Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2029
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1660
Ramon Llull. Romanç d'Evast i Blaquerna
Language català
Date escrit 1276 - 1283
City, library, collection, & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 68 | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 68; O.217
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-347v
Incipits & Explicits in witness acc.: [ 1] Senyor Deu Glorios hu en essencia, y tres en Persones, a llaor y honra vostra ab la vostra gracia virtut, y benedictio comença lo Libre de Euast, y de Aloma, e Blanquerna son fill lo qual es fet per jntencio quelos homens agen de Amar, entendre, recordar, e seruir a vos, com à ver deu, Senyor y creador que sou de totas Cosas
rubr.: Prolech ab diuisio de la Obra
prol.: [ 1ra-rb] A2 Significança delles sinch naffres les quals nostre senyor Deu Jesucrist prengue en larbre dela vera Creu … Lo cinch estament es dela vida heremitana
rubr.: [ 1rb] Libre primer que tracta del estament de matrimoni, lo qual es partiten 24 Caps.
tit.: Cap: Primer, [f. Iva] com Euast deslibera casarse, y dona Carrech asos Parents adaquells en qui ell molt se fiaua que li cercasen muller ab les condicions, que es be que tingua Segons ell los prega, y per voluntat Diuina fon fet matrimoni de ell ab Aloma
text: [ 1va] En vna Ciutat se segui que hun dispost Joue gentil home fill de vn noble Burges … [ 347rb] … per mes perfetament entendrel : amarlo y seruirlo y donarli de tot Gracias Sens fi. amen
tit.: [ 347rb] Diu lo traductor de la obra ha tots los lectors
text: Si dins esta obra, lector, te incita alguna Baxea o falta de lletras … [ 347v] … Benignament jutja, y no ab nequicia
colofó: A laor : Y gloria de la Sanctissima Trinitat : la qual es principi : medi : e fi ultim de totas Cosas, y ha onra : y llahor de la santissima humanitat assumpta del fill de Deu y ha la humil verge y mare sua Sancta Maria Reina dels Angels. Aduocada dels Pecadors : y señora nostra. Per anunciar noua Benediccio : y alegria de sancts de Paradis Specialment dels molts triunfals y exellens Sancts lo Arcangel St Miquel .S. Joan Batista y S. Joan Auenialista fonch estampada la present obra en la jnsigna y molt nobla Ciutat de Valencia en casa de mestre Joan Jofre Estampador prop lo moli dela Rouella a Despesas del Magnifich y reuerent Sr Mosen Gregori Genouart Canonge de la Seu de Mallorca Doctor en Theologia y predicador singularicim ab Gracia y priuilegi de no poderce [sic] tornar estampar dins sis anys : ni vendrela ningu inpesa inpesa [sic] altra part sots las penas en aquell llargament Contengudas E acabas de estampar lo uespre abans dela Celeberrima : y molt alegra Festa del Corpus Domini que fou ha .xxx. de maig .Any. Mil sinch cens vint y 1. Laus Deo
Note és còpia de l'edició de València de 1521; entre l'obra de Ramon Llull i el colofó hi ha una poesia del qui trasllada el text lul·lià de català medieval a valencià modern
Record Status Created 1992-04-06
Updated 2013-02-19