viurę20com%20p[ara]%20augm%AFetaꝛ20la%20%AFduocio%20ala%20p vist 2014-06-28

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2162
City and Library Girona Biblioteca Provincial
Collection: Call number A/7309
Title(s) in copy ROIG | LLIBRE | DE | COSELLS [sic] ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + i-cxxxx + 1 + I
Collation A8 B6 C-R8 S4
Size pàgina 180 × 125 mm
Font gòtica
Watermark columna
guant amb flor i lletres gravades
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, amb gravats
Condition exemplar complet, però molt guillotinat, de manera que en alguns folis s'han tallat les darreres línies; volum restaurat
Binding mitja relligadura en pergamí sobre cartró, forrada de paper, llom amb daurats
References (most recent first) Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Soriano (2004), Inspecció personal
Note no conté la Disputa

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1662
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.11031
Title(s) in copy ROIG | LIBRE | DE | CONSELLS || LET. GOT. | VALENCIA | MDXXXI ( al teixell, gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 144 (= II + [i]-cxxxx + 1 + II)
Collation A-R8 S4
Size pàgina 190 × 135 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 1-134)
columna (ff. 4-140)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: de quatre i cinc UP, gravades amb decoració vegetal; altres de dos UP, senzilles
Xilografies portada a dues tintes, amb un gravat de la Verge, envoltada d'atributs i d'una llegenda que diu “Sicut lilium inter spinas sic | amica mea inter filias | Conceptio tua dei genitrix virgo | Gaudium annunciauit vniuerso mundo”; al final del volum, un altre gravat al foli que segueix el cxxxx, on es representen Maria, Jesús, Santa Dorotea i Santa Eulàlia
Condition exemplar restaurat en bon estat de conservació, algunes pàgines més enfosquides per la humitat. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: salt en la numeració, de ciiij a cvj
Binding enquadernació moderna, en pell, amb tall daurat i llom amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (ex-libris a les cobertes)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note nota de Grenville entre els ff. I i II de guardes anteriors: “Roig Jaume, Libre de Consells. | Ed. 4o [Fonch./ Frnch.] Valencia, 1531. | Roig was one of the most distinguished Lemosin Poets. scarcely any Spanish book is more rare than this first edition of Roig, of which Carlos Ros, who edited the works of Roig in 1735, was unable to find any copy whatever. It was unknown to Nic. Antonio who quotes the 2d edition of 1532 as i fit were the first.” Volum restaurat l’octubre de 1990 (la data està a l’alçada de Leather Treatment Book Refurbished Was Saddle Soap, Pottasium Citrate Starch Paste, British Museum, Leather Dressing, Spirit Dye)

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1763
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: 2/1486 | Antic 2-2-6/838
Title(s) in copy JAUME ROIG | LIBRE | DE CONSELLS | 1531 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + [i]-cxxxx + 1 + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-R8 S4
Size pàgina 192 × 120 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar complet, amb errors i salts en la numeració dels folis. El paper està en molt mal estat
Binding holandesa, en pell, amb ferros daurats i talls grocs. Cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Agustí Sales i Alcalà (D.), Doctor [1731] (al f. 1: “Ex libris Dr Augustini Sallesii, Historici Valentini”)
Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (ex-libris a dins de la coberta anterior)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note notes marginals i versos subratllats, per exemple, al f. 83, a propòsit dels versos “No menys pecat e desamor […] gaudia”

