Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2006
City and Library Avignon Archives Départementales de Vaucluse
Collection: Call number Fonds Requin 5 F art. 177
Copied Copista anònim dels Boecis [?] (en tot cas, són mans molt properes), 1431 [?] - 1460 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 23 (= 16, 19-26, 29, 48, 64-65, 76-77, 82, 84-85, 88, 91-92, 106-107) (foliació posterior a la còpia)
Collation 110 21/ 3-44 42
Page Layout 2 columnes
28 línies (f. 16ra)
26 línies (f. 22ra)
Size pàgina 290 × 224 mm (f. 16)
caixa 185 × 142 mm (f. 16)
columna 185 × 64 mm (f. 16)
pàgina 290 × 220 mm (f. 22)
caixa 175 × 140 mm (f. 22)
columna 175 × 58/62 mm
Hand gòtica amb influència de la bastarda
Watermark carro de dues rodes (a tot el volum) (idèntic al dels ms. Marid RAH 9/1117 f. 58 i València BU 209)
Pictorial elements Caplletres: caplletres de tres unitats de pauta en blau i vermell amb decoració filigranada senzilla en color de contrast, vermell o morat. Alternen calderons blaus i vermells, i es veuen algunes majúscules safranades
Calderons aternen calderons blaus i vermells
Rúbriques en vermell
Altres: es veuen algunes majúscules safranades
Other features Justificació: a ploma molt tènue
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions fetes amb un punxó, situades molt a prop dels talls
Reclams: reclam de final de quadern horitzontal centrat i sense decorar, només visible al f. 107, els f. 64 i 65 duen al verso un reclam horitzontal centrat que relaciona el primer amb el segon, però no sembla tractar-se d'un reclam de final de quadern, sinó més aviat d'una mena de reclam que seria present en tots els primers bifolis d'un plec
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques, tallades i difícils d'interpretar, visibles als ff. 84 i 91
Condition foliació del s. XVII a l'angle superior, en xifres aràbigues. Exemplar molt fragmentari, en mal estat, amb perforacions, proves de ploma maldestres i folis de diferents tamanys. Manca complet el primer quadern que podria tenir 14 ff., del segon manquen els bifolis primer, segon i tercer, del tercer plec nomes en roman un foli, el 48, del quart quadern manquen els bifolis primer, segon i cinc bifolis al centre del plec; del quart, que seria de dimensions menors que els altres, mancarien els dos primers plecs i els plecs quart i cinquè i al quadern final conservat manquen tretze folis entre els ff. 92 i 106, cosa que fa pensar en una pèrdua de sis bifolis més un foli solt, o en una errada interna en la foliació que hagi saltat un número
Binding folis esparsos, no relligats, guardats en una carpeta; havien servit de relligadures o cobertes de lligalls
Previous owners (oldest first) Henri Requin, erudit (exemplar pertanyent al fons Requin)
Associated persons Anotacions de a l'interior de la primera carpeta, nota manuscrita del 3 d'agost de 1955 de Clovis Brunel, historiador (“Retourner aux Archives de Vaucluse le fragment de ms. qui m'a été communiqué. C. Brunel 31 aout 1955”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Compari's amb manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2517 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117. València:, 1403 a quo - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
Mateixa filigrana manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Perrin et al. (1996), Répertoire numérique de la série F. Fonds d'érudits, travaux et recherches 82
Tractat a: Riera i Sans (1984), “Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci”, El Crotalón 325
Descrit per: Brunel (1955), “Fragment d'un ms. de la traduction catalane de la Consolatio de Boèce”, Romania 523-4
Tractat a: Boeci et al. (1873), Libre de consolació de Philosophia lo qual féu en latí lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, estampat novament ab la Moral consideracio contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta
Note Còpia de taller, molt semblant a l'exemplar custodiat a la BUB, ms. 77. A l'inventari de l'arxiu es cataloga l'obra com text provençal.

Als marges, anotacions a llapis amb referència a les pàgines de l'edició de Bartomeu Muntaner, fetes per la mà de C. Brunel: f. 16 = p. 27, ff. 19-26 = pp. 35-52, f. 29 = pp. 58-60, f. 48 = pp. 105-8, ff. 64-65 = pp. 145-49, ff. 76-77 = pp. 172-78, f. 82 = pp. 185-88, ff. 84-85 = pp. 192-96, f. 88 = pp. 201-2, ff. 91-92 = pp. 207-12 i ff. 106-107 = pp. 241-46.
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067016.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1750
Location in volume ff. 16ra-107vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1418
Anicius Manlius Severinus Boethius. De consolació de filosofia
Language català
Date traduït 1390 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 16ra] sues mans ço es conexença dels desfalliments seus … [ 107vb] … e en romanç apres daco la philosophia
Condition fragment
Note molt mutilat. El text presenta lleugeres variants respecte del ms. de la BUB
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11263
Location in volume ff. ccxixvb-ccxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10778
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels .iiij. coronats
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxixvb] Dels quatre coronats
text: [q]4Uatre coronats hauien nom seuerus.seuerian. corposorus. e victori … [ ccxxra] … lus empero obtengue que daquiauant fossen appellats quatre coronats
Record Status Created 1991-06-12
Updated 2022-02-02