Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2044
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. *E.36 | Antic E.17-3-2; *E.285.A(1)
Title of volume NEGOTIATION DEL MAR ( al llom, en daurats)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14

External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 6 + i-lxxxviii + 14 + I (folis numerats en romanes, precedits de sis i seguits de catorze folis no numerats)
Collation *6 a-m8 n6
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. ii)
Size pàgina 230 × 180 mm (f. 2)
caixa 210 × 150 mm
columna 210 × 70 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: tres gravats impresos, un al foli inicial representant una nau de tres pals amb sol i lluna al cel, sota el títol del llibre; un altre al m ira representant el rei Pere amb corona i ceptre (50 x 55 mm) amb orla amb estrelles i un altre ocupant tot el foli final representant la Verge de la llet amb el nen en mig d'una doble orla exterior i interior, de quatre peces cadascuna amb motius vegetals, al peu, a l'orla més exterior, dues figures nues sostenen l'escut de Catalunya. Tot a una sola tinta, caplletres de 5 i 10 unitats de pauta, gravades, amb decoració vegetal i caplletres de 3 unitats de pauta sense decoració i algun
Condition exemplar complet en bon estat de conservació. Errades de signatures de quadern: al foli * ii del primer quadern consten dues signatures, *ii sota la primera columna i *iii sota la segona; *iiii (per *iii). La foliació gravada en xifres romanes; errades a la foliació: xxv (per xxvi). Aquest exemplar ha estat tant retallat en relligar-lo que ha perdut part de la foliació original i de les signatures de quadern
Binding del s. XVII, en pell amb filets daurats als plans i al llom; tall pintat de vermell
Previous owners (oldest first) Paris: Col·legi de la Companyia de Jesús (al primer preliminar: “Collegii Paris. Societat. Jesu”)
Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris)
Associated Texts Conté al f. 100r es reprodueix l' texid 5181 Desconegut, Oratio pro navigantibus, escrit 1502 a quo llatí
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 4
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 534
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 146
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 3
Descrit per: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 1437
Descrit per: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1326
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 51
Tractat a: Brunet (1860-65), Manuel du libraire et de l'amateur de livres 2:234

