Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2086
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number Ms. 11 | Antic Ms. 181 VI-I-14
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 269 (folis reals del volum)
ff.: 20-300
Collation 110 2t1 3-2710 285/2
Page Layout 27 línies (f. 41 ant.)
Size pàgina 295 × 225 mm (f. 41 ant.)
caixa 185 × 135 mm
Hand gòtica de diverses mans
Watermark campana (Briquet 4033, Montpeller: 1400, Lucca: 1402-7, Fabriano: 1418)
altres d'altres motius
Pictorial elements Rúbriques en vermell, segueixen el que el copista deixà escrit en lletra molt menuda al peu dels folis, indicacions sovint tallades al relligar
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions arrodonides assenyalant les línies rectores, situades a prop dels talls
Reclams: horitzonals centrats, amb tinta negra
Signatures: restes de signatures numèriques situades a l'angle inferior esquerre
Condition la foliació antiga, en xifres romanes, comença al f. 20 amb una taula (ff. 20-29), amb restes d'un d'arrencat i d'un de solt, seguit pel núm. 39; també erra la foliació més endavant, car al f. 240 segueix el 245 i porta 290 per 280, errada esmenada per la foliació moderna; la còpia original s'atura al quadern 25 (sense reclam) i allà comença una foliació moderna que arriba fins al 300. El volum és acèfal i incomplet, presenta taques d'humitat i de brutícia, amb els folis finals trencats i en mal estat. Són en blau cels ff. 39, 182 (tallat) i el 293 de la foliació moderna
Binding sense relligadura, conservat dins de cobertes de cartó
References (most recent first) Tractat a: Minchiotti Fábregas (2006), “Edición y contextualización de un texto medieval catalán Sobre la destrucción de la orden del Temple”, Revista de literatura medieval
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2002), Inspecció personal
Tractat a: Janini et al. (1962), “Manuscritos de la colegiata de san Félix de Gerona”, Hispania Sacra 404
Catalogat a: Bohigas (1936-39), Inventari dels manuscrits procedents d'incautacions que formen part de la Biblioteca de Girona , n. 181
Note a partir del f. 245r segueixen altres documents diversos escrits per mans de factura diversa, que són posteriors al cos principal del volum. Aquest manuscrit no procedeix de la col·legiata de sant Fèlix. Al f. 249 es llegeix: “Infrascripta capitula fuerunt in vum privilegiorum concessa per serenissimum dominum regum Johannem civibus Barcinonem”

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7487
Location in volume ff. 46-49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5334
Jaume II, Rei de Mallorca. Establiments de fets criminals
Language català
Date promulgat 1311 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] Modus et forma procedendi jn criminibus
intr.: [j]2o Rey en Jacme Rey de Mallorcha senyor de Rossello e de perpenya feu fer aquest stabliments de feyts crjmjnals con se deuen conexer per dret
text: Car en coses crimjnals maiorment de crims capitals … [ 49v] … deuen esser scrits tots los bens e emparats que sien dats amenleuar ut. h. probatur (…) Mas encatalunya (…) los bens generalment deuen esser dels fills e dels parents del crimjnos ut notatur. vsaticis barchinone .c. siquis jn homines et de bonjs dapnã autem bona dapnatione eorum
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2122
Location in volume ff. 50v-57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1239
Consell de Cent. Ordinacions i privilegis de Barcelona
Language català
Date promulgat 1390
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50v] Les ordinacions deuall scrites han fetes los honrats consellers de barchinona ab consell de C jurats los quals foren publicades per en G. vendrell corrador publich dela dita Ciutat a .v. de Noembre del any de nostre senyor Mill cccxc. E eran Consellers aquell any en Galceran marquet albert albanell Micer Johan de Valsecha en Johan de Galbes bernat bussot e en Johan sa bestida
intr.: Ara oyats permanament del honrat en Guillem sant Climent veguer … [ 51] … ordonaren e faeren lesordinacions e bans seguents
tit.: Que tots juristes qui useran en barchinona hayen los libres asçi contenguts
dispositio: Primerament que tot jurista qui en barchinona volra vsar de aduocacio … [ 56v] … puxen declarar corregir esmenar e jnterpretar aytantes vegades con se volran a lur co-neguda [f. 57]
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7488
Location in volume 122v-123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5156
Desconegut. Ordenació de sagramental
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122v] Declaracio sacramentalis