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1601
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1396 | Antic R-1396 | Antic 129-11
Title(s) in copy ROIG | Poesias | Lemosi | nas | Antiguas | Libro | Raro ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 140 (= I + 1 + iii-cxxxx + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation S0/1 A2/4 B-R8 S2/1 (el darrer foli del quadern S està en posició inicial de volum)
Page Layout 2 columnes (f. 5)
Size pàgina 185 × 105 mm (f. 5)
caixa 164 × 90 mm
columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 7-127)
columna columna (ff. 131-136)
Condition manquen els ff. 1 i 2; i el darrer f. del quadern S, que representa un gravat de la Verge, es troba col·locat a l'inici del volum, per suplir l'absència de portada; error en la numeració del f. 97; salt en la numeració dels ff., del 104 al 106
Binding en pergamí, amb els forats d'antigues tanques
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el verso del foli inicial, on es veu un gravat que representa la Verge coronada, amb el nen, voltada de santa Dorotea i santa Eulàlia (foli que originàriament ocupava la posició final), estan escrits a mà set versos del poema introductori, per salvar així la llacuna dels folis perduts; també en el verso d'aquest foli una mà a tinta escriu: “Iaume ROIG LIBRE Seu”. Despré, una altra nota continua: “Raro. Acerca deste libro y su autor Vease Ximeno en su Escrit.es Valencianos, t. 2, fol. 50 y 51”. Hi ha una anotació marginal en el f. 91; i s'observen diversos fragments amb versos subratllats (vid. ff. 74, 92).

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1605
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1723 | Antic R-1723 | Antic 130-7
Title(s) in copy LO | LIBRE | DE LES | DONES ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 154 (= II + 9 + ii-cxxxx + 1 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A3/4 B-R8 S3
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 5)
Size pàgina 188 × 130 mm (f. 2)
caixa 158 × 96 mm
pàgina 188 × 130 mm (f. 5)
caixa 164 × 90 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 2-135)
Condition s'han insertat nou folis moderns, en posició preliminar, uns en blanc i d'altres escrits a mà; manca el f. 1 i el darrer foli del quadern S; els ff. 2 i 140 estan esquinçats pel marge inferior; hi ha més errors de numeració que en d'altres cópies de la mateixa edició: els ff. 97, 98 i 104; però els ff. 98 i 104 estan ben numerats, a diferència d'altres còpies; en la foliació hi ha un salt del número 104 al 106
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats i tall daurat
Previous owners (oldest first) Juan Francesch de Ayala (D.) (nota: “De Dn Juan Fran.co de Ayala” (f. 3 prel.))
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 140v possiblement està escrit el nom d'un antic propietari, en una nota ratllada, que no es pot llegir bé. Dels ff. 4v a 14v gairebé tot el text català està traduït al castellà per una antiga mà a tinta. Després, tan sols es tradueixen paraules o versos aïllats (vid. ff. 31, 47). D'altres tipus de notes marginals: en el f. 87v es citen uns versos de Quevedo. Els nou folis moderns, en posició preliminar, inclouen, respectivament: la portada, un foli en blanc, cinc folis amb notes sobre antics possessors i lectors i sobre l'autor i l'obra, una altra portada que en el verso té anotacions sobre Jaume Roig i la seva obra, un foli en blanc. Transcric aquestes notes: “Nota. en las primeras catorze hojas ay algunas interpretaciones de letra antigua, que tienen muchos errores, y se conoce son de quien no entendia bien esta lengua”(f. 7 prel.); “Esta primera impresion de Roig deve estimarse por original; ay aun mas este tomo, atestiguando Carlos Ros scolar.o Apost.o de Valencia que costeo la quarta impresion alli el año del 1735. y ser tan raro y escondido, que p.ra formar un cuerpo (como este) para reimprimirle, havia sido preciso valerse de fragmentos quese buscaron a costa de especial cuidado: lo dize assi Ros en la dedicat.a” (f. 7 prel.v).

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1602
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2695 | Antic R-2695 | Antic 130-10
Title(s) in copy LIBRE | DE LES | DONES ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 144 (= II + [i]-cxxxx + 1 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-R8 S4
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 5)
Size pàgina 192 × 127 mm (f. 2)
caixa 158 × 96 mm
pàgina 192 × 127 mm (f. 5)
caixa 164 × 90 mm
columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 7-127)
Condition exemplar restaurat; taques d'humitat i de brutícia; salt en la numeració dels folis, del 104 al 106; error en la numeració del f. 97
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats i tall daurat
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris amb escut, a l'interior de la tapa davantera)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note nota d'una mà a tinta: “de Juan J…” (f. 53); esmenes dels versos impresos en el f. 58. La guillotina ha tallat una nota escrita a mà, en el f. 55. Al f. 90 es veu un fragment marcat, amb versos subratllats, i amb una anotació marginal.