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1857
Location in volume ff. 1-6 prel. + ira-lxxxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Libre de consolat tractant dels fets maritims etc.
prol.: [ 1va prel.] A5 Gloria e laor de nostre senyor deu ieus crist e dela gloriosa verge mare sua aduocada nostre e dels gloriosos sancts mossenyer sanct Helm sant Nicolau (…) Per quant en lo libre de consolat se trobauen moltes corrupcions axi en vocables com en sentencia e molt descompost per remey de aço yo Francesch celelles (…) me so esforçat corregir lo present libre … posant primer lo nombre de cartes e derrer lo nombre del capitol. e axi facilment se poran trobar los casos necessaris en lo present libre
índex: Dela eleccio dels consols e del iutge de appellacions: e de lur iurament. e com reben lescriua … [ 6rb prel.] … Car .xcvj. De presenatr letra de cambi
tit.: [ i] Segueix se lo libre de consolat nouament corregit e stampat. En lo qual son contengudes les leys e ordinacions dels actes maritims e mercantiuols
tit.: En qual manera son elets los consols e lo iutge deles appellacions quascun any. Capitol .j.
text: Q5Uascun any lo vespre dela festa de nadal de nostre senyor … [ lxxxviiivb] … E per lo dit senyor foren atorgats Consols ala ciutat de Ualencia perla manera que damunt es dit. Deo gracias
colofó: Fon acabada de stampar la present obra a xiiij de Setembre del any .M.d.e.ii. en barcelona per Johan luschner Alamany stampador
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3171
Location in volume ff. m ira-m iiijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2925
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols per a la seguretat dels navegants
Language català
Date promulgat 1340-11-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m ira] Capitols del Rey en Pere sobre los fets e actes maritims [ m irb]
acc.: Nos en pere per la gracia de deu Rey de arago … los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
text: P5rimerament que tot mariner o ballester o seruicial … [ m iiijvb] … de seruar e tenir aytant : com al senyor plaura
conf.: Quo circa vobis et vnicuiquem vestrum dicimus … et seruari faciatis ab omnibus incomcusse. Datis barchinone x. kalendas decembris anno domini .M.ccc.xxxx
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3172
Location in volume ff. m iiijvb-m vvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m iiijvb] Ordinacions de consellers de barchinona perlo consolat de Sicilia
text: P5Rimerament ordenaren los consellers els promens dela ciutat … [ m vvb] … que fos feta talla als mercaders e als patrons dels vexells: que en aquell loch sien
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3173
Location in volume ff. m vvb- m viirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2927
Consell de Cent. Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Language català
Date promulgat 1435-11-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m vvb] Ordinacions de consellers de Barchinona sobre fets maritims Les quals foren publicades a .xxj. de Noembre del any .M.ccccxxxv.
text: A3ra hoiats per manament dels honorables mossen Guillem … [ m viirb] … e interpretar aytantes vegades: com se vullen a lur coneguda
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3174
Location in volume ff. m vijrb- m vijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2928
Desconegut. Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres
Language català
Date promulgat 1494 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m vijrb] Seguexen se algunes leys e ordinacions tretes de Recognouerunt proceres. E daltres tocants a casos maritims e mercantiuols
tit.: In Recognouerunt proceres.a.xxiij. capitols
text: Item que los mercaders o mariners qui [f. m iva] han promes anar per mar e son de espatxament … [ m vijva] … comandes o les mercaderies comprades de aquella pecunia
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3175
Location in volume f. m vijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2929
Jaume I, Comte de Barcelona. Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols
Language català
Date promulgat 1271-08-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m vijva] Altra del rey en Jachme de allometeix
text: Nos en Jachme perla gracia de deu Entes hauem que alguns mercadres fan viatges en algunes parts prenent comandes … E aço en alguna manera no muden. Dada en Caranyena a.ij. Jdus de Agost. M. cclxxj
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3176
Location in volume f. m viiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2930
Consell de Cent. Ordinació per fet de canvis
Language català
Date promulgat 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m viiva] Ordinacio de consellers de [f. m viivb] barchinona per fet de cambis
text: A3Ra hoiats per manament del veguer. Ordenarem los consellers e promens dela ciutat de barchinona per esquiuar grans fraus … en la dita letra del dit cambi contengut
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3177
Location in volume ff. m viivb-m viijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2931
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi
Language català
Date promulgat 1421-04-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m viivb] Priuilegi del Rey Alfonso donat en Barchinona a .xxv. de Maig del any .M.cccc.xxxij
text: Item atorgam capitol: que qualseuulla tenint offici o ministeri … [ m viijra] … e pres sia detengut iuxta la constitucio
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3178
Location in volume f. m viijra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2932
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable
Language català
Date promulgat 1481-10-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m viijra] Capitol de cort en barchinona. a.viij. de octubre. M.cccclxxxj. Que causa no sia treta de consolat per donacio feta a pubil o a viuda o a miserable
text: Jtem com per traure algunes causes … [ m viijrb] … E aço meteix sia seruat en tots los consolats de mar del principat de Cathalunya. Plau al senyor Rey lo contengut en lo dit capitol
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3179
Location in volume ff. m viijrb-m viijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1826
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir
Language català
Date promulgat 1373-01-29 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ m viijrb] Guiatge a aquells qui volran anar vltra mar o de alla venir
text: Jtem que lo senyor Rey per si e per tots hereus e successors seus … [ m viijvb] … e sens pena fer e complir lur viatge
epíleg: [ m viijv] Lo serenissimo rey don Ferrando en la segona cort celebrada en Barchinona en lany .M.cccclxxxxiij … com ne disposa aquella constitucio dela reyna Maria
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3180
Location in volume ff. n jra-n vvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2933
Consell de Cent. Ordinacions sobre seguretats marítimes
Language català
Date promulgat 1484-06-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ n jra] Ordinacions de consellers de Barçelona derrerament fetes sobre les seguretats maritimes. c. j
text: A5Ra oiats tothom generalment per manament del honorable mossen Antoni pere de roca crespa caualler … [ n vvb] … que ben vist los sera a lur bona coneguda
colofó: Fon feta la present crida per Anthoni strada corredor dela dita ciutat a .iij. de Juny.Any.M.cccc.lxxxiiij. Aci acaben les ordinacions derrerament fetes sobre les seguretats maritimes
Number of additional copies of edition 9
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2185
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1-V-17
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 13 post. [= m8 N5] + II (no numerats)
Size pàgina 270 × 200 mm (f. m ij)
Font gòtica
Pictorial elements sense decoració. En els folis m(rb), m4(vb) i n(ra) caplletres de cinc UP amb fons vegetal; en els folis m5(vb) i m7(vb), caplletres senzilles de tres UP. Títols i rúbriques de mida més gran.
Condition a banda del darrer foli imprès de l'edició, manquen tots els preliminars i tots els numerats amb xifres romanes
Binding moderna en pasta
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 4
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=1-v-17&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-vi-25 catàleg vist 2017-05-23

