Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2049
City and Library Barcelona Biblioteca Universitària: Facultat de Dret
Collection: Call number CM/4 | Antic Reserva 767 | Antic II-I-6
Title of volume LLIBRE | DE | CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS ( en lletres daurades damunt del teixell de pell vermella i verda)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592 (Text)
Barcelona: Antoni Tomàs, 1627 (Repertori alfabètic de matèries que segueix el text, afegit a posteriori)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 160 (= III + 8 + 1-130 + 12 s/n + 2 + III)
Collation *8 A-O8 P-R6 (signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. 2)
Size pàgina 300 × 207 mm (f. 2)
caixa 238 × 151 mm
columna 238 × 72 mm
Font humanística
Watermark creu dins d'una llàgrima amb adorn a la part superior (als ff. 6, 10, 11 25, 34, 47, 97, etc.)
creu dins d'un cercle (als ff. [138], [139])
Pictorial elements tot el volum és imprès en tinta negra; algunes caplletres estan decorades amb motius florals i hi ha títols de capítols adornats amb sanefes. A la portada gravats: sota el títol de l'obra en lletres de dimensions progressivament més reduïdes, l'escut de Barcelona i un vaixell de vela amb tres banderes de la ciutat i un pendó de Sant Jordi; a sota del vaixell, al peu del gravat hi ha un primer colofó. Al f. 118 v, gravat de Crist crucifixat amb les dues Maries a banda i banda
Condition els 8 ff. preliminars van sense foliar, la foliació impresa en xifres aràbigues comença amb el text del Consolat. Errades a les signatures: *2 (per *4), O 4 (per Q 4). Errades a la foliació: 21 (per 22). Volum restaurat amb alguns marges retallats que han estat reparats afegint-hi paper; taques d'humitat i de fongs
Binding pergamí sobre cartó rígid, amb daurats al llom i talls tintats de vermell
Associated persons Altres existeix una emissió en la qual a la portada hi figura: “estampat en […] Barcelona 1592” i al colofó (f. 130v) s'ha estampat la marca d' Onofre Guarin (Floruit 1580)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 29
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 8
Note a tot el volum hi ha anotacions manuscrites, fetes amb tinta marró, escrites en català i llatí, també s'hi troben subratllats i mans dibuixades que assenyalen determinats passatges de l'obra. Els dos folis antics situats al final del volum (s. XVII) duen la còpia de dos documents, un en llatí i l'altre en llatí i català, el primer amb la data de 1626: “Logia maris. Hoc est consules (…) y axi ho feu en lo modo y forma desusdits”.

Hem comprovat que no existeix cap exemplar a la Bayerische St. Bibl. de München, el que té aquesta biblioteca és una reproducció d'una altra còpia.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1852
Location in volume ff. 1-8 prel. + 1-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] LLIBRE DE CONSOLAT DELS FETS MARITIMS ARA NOVAMENT CORREGIT Y EMENDAT ab algunes declaracions de paraules als margens y de nou afegits al fi alguns Capitols, y crides, y vn priuilegi, &c. Essent Consols dela Lotja dela mar los magnifichs misser Francesch C,aragossa [sic] Doctor en drets ciutada de Barcelona y mosen Pere Benet Metali mercader, y deffenedors mosen Balthasar masdeu, y mosen Bernat Camp Llonch mercaders ciutadans de Barcelona
colofó: Estampat en Barcelona Any. M. D. Lxxxxvij
aprov.: [ 1v prel.] Y4O Pere Gil Sacerdot y Religios dela Compañia de IESVS. per comissio del molt Illustre y Reuerendissim senyor don Ioan Dymas Loris Bisbe de Barcelona y del consell de Sa Magestat … en lo Collegi de Bethleem dela mateixa Companya, dela ciutat de Barcelona vuy a 21. delmes de Agost, any 1592. Pere Gil dela Companya de IESVS
aprov.: N4Os Ioannes Dymas Loris Dei et Sanctae Sedis Apostolicae grcia [sic] Episcopus Barcinonae … concedimus licentiam imprimendi et diuulgandi eum in nostra diocesi. Datum Barcinonae in nostro palatio Episcopali die xxv. mensis Augusti 1592. Ioannes Episcopus Barcinone
pream.: [ 2 prel.] A7 GLORIA e lahor de nostre Senyor Deu Iesu Christ, e dela gloriosa Verge Mare sua aduocada nostra (…) e de tota la cort celestial. Per quant enlo libre de Consolat se trobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia, e molt descompost per remey de aço yo Francesch Celelles per sola caritat, iatsia ab molt traball [sic] … E axi facilment se poran trobar los cassos necessaris enlo present libre
tit.: [ 2v prel.] Taula del present libre. DECLARACIO DELS CONSOLS E DEL IVTGE de apellacions e de lur iurament, e com reben lescriua
índex: [ 2va prel.] E3N qual manera son elets los consols … [ 8vb prel.] … Priuilegi del Rey en Marti ampliant y confirmant la iurisdictio dels Consols y Iutge de appells. fo. cxxix. [f. 8v prel.] FI DELA TAVLA
rubr.: [ 1] SEGVEIXSE LO LIBRE DE CONSOLAT NOVAMENT corregit y estampat. En lo qual son contengudes les lleys è ordinacions dells actes maritims è mercantiuols
tit.: En qual manera son elets los Consols e lo jutge deles appellacions quascun any. Capitol, 1.
text: [ 1ra] Q5VASCVN any lo vespre dela festa de Nadal de nostre Senyor los promens nauegants patrons e mariners … [ 126vb] … e del Espital de Leyda, e alfuns altres que han franquea
conf.: [ 127] LES ORDINACIONS DAMVNT EScrites, son estades transladades e tretes de vn registre … io dit Ioan Castell fas la present escriptura de ma propia e hi pos lo meu acostumat signe
tit.: Registre dela present obra
registre: a.b.c. … E tots aquest son quoerns complits sino lo quoern de la p.q. y r. que son terns y son los darrers
tit.: [ 127v] CRIDA QVE QVALSEVOL PERSONA ESTRANGERA QVE carregara robes o mercaderies en Barcelona … de pagar lo dret als consols
text: A5Ra oyats tot hom generalment … [ 128v] … que pagaran lo dret als Consols vlta [sic] marins les quals hagen de prestar conforme foren prestades pera Palerm y Messina
auten.: De primissis fidem facit Hieronimus Antichus Canyellis Notarius publicus Barcinone Scribaque mayor honor Consilij
conf.: [ 129] I8N dei nomine. Nos Martinus dei gracia Rex Aragonum … [ 130v] … Hec mea manu scripsi in testimonium primissorum [sic] et meum hic assuetum apposui Signum
colofó: Estampat en la molt insigne y leal ciutat de Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas al Call Any. 1592.
tit.: [ 131 (sense foliar)] REPERTORI ALPHABETICH DE TOT LO CONTENGUT, Y DISPOSAT EN LO PRESENT VOLUM del Consolat de Mar, ESSENT CONSOLS DE LA LOTIA DE MAR Los Magnifichs Ioan Argila Doctor en Medicina, y Hieronym Serra Mercader, y Deffenedors Francesch Brocà, y Magi Vilamajor Mercaders, Ciutadans de Barcelona
índex: [ 131ra] A /. A2Batut qui se pot dir .fol. iii. col.I … [ 142vb] … Vi per Barcelona com se assegura, fol. 116, col.3
colofó: [ 142v] Ab llicencia del Ordinari, Estampat en Barcelona, en casa de Antoni Thomas, deuant lo Fossar del Pi.Any M.DC.XXVII.
Number of additional copies of edition 39
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1436
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-284 | Antic 347.79(09)(46.71Bar)Lli
External description
Writing surface Paper