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1604
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/6886 | Antic R-6886 | Antic XLIII-3
Title(s) in copy LIBRE | DE | CONSELLS ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 144 (= II + ii-cxxxx + 1 + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A3/2 B-R8 S0/2 (els ff. 1, 7, 8 i 138 de l'imprès, ubicats en els quaderns A i S, s'han perdut i han estat substituïts per folis moderns, escrits a mà)
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 5)
Size pàgina 187 × 129 mm (f. 2)
caixa 158 × 96 mm
pàgina 187 × 129 mm (f. 5)
caixa 164 × 90 mm
columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 17-25)
Condition els ff. 1, 7, 8, 138 de l'imprès original manquen, i són substituïts per còpies fetes a mà; els ff. 44, 52 i 137 estan parcialment mutilats, i la part de text perduda és restituïda també per la mateixa mà moderna que copia els ff. 1, 7, 8 i 138; error en la numeració del foli 97; salt en la numeració dels ff., del 104 al 106
Binding moderna, en pasta, amb el llom decorat amb ferros daurats
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a la part superior del llom es veu enganxada una petita banda plàstica de color verd. Es troben diversos tipus de notes marginals escrites per la mà d'antics lectors: notes en llatí, en els ff. 70v, 71v (en ff. 11 i 16v: “non capitur”); paraules traduïdes al castellà (vid. f. 13; f. 45v: “onta es disgusto. afrenta. palabra jtaliana, y francesa honta…”; notes relatives al contingut (f. 137v: “Neciamente pone a las onze mil Virgenes entre las mugeres de quien dize mal holgandose de sus castigos”. Es troben també versos subratllats (vid. ff. 32, 79). Hi ha molt folis que estan reforçats amb un taló.

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1600
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/8132 | Antic R-8132 | Antic 130-8
Title(s) in copy
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 144 (= II + [i]-cxxxx + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-R8 S3
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 5)
Size pàgina 194 × 130 mm (f. 2)
caixa 158 × 96 mm
pàgina 194 × 130 mm (f. 5)
caixa 164 × 90 mm
columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 18-133)
Condition manquen alguns folis del quadern S; salts en la numeració dels ff., del 104 al 106; error en la numeració del f. 97; el f. 1, no numerat, està una mica malmès
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats, tall de color verd i teixell de color vermell
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1603
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/10920 | Antic R-10920
Title(s) in copy Iaume | Roig | Libre | de | Consells | 1531 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 143 (= I + [i]-cxxxx + 1 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-Q8 R2/2 S4
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 5)
Size pàgina 202 × 138 mm (f. 2)
caixa 158 × 96 mm
pàgina 202 × 139 mm (f. 5)
caixa 164 × 90 mm
columna 164 × 31 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 8-128)
Condition manquen els ff. 132-135; salt en la numeració dels folis, del 104 al 106; error en la numeració dels ff. 97, 98, 104, 108 i 109
Binding moderna, en pasta
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris (f. 1))
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a dins de la tapa anterior es veu la xifra “22110”, escrita a llapis; i, a dins de la tapa posterior, la xifra “8120g”, també a llapis.

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 3036
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE: PC 3937 R74 1531 COPY 1
Title(s) in copy LINTR | DE | CONSELLS | VALENCIA | 1531 ( gravat en daurat al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + [i]-cxxxx + 1 + II
Collation A-R8 S4
Size pàgina 194 × 127 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes, com l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, exemplar restaurat. Errades a les signatures: manca A i, Q i (per Q2). Errades a la foliació: manca f. i, lxxxvij (per 97, esmenat a llapis), salta cv, xviii-xix (per 118-119)
Binding moderna, artística, pell sobre cartró amb daurats, decoració vegetall, cinc nervis al llom amb els entrenervis decorats; filets daurats a l'interior de les cobertes, talls daurats
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior, juntament amb el de la biblioteca)
Robert Samuel Turner (Naixement 1818) (venut a la subhasta dels seus llibres de 1888 a London)
Associated persons Relligador signada a l'interior de la coberta per Francis Bedford, relligador (“BOUND BY F. BEDFORD”)
References (most recent first) Tractat a: Bibliotheca Turneriana. Catalogue of the first (second) Portion of the Library of the late Robert Samuel Turner, esq. (…) wich will be sold by auction, by Messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge auctioneers (1888) 182 , n. 261
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies de l'exemplar de la Hispanic Society de l'Spill de Jaume Roig (2005)
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 477
Note al segon foli de guardes figura el núm. 54066 fet amb un marcador a tinta; al marge superior de la primera guarda moderna, a llapis “M[..]? Limosin Roig”

