Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2042
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca del Monestir de Santa Maria la Real
Collection: Call number La Real Ms. Consolat | Antic SC Ar 2
Title of volume CONSOLAT | DE | MAR | DE | MALLORCA ( al llom, modern a tinta negra)
Copied Ciutat de Mallorca: para Ciutat de Mallorca: Consulat (ed. Font Rius), 1375
1385 (inventari de Sala)
1395 (rúbrica, f. 11va)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + 1-227 + V
Collation 110 2-410 57t2 610 7-2110 22t4/5 235/3
Page Layout 2 columnes (f. 40 modern)
28 línies (f. 40 modern)
Size pàgina 273 × 215 mm (f. 40 modern, 86 foliació s. XVI)
caixa 190 × 144 mm
columna 190 × 65 mm
Hand gòtica de forma (text del Consolat)
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració afiligranada delicada en el color de contrast (en el Consolat)
Rúbriques en vermell
Altres: numeració dels capítols en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Pautat: amb línies de guia per als renglons que ni atravessen l'intercolumni ni superen les caixes, com tampoc les horitzontals, però sí les verticals, que arriben als marges del foli
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: horitzontals centrats en tots els quaderns excepte 1, 2 i 21-23
Condition restaurat, en bon estat; els primers folis (abans que comenci el Consolat especialment) estaven en mal estat, amb el marge extern trencat i han estat restaurats amb afegits de material. Té diverses foliacions antigues, una del s. XVI que va del 57 al 274, començant en el text del Consolat i amb diversos salts; restes d'una altra en xifres aràbigues que numera xviij el 15 modern; i una moderna, a llapis, que numera només de 5 en 5 i que és la que esmentem, tot i que té una errada i salta del 201 al 301, essent també errònia a la part final del volum
Binding restaurada, posterior a la còpia, en pell de camussa marró fosca sobre cartó. Guardes de paper modern de l'època de la relligadura
References (most recent first) Catalogat a: Catàleg - fitxer de la Biblioteca del Monestir de La Real (Palma) (2006)
Tractat a: March (2004-03-26), Breu història del Monestir de La Real 11-2
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits i edicions del monestir de la Real de Palma (2006)
Tractat a: Fullana Puigserver et al. (1989), Gran Enciclopèdia de Mallorca 7:356-7
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1-2 , n. Ms. L (base de l'edició)
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. L
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. c
Note a l'inici hi ha quaranta-cinc folis afegits de documents diversos. El febrer de 2006 el manuscrit es trobava fora de la biblioteca, prestat per formar part d'una exposició. Al Consolat hi ha algunes anotacions de lectura. Contingut del volum en procés de revisió
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1849
Location in volume ff. 11va-204rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10953
Casa dels Jurats. Consolat de mar (Mallorca)
Language català
Date promulgat 1375 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11va] E5n nom de deu sia e dela uerge Maria amen. Lo present libre de capito[l]s del consolat de Mallorques fo [co]mensat en lany dela natiui[tat de] nostre senyor. M.ccc. […]anta sich estans con[sols] en lo dit ayn los honrats […]uillem rexach pato etc. […] pont dela lotge mer[…] et finat e acabat a .xx. […] mes de Mars de dit ayn […] gracias E en lo dit ayn […] utge de les appellations […]nrat en Robert mercader […] escriua lur en Guarau co[…]ma notari de Mallorques
índex: [ 12ra] D3e multiplicament de quintades en lo capitol primer … [ 18ra] … D3emariners quis sien acordats ab lo senior de la nau o leym con deuen seguir lo uiatge
índex: [ 18va] A5ci parle de les Naus armades e de les Galeas edeles sageties con deuen partir ne con deuen pagar a aquells qui ab ell hiran … [ 18vb] … Senescals
dispositio: [ 20ra] C5ascun ayn la uespre dela festa de nadal de nostre senyor los prohomens nauegants … [ 198ra] … haia la cort e iute on seran conuenguts les dues parts e aquell quil acusara la tersa part
colofó: E3 daquestes coses deien hauer menament tos offi [f. 198rb] cials del senyor Rey e consols de seruar e tanir aytant com al senyor Rey plaura
datatio: Q3uo circa uobis (…) ab omnibus in contusse. Dat. barchinone Decimo Kalendas Decembris .anno domini. Milleimo [sic] Trecentesimo. Quadragesimo
conf.: [ 198va] N6os petrus dei gratia Rex … [ 199rb] … magestatis sigillo appendicio
datatio: D3isapte a denou del mes de fabrer lany dela natiuitat de nostre senyor. 1 Mill. Tresents setanta tres Estants Consols los honrats En Simon deuilanoua … [ 200ra] … dels plets e questions ques menan esmenaran en la lur cort
conf.: N3os petrus dei gratia Rex … translati supplicatum
