Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2020
City and Library Chantilly Bibliothèque de l'Institut de France
Collection: Call number 142 | XIX D.14 | Antic 534
Title of volume DES VERTUS ET VICE | DES FEMMES PAR | FR EXIMENES | EN ITALIEN | ECRIT EN | 1427 ( al teixell amb ferros daurats)
Copied Perpignan: 1427-12-12

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-266 + II
Collation a10 b-n20 o16
Page Layout 2 columnes (f. 12)
38 línies (f. 12)
Size pàgina 395 × 275 mm (f. 12)
caixa 260 × 200 mm
columna 260 × 80 mm
Hand gòtica usual a les còpies eiximenianes
Watermark muntanya de tres cims (ff. 1-264,) (semblant a Briquet 11853, Fano: 1378-90, var. Pisa: 1385-97, Genova: 1393)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, blau i morat, amb decoració filigranades en color de contrast, de catorze unitats de pauta als ff. 1 i 11, i de 7 unitats al f. 68v; els capítols s'inicien ambcaplletra filigranada de tres unitats de pauta
Calderons en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Perforacions: triangulars
Reclams: en posició horitzontal centrada i amb vermell (f. 20v) o sense vermell (f. 50v)
Condition volum numerat amb aràbigues, i el f. 163 està numerat erròniament com a f. 162. El f. 10 roman en blanc, i la tinta vermella i sobretot la blava a les decoracions està una mica diluïda
Binding del s. XVIII, vedell pintat sobre fusta, duu les armes dels Bourbon-Condé. Els talls estan tenyits de colors
Previous owners (oldest first) Jaume d' Armanyach, Duc de Nemours Rosselló (regió) 1463 ca. - 1477 (al f. 266vb, ratllat: “Ce livre des Donnes est au duc de Nemours, conte de la Marche. Jaques. Pour Castres” (ratllat))
Joaquim Rouault, Senyor de Bois-Ménard 1478 (al final del volum: “Ce livre a feuilles iijcLxvj. Ce liures est à mossr le marechal du Boys Menard. Joachim”)
Conestable de Borbó 1523
Louis Condé II, Duc de Bourbon
Henri d' Orleans, Duc d'Aumale 1897 ad quem
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 216-24 , n. 28
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Eiximenis et al. (1981), Lo libre de les dones xxxiv , n. A
Catalogat a: Samaran et al. (1968), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 6. Bourgogne, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest de la France I:planxa 88
Catalogat a: Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France. Paris. Bibliothèques de l'Institut. Musée Condé a Chantilly. Bibliothèque Thiers. Musées Jacquemart-André (1928) 32 , n. 142
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 52-3 , n. 101
Note al final i a les cobertes diverses notes de posseïdors. Al f. 1 es veu l'ex libris de la “BIBLIOTHÈQUE NATIONALE”. L'obra de Samaran et al., citada a la bibliografia, reprodueix parcialment un foli d'aquest exemplar
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1783
Location in volume ff. 1-266v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] A14 la molt alta e molt honorable senyora mja la senyora dona Sancxa xemeneç darenos … [ 1rb] … De les quals segons les dites cinch diferencies trobarets daual cinch tractats ordonats a gloria de deu principalment a lur profit los titols de les qvals tractats e de lurs capitols son ordonats sots la forma quj daual se segueys açi metex tantost
índex: [ 1rb] Capitol primer que ihesu Christ per gloria e eximple nostre ha fetes pugar infantes e dones en la perfeccio evangelical … [ 9va] … Capitol cccxcvj quj fa gracies adeu del accabament daquest libre ab excusacio ala dita senyora comptessa a quj es offert principalment. Deo gracias amen
rubr.: [ 11ra] Capitol primer que jhesu Christ per gloria e eximpli nostre ha fetes pugar jnfantes e dones en la perfeccio evangelical … [ 266vb] … tot aço quj açi es vuyll que tostemps sia sotmes a tota correccio dela sancta mare esgleya e dels piadosos serujdors de ihesu Christ
text: I14hesu crist eternal deu e jn comutable principi de tota creatura perfet redemptor detota humana natura
colofó: [ 266v] ffinito libro sit laus gloria Chrito | ffujt completus duo decima decembris, anno domini millesimo quadringentisimo vicesimo septimo
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 104 , n. A
Record Status Created 1991-06-27
Updated 2013-10-14