text: [a]2 empatxar mals vsos quels capitans e les gents de sagramental no fassen ne puxen fer … [ 123v] … del dit Castell o loch als dits Capitans axj con dit es Mandamus igitur it.~
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7489
Location in volume ff. 146-147
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5336
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. En què forma la collita del bovatge se deu pagar e levar
Language català
Date promulgat 1387 - 1396
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146] En qual forma la colita del bouatge se deu pagar e leuar
text: [p]2rimerament per tal que les gents se persaben de estimar lurs bens … [ 147] … castu tro al nouell aprouisio o menyar e de sembrar
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7490
Location in volume f. 149r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5337
Desconegut. Confessió del Mestre del Temple i dels frares
Language català
Date pronunciat 1306
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149] Aquesta es la confessio del mestre maior del temple e de ccl. frares daquell ordamatex la qual faeren denant lo Rey de frança e lanqueridor donat per lo senyor papa en lo regne de ffrança contra los heretges e denant doctors molts en taulagia e en leys e en decrets e denant molts daltres mestres en altres arts e moltes altres gents de diuerses maneres e aço fo dins en paris la qual confessio comença axj
text: Que aquell mestre e aquells frares dessus dits confessaren e atorgaren ab moltes lagremes e ab grans dolors e ab gran vergonya de si mateys … [ 149v] … e axj los lurs frares capellans null temps no sacrificauen e axils era manat en lur orda e aquestes letres don fo aquest translat foren trameses de paris a cort de Roma.
datatio: fo la destruccio del dit tepla [sic] en lany M ccc e vj
Note text transcrit aprofitant l'espai del marge exterior del foli, amb la datació afegida per una altra mà, segueix a la disposició de Jaume I sobre els béns dels Templers
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7491
Location in volume f. 179v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3810
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Precognització
Language català
Date promulgat 1336 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 179v] Precognjtzaçio
intr.: [a]2ra oyats queus fa saber en ferrer de lilet Conseller del senyor Rey e batle general de Catalunya de manament espres del dit senyor Rey
text: que alcuns oficials del senyor Rey e del senyor jnfant en P primogenit seu … sia prjvat del regiment del dit ofici e restituescha ala part ço quen reebra e al senyor Rey atretant e aquella conposicio e difinjcio no haie força ne acabament
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7498
Location in volume f. 228v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5335
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Forma de citació criminal
Language català
Date promulgat 1387 - 1396
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 228v] fforma citationis que debet fierj delatis ab sentencibus de crimjnibus
text: [a]2ra oyats de part del senyor duch que com naytal sia enculpat daytal crjm … si lo dit citat dins lo dit temps no conparaia segons que dit es vol aquell senyor que sia bandeyat e per bandeyat haut
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7492
Location in volume f. 229
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5338
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Com s'ha d'actuar quan hi ha veu de crida contra algú
Language català
Date promulgat 1336 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 229] [a]2ra oyats de part del senyor duch que jatsia naytal fos ab veu de crida le desmanament citat ab comjnacio de bendayament … lo prenguen si pendre lo poden sino so metent seguesquen sot la dita pena
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7499
Location in volume f. 230
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5342
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Com s'ha d'actuar quan hi ha sentència promulgada sobre béns
Language català
Date promulgat 1336 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 230] [a]2ra oyats que us fa saber lo senyor duch que en laudiencia sua es stada donada sentencia de annotacio per son canceller sobre los bens den aytal per ço com le desmement citat que comprengues dauant aquell senyor … o en sa audiencia apparellat de respondre e de estar adret sobre lo dit aytal crim
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7493
Location in volume f. 231r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5339
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Per combatre el frau en aquells que s'alegren del guiatge promulgat per anar a Sardenya
