Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2014
Authors Rupert de Nola
Titles Libre de coch
Incipit & Explicits rubr.: Libre de doctrina per a ben servir de tallar y del art de coch; ço és de qualsevol manera de potatges y salses. Compost per lo diligent mestre Robert coch del sereníssimo senyor don Ferrando, Rey de Nàpols
text: Com sie cosa molt necessària als jóvens de tendre edat apendre de les virtuts la carrera, … E quan sien fetes, met-hi damunt sucre e canyella
colofó: E vet lo present libre tot acabat. Fi del present libre
índex: Taula. Así se conté de tot lo que en lo present libre és estat tractat, … Mirraust de pomes. Deo gràcias
Date / Place escrit 1458 a quo - 1491 ad quem (dedicatari i canvi de les prescripcions per quaresma)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Ferran I, Rei de Nàpols i Sicília [1458 - 1494]
References (most recent first) Editat a: Nola et al. (1988), Libre de doctrina pera ben servir de tallar y del art de coch, ço es de qualseuol manera de potages y salses. Compost per lo diligent mestre Robert coch del Serenissimo Senyor Don Ferrando Rey de Naples [edició facsímil]
Editat a: Nola et al. (1977), Libre de Coch
Tractat en: Leimgruber et al. (1976-80), “Glossari del Libre de Coch de Robert de Nola”, Estudis Romànics
Subject GASTRONOMIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2349
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-14 (BITECA manid 2232)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15
Location in witness ff. 1r-v prel. + 1-57rb
Title(s) Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] L2Ibre de doctrina Pera ben Seruir: de Tallar: y del Art de Coch: ç%o es de qualseuol manera de Potatges y salses Compost per lo diligent mestre Robert coch del Serenissimo senyor don Ferrando Rey de Napols
carta: [ 1v prel.] Carta C5Om sie cosa molt necessari als jouens de tendre eda [sic] apendre deles virtuts la carrera … e si non sab asi ne pot apendre. Comensa la Obra
tit.: [ i] Comença lo libre lo qual ha compost lo diligent mestre Robert Coch del Serenissimo Senyor don Ferrando rey de Napols. Primerament. Tall de carn salada
text: P5Rimerament la carn salada se vol tallar de aquesta manera: … [ 55] … e quant sien fetes met hi damunt sucre e canyella: E vet lo present libre tot acabat. Fi del present libre
tit.: [ 55v] Taula. Asi se conte de tot lo que en lo present libre es estat tracta [sic]: ço es de tot los Capitolls que en ell son contenguts los quals asi consecutiuament ho poras trobar per aleuar te algun tant de treball. E de vn conte fins alalte [sic]: esta de vna carta fins alaltrar [sic]
índex: [ 55va] Per tall de Canr [sic] salada .ij. … [ 57rb] … Mirraust de pomes. Deo gracias
colofó: [ 57v] Fonch estampada la present obra a quinze del mes de Noembre. Enla nobla Ciutat de Barcelona:per Carles amoros prouensal. Lany. Mil.D.xx.
Note descrivim només inc. i expl. de la primera portada, no els de la segona
ID no. of Witness 2 cnum 2350
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 2233)
Imprint Barcelona [?]: 1521 [?] - 1535 [?]
Title(s) Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem
Condition incomplet
ID no. of Witness 3 cnum 2351
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 2234)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1535-01-15
Title(s) Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem
Incipit & Explicits text: Comença lo libre lo qual ha compost lo diligent mestre Robert Coch del serenissimo senyor don Fernando rey de Napols
ID no. of Witness 4 cnum 3750
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-14 (BITECA manid 2495)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1539
Title(s) Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ i] [L]2Ibre de doctrina Pera ben Seruir: de Tallar: y del Art de Coch es [sic] de qualseuol manera de potatges y salses. Compost per lo diligent mestre Robert coch del Serenissimo seynor don Ferrando Rey de Napols
pream.: [ iv] [C]5Om sie cosa molt necessari als jouens de tendre edat apendre deles virttuts [sic] la carrera
Condition fragment
ID no. of Witness 5 cnum 2352
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 2235)
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1560
Title(s) Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Libre del coch
ID no. of Witness 6 cnum 2353
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-III-22 (BITECA manid 2236)
Imprint Barcelona: Pau Cortey, Pedro Malo, 1568
Location in witness ff. a i-g vv
Title(s) Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ a i] Libre del Coch. Aci comensa lo libre lo qual ha compost lo diligent mestre Robert, coch del serenissim señor don ferrando rey de Napols. En Barcelona, any .1568
tit.: [ a ii] Comensa lo libre del Coch … ferrando Rey de Napols
tit.: Primerament. Tall de cansalada
text: P4rimerament la carn salada se vol tallar de aquesta manera … [ g iiiv] … y quant sien fetes met hi damunt sucre y canyella y vet lo present libre tot acabat. Fi del present libre. Ara de nou remirat per Gaspar de mossen Ciurana
tit.: [ g iiii] Taula de tot lo ques conte en lo present libre … esta de vna carta fins al altra
índex: De tall de carnsalada .ij. … [ g v] … Mirraust de pomes .lix.
colofó: [ g vv] Fonch estampada la present obra enla estampa de Pau cortey y Pedro malo. any 1568. Deo gracias
ID no. of Witness 7 cnum 3751
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578 (BITECA manid 2496)
Imprint Barcelona: Pedro Malo, 1578
Location in witness ff. 1-54v
Title(s) Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Assi comensa lo libre lo qual ha compost lo diligent mestre Robert, Coch del serenissim Senyor Rey Don Ferrando Rey de Napols. et caetera En Barcelona any del senyor. M. D. Lxxviij.
intr.: [ ii] Comensa lo libre del Coch compost per lo diligent mestre Robert coch del serenissim senyor don Ferrando Rey de Napols.
tit.: Primerament. Tall de carnsalada
text: P4Rimerament la carnsalada se vol tallar de aquesta manera, que tota vegada sie la cotna enves … [ lviiiv imprès = 52v real] … no volen esser escaldades per quen pugues fer escudelles: y quant sien fetes met hi damunt sucre: y canyella y vet lo present libre tot acabat
tit.: [ 53 real] Taula de tot lo ques conte en lo present libre: y es estat tractat ço es de tots los capitols que en ell son contenguts los quals aci consecutiuament ho poras trober pera lleuar te algun tant de treball. y de vn compte fins al altre, esta de vna carta fins al altra.
índex: [ 53ra real] De tall de carn salada. ij. … [ 54vb real] … Miraust de pomes lix.
colofó: [ 54v real] fonch estampat en la molt insigne ciutat de Barcelona, en casa de Pedro Malo. any de la natiuitat del senyor. M. D.lxxviii. Deo gratias
Record Status Created 1990-11-02
Updated 2011-11-04