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1361
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number B-1592-4o (1) (primera part)
Title(s) in copy Consul | de | Barcel ( al teixell, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 155 (= I + 8 + 1-130 + 15 + I)
Collation *8 A-O8 P-R6 [1]8/7
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 287 × 201 mm (*1)
Font humanística
Pictorial elements al primer foli sense numerar hi ha un gravat representant un vaixell; mateixa decoració que l'exemplar principal
Condition exemplar afectat per la humitat, amb els marges retallats. Els sis folis preliminars impresos van sense foliar. Errades a les signatures: *2 (per *4) i O4 (per Q4). Sense errades a la foliació. Al final s'ha afegit un plec manuscrit que conté la taula (vegeu MANID 1200)
Binding pergamí sobre cartró, de. s. XVIII
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1200 MS: Barcelona: Arxiu Històric, B-1592-4o (1) Segona part. Barcelona: Francesc Degès, 1711. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
References (most recent first) Marnierre (1999), Inspecció personal
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 98
Note anotacions de lectors

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2069
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-27
Title(s) in copy Llibre | de | Consolat | dels Fets | maritims ( al llom, a tinta, en la posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 154 (= II + 8 + 1-130 + 12 + II)
Collation *8 A-O8 P-R6 (signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Size pàgina 298 × 214 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition mateixes errades de signatures i de foliació que l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí flexible, trencada en el marge superior extern de la coberta anterior i despresa del llom, amb restes d'haver tingut tires que servien per lligar-la, sembla dels ss. XVII-XVIII
References (most recent first) Reproducció parcial del Consolat de Mar (1592), exemplar de la BdC 10-VI-27 (2007)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Note a la primera guarda del davant es va anotar la data de 1825 a ploma. Alguns folis senars, al peu i capgirat, tenen imprès a pressió (però sense tinta) el “titre courrant” del foli parell que els precedeix i de vegades també la primera línia del text. Exemplar sense anotacions marginals. Emissió sense data
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-27&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-26 catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2070
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 1-V-19 | Antic R(3) Fol-4
Title(s) in copy Llibre | [del] | Con[so] | lat | de | Mar ( al llom, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 138 (= I + 7 + 1-130)
Collation *7 A-O8 P-R6
Size pàgina 300 × 206 mm (f. 19)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar ratat, deteriorat al marge inferior dret fins al quadern “B”, manca la portada. Té les mateixes errades de signatures i foliació que l'exemplar principal, tot i que no es pot comprovar si duu * 2 per * 4, perquè manca aquesta part del foli
Binding pergamí sobre cartó, despresa
Previous owners (oldest first) Fèlix Molins (Floruit 1601 [?] - 1700 [?]) (ex-libris al f. * 2: “Ex libris Felicis Molins V. I. P. [?]”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Note al peu del llom, a llapis, duu anotat el núm. 42. Exemplar sense anotacions marginals. No duu al final el Repertori imprès en 1627
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cꝚ283%29+Fol-4/cr+3+fol+4/1%2C11%2C12%2CB/frameset&FF=cr+3+fol+4&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-30

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3058
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number 34(467.1)(094)Lib
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Previous owners (oldest first) Francesc Planella (ex-libris manuscrit)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Note anotacions manuscrites: “yo don Gaspar […]”

