Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2050
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number Sig. 316 316(46.71) Con. (quart imprès del primer volum) | Antic Reg. A. 7082; Vitr. I-93; R-193
Title of volume CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA || I. | QUADERNS | EN LLETRA GOTHICA ( al llom, en daurats)
Imprint Jaume de Vingles, 1536-01-26 (Brocà, Taula XV, p. 33)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 307 (= vi + 1-297 + iv)
ff.: 99-118 + 1 (fol. del volum)
Collation a-c6 d4
Page Layout 2 columnes (f. 116)
41 línies (f. 100)
Size pàgina 293 × 207 mm
caixa 222 × 153 mm (f. 100)
Font gòtica
Pictorial elements Rúbriques la primera, en tinta vermella
Il·lustració escut de Catalunya (a la portada)
Altres: majúscules gravades
Condition bon estat de conservació; l'actual f. 119, en blanc, segurament fou afegit pel relligador
Binding moderna, de Brocà, pell negra gravada amb daurats; talls daurats
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2074 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/39576 i R/39577. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
References (most recent first) Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60370
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 15:33
Note l'obra ocupa els ff. 99-116 del volum i els ff. 116-118v duen dues sentències i una disposició referent a Cervera en llatí; el f. 118v transcriu una disposició de 1416: “Translat de hun capitol tret del libre dels priors dels notaris de barchinona de certes ordinacions fetes perlos consellers y prohomes […] a xxviij. de Noembre any .1416. per be dela cosa publica y art de notaria”, confirmada per Matheu Turell, Johan Fivaller, Arnau de Torrent, Galceran Carbo i Johan Buffet, consellers. Aquesta signatura correspon a dos volums que apleguen un seguit d'impressos de temàtica jurídica, dels quals només el primer conté textos medievals

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1851
Location in volume ff. 99-116rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago: e deles dos Sicilies etc. enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta Maria dela vila de Montso. En lany Mil cinch cents e deu
tit.: [ 99v] Habilitacio del prothonotari
habilit.: L4O senyor Rey ab consentiment e aprobacio dela present cort e dels tres staments de aquella … e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant
salutatio: [ 100] J6N dei nomine Pateat vniuersis Quod Nos Ferndinandus dei gratia. Rex Aragonum … ac actus curie facimus: statuimus: sanctimus: et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis
tit.: Que los jutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula enlo consell. Capitol .j.
dispositio: P5Rimeramen per maior expedicio dela iusticia Statnim [sic] e ordenam ab consentimetn e approbacio dela present cort que dequi auant com se cometra alguna causa a alguns relador o reladors enla Regia audiencia … [ 115v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebrabatur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitati domini Millesimo quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum etc.
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia … Signum Joannis Berengarij aguilar. et Bernardi capila
tit.: [ 116r] Taula de les precedents constitucions
índex: [ 116ra] Que los jutges o reladors delas causas … [ 116rb] … Concessio de comersar en les terres conquistades e conquistadores en affrica etc. Feneix la taula
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1881
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.62.f.22(1) | Altre C.62.f.22|1-4 | Antic 5383.ff.12
Title(s) in copy CONSTITUCIONS, ETC. 1510 – 1534 ( al llom, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-20 + 62 ff. (=altres impresos) + II
Collation a-b6 c8
Size pàgina 283 × 205 mm (f. 2)
caixa 233 × 153 mm
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: gravades amb decoració vegetal de quatre unitats de pauta, les de tres UP senzilles, sense decoració; d’altres sense gravar, amb lletra de guia impresa
Condition complet, sense colofó. Bon estat de conservació, amb algunes taques d’humitat sobretot els primers dos folis. Sense foliació impresa ni errades a les signatures de quadern
Binding moderna, sobre cartó dur, en tela (com plastificada) marró amb llom i cantoneres en pell del mateix color; al centre de les cobertes anterior i posterior ex-libris “HONI SOIT QUI MAL Y PENSE”
History of volume Adquirit 1896-02-12 [?] (segell de dates al verso del darrer imprès del volum “12 FE 96”)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 214 , n. 481
Note exemplar sense anotacions, només uns números escrits a ploma al foli a6 entre el text

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1998
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number S.N.V.X.20 | Antic E 69 | D
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 s/n
Collation a-b6 c8
Size pàgina 285/287 × 205 mm (f. a ij)
Font gòtica
Pictorial elements Rúbriques Títol imprès en color
Orles Les peces de les orles verticals són com les de l’imprés anterior (i també com les del primer imprés del volum); la de la part superior, més estreta, té dues símies i la de la inferior un home en una punta i un au en l’altre (aquesta darrera peça és igual a la que apareix a la part inf. esquerra de la portada de la primera obra d’aquest volum)
Other features Signatures: [aj portada, sense signatura] aij-aiij [aiiij, av, avj]; b, bij, biij [biiij, bv, bvj], c, cij, ciij, ciiij, cv, [cvj, cvij,cviij]
Condition Exemplar complet, en molt bon estat, la major part dels impresos d’aquest volum tenen el paper molt net, no perquè s’hagi rentat (conserven anotacions), sinó perquè està més ben conservat que altres.
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i es separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners (oldest first) Joan Duarte (Doctor), jurista 1569 - 1573 ? (exlibris al marge superior de la coberta anterior: "Son des Sor doctor | […]an Duarte")
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note Sisena obra del volum.

