Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2074
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/39576 i R/39577 | Antic R-39576 i R-39577
Title of volume Constitucions | de la | Cort de Monço | (M.D.x.) ( a la coberta, lletres gravades en or)
Imprint Jaume de Vingles para Llàtzer Millà, 1536-01-26 (catàleg biblioteca)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 43 (= primer volum: III + 20; segon volum: 1 + II + 14 + II + 1)
Collation a-b6 c8 A6 B8
Page Layout 43 línies (f. 11)
Size pàgina 294 × 205 mm (primer volum f. b 6)
pàgina 294 × 207 mm (segon volum f. A ii)
caixa 214 × 145 mm (primer volum f. b6)
Font gòtica
Pictorial elements Il·lustracions portada a dues tintes amb escut de Catalunya i orla amb motius vegetals i animals (grotescs) a la banda dreta, i a la banda inferior amb àngels; caplletres gravades amb decoració vegetal de quatre i cinc unitats de pauta, altres, més menudes, de dos i tres unitats de pauta, no duen decoració ni van emmarcades; la segona part no té decoració, llevat de l'orla de quatre peces del f. A1 amb motius vegetals, ocells i gerros de tipus renaixentista
Condition en bon estat; folis preliminars de guardes modernes en blanc, sense foliar
Binding tots dos volum tenen una relligadura moderna, en pell marró gravada en daurat i negre; al centre l'escut de Catalunya
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2050 Ed.: Barcelona: Advocats, Sig. 316 316(46.71) Con. (quart imprès del primer volum). Jaume de Vingles, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Nacional (Espanya) (2010), Catálogo informatizado
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Tractat a: Simón Palmer (1980-82), Bibliografía de Cataluña. Notas para su realización , n. 48
Catalogat a: Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) , n. 133908
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1302
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 33 , n. xv
Note a l'interior de la coberta de la segona part hom va anotar: “Brocà, p. 33, XV”, hi ha alguns passatges subratllats amb tinta marró. Existeix una altra edició de Jaume de Vingles, del 1536, de la qual no es té notícia qui la va encomanar

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3944
Location in volume ff. 1-20 + 1-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó) ([?])
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo Jllustrisimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Argao [sic]: e deles dos Sicilies etc. enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta. Maria dela vila de montso. En lany Mil cinch cents e deu
tit.: [ 1v] Habilitacio del prothonotari
habilit.: L3O senyor Rey ab consentiment e approbacio dela present cort e dels tres staments de aquella … e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant
intitulatio: [ 2] I4N dei nomine Pateat vnuersis [sic] Quod Nos Ferdinandus dei gratia. Rex Aragonum … et Ceritanie Marchio Oristanni et Gociani:
pream.: assidue pensantes in pacis requiem et amoenitatem gubernare vniuersum populum nobis … et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis
tit.: Que los iutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraulla en lo consell Capitol .j.
text: P5Rimerament per major expedicio dela justicia Statuim et ordenam ab consentiment e approbacio dela present cort que de aqui auant com se cometra alguna causa … [ 19] … y fer remuneracions als officials e treballants enla cort y charitats ala present sglisa [sic] y altres que ala cort aparra: e passat tot lo dit termini sa majesta licencia la present cort
escat.: Q4Uas quidem constitutiones et confirmationes ac capitula et actus curie iuxta decretationes … [ 19v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebratur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitate domini Millesimo quingentessimo decimo. Regnorumque nostrorum. etc.
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Aragonum … Signum Joannis Berengarij aguilar: et Bernardi çapila
tit.: [ 20] Tabula de les presents constitucions
índex: Que los jutges o reladors delas causas agen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo consell. Capitol primer … Concessio de conuersar [sic] en les terres conquistades e conquistadores en affrica etc. feneix la la [sic] taula
Note text corregit sobre Oviedo R-331-13. Exemplar BdC 9-VII-31 (6 i 7) a la rúbrica del f. a1 duu “Argao” per “Arago”. En l'exemplar SM 3511, a l'incipit de la intitulatio diu “vnuersis” i a l'explicit “Marchio”
Number of additional copies of edition 15
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1427
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 20 (5)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 19
ff.: 31-50 (foliació general del volum)
Collation a-b6 A6 B8
Size pàgina 270 × 192 mm
Font gòtica
Pictorial elements majúscules ornades, escut de Catalunya a la portada; rúbrica en tinta vermella
Condition en bon estat de conservació, amb taques d'humitat
Binding vegeu descripció del MANID 2212
Previous owners (oldest first) Barcelona: Arxiu Reial
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2458 MS: València: Universitària, 145(66. 1701 - 1800. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)
Grapí (1999), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impressos, vegeu descripció general del volum al MANID 2212. Duu l'errata “Argao”