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1412
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number D. C. 116 | Antic G.VIII.24; DC 114; reg. 182.042
Title(s) in copy DE | CONSOL | D. FETS | MARIT ( gravat al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 138 (= 8 + 1-130)
Collation A-O8 P-R6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 300 × 240 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements tot el volum imprès en tinta negra, amb algunes caplletres amb motius florals i títols de capítols adornats de sanefes. Al frontispici, a dalt, el títol de l'obra en lletres de dimensions progressivament més reduïdes; a sota, escut de Barcelona en forma de rombe; per sota de l'escut, gravat d'un vaixell, duent tres banderes de la ciutat i un pendó de sant Jordi, que navega a vela; encara a sota, es llegeix: “Venense en casa de Raphel Nogues llibrater de Lotja”
Condition en bon estat
Binding cartó envoltat de pergamí i cobert de cartó, teixell marró amb motius i lletres daurades
Previous owners (oldest first) Petri Marcello, SJ (ex-libris al començament: “Ex lib. Petri Marcelo J. V. [?] applibis domui probat […] Col. Soc. Ies”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 200 , n. 605
Note hi ha exemplars amb portades de 1594 i 1627. Emissió diferent que la de l'exemplar principal

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3047
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call number Special Collections: Q 94 100
Title(s) in copy Llibre del Consulat ( al centre de la plana, a ploma)
Llibre . de . Consolat ( al llom, a ploma)
Llibre del Consolat | del mar compost en | Bar. a 21 de Agost | 1592 ( a la coberta anterior, al marge superior esquerre, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + II
Collation [*]8 A-O8 P-R6
Size pàgina 300 × 210 mm (f. 1)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition paper deteriorat pels corcs, sobretot pels marges inferior i superior; taques d'humitat. Sense errades a les signatures de quadern, x1-x5 impreses. Errors en la foliació com a l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí, amb restes de tires de pell per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Mora i Mulet (ex-libris anotat al f. Ir de guardes a ploma: “Aquest libra es del Magniff. Proffs. Mora y Mulet”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Note algunes notes marginals i diverses proves de ploma sobre el pergamí de la coberta anterior

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 3052
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 8-VI-9 | Antic 55-4 4212
Title(s) in copy DE Consolat ( al llom, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 + 1-130 + I
Collation [*]8 A-O8 P5 Q-R6
Page Layout 1 columnes (f. [*]3 prel.)
2 columnes (f. 4)
Size pàgina 283 × 200 mm (f. [*]3 prel.)
caixa 241 × 183 mm
pàgina 239 × 150 mm (f. 4)
columna 239 × 72 mm
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, algunes taques d'humitat i un forat per bibliòfag a partir del f. 67 que no afecta la lectura del text; quadern 'p' incomplet: manca el foli 118, que s'ha substituït per un bifoli de paper manuscrit amb el text que manca (lletra del s. XVIII). Errades a les singatures de quadern: * 2 (per * 4), O 4 (per Q 4); errades a la foliació: 21 (per 22)
Binding antiga, en pergamí flexible amb restes de les tanques de cordill
Previous owners (oldest first) Duque de Medinaceli (ex-libris enganxat a la coberta posterior, al revés (cap per avall igual que l'enganxina al llom). Es tracta de l'emissió en venda a casa d'Honofre Guarí (al marge inferior de la portada i segell al verso del darrer foli, a sota del colofó))
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3053
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number J. Serra: 16941 | Antic 3 / 1544
Title(s) in copy Lib. | De | Consol. ( al teixell de l'enquadernació)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VIII + 1-130 + 12 + I
Collation [*]8 A-P8 Q-R6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 282 × 206 mm (f. 2)
caixa 235 × 151 mm
columna 235 × 73 mm
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition paper deteriorat pels corcs, algunes taques d'humitat. Errors a les signatures de quadern: * 2 (per * 4), O 4 (per Q 4); errors a la foliació 21 (per 22)
Binding antiga, en pergamí flexible, amb restes de tires de pell per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec (ex-libris al foli 1 preliminar)
Bonifaci Fortesa (Prevere), fe catòlica romana (ex-libris al f. 1 prel.: “Bonifacio fortesa prevere y beneficiat en santa Eulalia”)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Note inclou el Repertori alphabetic imprès per Antoni Thomas a Barcelona l'any 1627 (12 folis finals sense numerar)

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 3055
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number S. E. 50
Title(s) in copy Conso | lat del | Mar ( al teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 7 s/n + 1-130 + I
Collation *8 A-O8 P-Q6 R1-2 i 5-6
Size pàgina 294 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, en bon estat, algunes taques d'humitat i forats al marge dret fets per bibliòfags i que no afecten al text. Manquen la portada, els ff. 127-128 i el repertori alfabètic. Errades a les signatures de quadern: * 2 (per * 4) i O 4 (per Q 4); errors a la foliació: 21 (per 22)
Binding en pergamí tou amb cordills per tancar el volum
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal
Note al marge superior del teixell, un bocinet de paper enganxat on encara es llegeix un número “44” escrit a ploma

