Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2063
City and Library Barcelona Olim Arxiu de la comunitat de preveres de l'església de Santa Maria del Mar
Title of volume Doctrines morals ( al llom)
Copied 1401 - 1500 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 178 (1 + i-clxiij + 4)
Size pàgina 272 × 208 mm
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Condition el foli 129 i els 4 finals són en blanc. A les fotografies de l’arxiu Miquel i Planas no es distingeix l’antiga foliació, que comptava un foli preliminar, mentre que a cada fotografia es veu, a l’angle superior extern, una numeració feta amb numerador sobre algun bocí de paper que se situava sobre el manuscrit
Binding pergamí flexible, costelles de cuiro
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 305-11 , n. 49
Comparis amb: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Arxiu de Santa Maria del Mar (2004)
Note volum desaparegut a l'estiu de 1936. Als 4 ff. finals proves de ploma. Es conserva reproducció fotogràfica a l'Arxiu Miquel i Planas ara a la Biblioteca de Catalunya

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1926
Location in volume ff. 1 prel. + i-lvv
ff. 1-56v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] R3Vbriques del present tractat doctrina compendiosa de viure justament e de Regir qual se uol offici publich lealment e diligent
índex: Com la doctrina jndueix cascu ha esser bo per Actoritats e eximplis .ij. … [ 2v] … Prechs e atorgaments de esser mesos en escriptura les paraules de aquesta collacio .Liiij.
rubr.: C3omença lo prolech dela primera part del dit libre apellat Doctrina compendiosa fet e ordonat per lo Reuerent maestre ffrancesch Eximenez Maestre en Theologia dela orde dels frares menors … e com sera mort la gloria de paradis
prol.: E6N nom de deu e dela verge nostra dona sancta Maria mare sua e de tots los sants e sanctes de Paradis Lo present tractat conte en si \doctrina/ compendiosa ço es abreuiada doctrina a caschu de viure justament e de Regir … [ 3v] … per mjls e pus prestament trobar ço que hom volra Regonexer e segueixe la primera partida
tit.: Com la doctrina jndueix caschu a esser bo per actoritats e per eximplis
text: L3O Religios aquest estant en collacio ab alguns Ciutadans que en lo Regiment e en los officis de lur Ciutat cabien soujnt … [ 56v] … e en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qui haja bon guardo de nostre Senyor deu Amen. Deo gracias
References (most recent first) Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. D
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 28-9 , n. G 43
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1927
Location in volume ff. 57-122v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1848
Pseudo-Aristòtil. Secret dels secrets
Language català
Date traduït 1201 - 1300
Incipits & explicits in MS text: [ 57] D6eu tot poderos guart lo Rey nostre qui es gloria dels crehents e conferm lo seu Regne a Reebre la lum e deffendre la sua lig diuina … [ 122v] … y son mals la sua part es occident vestedra burella y es bona e Roia e negra y son males. Deo gracias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1928
Location in volume ff. 123-128v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2398
Desconegut. Història del malvat rei Antíocus
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 123] A4pres que Alexandre fill del Rey Phelip de Macedonja Comença a Regnar … [ 128v] … en vengança del escampament dela sanch de Jhesu Christ. Placia ala passio sua quens do la sua benediccio. Deo gracias
References (most recent first) Riera i Sans (1981), Història del malvat rei Antíocus. Text narratiu del segle XV
Codina y Formosa (1916), “Fragmentos de los libros de los Macabeos en lengua catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1929
Location in volume ff. 130-173v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1499
Desconegut. Cercapou
Language català
Date escrit 1390 - 1409 ad quem
Incipits & explicits in MS acc.: [ 130] Ala tua demanda es satisfet per lo psalmjsta … [ 173v] … Respondetur sibi Dich te
rubr.: Primer punt
text: Q7ve primerament se deu guardar contra lo primer manament de fet co es no hauras deus estranys etc. … camj de paradis e gloria per atots temps. Amen. Deo gracias
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12370
Location in volume ff. 153v-161
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (caps. 384-395)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 153v] Les sanctes escriptures nos ensenyen que tots temps haiam memoria de la mort e del juhi secret de deu … [ 161] … A tu tostemps sia donchs gloria honor lahor e benedictio e gracies qui vius eternalment ab deu lo pare e ab nostre Senyor lo sanct sperit en vnitat de vera e simple essencia e staras e regnaras daqui auant ver deu in secula seculorum Amen
References (most recent first) Transcripció a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 310
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2013-10-01