Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2083
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number L.I.25 | Antic j.L.25
Copied 1529 - 1600 (Pérez Mingorance, a partir de les filigranes)
1591 - 1610 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 171 (= 2 + 1-169)
Collation 112 226 324 428 530 624 720
Size pàgina 307 × 210 mm (f. 126)
caixa 191 × 120 mm (ff. 126-162: les dues primeres obres catalanes)
caixa 230 × 110 mm (f. 163 i ss., a partir d'ací les caixes són diferents a cada foli)
Hand cursiva catalana molt clara, del s. XVI (a les dues primeres obres (ff. 126-162))
cursiva altra mà (a la segona obra darrera obra (ff. 163-165v))
Watermark mà amb estel a la punta les dits i les lletres “σ" I "A" en el canell (al f. 166 (als dos quaderns amb textos catalans)) (Briquet 10750, Provença: 1529)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no es veuen les perforacions
Reclams: sense reclams
Signatures: sense restes de signatures de quadern visibles
Condition Foliació moderna, de la biblioteca, a llapis en xifres aràbigues. Volum compost per un relligat de quaderns de diferent procedència, dels quals els dos darrers contenen les obres en català; aquests van tenir una guarda pròpia que en la relligadurqa actual és el f. 125 i a on hi ha un índex de l'obra anterior, de finals del s. XVI. Volum molt ben conservat, especialment del f. 32 al 39; són en blanc del 61 al 65 i del 85 al 89, a més del f. 166 al 169. Els textos catalans es troben als quaders 6 i 7, originalment de 24 folis cadascun, tot i que ara el plec 7 ha perdut els quatre folis finals.
Binding en pergamí, de camisa, amb poliment a la sobrecoberta en paper; al llom es veuen els peus de tres nervis a l'exterior, fets segurament amb material de cotó blanc; malgrat això, els nervis no es veuen
Other Associated Texts cnum 3037 MS: Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 1986 MS: Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Altres manid 1809 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 125. 1458 a quo - 1500. Joan Terrades de Salelles… Deseiximents i desafiaments, escrit 1499-07-04 - 1500.
manid 1809 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 125. 1458 a quo - 1500. Joan Terrades de Salelles… Deseiximents i desafiaments, escrit 1499-07-04 - 1500.
Copiat en manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del Ms. L.I.25 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2014)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 39-40 , n. 75-6
Catalogat a: Zarco Cuevas (1924-32), Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial II:241-2
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 9 , n. 16
Tractat a: Carreras i Candi (1899), La cavallería á Catalunya. Lo orde que ha de tenir pera dar deseximents hun caualler á altre caualler. M. S. del sigle XVI existent en la Biblioteca del Real Monestir de Sant Llorenç del Escorial
Note Vegi's també el Ms. 125 de la Biblioteca de Catalunya. Carreras Candi edita un Orde que ha de tenir per a dar deseximents hun cavaller a altre cavaller (f. 165 i ss.), anterior al 1556, però que pot ésser del regnat de Ferran el Catòlic.

Pérez Mingorance assenyala la natura factícia del còdex, que li fa pensar que probablement les obres catalanes són còpies anteriors a les dades usualment acceptades per al volum, la datació del qual es fonamenta en les obres castellanes.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1973
Location in volume ff. 147v-148v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2435
Lluís Cornell, Cavaller. Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó
Language català
Date escrit 1472-09-03 - 1473-06-26
Title(s) in witness Letres de batalla de Don Luis Cornell a Mossen Galceran de besora, f. 126
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147v] Letres de batalla de don Luis Cornell amB mossen | Galçeran de besora
text: Galceran de besora Diumenge pus propassat ques conta|ua trenta de agost passaren entre vos .e. mi algunes parau|les dauant alguns homens de be dient vos yo que en la le|tra que Don saluador Dalgo vostre cunyat ha feta al veguer | de Caller enla qual diu que mossen Carroz ni yo no som ho|mens de enuiar sos seruidors … [ 148v] … .e. de vostra honor .e. fama puix | en vostra ma es en aquell cas hauerho tal que desemblant Jn|famia vos leue [?]. La present vos tramet per negre pont trom|peta partida per .A.B.C. sotascrita dela mia ma .e. de | mes armes sagellada. [datatio] feta enperpinya a vint y sis de | Juny any Mil Quatrecents Setanta tres. | Luis Cornell.
Note Grup de lletres de batalla entre els dos cavallers on s'inclou també una carta en castellà del marquès d'Oristany i una altra en català, llatí i castellà del rei Joan II d'Aragó a la qual donem entrada independent.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12577
Location in volume ff. 138-140
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11372
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Acta de com Lluis de Cornell i Galceran de Besora foren davant del rei Joan II d’Aragó
Language català
Date escrit 1473-05-02
Title(s) in witness Letres de batalla de Don Luis Cornell a Mossen Galceran de besora, f. 126
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Acte de Com los dits Don luis | Cornell e Galceran de Besora | foran dauant lo Rey
datatio: D2ie secundo Maij anno anativitate domini Millesimo Quadrin|gentesimo Septuagesimo tercio Jn villa perpiniani
intr.: Serenissimus. Dominus Rex ad supplicacionen et Jnstan|ciam nobilis domini ludouici Cornell … quidem cedule tenor est […]
text: Supplicat .e. reque-rit [f. 138v] lo Senyor Rey per part de don luis Corenell moltes mol|tes [sic] .e. diuerses vegades volgues declarar entre ell | .e. mossen Galçeran [sic] de besora … [ 139v] … ar es cosa Certa que qui per traydors vol com|batre no pot fer sino desauenturada fi.
nota: Postea vero | die … [expl. f. 140] super contentj Jn dicta cedula dize ser verdad todas | las cosasen aquella contenidas (…) hauerse fallado personalmente | delante del Senyor Rey quando aquellas fueron dichas e. | proferidas por los dichos Don luis .e. Galceran de besora
Note Transcrivim sencera la nota final.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1985
Location in volume ff. 153-162
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2228
Pere Joan Ferrer, Cavaller. Sumari de batalla a ultrança
Language català
Date escrit 1475 - 1490
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Sumari de batalla ha ultransa fet per | Pere Joan Ferrer Caualler
text: Antigament Sa tractat sots diuerses formes de batal|la ha ultransa Don sa seguit que en cascun Regne sa fet | leys estreyent en certs casos … [ 162] … Lo restant remet | a la virtut e animo llur al ben obrar de ses mans | per hon lo premi de la victoria se alcança
References (most recent first) Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 37-8 , n. E
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3036
Location in volume ff. 163-165v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3622
Desconegut. Orde que ha de tenir per a dar deseximents un cavaller a altre cavaller
Language català
Date escrit 1490 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 163] Lo horde que a de tenir pera dar de|seximents hun caualler a altre caua|ller
pream.: Procura. Ego .t. ciuitatis valençie habittator | sorenter [sic] Et gratis cum hoc … [ 163v] … actum valencie etc. | Testes aut[…]
datatio: Jn dei nomine Amen nouerint vniuersi … anno anativitate domini millesimo quingentes|simo quinquagessimo sexto Die vero | Jntitulata [espai en blanc] mensis
text: [ 164] Constituhit personalment dins lo pati o | entrada dela casa de … [ 165v] … E de la resposta que lo dexit dona rason ha de rebre acontinuar acte
Record Status Created 1992-01-19
Updated 2016-05-05