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 3057
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number Mont. 1913
Title(s) in copy Consolat de Mar. ( al llom, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 8 s/n + 1-130 + 12 s/n + II
Collation *8 A-O8 P-R6 (un signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Size pàgina 294 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat i forats al marge inferior que pugen una mica per l'interior, fets per bibliòfags, no afecten al text. Els 8 folis de la taula i els 12 del repertori alfabètic estan sense numerar. Errades la foliació: 21 (per 22); errades a les signatures de quadern: * 2 (per * 4) i O 4 (per Q 4)
Binding en pergamí tou, amb restes de tires per tancar el volum. De la primera guarda preliminar només en resta un bocí
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública (ex-libris a ploma al f. II prel.: “De la Real Biblioteca”, al damunt escrit a ploma “Num 113”)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1190
City and Library Eivissa Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Isidor Macabich:
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition marges deteriorats
Previous owners (oldest first) Isidor Macabich (Lloc vinculat Eivissa) (part de la col·lecció Isidor Macabich segons el catàleg de l'arxiu)
Isidor Marí (Lloc vinculat Eivissa) (donat a la biblioteca)
References (most recent first) Roig (2004), Inspecció personal
Costa et al. (1999), 10 anys d'Arxiu. [Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa. Arxiu Històric Municipal] 39 , n. reprod. de la portada

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1779
City and Library Lisboa Biblioteca Central da Marinha
Collection: Call number No 8111
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 130
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 305 × 210 mm
Pictorial elements gravat en la portada, caplletres decorades
Previous owners (oldest first) Pedro Falgas (Floruit 1598) 1598 a quo [?] (ex-libris: “Pedro Falgas. Em Aragon, 1598”)
Cardoso d' Almeida (el va regalar a l'Associação Marítima e Colonial de Lisboa)
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. var. de 59528
Biblioteca Central da Marinha (1972), Livros impressos nos séculos XV e XVI 85 , n. 158

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 2112
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: 1/1260 | Antic 2-5-2; 2.422
Title(s) in copy CONSOLAT | DELS FETS | MARITIMS | DE | BARCELONA || 1592 ( al teixell en pell verda en daurats i altra peça amb l'any)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 8 s/n + i-130 + IV
Size pàgina 294 × 202 mm (f. 2)
pàgina 296 × 205 mm (portada)
Font humanística
Watermark AND | CASABAN (tercer foli de guades inicial)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, primer foli restaurat amb restitució dels marges amb paper, als marges alguns túnels de bibliòfags que no afecten el text; amb portada i colofó. Totes les guardes en blanc. Foliació en xifres aràbigues; mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal: 21 (per 22); mateixes errades a les signatures de quadern: *2 (per *4), O 4 (per Q 4)
Binding del s. XIX-XX com altres vistes de San Román, mitja relligadura amb llom i cantoneres de pell, la resta de tela sobre cartó, llom amb teixells de pell verda amb daurats en molt bon estat
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (etiqueta verda: “BIBLIOTECA E.F. San Roman”)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note hi ha anotacions marginals únicament al f. 5. Al peu del f. 1 prel., “Venense en cas de Honoffre Gauri Mercader de llibres”. Duu a sota el segell de Honofre Guarin i no va el repertori alfabètic. en la rúbrica, “als margens, Y de nou”

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 2108
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 4/2219 | Antic 6-11-4; 3345; S.2.E.13.C.6; M 218 ga 3a; 4-2-6; 2219
Title(s) in copy CONSO | DELS | Maritims ( al lloc del teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 prel. + 1-130 + I
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 292 × 204 mm (f. 2)
Font humanística
Music com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat de conservació; errades a la foliació: 21 (per 22); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding antiga en pergamí sobre cartó dur
Previous owners (oldest first) Vic: Convent de sant Jeroni (Carmelites Descalços) (ex-libris a ploma a la portada, als dos costat de l'escut.: “Del Conto de S. Geronimo dela Ciudad de Vique de Car.tas Descalzos”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note fragments impresos assenyalats a ploma

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 2113
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 14/1138 | Antic 6-1-1; 14-6-2; 1555; 14-3-3; 1138
Title(s) in copy LLIBRE | DELS | FETS | MARITIMS | JFF ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 prel. + 1-130 + III
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 304 × 210 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition taques d'humitat i de brutícia, amb alguns túnels de bibliòfags que no afecten el text. Els ff. 31-32 estan una mica esquinçats en el marge inferior. Errades a la foliació: 21 (per 22); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding pergamí sobre cartó, teixells en pell negra i vermella; filets daurats al llom. Guardes de paper d’aigües
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note anotacions marginals i fragments subratllats. “JFF” al peu del llom, deuen ser les inicials d’un antic posseïdor; ex-libris ratllat al peu de la portada “Carmona ll.d. Barch”

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1778
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-19 | Antic R-H-19 | Antic J-Ga-3 | Antic Cons… 1… 149
Title(s) in copy LLIBRE | DEL | Consolat | DELS | Fets | Maritims ( al teixell, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + 1-130 + II
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 288 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition en molt bon estat, algun túnel de bibliòfag als marges, que no afecta el text. Errades a la foliació: 21 (per 22 esmenat a ploma); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding pergamí sobre cartó, tanques de presilla i botó de badana
Previous owners (oldest first) Joseph Dalta (ex-libris a la portada, als dos costats de la nau “Est Josephi Dalta V.J.D.”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Note sense anotacions de lectura. Al peu del llom etiqueta de paper amb la signatura