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1446
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 4-V-24
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 3 + 1-34 ‘3 + I
Collation a-b6 c8 A6 B8
Size pàgina 272 × 194 mm (f. a 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, restaurat; algunes taques d'humitat i túnels de cucs restaurats amb pasta de paper
Binding moderna, pergamí sobre cartó
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Reproducció parcial de les Constitucions de 1510 segons l'exemplar BdC 4-V-24 (2006)
Note errata a la rúbrica inicial: “Argao” (per Arago). Sense anotacions marginals de lectura. Les guardes són de paper posterior, contemporani a la relligadura i les que són de paper més fi (3 al davant i una al darrera) són de paper marca “CATALONIA”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1457
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-31 (6 i 7)
Title(s) in copy Constitucions | Capitols | i | Actes de Cort | Ferran II | a | Felip I ( gravat en lletres daurades al teixell d epell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34 (de l'imprès)
ff.: 429-462 (fol. ant. del volum)
ff.: II + 369-635 + II (fol. antiga general del volum)
ff.: II + 220 + II (fol. general del volum)
Collation a-b6 c8 A6 B8
Size pàgina 295 × 210 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, pergamí sobre cartró, amb daurats al llom i talls daurats
References (most recent first) Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 9-VII-31 (2006)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2081
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-60/1/1-XIII
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I+ 17 + 1 (taula) + I (sense foliar)
Collation a-c6
Size pàgina 287 × 190 mm (a ij)
caixa 217 × 145 mm
caixa 229 × 145 mm (a vj)
Font gòtica
Pictorial elements rúbrica en tinta vermella; com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, només conté la primera part del text
Binding sense relligar, un bifoli doblegat fa les funcions de coberta i un altre, de guardes
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 26
Reproducció parcial de les Constitucions de la Cort de Montsó de 1510. Exemplar de Barcelona: Universitària B-60/1/1-XIII I.B.33 ff. 411-416v (2003)
Note a la rúbrica inicial duu “Argao” per “Arago”

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2158
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/440 (5)
Title(s) in copy CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA ( al capdemunt del llom, escrit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 31-64 (fol. moderna en xifres aràbigues)
ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Collation a-b6 c8 A6 B8
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3)
caixa 218 × 144 mm (f. 34)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat; error en la foliació moderna: del foli 32 salta al foli 31, seguint la foliació; el tercer quadern està mal enquadernat: el f. c iii fora de lloc, entre el f. c v i el c vi
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
References (most recent first) Soriano (2004), Inspecció personal
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3220
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 459-478
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Foli 478v en blanc
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel#ani. No té l'errata “Argao”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3083
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 479-492
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Page Layout 2 columnes (taula)
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Foli 492v en blanc
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel·lani. Inclou la segona part de les Constitucions

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1197
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-23 (5)
Title(s) in copy CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537 ( al teixell, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation a-b6 c8
Size pàgina 300 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal, portada a dues tintes
Condition en bon estat, foli final amb el verso en blanc. Sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès R-23 (5) de la RAE (2009)
Note sense anotacions marginals. Té l’errada “Argao” a la portada

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3183
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-23 (6)
Title(s) in copy CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537 ( al teixell, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation A6 B8
Size pàgina 300 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition B8v en blanc. Sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès R-23 (6) de la RAE (2009)

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 2019
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number R-331-13
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-20
Collation a-b6 c8
Size pàgina 288 × 206 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat. Sense foliació impresa; restes mínimes d'una antiga foliació a ploma en xifres aràbigues (f. 14 mod. = 401 antic; f. 19 = 406 antic). Sense errades a les signatures de quadern
Binding sense enquadernar; procedeix d'un volum deslligat. Tall jaspiat en blau
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (oldest first) Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Reproducció de les Corts de Montsó de 1510. Exemplar d'Oviedo: Universitaria R-331-13 (2003)
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note només conté el primer volum. Passatges subratllats i notes de lectura d'un jurista del s. XVI (igual que en l'exemplar R-311-12)