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2067
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-22
Title(s) in copy Libre de Consolat de Mar ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4-7 + i-lxxxviii + 13 s/n + II
Collation 14-7 a-m8 n5
Size pàgina 260 × 190 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm
Pictorial elements algunes caplletres gravades de 5 unitats de pauta, amb fons vegetal, altres de 3 UP senzilles i altres en blanc, amb lletres de guia. Rúbriques en cos més gran. Al f. m i gravat de 10 UP que representa un rei amb ceptre i un castell a l'angle superior esquerre. Sota aquest gravat, caplletra de 10 UP amb motius vegetals.
Condition exemplar restaurat. Falta l'inici de la taula. Errades a la foliació; XXV per XXVI, quaderns m, n sense numerar. Errades a les signatures: no es veu a m 2, perquè està trencat i restaurat
Binding moderna, pergamí sobre cartó amb els talls daurats
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial del Consolat de Mar (1502), exemplar de la BdC 10-VI-22 (2007)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Grapí (1998), Inspecció personal
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-22&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-20 catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1434
City and Library Barcelona Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Collection: Call number R-265 | Antic Reg. A. 27226
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 7 + 8 + 13
Font gòtica
Pictorial elements gravats i caplletres xilogràfiques
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 59523
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446
Pons i Guri (1993), “Les Col·leccions Documentals i Bibliogràfiques del Col·legi”, El Col·legi d'Advocats de Barcelona. El seu patrimoni artístic i documental , n. 1
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 146
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 1437
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1326
Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 51