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 3176
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH FG 538 | Antic 09.07.
Title(s) in copy LLIBRE | DE | CONSOLAT | DELS | FETS | MARITIMS || BARCELONA | 1592 ( al teixell, en tinta; la ciutat i la data al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 8 s/n + 1-130 + III
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 303 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, restaurat, especialment el foli final. Errades a la foliació: 21 (per 22, anotat al marge a llapis); errades a les signatures de quadern: *2 (per *4) O4 (per Q4)
Binding moderna, pergamí sobre cartó
History of volume Adquirit 2006
Previous owners (oldest first) Onofre Guarin (Floruit 1580) (segell al peu del f. 130v)
Francisco Condeminas Mascaró (ex-libris imprès en color amb un mapa del mediterrani clàssic)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note A la portada signa [J]? Bover. Ingressà a la Biblioteca Històrica el 2006, procedent de la Biblioteca de don Francisco Guerra. Al final del volum, enganxat en una guarda un bocí de paper amb el retall del catàleg de llibreria del que fou comprat, amb el preu en lliures escrit a tinta, a mà (45 lliures). No conté el repertori final

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1591
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/23618 | Antic R-23618 | Antic 168-4 | Antic 191-4 | Antic 190-2 | Antic 190-4 | Antic 190-5
Title(s) in copy CONSOL | DEL | MAR ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 152 (=I + 8 + 1-[142] + I) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-T6
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 290 × 205 mm (f. 2)
caixa 235 × 150 mm
columna 235 × 71 mm
Font humanística
Watermark creu creu (des del començament fins al f. 95)
creu creu més grossa (als ff. 97-130)
creu creu més petita (als ff. [131]-[142])
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition paper en mal estat per causa de la humitat; errades a la foliació com a l'exemplar principal
Binding en pergamí sobre paper, amb tall decorat amb jaspiat en vermell
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real (ex-libris al f. 1 prel. i segell a tinta a la portada)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note es tracta de l'emissió per a Raphel Nogues llibreter

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 1458
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/39549 | Antic R-39549
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + 12 + I (folis inicial i final de guardes)
Collation *8 A-O8 P-R6 (signe de paràgraf)6 (dos signes de paràgraf)6
Page Layout 2 columnes (tot el volum, llevat de les aprovacions, el preàmvol i les confirmacions)
Size pàgina 298 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: inicials gravades; a la portada gravat xilogràfic amb una nau i escut de la ciutat de Barcelona i el pendó de sant Jordi; al f. 118v crucifixió amb la Verge i sant Joan, tot dins d'una orla damunt la “Oratio pro nauigantibus”; altre gravat al f. 130v; vinyetes al final d'alguns capítols; caplletres gravades decorades amb motius florals i humans, de diferents mides; d'altres sense decoració i d'altres per realitzar que ocupen tres unitats de pauta, mentre que les que es van imprimir amiden dues unitats de pauta; tot el volum és a una sola tinta
Condition errades a la foliació i a les signatures com a l'exemplar principal; els quaderns signats amb signes de paràgrafs contenen el Reportori imprès a Barcelona per Anthoni Thomàs el 1627; l'estat el volum és bo, tot i que la relligadura està una mica desenganxada i els folis s'han enfosquit per la tinta
Binding moderna, en pergamí, amb restes dels cordills de pell que servien per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Valentín Llorens (D.) (ex-libris a la portada: “De Dn. Valentin Llorens”)
Johanni Ca[…]oi [?] (Floruit 1600 [?] - 1700 [?]) (ex-libris a la portada: “Ex libris de Joanni Ca[?][…]oi[?] [P]alm a[…]”)
Johanni Ca[…]oi [?] (Floruit 1600 [?] - 1700 [?]) (signatura a la portada i al f. 1: “R. Romã” / “Romà”)
Casa de Subhastes de Barcelona (dins del volum n'hi ha un punt de llibre d'aquesta casa, on probablement la biblioteca adquirí el volum)
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Nacional (Espanya) (2010), Catálogo informatizado
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Note al peu de la portada es llegeix “Venense en casa de Honoffre Guari Mercader de llibres”, tirada que correspon a l'edició de 1592 (colofó: Barcelona, Sebastià de Cormellas, 1592). Als marges s'hi troben notes de lectors a tinta

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 1452
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number VIII/15452 | Antic IX E 3 | Antic 8 n 9
Title(s) in copy LIBRE | DELS | FETS | MARITIMS ( al teixell, imprès en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 143 (= III + 8 + 1-130 + II)
Page Layout 2 columnes
Size relligadura 284 × 205 x 27 mm (pla anterior)
pàgina 278 × 195 mm (f. 2)
caixa 238 × 151 mm (f. 2)
columna 238 × 73 mm (f. 2ra)
Font humanística
Watermark creu dins d'una llàgrima (f. 16;)
creu dins d'una llàgrima i ala [?] (f. 18)
Pictorial elements Il·lustracions portada amb gravats (els mateixos que a l'exemplar principal)
Condition En bon estat. Errades a les signatures: *2 (per *4), O 4 (per Q 4). Errades a la foliació: 21 (per 22, esmenat a ploma).
Binding pasta espanyola, amb orla daurada en el marge dels plans; llom amb ferros daurats i teixell en tafilet vermell amb títol gravat en daurat; cantells daurats i tall jaspiat, del s. XIX. Guardes captives en paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Antoni Collell, notari (a la portada es llegeix: “Antonij Collell notarius”)
Fernando VII, Rei d'Espanya (ex-libris: A l'interior de la coberta, ex-libris enganxat "BIBLIOTECA | DEL | Rey N. Señor" amb la signatura estampada a sota, al verso del foli de portada, dos exlibris estampats en acabar el text: un rodó, amb les sigles P.F.C, l'altre “Propiété des trois” infants Fernando, Carlos i Antonio)
Carlos María Isidro, Infant d'Espanya
Antonio Francisco de Paula, Infant d'Espanya
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Consolat de Mar. Exemplar Madrid: Palacio VIII/15452. Barcelona: 1592 (2003)
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Bouza (1990), El ex libris. Tratado general. Su historia en la Corona Española 117-8
Note Duu un segell al f. 1 prel. (portada) amb la inscripció: “Requisada por las Cortes” i un ex-libris de la Biblioteca reial

