Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2036
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 19 Fol (6 i 7)
Title of volume
Imprint Jaume de Vingles para Barthomeu Aguilar, 1510-11-02

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 35 (= 20 + I + 14)
Collation a-c6 d2 A6 B8
Page Layout 2 columnes (f. 20r i f. 14r)
42 línies (f. a ij)
43 línies (f. A ij)
Size pàgina 284 × 200 mm
caixa 225 × 155 mm (f. a ij)
caixa 228 × 155 mm (f. A ij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial elements Caplletres: gravades, amb decoració vegetal
Rúbriques portada a dues tintes, amb la rúbrica en vermell
Orla amb motius vegetals i escut de Catalunya amb corona (al centre al primer foli i al f. primer del segon text)
Condition el verso del f. 20 i el foli que separa els dos textos són en blanc
Binding de la Biblioteca de Salvà
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter 1849 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis 1891 a.
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 1288 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-33. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Relligat amb manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
Relligat amb manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
Relligat amb manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
Relligat amb manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 60363, 60364 y 60365 incomplet, només els darrers 14 fulls
Facsímil: Reproducció parcial dels capítols de la Cort de 1510. Exemplar BdC Esp 19 Fol (6 i 7) (2003)
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 213-14 , n. 481
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 212
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 32-33 , n. XIII
Note relligat juntament amb d'altres impresos. Segons Martín Abad aquesta edició correspon a Esp. Fol. 195,6 i la data del colofó de 1510 seria errada, en haver estat copiada en 1520 ca. pel componedor de l'edició anterior

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2528
Location in volume ff. 1-20 + 1-14 post.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago: e deles dos Sicilies et caetera. enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta Maria dela vila de Montso. En lany Mil cich cents e deu.
tit.: [ 1v] Habilitacio del prothonotari … no obstant totes e qualseuol constitucions e actes de cort: e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant.
habilit.: L4O senyor Rey ab cosentiment e approbacio dela present cort dels tres staments de aquella hagut sguart als merits e bons serueys de Miquel velasquez climent protonotari de sa maiestat. e de son pare Felip climent
intr.: [ 2] I6N dei nomine Pateat vniuersis Quod Nos Ferdinandus dei gratia … constitutiones: ordinations: et capitula: ac actus curie facimus: statuimus: sanctimus: et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis.
tit.: Que los jutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula enlo consell. Capitol .j.
text: P5Rimerament per maior expedicio dela iusticia Statnim [sic] e ordenam ab consentiment e approbacio dela present cort que dequi auant com se cometra alguna causa … [ 19v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebrabatur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum et caetera
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Aragonum. … Signum Johannis Berengarij aguilar. et Bernardi çapila.
tit.: [ 20] Taula de les presents constitucions.
índex: [ 20ra] Que los iutges o reladors delas causas agen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo consell. Capitol primer … [ 20rb] … Concessio de comersar en les terres conquistades e conquistadores en affrica et caetera. Feneix la taula
tit.: [ 1 post.] Concessa ad supplicationem Stamenti ecclesiastici.
text: I4N nomini domini nostri iesuchristi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Bragonum [sic] (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in huc mudum. Sacra Catholica Real Majestat Lo stament Ecclesiastich supplica a vostra Rea Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any Mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren en Barçelona … [ 13v post.] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerir modo aliquo accepretan. In cuius rei testimonium et caetera
colofó: Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela justicia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Cathalunya Per Jaume Uingles: a despensa de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 14 post.] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents cnstitucions contenguts consecutiuol
índex: [ 14ra post.] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 14rb post.] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
Note el segon text conté confirmació de disposicions adoptades per diversos monarques
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3049
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 20 (6)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14
Collation A6 B8
Size pàgina 270 × 192 mm
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding vegeu descripció a MANID 2212
Previous owners (oldest first) Barcelona: Arxiu Reial
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)
Note relligat juntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2219
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9550.5 vol. 2 (6)
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 138 + II (folis totals del volum)
ff.: 14 (folis d'aquesta obra)
Collation A6 B8
Size pàgina 297 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements sense cap escut al f. Aj, però amb una orla de quatre peces, amb la inferior dividida en dos, amb un grup d'homes que fugen d'un drac a l'esquerra i dos homes combatent a la dreta
Condition en molt bon estat. Sense errades a les signatures. Verso del darrer foli en blanc
Binding moderna, descrita en el primer volum
Previous owners (oldest first) Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]
John Batterson Stetson Jr., diplomàtic 1952 ad quem (ex-libris imprès: “Harvard College Library In memory of Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos Count of Santa Eulalia. Gift of John B. Stetson Junior of the Class of 1906”)
References (most recent first) Houghton Library (2004), [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Faulhaber (2007), Inspecció personal
Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98 , n. 5
Quaritch (1897), Monuments of typography and xilography. Books of the first half century of the art of printing in the possession of Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices 518 , n. 6
Note amb anotacions marginals i molts passatges subratllats, text que va interessar molt al lector

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1880
City and Library London The British Library
Collection: Call number T.97* (3)
Title(s) in copy “[…] DE | CATA | LUÑA ( al teixell, en tinta negra)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10 + 12 ff. + 2 ff. + 7 ff. + 34 (= 20 + 14) ff. + altres obres + III
Collation a-c6 d8 A6 B8
Size pàgina 305 × 210 mm (f. a ij)
caixa 230 × 155 mm
Font gòtica de tres mides
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition sense foliació antiga impresa ni errades a les signatures de quadern
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 214 , n. 481
Note Colofó imprès amb dades de lloc, impressor i data: “Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en | la present obra stampats qui han sguart al bon orde de la justi | cia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Catha | lunya Per Jaume de Uingles: a despensas de mestre Barto | meu aguilar librater del general del principat de Cathalunya | A dos del mes de Noembre Lany Mil cinchcentes e deu. | Cum priuilegio”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3262
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call number Rare Books: 8.6.7.20-20c | Antic 13559 / 97
Title(s) in copy Los Vsatges de Barcelona | 1495 ( a ploma, a la part superior de la coberta anterior, en el bocí on el pergamí es doblega cap a dins)
Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu ( a l’índex del s. XVIII? afegit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 + I
Page Layout 1 columnes (1-19v)
2 columnes (20r)
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior)
pàgina 304 × 218 mm (f. 2)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació, molt net i té poques notes marginals. Sense cap mena de foliació. Abans del foli amb signatura “d” es veu un taló que pot correspondre a la guarda final.
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners (oldest first) Sankt Peterburg: Biblioteca Pública Imperial de Sant Petesburg 1897 a quo - data del registre
Associated persons El va veure Gerard van Thienen (Naixement 1939)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

No té núm. d'inventari.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

L’exemplar principal està descrit: a-c6 d2 A6 B8; però en aquest exemplar només tenim la primera part: a-c6 d2

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Al marge superior extern del primer foli de text anotat a llapis “20b”. Al peu no hi ha indicacions a repertoris com es trobaven a l’obra anterior. Al foli en blanc que precedeix l’obra s’ha escrit “Sent fran cesch”

Hem verificat el text amb la reproducció de BdC Esp 19 Fol. 5

Record Status Created 1991-11-03
Updated 2017-10-06