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 2210
City and Library Philadelphia University of Pennsylvania. Rare Book & Manuscript Library
Collection: Call number sense signatura
External description

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 2073
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 87 (2n imprès del volum)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34
Collation a-b6 c8 A6 B8
Page Layout 2 columnes (taula (f. B viii))
Size pàgina 270 × 190 mm
caixa 215 × 145 mm (f. b v)
Font gòtica
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Altres: portada amb orla i escut a dues tintes
Condition exemplar gillotinat, afectat per l'òxid i la humitat. En blanc els ff. c8v i B8v. Sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding moderna, pell clara sobre cartó amb daurats al llom
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 25 , n. 86
Note anotacions manuscrites de mà maldestre, a tinta, alguna de les quals s'ha menjat el paper i passatges subratllats. Volum que aplega diversos impresos (MANID 2663)

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1494
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 39-IV-13 (4 i 5)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 + 14
Collation a-b6 c8 A6 B8
Size pàgina 291 × 195 mm (f. 3)
caixa 226 × 145 mm
caixa 178 × 135 mm (f. 20)
columna 178 × 68.7.68 mm
caixa 230 × 145 mm
columna 230 × 71.3.71 mm (f. 14 post)
Font gòtica
Condition en bon estat; f. 20v en blanc
Binding de la Biblioteca, talls daurats
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al primer imprès relligat al volum)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Note aquest volum aplega diversos impresos. Tot i que sembla tractar-se de l'edició de Jaume de Vingles, duu al final de la primera part la marca d'impremta d'en Rosenbach

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 3066
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 3511 (1) | Antic Gómez Senent, 107
Title(s) in copy CONSTITUCIONS DE CATALUNYA DE 1510 ( al llom, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-20
Collation a-b6 c8
Size pàgina 297 × 203 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements a la portada escut de Catalunya amb una orla de quatre peces: la superior, amb tronc envoltat de fulles, la de la dreta amb motius renaixentistes, la de l'esquerra amb motius vegetals i la inferior amb els angelets. Rúbrica en tinta vermella i caplletres unes xilografiades de 4 i 5 UP, d'altres de 3 UP senzilles, sense decoració
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat que han enfosquit el paper i forats per bibliòfags, alguns restaurats. Volum sense foliació impresa, conserva restes d'una antiga a ploma, en xifres aràbigues, retallada pel relligador; es pot deduir que la Constitució -portada- era el f. 30 segons aquesta foliació, per la qual cosa, aquestes constitucions anirien relligades juntament amb d'altres exemplars i en tornar a fer l'enquadernació es van relligar independentment
Binding moderna, mitja pell i cartó; pell verda amb títol gravat al llom en daurat; cartó folrat amb paper d'aigües. Primera guarda captiva impresa amb imatges xineses en color violeta
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 70 , n. 107
Note relligades conjuntament les Constitucions de 1510 i la Concessa. Amb anotacions marginals. Enganxina amb la signatura actual al marge inferior de la relligadura

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 3191
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 3511 (2) | Antic Gómez Senent, 112
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 21-34
Collation A6 B8
Size pàgina 297 × 203 mm (f. 22)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Orla d'estil renaixentista a la part inferior i superior amb caps d'home, dreta i esquerra follatge amb aus i animals exòtics (al primer foli de la Concessa)
Caplletres: xilografiades de quatre i cinc unitats de pauta
Altres: a una sola tinta
State no podem saber si és el tipus "A" o "B" d'aquesta impressió
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat que han enfosquit el paper. Errades a les signatures de quadern: Aiji (per Aiij), B.iij. (amb punts abans i després dels numerals romans). Només conté la segona part de l'imprès
Binding moderna, mitja pell i cartó; pell verda amb títol gravat al llom en daurat, cartó folrat amb paper d'aigües
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 72 , n. 112

Record Status Created 1992-01-05
Updated 2013-07-22