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 3133
City and Library Minneapolis University of Minnesota. Wilson Library
Collection: Call number TC Wilson Library Bell 1592
External description
Leaf Analysis ff.: 8 prel. + 130

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 3027
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number JX 2043 C75 1592
Title(s) in copy Consolat de mar ( al llom, a l'anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + 14 + I
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 292 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition primers fulls afectats per taques d'humitat, el primer restaurat amb afegits de paper. El volum només arriba fins al quadern “R”, no porta els afegits d'altres exemplars. Mateixos errors a la foliació que l'exemplar principal, 21 (per 22), i a les signatures de quadern, *2 (per *4), O4 (per Q4)
Binding de l'època, en pergamí amb restes de les tires “de cordó” per lligar-la
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Avenoza (2007), Inspecció personal
Lamarca (2005), Inspecció personal
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 144
Note a la coberta anterior a llapis hom anotà “310” i també l'any d'edició 1592. Al foli de guarda anterior, tampó de tinta amb el núm. 30496

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 3103
City and Library Oriola Biblioteca Pública d'Oriola “Fernando de Loaces”
Collection: Call number R. 6458 | Antic E 99; Taba 4 no 2; R 99 / 6458
Title(s) in copy Consolat de Mar ( al llom, a l'anglesa, en lletra gòtica, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + I
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 278 × 193 mm (f. 2)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb els marges fatigats, afectat per la humitat i els corcs. El volum només arriba fins al quadern “R”, no porta els afegits d'altres exemplars. Errades a les signatures de quadern: + 2 (per + 4), O 4 (per Q4); errades a la foliació: com la de l'exemplar principal, 21 (per 22)
Binding pergamí flexible sobre paper, amb restes de les tires de badana que servien per lligar-lo (ss. XVI-XVII)
Previous owners (oldest first) Oriola: Col·legi de Santo Domingo [?] (probablement mateixa procedència que el Blanquerna de 1521)
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Note segell de la Biblioteca a tinta negra en diversos llocs del volum. Sense anotacions de lectura. Al f. 130v “Estampat en la molt insigne y leal Ciutat de | Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas | al Call Any. 1592”

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 3135
City and Library Pamplona Biblioteca de la Universidad de Navarra
Collection: Call number Humanidades. Fondo Antiguo y Colecciones Especiales: FA 133.042
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 130
Collation *8 A-O8 P-R6
Condition restauració maldestra
Binding enquadernat en tela
Note amb anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 26 BITECA copid 1674
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number E*-44
Title(s) in copy Consolat de Mar ( al teixell escrit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + 1-130 + 12 + II (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-T6
Size pàgina 288 × 200 mm (f. ii)
Font romana
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal; algunes caplletres d'estil renaixentista i d'altres senzilles sense decorar de 2 u.p.
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat
Previous owners (oldest first) Pau Julià, diplomàtic (ex-libris al f. ii de guardes: “Lo dit llibra de Consulat es de Pau Julia Consul de Itali[a] Per [sa] Magestat Deu lo que [-tatxat-] acas de auerlo Perdut qalsebula quel trobi queli tornian quels donara de trobar conpesas de buyt [?])
Miquel Cuyas i Devesa (Prevere), clergue secular (nota al f. ii de guardes: “Es de Miquel Cujas comprat lo dia 25 Abril de 1812 per 2 qs. a la tarda”)
Paris: Bibliothèque Royale (segell en vermell a la portada, al foli 97 i al verso darrer foli)
Associated persons al verso de darrer foli de guarda posterior, escrit a ploma i capgirat Antonio Suanes (“4414167 Antonio Suanes”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note al costat del títol: “acq. Ex. 1582”

ID no. of additional copy of edition 27 BITECA copid 1671
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Fol. E*. 4
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 + 1-130 + I (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu a dins d'una llàgrima
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal. De tota manera, a les cobertes es representa l'escut de Barcelona, amb daurats
Condition exemplar en mal estat. El paper es troba afectat per la humitat, per la brutícia i pels bibliòfags
Binding enquadernació d'època, en pell, amb restes d'antigues tanques, i llom amb quatre nervis
Previous owners (oldest first) Ludovici Boyer (al f. 1: “Ex libris Ludovici Boyer Utr. Jurs. Doctoris Alonensis”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 28 BITECA copid 1670
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Fol. E*. 5
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + 1-130 + II (guardes de la relligadura, segurament contemporània a l'edició) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 364 × 243 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark creu a dins d'una llàgrima
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition els marges inferiors en mal estat, sobretot a partir del quadern “K”; amb taques d'humitat. Errades a les signatures com a l'exemplar principal
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en demanar aquest exemplar per descriure'l, el servei de la Bibliothèque Nationale ha advertit que no es pot consultar, perquè l'exemplar es troba en mal estat i no el serveixen. La descripció s'ha realitzat a partir del microfilm. Al marge dret del gravat de la portada hi ha un escut amb quatre quarters dins d'un òval; a sota del gravat s'hi aprecien dues “C” en sengles cercles. No duu repertori alfabètic

