Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2034
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1022 | Antic 35
Title of volume Ars Brevis. et Ars Magna Predicat[ori]s ( al teixell)
Copied Antoni Lledó, 1741-07-08 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: II + 1-442
Collation 1-86 98 104 118 124 138 144 158 164 178 184 198 204 218 224 238 244 258 264 278 284 298 304 318 324 338 346 3512 368
Page Layout 2 columnes (text català)
44 línies (p. 402)
Size pàgina 297 × 212 mm (p. 402)
caixa 252 × 156 mm
columna 252 × 81/71 mm (p. 402)
Hand mà molt crusiva del s. XVIII
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: a ploma, només assenyalant les línies verticals dels marges (al text català)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia a efectes de les mides
Perforacions: sense cap senyal de perforacions
Reclams: sense reclams
Condition restes d'una antiga foliació a ploma que marca 200 el f. 400. Els quatre folis en blanc que segueixen el f. 15 van numerats amb lletres; duu un foli de guardes al començament. Són en blanc els ff. 418-419 i 442
Binding en pergamí flexible, despresa, amb restes de tanques per a lligar el volum
Previous owners (oldest first) Antoni Lledó (Prevere), clergue secular
Associated persons Altres abans del colofó amb la data figura una dedicatòria a les conclusions del Grau de Teologia, en llatí i castellà, de Josep Frau i Llull
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 140 , n. 1022
Catalogat a: García Pastor et al. (1963), “Manuscritos lulianos modernos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 324
Tractat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 83 , n. LXXVII?
Note podria ser el ms. de 238 ff. que Alós-Moner cita de la Biblioteca de Jaume Antoni Prohens. Entre les pp. 15 i 16 n'hi ha 8 pp. en blanc sense numerar. A l'interior del volum un full solt duu dades sobre les característiques físiques del volum, el seu antic propietari i l'índex
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2493
Location in volume pp. 400a-417b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1696
Ramon Llull. Llibre de mil proverbis
Language català
Date escrit 1302 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 400a] Liber Mille Proverbiorum Illuminati Dn. Bti. Raymundi Lullij Martyris
intr.: Hoc est legalis copia libri de mille proverbiis editi a Doctore Illuminato Beato Raymundo Lullio … Notatur hic, quod omnes isti tractatus sunt in hoc Manuscripto in lingua lemouiensi. Copia huius praesentis libri et dictis mille proverbiis extraxit mense Maij. immediate a dicta Copia Doctoris Balaguer. D. Antonius Lledó sacerdos in lulliana Universitate pro lulliana doctrina Pihl. Cathedraticus in anno 2o sui secundi cursus philosophii 1742. Ut sequitur
rubr.: [ 400b] Aquest libre es dels mil Proverbis que Feu Mestre Ramon Lull, en lo qual ha los Capitols seguents
índex: Primo de Deu … De Intencio
prol.: Com lo hom sie creat … de ses paraules
tit.: [ 401a] Primo De deu .1
text: Hages un alegre per ço car Deu es tot bo è cumplit … [ 417b] … ab intenció és engañat
colofó: Aquests proverbis feu è dicta Mestre Ramon Llull de Majorcha venent de oltramar en lañy de Nostre Señor Deus Jesuchrist. M.C.C.C. è dos. Finito libro sit laus gloria Christo. Amen. Hunc librum proverbiorum scripsit D. Antonius Lladó Presbiter, ipsius valde Martjris … in Lulliana Majoricanii Universitate Die 8. Mensis Julij anni 1741
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1835
Location in volume pp. 420a-429a
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2235
Desconegut. Art abreujada de confessió
Language català
Date escrit 1317 a quo - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 420a] Art de Confessio que feu lo Illuminat Doctor y Martir Ramon Llull Prolec y intencio del Autor
tit.: Deu perla vostra honra comensa la Art de Confessio
acc.: Molts son, qui desitjen saber, que cosa es confessio per tenir modo de confessar … en esta Art donerem doctrina breument
índex: Divisio de la obra y de la primera part. Dividexse esta Art en dos parts … I primerament direm del primer capitol
rubr.: Capitol 1er de las duas maneras de peccat actual
text: En aquest capitol volem mostrar, que cosa es peccat venial y que mortal … [ 429a] … saludable y absolucio de mes culpas y sensuras si en alguna he incorregut. Amen
epíleg: Finit es lo Art de Confessio à gloria de Deu Amen
Record Status Created 1991-11-03
Updated 2013-05-24