Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2072
Authors Desconegut
Titles Usatges de Barcelona, constitucions i capítols de Catalunya (1704)
Date / Place promulgat 1704
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Barcelona
Catalunya-Aragó (regne)
USATGES
CORTS
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1526
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace", 3 X, G 2 (BITECA manid 1930)
Copied 1576 ? - 1704 ?
1704 a quo (Brocà?)
Location in witness ff. 276-345
Title(s) Desconegut, Usatges de Barcelona, constitucions i capítols de Catalunya (1704), promulgat 1704
VSATGES. | DE BARCELONA. CONSTITVTIONS. DE. | Cathalunya y capitols de Cort, 276r
Incipit & Explicits rubr.: [ 276r] LIBRE. | PRIMER. DELS . VSATGES. | DE BARCELONA. CONSTITVTIONS. DE. | Cathalunya y capitols de Cort. los quals al. | present. iuy ni fora iuy no son en vs ni obseruansa. | aixi per esser part delles corregides y part | altrament superfluas que per que no sia ignorada | cosa alguna de antiquitat se posen en | lo present volum a part ab sos | titols e llibres com les | altres que son en ob-|seruança
tit.: [ 276ra] DE. LA SANCTA | FE. CATHOLICA. E | priuilegis del Sanct | Baptisme titol .I.
text: V11OLEM | encara e statuhim que to-|ta vegada que Archivisbe o Bisbo o fra-|res prehicadors o menors iran a viles | [f. 276rb] o a llochs hon Sarrahins o iuheus sta-|ran E la paraula de Deu als iuheus e Sar-|rahis proposar volran aquells … [ 345rb] … elo tercer cpitol dels capi|tols y actes de dita cort comensant Per | posar ab maior pau sien prorogades | fins ala constitutio deles primeres sd-|uenidores corts
Note extracte dels usatges, inclou només les disposicions vigents (inclou disposicions fins a l’any 1547)
Record Status Created 1991-03-23
Updated 2008-01-16