ID no. of additional copy of edition 29 BITECA copid 1672
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. V. 431 | Antic V-481 V.484
Title(s) in copy Consolat de mar de Barcelona ( al llom, a tinta, a l'anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 s/n + 1-130 + II (guardes de la relligadura, segurament contemporània de l'edició) (fol. ant. en xifres aràbigues)
Collation +8 A-O8 P-R6
Size pàgina 297 × 214 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark creu a dins d'una llàgrima (ff. 5 prel.-128)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition els marges d'alguns folis trencats o retallats. S'ha arrencat un foli de guardes del comen‡ament. Errades a la foliació i a les signatures com a l'exemplar principal. La col·lació arriba al quadern R (complet)
Binding enquadernació antiga en pergamí flexible amb forats d'antigues tanques de corda
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris en el primer foli preliminar en tinta vermella: “BIBLIOTHECAE REGIAE”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note es tracta de l'emissió amb les armes d'Honofre Guarin al colofó

ID no. of additional copy of edition 30 BITECA copid 1453
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 347.79(46.71)(002) Consolat.
Title(s) in copy Capitulos del consulado de la Ciudad de Bar[celona] ( al llom, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + 1
Collation 18 A-08 P-R6
Size pàgina 287 × 200 mm (f. I)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition manquen els XIV folis del final; exemplar amb taques d'humitat i marges gastats. Errades a la foliació i a les signatures com a l'exemplar principal
Binding antiga en pergamí flexible, amb restes de corretges, tacada
Previous owners (oldest first) Miquel Mateu Pla, Alcalde Barcelona (a l'interior de la coberta anterior hi ha enganxat el seu ex-libris imprès)
References (most recent first) Catàleg de Sala. Biblioteca de Perelada (2003)
Llibre de Consolat de Mar (ed. 1592-1627). Exemplar Perelada (portada) (2003-05)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Sabaté (2003), Inspecció personal
Reproducció de l'exemplar del Consolat de Mar (portada) i de les Constitucions de Germana de Foix (portada i detalls interiors) de Perelada (2003)
Note al f. Iv anotació d'un antic posseïdor: “Adquirido en Sevilla el año 1862 [¿?]”. Anotacions marginals a ploma en llatí i català. Al recto del foli final de guardes es copia a ploma un privilegi de 13[¿] amb la rúbrica en català i el text en llatí. Topogràfic 51-IV; Reg. 20915

ID no. of additional copy of edition 31 BITECA copid 2119
City and Library Roma Biblioteca Universitaria Alessandrina
Collection: Call number Q.c.24 | Antic 3Kc97
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-6 + 1-3 + 6-130 + I
Size pàgina 296 × 211 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu dins d'un òval (a tot el volum)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. 4-5 (A4-A5); errades a les signatures i a la foliació com a l'exemplar principal; en bon estat, amb alguna humitat que mai no afecta al text; els folis inicial i final de guardes són contemporanis de l'edició. Segons el catàleg li manca un fragment de la part superior del foli "n.n.6· i dels folis 4-5. Sense errades de signatures als quaderns de la taula
Binding antiga, en pergamí sobre cartó, despresa
Previous owners (oldest first) Costantino Caetani, fe catòlica romana 1650 mort
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2006), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note al foli de guardes es llegeixen les inicials: “G.G.G.L.A.”, tal vegada corresponen a les d'un antic posseïdor. Es la mateixa emissió que la de l'exemplar BdC 10-VI-27 (“Venense en casa de Raphael Nogues llibrater de Lotja”
Internet http://opacbiblioroma.cineca.it/Record/RMLE001888 vist 2016-03-12

ID no. of additional copy of edition 32 BITECA copid 1775
City and Library Sevilla Biblioteca Universitaria
Collection: Call number R.10.2.13
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 8 prel. + 1-130 + III
Size pàgina 297 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Condition molt bon estat; en aquest exemplar es repeteixen els ff. 27 i 30; errada en la foliació 21 (per 22) com a l'exemplar principal
Binding antiga en pell sobre cartó, amb escut nobiliari gravat en sec als plans, ferros daurats, quatre nervis i forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Portocarrero (família) (escut gravat en sec als plans)
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Wagner (1988), Catálogo abreviado de las obras impresas del siglo XVI de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. España y Portugal
Gonzalo Sánchez-Molero (Date?), Carta
Note al primer foli imprès es veuen diversos segells: “Biblioteca Universitaria de Sevilla”, “NODO. BIBLIOTECA PVBLICA DE SEVILA”, “COLLEGII SANCTI ATTI [?] SIGILIUM”

ID no. of additional copy of edition 33 BITECA copid 3136
City and Library Tarragona Seminari Pontifici de Tarragona
Collection: Call number R. 6.20
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition volum afectat per òxid i humitat i amb forals
Binding en mitja pell
Note amb anotacions marginals i passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 34 BITECA copid 3054
City and Library Terrassa Biblioteca Central de Terrassa
Collection: Call number 347.79 Lli
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis 130
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Previous owners (oldest first) Joan Pelegrí i Seguí (Lloc vinculat Barcelona) (ex-libris manuscrit)
Cebrià i Fort (signatura i anotacions manuscrites)
Josep Soler i Palet, escriptor (1859-07-31 - 1921-11-22) (pertany al seu llegat)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)

