Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2064
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number d.III.2 | Antic I.I.17 | Antic III.F.1
Title of volume M. COMPEN. MORA. PHIL. H. ( tall relligadura)
Copied Antoni Blai (al menys del tractat de Sèneca), 1491 - 1510 (Castañeda)
Desconegut, 1501 - 1600 [?] (a partir del f. 149 (anotació manuscrita al catàleg d'Antolín))

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 203 (= I + 2 + 1-197 + III) (fol. moderna a tinta, restes d'antigues numeracions)
Collation 1-211/12 3-612 7-814 98 10-1116 1232 136 149/4
Page Layout 2 columnes (126v-129)
Size pàgina 278 × 208 mm
caixa 200 × 131 mm (ff. 1-70)
caixa 175 × 115 mm (ff. 71-90)
caixa 170 × 110 mm (ff. 91-115)
caixa 175 × 126 mm (ff. 116-126)
caixa 180 × 135 mm (ff. 126v-129)
caixa 256 × 138 mm (ff. 150-197)
columna 180 × mm
Hand mà del s. XV (ff. 1-148)
cursiva mà del s. XVI, personal i notarial (ff. 149-197)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle (al f. 3,) (semblant a Briquet 11882, Venezia; 1457, var. Palermo: 1457, Udine: 1459, Venezia: 1459)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau
Calderons en vermell i blau
TÍtols en vermell (als ff. 91-119)
Other features Justificació: a mina de plom i a tinta; folis 150-197 amb pautat tabeliònic
Pautat: escrit a línia tirada
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: centrats, en posició horitzontal, sense decoració (en vermell als ff. 91-119) (als quaderns 1-5)
Condition bon estat de conservació, amb algunes taques d'humitat; foliació moderna amb molts errors: alguns dels folis en blanc no es (entre mig dels ff. en blanc 8-9, 148-149, 188-189, hi ha un foli en blanc sense numerar, respectivament); del foli 9 es passa al 13 i del 189 al 191
Binding de la biblioteca, segle XVI, talls daurats
Previous owners (oldest first) Isabel Pascual i de Viciana (Floruit 1535) 1535-06-19 (f. 2 de guardes: “A 19 juny 1535 Yo Rafel Marti de Viciana hagui lo present libre de la Sra. Dona Isabel Pasqual e de Viciana”)
Rafel Martí de Viciana (Floruit 1535) 1535-06-19
Other Associated Texts cnum 3067 MS: Desconegut, Annals valencians, escrit 1437 d.. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3069 MS: Desconegut, Canòniques dels reis d'Aragó, escrit 1458 a.. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3049 MS: Desconegut, Capítols fermats entre lo compte de Barcelona i la infanta dona Peronel·la reina d'Aragó (tr. Desconegut), promulgat 1137 a quo. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3045 MS: Desconegut, Cerimònia que es fa com lo comte de Barcelona se va a coronar a Saragossa, compilat 1490 a quo. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3047 MS: Desconegut, De les corts generals e de sa ordenació, compilat 1490 a quo. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3071 MS: Desconegut, Prioritat del rei d'Aragó sobre el de Castella en el concili de Basilea. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3051 MS: Desconegut, Repartiment de Catalunya després de la donació de Carlemany, escrit 1301 [?] - 1400 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3042 MS: Lucius Annaeus Seneca, Llibre de virtuoses costums (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1477 ca.. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3040 MS: Martí de Viciana, Governador de La Plana, Els senyals del cel, escrit 1477 ca.. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3038 MS: Martí de Viciana, Governador de La Plana, Lletra a dona Damiata, escrit 1477 ca.. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3063 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Déus te guart de paret fesa, escrit 1387 a quo. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
cnum 3043 MS: Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenació feta en les Corts generals de Montsó que nengun rei, ni príncep, ni primogenit d'Aragó no puixa entrar en camp de batala sens les condicions e forma ordenades, promulgat 1387 ad quem. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 97-8
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. d.III.2 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2002)
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Tractat a: Sèneca et al. (1987), Llibre de virtuoses costums. Traducció del 'Liber de moribus' per Martí de Viciana (segle XV)
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 25-9 , n. 34-53
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 42 , n. 73-4
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:463
Note abundants notes marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1931
Location in volume ff. 91-115
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2400
Leonardo Bruni d'Arezzo. Comentari a l'econòmica d'Aristòtil
Language català
Date traduït 1481 - 1492 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 91] Letra tramesa per lo noble mossen marti de viciana governador en regne de valencia a la noble dona damiata muler sua
text: E8N aquesta provincia arribat e trobat e molt noble senyora aixi dels bandolers com de altra manera de gent … [ 92] … lo treball que vostra virtut me fa jo no senta. Scripta dela ma de aquell que les vostres besa
rubr.: [ 92v] Capitol primer del primer libre de la economica en lo qual aristotil posa algunes diferencies e conueniencies entre la cosa familiar e la publiqua
text: L7a cosa familiar e la publica entre si han diferencia … [ 115] … e a nosaltres quant a ell plasent li sia. Amen
References (most recent first) Viciana et al. (1982), Comentari a l'econòmica d'Aristòtil 31-98
Note els ff. 1-91 contenen textos en llatí i castellà
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3041
Location in volume ff. 115v-116
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3624
Martí de Viciana, Governador de La Plana. Els senyals del cel
Language català
Date escrit 1477 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 115v] [L]4os senals del cel no obstant sien alguns naturals … [ 116] … deus aga merce de nossaltres
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1930
Location in volume ff. 116-121v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2399
Lucius Annaeus Seneca. Llibre de virtuoses costums
Language català