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1162
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE: PC 3937 R74 1531 COPY 2
Title(s) in copy Jaume Roig Poeta Ualenci ( al teixell, a ploma, en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + i-cxxxx + 1 + I (les guardes són de l'època de la relligadura)
Collation A-R8 S4
Size pàgina 189 × 135 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements portada a dues tintes, com l'exemplar principal
Condition en prou bon estat, amb algunes taques d'humitat, marges retallats i túnels d'insectes als marges que no afecten el text. Errades a les signatures: manca A i, però Q i va bé. Errades a la foliació: manca f. i, lxxxvij (per 97), salta cv, xviii-xix (per 118-119)
Binding antiga, en pergamí flexible sobre paper escrit i reaprofitat, de solapa, amb restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Onofre Esquerdo (ex-libris a la portada: “Onofre esquerdo [M P V] [?] Doctoris”)
Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros (ex-libris imprès a l'interiro de la coberta anterior; a la coberta les lletres “O M.R.C.”, la primera en vermell)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès a l'interior de la coberta anterior, juntament amb el de la biblioteca)
Associated persons al verso del darrer foli antic, a llapis, anotació de Bernard Quaritch, llibreter (1819-03-23 - 1899-12-17) (“Collated Perfect Jannuary 21 at 1867 for B. Quaritch [EBthan] [?]”)
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Fotografies de l'exemplar de la Hispanic Society de l'Spill de Jaume Roig (2005)
Note part dels llibres d'Onofre Esquerdo passaren a Heredia i després a Salvà. La xifra 375 anotada al marge superior de la coberta anterior podria ser un núm. de referència o un preu de venda. Nombroses proves de ploma del s. XVI en el verso del foli final antic, i també a l'interior del volum

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1684
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. P.YG.10
Title(s) in copy JAUME ROIG | LIBRE | DE LES | DONES | 1531 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + [i]-cxxxx + 1 + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-R8 S4
Size pàgina 203 × 135 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 2-128)
columna (f. 95)
animal (f. 22)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb alguns errors de foliació i salt del f. 104 a 106
Binding enquadernació moderna en pell, amb tall daurat i ferros també daurats
Previous owners (oldest first) Antoni de Belpuig (al f. 1 es veu un ex-libris a ploma: “es de don Antj.o debeluig [?]”)
Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris amb daurats, a les cobertes)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris a l'interior de la coberta de davant: “De Heredia”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note el darrer foli imprès, no numerat, és una estampa que, en aquest exemplar, ha estat retallada i enganxada a un foli més modern

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 3268
City and Library Toronto Thomas Fisher Rare Book Library Toronto University
Collection: Call number buc 00486
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Font gòtica
Condition errors a la foliació, omet el cv
References (most recent first) Tractat a: Dangler (2019-11), Inspecció personal
Internet https://search.library.utoronto.ca/details?3745669 catàleg