ID no. of additional copy of edition 35 BITECA copid 3056
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Gregorio Mayans: XVI/455
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 8 s/n + 1-130 + I
Collation [*]8 A-O8 P-R6
Size pàgina 297 × 205 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Al peu del colofó escut en rombe de Barcelona amb unes ones a la punxa inferior (motiu que es reprodueix gravat als plans de la relligadura)
Condition volum restaurat, ara en general bon estat, amb nombrosos túnels de bibliòfags omplerts amb paper i alguna taca d'humitat. Errades a les signatures de quadern: * 2 (per * 4), O 4 (per Q 4); errades a la foliació: 21 (per 22)
Binding restaurada, s'ha enganxat damunt la moderna el que quedava de l'antiga, gravada en sec amb una roda exterior amb motius renaixentistes, emmarcada per filets, un rombe fet també amb la roda, florons als angles interiors i al centre l'escut de Barcelona descrit, al peu del colofó gravat en ferros daurats
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal
Note sense anotacions visibles de lectura. Arriba fins al f. 130, no hi ha l'afegit posterior

ID no. of additional copy of edition 36 BITECA copid 1777
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/127 (1) | Antic 92-4-22
Title(s) in copy […] | Valencia ( a ploma, despitat, al teixell)
CONSOLAT DELS FETS MARÍTIMS ( a tinta, al llom, per mà més moderna)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: primera part: II + 8 + 1-130; segona part manuscrita: 15 + II
Collation +8 A-O8 P-R12 [1]1-15
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 280 × 200 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition portada deteriorada, marges dels primers i darrers folis malmesos, marges retallats, trobant-se els superiors afectats per túnels de bibliòfags, paper enfosquit i brut. Errades a les signatures i a la foliació com a l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí flexible amb restes de les tanques de cordill
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Ribes (Floruit 1592 [?] - 1650 [?]) (nom escrit dos cops a la portada, probablement un ex-libris)
Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2727 MS: València: Universitària, R-1/127 (2). 1591 [?] - 1640 [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note anotacions a la portada mig retallades, altres després del colofó, posteriorment ratllada, feta amb la tinta que va ratllar l'adjectiu “leal” amb que es qualifica a Barcelona al colofó; duu alguns senyals de lectura als marges a ploma. No inclou el Reportori. Al final hi ha relligats 15 folis manuscrits

ID no. of additional copy of edition 37 BITECA copid 1776
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Z-3/192 | Antic 60-5-1; A/28
Title(s) in copy Consolat de Mar ( a ploma, al llom, en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + II
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 296 × 205 mm (portada)
Font humanística
Watermark cercle amb una fulla trilobulada al capdemunt (al foli de guarda final)
dos àngels sostenen tres cercles en fila (al darrer full de guardes)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition marge superior afectat per paràsits, sobre tot als primer folis, aquest deteriorament ha afectat al text; els marges inferiors han estat restaurats. Amb les mateixes errades de foliació i signatures de quadern que l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí flexible, un xic despresa
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell del llegat amb ex-libris a la portada)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 38 BITECA copid 2147
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “C” XVI-B/102
Title(s) in copy Consolat de Mar ( al llarg del llom escrit a tinta i molt despintat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 + 130 + I
Collation A-O8 P-R6
Size pàgina 297 × 210 mm (f. *2)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt mal estat i incomplet, li manca gairebé tota la portada; taques d'òxid i d'humitat, amb molts forats de bibliòfags. Errades de foliació com a l'exemplar principal. Errades a les signatures de quadern: *2 (per *4); F3 (per F2) i O4 (per Q4)
Binding despresa, en pergamí flexible, amb restes de les tires de badana que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Víctor Balaguer, escriptor
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note anotacions de lectors que han marcat passatges. Al peu del llom una enganxina de paper duu el núm. “52”, segurament una antiga signatura. No duu els quaderns finals amb l'afegit del repertori alfabètic

ID no. of additional copy of edition 39 BITECA copid 2199
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call number Rare Books: JX2043 .A5 1592 Office | Antic 306283 22 L.L GV
Title(s) in copy Conso | del | Mar ( a ploma, tinta marró, en la posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 8 + 1-130 + II
Collation *8 A-O8 P-R6
Size pàgina 282 × 201 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition sense anotacions, amb alguna taca d'humitat i en bon estat si considerem la mala qualitat del paper; errades de foliació i a les signatures de quadern com a l'exemplar principal
Binding problement del s. XVIII, en pergamí sobre cartró
History of volume Adquirit 1930-05
Previous owners (oldest first) John Hatt Noble Graham (Sir), diplomàtic ex-libris a la coberta: escut heràldic coronat amb àliga i el seu nom
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Soriano (2005), Inspecció personal
Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)
Note l'exemplar entrà possiblement a la biblioteca durant els anys 30, com sembla indicar una nota al marge del f. *2 (“[…] may 16/30”). Al teixell existeixen restes d'una etiqueta amb marges blaus en la qual es llegeix: “Avil[.] | 14 | 139”. A l'interior de la coberta anterior i al capdemunt del f. I de guardes, escrit a tinta, “Lingua Catalana”, amb disposició semblant a la dels testimonis catalans a Paris. A la mateixa coberta, ex-libris de la biblioteca i d'antics posseïdors. Al colofó (f. 130v): “Estampat en la molt insigne y leal Ciutat de | Barcelona, en casa de Sebastia de Cormellas | al Call Any .1592.”

Record Status Created 1991-11-05
Updated 2017-10-06