Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2085
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number h.II.9 | Antic V.Z.7 | Antic y.h.9 | Antic Est-15-2
Title of volume Ordinations fetes per lo molt alt Senyor en P. TERÇ REy D'ARAGO SOBRE LO Regiment de tots los offici als de la sua cort: ( f. 1)
Copied 1560 ca. (Schena)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 173 (= V + 5 + 1-161 + II) (els tres primers folis preliminars contenen les rúbriques, mentre que els dos que segueixen estan en blanc)
Collation 1-148 1510 168
Page Layout 1 columnes
30 línies
Size pàgina 304 × 208 mm (f. 2)
caixa 228 × 145 mm
Hand humanística cursiva (Schena)
Watermark creu dins d'una llàgrima (a tot el volum)
Pictorial elements Il·lustració es troba toscament un dibuix del rei Pere d'Aragó (al f. 54v)
Other features Justificació: a punta seca; els ff. 135, 138 i 141 estan pautats amb mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen perforacions
Condition llevat dels tres folis preliminars, amb la taula, la resta són foliats en xifres aràbigues; són en blanc del f. 160v fina al final i també els fulls preliminars de guardes i des del f. IIIv preliminar fins al Vv preliminar que van sense foliar; es repeteixen els ff. 20 i 22
Binding pell vermella, amb ferros que representen animals i grotescs vegetals, plateresca; llom de 6 nervis, i tall de color vermell amb ferros daurats; duu l'escut de Catalunya-Aragó en or
Previous owners (oldest first) Michaeli Climent, historiador 1562
Carlos de Austria, Príncep d'Asturias 1562
Associated persons Relligador Pedro Ordóñez, relligador
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Esc. h.II.9. Ordinacions de Pere el Cerimoniós (2002)
Tractat a: Gonzalo Sánchez-Molero (2005), Regia Bibliotheca. El libro en la corte española de Carlos V 643-644
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 52-3 , n. tercer grup
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 32-2 , n. 63
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 33 , n. 50
Note en el f. 135 la punta seca de la pauta ha esquinçat una petita part del paper. Els ff. 138v-139v estan escrits a dues columnes, però pautats a una sola columna

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1976
Location in volume ff. 1-3 prel. + 1-133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Title(s) in witness ORDINATIONS FETES PER LO MOLT ALT SENYOR EN P. TERÇ REy D'ARAGO SOBRE LO Regiment de tots los offici als de la sua Cort:, f. 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] RVBRICA DEL PRESENT LIBRE
índex: Del Proëmi del present libre, en Cartes.1. … [ 3 prel.] … Ordinatio de com las Reynas d'Arago se faran consagrar, e com los Reys d'Arago les consagraran.153.
tit.: [ 1] ORDINATIONS FETES PER LO MOLT ALT SENYOR EN P. TERÇ REy D'ARAGO SOBRE LO Regiment de tots los offici als de la sua Cort:
pream.: NOS En Pere Per la gratia de Deu Rey Darago, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña, de Corçega, e comte de Barcelona, De Rossello, e de Cerdaña … [ 2v] … en tot ço que a les dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Data Barchinona Quinto decimo Kal. nouembris Ano domini Millessimo, Trecentessimo, quadragesimo, quarto
text: [ 1] Dels Maoiordomens. | A vtilitat e ordonament de nostra Cort Reyal … [ 133] … e no pusquen negligir ó ignorar la present nostra ordinacio volem que cascun sia tengut de pendre treslat dela present nostra declaracio ensemps ab lo Capitol dela nostra ordinacio qui fara per lo officij que tendra per nos
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3716
Location in volume ff. 133-152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133] Ordinacio feta per lo molt Alt e, molt excellent Princep e senyor lo senyor en Pere Terç Rey Darago, de la manera com los Reys darago se faran consegrar e ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey darago … [ 133v] … e de Cerdaña
text: Considerants de dignitat Reyal pertanyer … [ 152v] … de tallar dauant lo Rey e deportar lo tallador delasua vianda e deventall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3717
Location in volume ff. 153-160
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Ordinacio feta Per lo dit señor Rey dela manera com les Reynes Darago se faran consagrar e, los Reys Darago les coronaran
text: Scrit es en la sancta scriptura que apres que totes les coses creades Deu omnipotent crea lom … [ 160] … de tallar dauant la Reyna, e portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2016-01-26