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 3108
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Valenciana: XVI/518
Title(s) in copy Jaume Roig | Libre de consells || Valencia 1531 ( teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: V + i-cxxxx + 1 + 5 (numerats 14, 16, 24-25, 48) + V (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-Q8 R10 S4
Page Layout columnes
columnes
Size pàgina 187 × 130 mm (f. 2)
× mm
× mm
× mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en perfecte estat de conservació, restaurat. Els folis que mancaven han estat reemplaçats per facsimilars; els cinc darrers folis són manuscrits i copien el text d'algunes de les pàgines que mancaven. Els folis 136v-137 i 137v-138 quedaren en blanc en fer la impressió i el text corresponent a aquestes pàgines apareix en els folis següents respectivament, d'aquí que aquest quadern tingui dos folis mé
Binding moderna en pell verda, amb tafilet daurat i en el marge interior una senefa també en daurat (Brugalla 1947); tall daurat
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 3109
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Valenciana: XVI/616
Title(s) in copy Jaume Roig ( al llom a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis II + i-cxj + IV
Collation A-N8 O6
Size pàgina 201 × 140 mm (f.II)
Font gòtica
Condition exemplar incomplet i restaurat, amb taques d'humitat; a la portada li manca gairebé la meitat inferior. Davant d'aquesta s'ha afegit el facsímil d'una de sencera
Binding moderna en pergamí tou, amb cordills en pell per lligar el volum
Previous owners (oldest first) Juan Bautista Benlloch i Vivó, Bisbe d'Urgell (etiqueta de donatiu a l'interior de la coberta: “del Eximo h. d. J. B Benlloch = Arzobispo de Burgos” (Centro de Cultura Valenciana))
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Note acompanya l'edició un llibret amb fotocòpies dels folis que manquen

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 3110
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Valenciana: XVI/641
Title(s) in copy Jaime Roig | Libre de | Consells || 1531 ( teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis IV + i-cxxxx + 1 + IV
Collation A-R8 S4
Size pàgina 192 × 135 mm (f.II)
Font gòtica
State sense justificació
Condition en bon estat, amb taques d'humitat
Binding moderna en pell marró i títol al teixell pintat en negre. Tall jaspiat en color verd
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 1667
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/195 | Antic 92-2-27
Title(s) in copy LIBRE | DE LES | DONES ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 3 + iii-cxxxx + II (fol. ant. en romans)
Collation A2-7 B8 C2-8 D-R8 S2-3
Size pàgina 187 × 119 mm (f. 5)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition els tres folis inicial i el A8 i el C1 s'han perdut i han estat substituits per còpies manuscrites; també manca l'estampa gravada que apareix en alguns exemplars. Errades a la foliació: salt del f. 104 al 106, xix (per 119)
Binding enquadernació en pell, amb ferros daurats i talls verds
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 2:272-73 , n. 3045
Note proves de ploma esborrades als marges inferiors, p. e. f. cxxv, amb el mot “Castell”, que podria referir-se a un antic posseïdor. Amb la signatura R-3/20 (2) es conserva a la biblioteca un fragment d'un altre exemplar d'aquesta edició, que conté només el Procès de vídues i donzelles, amb una nota on consta que fou trobat en un magatzem de paper l'any 1937 i lliurat a la Biblioteca per F. Mateu i Llopis

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 1668
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/201
Title(s) in copy JAUME ROIG | LIBRE | DE | CONSELLS | VALENCIA ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + i-cxxxx + II (fol. ant. en romans)
Collation A-R8 S4
Size pàgina 182 × 123 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition al frontispici, restaurat, el títol de l'obra és manuscrit; alguns errors de numeració, i salt del f. 104 al 106
Binding moderna en pell
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en alguns folis (com al f. 33r-v) hi ha versos assenyalats o subratllats. Al f. 140v un ploma ha escrit: “este llibre es de g.'.

Segons el Catálogo colectivo (consultat 28/06/2014) aquest exemplar té la signatura R-2/205

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 1770
City and Library Versailles Bibliothèque Municipale
Collection: Call number Ms. 78
Title(s) in copy ROIG ( a ploma al lloc del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + ix-cxxxiv (fol. impresa)
ff.: I + 1-117 (fol. moderna a llapis)
Size pàgina 182 × 125 mm (f. 9)
pàgina 196 × 130 mm (f. 16)
Font gòtica
Condition exemplar mutilat tant a l'inici com al final, amb taques d'humitat i de brutícia, i molt afectat pels paràsits. Aquest volum ha estat format a partir de diferents exemplars. Manquen els ff. 1-8, 12, 22, 31-32, 114, 129-131
Binding antiga en pergamí amb tanques de cuir. L'exemplar està guardat a dins d'un sobre
Previous owners (oldest first) A. Morel Fatio (ex libris a la primera guarda)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note a la coberta es veu escrit: “Fragmentos de la 1a edicion del libre de les dones de Jaume Roig”

Record Status Created 1992-01-23
Updated 2017-08-01