Language català
Date promulgat 1369-07-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 231] Rei en .P. mana que com alguns homens se vullen alegra de alguns guiatges Per ell fets per raho de passar en sardenya e alguns si acorden freudulentment vol que sino mostren per scriptura publica que hayen fet homanatge de passar hi que aytal guiatge nos valle si donchs de nouell en poder del seu oficial no fa homanatge de anar en larmada
intitulatio: [e]2 P. per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona de rosseyo e de Cerdanya
salutatio: als amats e fells tots e sengles oficials nostros … Salut e dilectio
text: Com haiam entes que molts e diuerses homens se volen alegrar dels guiatges … [ 231v] … per tal manera que tota la frau sobre les dite coses puxe esser esquiuada
datatio: Dat en valencia a xix de juliol en lany dela natiujtat de nostro senyor .M.ccc.lxix. G. de Palou
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7494
Location in volume ff. 245-246v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5340
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació perquè els clergues no usin ofici de mercaderia ni altra art mecànica
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 245] [a]2ra oyats que us fa hom asaber per manament del senyor Rey que en temps passat lo senyor Rey en Jacme [f. 245v] de bona memoria auj del senyor Rey ara Regnant per esquiuar molts crims e maleficis ques cometien per molts quis deyen clergues (…) per apendre o vsar ofici de mercadorja o daltra art mecanjca no atorgada aclergues sots pena de .d. dines dor per cascuna vegada que seria fet contra … [ 246v] … de jurisdiccio del senyor Rey e de sos oficials e al dit senyor e als dits oficials seus hauran arespondre en ses justicies e en sos drets
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7495
Location in volume ff. 251-261
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5176
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis atorgats a la ciutat de Barcelona
Language català
Date promulgat 1393-07-22
Incipits & explicits in MS text: [ 251] [m]2olt alt e molt poderos princep e senyro com sia rahonable cosa que la hon se tracte dela salut del hom … [ 260v] … Respon lo dit Senyor e li plau e de present fa la dita confirmacio enla manera que es estat suplicat
conf.: [e]2t ideo nos Rex … [ 261] … jussimus magestate nostre sigillo jnpendentis munjtam
datatio: Datur detruse .xxij. die julij anno a natiuitate dominj Mo CCCo xc tercio Regnjque nostre Septimo. G. de vallescr̃
Note segueixen les firmes i la relació de testimonis. Aquesta és la darrera disposició en català de la part antiga del volum
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7496
Location in volume ff. 275v-282v (fol. moderna)
ff. 275v-279 i 290-292v (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 275v] Priuilegium brachio militarj concessum jn curia barchinona celebrata Per Regem Petrum anno M ccc lxxo nono
pream.: Hoc est translatum bene et fideliter … pro ditto brachio dictorum baronum nobilium et mjlitum dixit et exposuit dicto domino Regi verba sequencia vel simjlia Jn affettu
text: Senyor vos en lo començamment daquesta cort demenas ala dita cort consel e ajuda per serdenya … [ 282v] … Item plau al senyor Rey que la dita questio se men e es determen en f[a]s [?] la Ciutat o Camp de Terragona
datatio: Que fuerunt atta diebus oris locis et anno predictis presentibus … la fi de et clausi […]
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7497
Location in volume ff. 296-300v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5341
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Nova forma sacramental
Language català
Date promulgat 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 296] Noua forma sacramentalis dominj dn. Johannjs
intitulatio: Nos Johannes dej gratia Rex … et Ceritane
intr.: oblati [?] nobis reuerenter … conflectis hun quomodj serie
pream.: Com Antigament a feeltat del Senyor [f. 296v] Rey qui es ap de la cosa publica … [ 296v] … vulla approuar stablir ordonar e confirmar eper tostemps durabres
text: Primerament que tots los homens Reyalenchs ço es que sien homens propis … [ 300v] … Item es entes quela forma antiga o formes antigues dela ordinacio e vsansa del dit sagramental antich sien e romanguen ala hun sagramental e altra enlur plena forsa e valor Sino aytant com los presents capitols e ordinacions deroguen e poden derogar aquells. E it visis recognitis et examinatis (…) dicti sacramentlis et deffensione omnjum et […]
Note incomplet; text transcrit per una mà posterior, potser de finals s. XV
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2015-12-13