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1871
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 s/n + lxxxviii + 8 (catàleg venda)
Size pàgina 260 × 186 mm (mm)
State incomplet, manca el quadern “n” i del quadern “m” manquen folis
Condition alguns folis deteriorats
History of volume Adquirit London 2008-11-26 (price: 25.000 GBP)
Previous owners (oldest first) Joan Gili i Serra, editor (1907-02-10 - 1998-05-06) London 1998
London: Sotheby’s London 2008-11-26
References (most recent first) Descrit per: Continental and Russian Books and Manuscripts, including Science and Medicine. Sotheby's [auction 26 november 2008] (2008) , n. 13
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1973
City and Library Genova Biblioteca Civica Berio
Collection: Call number m.r.A/IV/2.12
Title(s) in copy LIBRO | DE | CONSOLADO ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: I + 5 + i-lxxxviii + 13 (folis numerats en xifres romanes, precedits de sis i seguits de catorze folis no numerats)
Collation +5 a-m8 n5
Size pàgina 276 × 190 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm
State acèfal
Condition manca un preliminar i també el darrer foli imprès. Es veuen taques d'humitat i alguns errors de foliació
Binding moderna en pell sobre fusta. Llom amb daurats, i cinc nervis
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1590
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/13778 | Antic R-13778
Title(s) in copy Consulado | de Mar | BARCELONA | 1509 [sic] ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: (= I + 6 + i-[c] + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation *6 a-c8 d3/3 e-m8 n4
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 242 × 182 mm (f. 2)
caixa 210 × 147 mm
columna 210 × 68 mm
Font gòtica
Watermark gotim de raïm (ff. 4 prel-100)
Pictorial elements paràgrafs iniciats majoritàriament amb caplletres de tres unitats de pauta, no decorades; en ocasions, caplletres de 5 unitats de pauta amb decoracions vegetals; a més, en el f. [89] es veu una caplletra decorada de 10 unitats de pauta; hi ha gravats als ff. 1 prel., [89] i [100]: el primer, que representa un vaixell, ocupa gairebé tota la portada, mentre que el gravat del f. [89], amb una dimensió de 10 unitats de pauta, representa la figura del rei amb corona i ceptre; finalment, la Verge donant el pit al Nen Jesús, voltat de sanefes, estan representats en el gravat del f. [100]; algunes caplletres sense gravar
Condition manquen els ff. 28-29 i [101]; els ff. preliminars i 89-100 estan sense numerar; mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal; és en blanc el f. 6v preliminar. En bon estat, la cisella del relligador ha tallat el marge superior i no es pot veure part de la foliació
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb llom de quatre nervis, tall decorat amb taques verdes, i teixell de color vermell
Previous owners (oldest first) Ramón Foguet y Foraster (Canonge) (Naixement 1719)
Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1870
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number History: sense signatura
Title(s) in copy LIBRE | DE | CONSOLAT || BL. LET. | BARCELONA | M.DII ( al teixell en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 + i-lxxxviii + II
Collation a-m8 n6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 250 × 185 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition li manca el full amb el gravat de la Verge, en bon estat, tot i tenir la part anterior de la relligadura despresa; restaurat, algunes taques d'humitat i òxid
Binding pell marró amb marc daurat de motius vegetals, al centre en daurat als plans super-libris de Salvà, al llom decoració en daurats, es conserva dins d'una caixa feta a mida de tela vermella
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter 3642 (super-libris gravat als plans)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis 279 (ex-libris al segon foli de guardes anteriors)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior amb el seu monograma)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Reproducció del Consolat de Mar, Barcelona: J. Luschner, 1502, exemplar de la Hispanic Society (2005)
Lamarca (2005), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 144
Note a les guardes anotacions sobre l'edició. Al f. iii un tampó a tinta amb el núm. 14742

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1759
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. *E. 37 | Antic *E.285.A | Antic F.1731.A
Title(s) in copy Libre de Conssolat ( a la coberta anterior, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 6 s/n + i-lxxxviii + 14 s/n
Collation a-m8 n6
Size pàgina 277 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark gotim de raïm (ff. 1 prel.-13 post.)
Pictorial elements tres gravats impresos, un al foli inicial, un altre al final, i un altre en el f. 88
Condition exemplar íntegre, però amb taques de brutícia i paper en mal estat als marges dels primers folis. Foliació impresa fins al quadern “l”, la resta no en té. Errades a les signatures de quadern i de foliació, com a l'exemplar principal.
Binding en pergamí flexible, amb restes d'antigues tanques; tres nervis de corda visibles al llom, relligadura un xic deteroriada
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (exlibris: segell a tinta vermella a la portada)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 128 , n. 4
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a la coberta, una ploma antiga ha dibuixat un monograma que representa la lletra “A” més una antena amb aspa. Sense notes de lectura. A un angle de la portada es llegeix a ploma “acqu. ext: 4201”; a l'interior de la coberta anterior anotacions sobre antigues signatures del volum i sobre la presència d'altres exemplars d'aquesta edició a la biblioteca

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1872
City and Library Toledo Biblioteca del Cigarral del Carmen
Collection: Call number sense signatura
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6 + i-lxxxviii + 89-100
Collation a6 b-m8 n6
Size pàgina 255 × 192 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. El f. vii està fora de lloc, situat entre el i i el iii; el propietari suposa que manquen dos folis al primer quadern, un dels quals era en blanc
Binding en pell fosca, del s. XIX?, amb ferros en sec i sense teixell
References (most recent first) Crosas López (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 206 , n. 446

Record Status Created 1991-11-05
Updated 2011-12-18