Al marge superior extern hom anotà l’any, com a la disposició anterior “Any Mdx” a tinta, amb lletra del s. XVI, no sempre visible. Paràgrafs assenyalats als marges a tinta (p. e. f. aiij, bij).

El catàleg online de la biblioteca no dóna cap informació específica sobre el volum. No hi ha cap catàleg dels impresos on es pugui trobar informació (bibliotecaris de sala 2016/18/07).

La signatura antiga "E 69 | D" a tinta, està ratllada al f. IIIv de guardes preliminars, sota la signatura actual.

Volum sense títol. Les disposicions estan separades per folis de paper on una mà del XVI afegí un títol general per a cadascuna (p. e. “Pragmatiques”). Aplega impresos incunables, postincunables i del s. XVI en general, el darrer dels quals és de 1553.

Al f. IXv de guardes finals, a tinta, hom va escriure la lletra “d” (uncial), no sembla una prova de ploma.

Va pertànyer al Dr. [Joan ?] Duarte. Exlibris: "Son des Sor doctor | […]an Duarte". Les formes lingüístiques indiquen una procedència mallorquina. Llegit amb làmpada de llum negra, a la part que no podem veure (raspada pel desgast del suport) és possible que posés “Joan”.
Soriano (2016) ha trobat que la biblioteca conserva la correspondència d’un Giovanni Duarte / Johannis Duarte protonotari, que podria ser la mateixa persona (correspondència datada entre 1569-1573).

Al final dels nou textos registrats a BITECA es troben altres constitucions i capítols de Cort del rei Carles i del seu fill Felip que arriben fins al 1573:

10) Corts del rei Carles a Barcelona, 1520. Barcelona 01-04-1520 per Carles Amorós per a Llatzer Milà
11) Carles, 1528, 2 ff.
12) Carles Tercera Cort, Montsó de 1534, Barcelona 10-09-1534 per Carles Amorós per a Llatzer Milà. Segueix un foli en blanc.
13) Carles. Quarta cort, Montsó, 1537. Barcelona 23-06-1553. Jaume Cortey.
14) Carles, Pragmàtica sanció. Toledo, 1539. 2 ff.
15) Carles Cinquena cort. Montsó 1542. Barcelona, 25-02-1543. Carles Amorós. 26 ff. + 1 f. en blanc.
16) Carles, Montsó 1547. Barcelona, 13-04-1548. Pere de Mompezat per a Jaume Cortey.
4 + 42 ff.
17) Felip, príncep de Girona. Montsó 1553. 28-03-1553, Jaume Cortey. 1+16 ff.


ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3189
City and Library Montpellier Bibliothèque Municipale
Collection: Call number V9933 (6)
Title(s) in copy ORDINACION[S] | GENERALS DE | CATHALV | nya | .1413. ( al teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 402-415
Collation A6 B8
Size pàgina 300 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding antiga (s. XVIII?) pergamí sobre cartoné poc rígid, en bon estat tot i que bruta
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1462
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (6 i 7)
Title(s) in copy CONSTITVC. DE CATAL. ( gravat al tall)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: [a i]-[c vij] (signatures dels quaderns)
ff.: 1-20
Size pàgina 280 × 207 mm
Font gòtica
Pictorial elements portada amb orla decorada amb motius vegetals i animals amb l'escut de Catalunya al centre sense color; rúbrica en vermell; caplletres gravades al text
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Reproducció parcial de l'ed. de les Corts de 1510, exemplar Esc. 29-V-2 (6) (2003)
Soriano (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'ed. de les Corts de 1510 (segona part), exemplar Esc. 29-V-2 (7) (2003)
Avenoza (2000), Inspecció personal
Note volum factici on s'han aplegat diverses constitucions de Catalunya i actes de Cort

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2146
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “D” XVI-A/6 (5)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 19-38
Collation a-b6 c8
Size pàgina 309 × 210 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition el volum té una foliació antiga a ploma, al marge superior extern, que numera de forma correlativa tots els impresos. Presenta taques d'humitat, forats de bibliòfags i alguns marges deteriorats
Binding volum sense cobertes, però amb plecs ben cosits
Previous owners (oldest first) Víctor Balaguer, escriptor
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note relligat juntament amb d'altres impresos; amb anotacions marginals i passatges subratllats

Record Status Created 1991-11-05
Updated 2017-05-02