Date traduït 1477 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116] Principia lo libre de uirtuosses costumps conpost per lo notable et elegant moral Lutino [sic.] Anneo Seneca de Cordoua
text: Tot pecat es accio empero tota accio es boluntat … [ 121v] … nesesaria en aquel qui a deus meys pria
colofó: Quis scripsit escribat senper cum domino biuat anthonius blay uocatur, a Deo benedicatur. Detur pro pena gloria eterna
References (most recent first) Sèneca et al. (1987), Llibre de virtuoses costums. Traducció del 'Liber de moribus' per Martí de Viciana (segle XV) 27-50
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2348
Location in volume f. 122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2679
Desconegut. Senyals de reprobació
Language català
Date escrit 1510 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 122] Segons recita Remigi diu que gran senyal … deles paraules de deu e no voler hoyr aquelles
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 89
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3052
Location in volume f. 123-129
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5173
Desconegut. Repartiment de Catalunya després de la donació de Carlemany
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 123] Aco fonch fet en lany cccviij que carles maynes feu la dotalia an ramon berenguer … [ 129] … Casa den Johan armeles e de Cornet
Note aquest text, que té molt de llegendari, té sis parts: 1) Donació feta per Carlemagne a Ramon Berenguer; 2) Ciutats, comtas i vescomtats del Principat de Catalunya; 3) Territoris del Principat; 4) Vegueries; 5) Cases de nobles i barons i 6) Cases nobles
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3044
Location in volume f. 126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3625
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordenació feta en les Corts generals de Montsó que nengun rei, ni príncep, ni primogenit d'Aragó no puixa entrar en camp de batala sens les condicions e forma ordenades
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] Ordenacio ffeta en les Corts generals de Monco que negun Rey princip ni prjmogent deArago no puixa entrar en camp de batala sens les condicions eforma ordenades
text: Primo que ell entre ab xij semblants dell … sino espases en la ma per ço que lo rey no sia conegut entre ells
Note text afegit entre els que formen la Repartiment de Catalunya
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3064
Location in volume f. 129rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3635
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Déus te guart de paret fesa
Language català
Date escrit 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129rb] Motius que foren fets per lo Noblle Don Pedro darago pare que fon del Rey en Johan e del Rey en Martj
text: Deus te guar de paret fesa | E de hom de Manresa | De pasera Redona … Dones de barchanona | E senyores de Valencia | E companyones de xatiua
Poetic Stanza 27 vv.
Note els cinc darrers versos van precedits de la rúbrica “Altre motju de aquell princep mateix contra les dones ho en ajuda delles”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3046
Location in volume ff. 129v-130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3626
Desconegut. Cerimònia que es fa com lo comte de Barcelona se va a coronar a Saragossa
Language català
Date compilat 1490 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129v] La cerimonia ques fa com Lo Comte de barchinona se ua Coronar a çaragoça
text: Com lo Comte de barchinona se ua coronar a la ciutat de Çaragoça … [ 130v] … Arago tres vegades per honor de la sancta trinjtat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3048
Location in volume f. 130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3627
Desconegut. De les corts generals e de sa ordenació
Language català
Date compilat 1490 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130v] Deles Corts generals e de sa ordenacio
text: Com lo rey te corts generals A monso ho en altres lochs … e de Caragoça [sic] estan entremesclats en un banch
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3050
Location in volume ff. 130v-131
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3628
Desconegut. Capítols fermats entre lo compte de Barcelona i la infanta dona Peronel·la reina d'Aragó
Language català
Date promulgat 1137 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130v] Capitols fermats entre lo Compte de Barchinoa e la jnfanta dona patronjlla Reyna darago
text: Primerament que com fos debat entre ells sobre los furs … [ 131] … E los dos Anys seguents catala e aço nous mude per res
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3068
Location in volume ff. 131-138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2767
Desconegut. Annals valencians
Language català
Date escrit 1437 d.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131] Chronicon o Anales
text: En nom de Jesu Christ. Del començament del mon entro a la natjvjtat de Jesu Christ hac cinch milia cent noranta e huyt anys … [ 138] … e la Reyna sa muller ague nom toda
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3070
Location in volume ff. 138-144v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3637
Desconegut. Canòniques dels reis d'Aragó
Language català
Date escrit 1458 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Aquestes son les Canoniques de tots los Reys darago
text: Aquests foren los Reys de Nauara e de Arago apres que los gots agueren perduda la Senyoria de spanya … [ 144v] … Lo xviii. Rey ague nom Don Alfonso lo qual fon fill del dit Rey Don ferando. e la muller del dit Rey Don Alfonso ague nom dona Maria filla del Rey de Castella lo qual Rey es molt ardit e gran conquistador de moros é regnes deça la mar. e dela la mar
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3074
Location in volume ff. 144v-145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3639
Desconegut. Prioritat del rei d'Aragó sobre el de Castella en el concili de Basilea ([?])
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 144v] Com fos questio moguda entre los embaixadors del Rey de Castella elos misages ho embaixados del Rey darago sobre la vnio dela esglesia … [ 145] … vila desglesies Galtoli
Note als ff. 145v-146 s'inclou una relació de priorats i abacials del Principat
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2015-08-24