Note documents preliminars: al f. 1r-v, privilegi de molt mal llegir sobre la mercaderia del regne de Mallorca, en català de 1420; als ff. 2-5, sentència regia en llatí de 14?8; f. 5v en blanc; als ff. 6 i 7, textos en llatí al recto i verso en blanc; f. 8r-v text en llatí. A la primera taula, a la columna b, hi ha indicats els folis on es poden trobar les disposicions segons la foliació més antiga de les que sobreviuen, la de xifres romanes, amb una nota marginal sobre una disposició que en detalla les parts. A partir del f. 198 apareixen confirmacions i altres documents semblants en llatí. Documents posteriors: al f. 205ra-vb, text de confirmació del rei Joan que només té el paràgraf inicial en català: “Lo molt alt senyor en Johan per la gracia de deu Rey darago ara venturosament Regnant en lany m ccc lxxxx sinch (…) La tenor del qual priuilegi Reyal o translat daquell es aytal con se sagueix”, la resta en llatí. Folis 206-207v, altres documents en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9844
Location in volume f. 9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10958
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi sobre qui té jurisdicció sobre els moneders
Language català
Date promulgat 1439
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] Que los moneders sien tinguts fer juy deuant los Consols
intr.: Hoc est translatum fideliter sumptum … M cccc xxxx viiij cuius priuilegij tenor talis est
pream.: Nalfonsus dei gracia Rex … sic est
dispositio: Jtem suppliquem que com als dits Consols se pertan que … et priuilegia consulatus maris
Note verso pràcticament il·legible. Folis 10-11 documents en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9845
Location in volume f. 208
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10954
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols sobre el consolat de mar de Mallorca
Language català
Date promulgat 1379-02-22
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 208] Jtem com per capitols del consolat deles sentencies dels consols se pusque hom apellar tansolament al jutge deles apellacions … e perills e perdua de temps e de lurs viatges
concl.: Plau al senyor rey (…) sobre aço feta dada en barchinona a xx[i]j de fabrer del any M ccc. lxxviiijo sia obseruada no contrestant qualseuol terra encontrari feta. Narcisus p. mo.
Note ff. 208v-212v, textos en llatí
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9846
Location in volume f. 213
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10955
Casa dels Jurats. Disposició sobre les lletres de canvi
Language català
Date promulgat 1399-02-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 213] Die veneris xxviiij ffebrij anno anatiuitate dominj Mo ccco xco nono
intr.: Die et anno … preconjzacionem sequentem
pream.: Ara oiats que notifica atot hom generalment lo honorable enbng de montagut (…) Jurats del dit Regne per tolre e squiuar alguns jnconuenients quj segujr sen porien per mes be han ordonat que si alcun o a alscuns sera presentada letra de cambj de alcuna quantitat de moneda … sie pegat entegrament e complida
dispositio: Precedens translatum … et jupressimus [?]
Note ff. 213v-217v en llatí
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9847
Location in volume ff. 218r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10957
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició sobre el guiatge
Language català
Date promulgat 1424-10-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 218] […] e sobresehiments atorgats per ell e atorgadors per causa dela sua armada toquants fets mercantils e tots altres guiatge o guiats e alongats
intitulatio: Alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Als amats e fells nostres … Salut e dileccio
pream.: Jatsia en dies passats axi atots e sengles qui anaren ab nos ens acompanyaren en lo viatge que fem per visitar les nostres Regnes e terres de Scicilia [sic] … [ 218v] … de crida publicar
datatio: Dada en barchinona sots nostre sagell secret a dos dies doctubre en lany dela nativitat de nostre senyor Mil Quatrecents vjnt e quatre Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9848
Location in volume f. 219r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10956
Casa dels Jurats. Disposició sobre qui pot descarregar mercaderies dels vaixells
Language català
Date promulgat 1422
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 219] que alcun stranger sino es habitador dela Ciutat no puxa descarragar mercaderies de alcuns naujljs maritims
datatio: Die lun xvij mensis desembre anno anatiuitate dominj Mo cccc xx secundo
intr.: Die et anno … tenoris sequentis
pream.: Ara oiats que notiffica lo honorable en Latzer de loscos … a tot hom generalment
dispositio: Que com los honorables Jurats dela vniuersitat de Mallorques e los honrats deffenedors dela mercaderia … dita ordinacio
Note segueix en llatí fins al f. 220v. En el f. 221: “anno anatiuitate dominj Mo cccc L [?] nono. Los die e any deuant dits Lo spectable e magniffich mossen ffrancesc berenguer de blanes (…) aquell precehescha al dit execudor Jo dusay”. Al f. 221v, “jurament dels consols en la esglesia de sta. Eulalia” en català . Folis 222-224v en llatí
Record Status Created 1991-11-05
Updated 2016-03-31