Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1998
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: 1/1024 | Antic 2-2-2 | Antic 571 | Antic 6-1 | Antic 4-1
Title of volume TOMICH | HISTORIAS | DE LOS | REYES | DE | ARAGON || 1534 ( al teixell, en lletres daurades)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 74 (= II + 1-69 + 1 + II)
Collation a4 b-h8 i6 k4
Page Layout 2 columnes
51 línies (f. II)
Size pàgina 284 × 210 mm (f. iii)
caixa 233 × 157 mm
columna 233 × 75 mm (f. 3ra)
Font gòtica
Watermark columna (al f. I)
mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: caplletres de 6 i 11 unitats de pauta
Altres: exemplar profusament decorat: portada a dues tintes. Molts gravats, com per exemple al f. LXXIv, un cavaller muntat sobre un unicorni. Al f. LXXIIIIv hi ha la marca de l'editor
Condition bon estat de conservació, primer foli amb el marge exterior restaurat amb afegit de paper; marges retallats per la cisalla del relligador. Foliació impresa en xifres romanes. Foli 4v prel. (taula) i 8v prel. en blanc; errades en les signatures de quadern: d iix (per d iv), i ij (per i iij), i iiij (per i iv); moltes errades de foliació: vij (per i), vij (per viij), xi (per xii), rep. xix, manca 24 i del 49 salta al 60
Binding moderna, pergamí sobre cartó rígid, llom en pell marró, filets daurats al llom, 4 nervis; guardes de paper d’aigües
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (segell a l’interior de la coberta anterior)
Antonio de Calatayud y Toledo (D.) (al marge exterior del primer foli anotació avui gairebé il·legible a ploma “De Don Antonio de Catalayud y Toledo”; al peu del colofó torna a signar “Don Antonio de Catalayud y Toledo”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2331 MS: Perelada: Palau, 091 Tomich. 1701 - 1800. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 23 , n. 334030
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 560 , n. 54
Tractat a: Simón Palmer (1980-82), Bibliografía de Cataluña. Notas para su realización , n. 47
Tractat a: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) 9 , n. 2976
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2813
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 602
Tractat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 144 , n. 337
Tractat a: Antonio (1788), Biblioteca hispana vetus, sive hispane scriptores qui ab octaviani augusti aevo ad annum Christi MD. floruerunt 2:351-52
Tractat a: Tomich (1701-1800), Històries e conquestes. Còpia del s. XVIII de l'edició d'Amorós, 1534
Note Edició reproduïda per Antoni Bulbena amb les variants més importants respecte de la primera, Barcelona: La Renaixensa, 1886. N'hi ha una còpia manuscrita de l'edició de 1534 a la Biblioteca de Peralada (s. XVIII). Nombroses anotacions marginals en tinta en català.
Al peu del f. a ij altra anotació, també de mal llegir “Nota …. de 1640 Fray Pedro [?] de Carvajal Inquisidor general” (nota del expurgo). En diversos mss. de la BNM (BETA) els llibres que duen la nota de Carvajal procedeixen del monestir dominicà de Plasencia i alguns van ser de García de Loaisa. L'ex-libris d'Antonio de Calatayud y Toledo segurament és el mateix que al f. 1 de la Crònica de Muntaner de 1562, exemplar BNM R-14082.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1739
Location in volume ff. 1-4 prel. + i-lxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Title(s) in witness Historias e conquestas dels excellentissims e catholics Reys de Arago: e de lurs anteçessors los Comtes de Barçelona: compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler: les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Çaragoça: affegida la historia del excellentissim e catholic Rey de Hespanya don Ferrando. Any 1534 [Escut] Ab priuilegi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Historias e conquestas dels excellentissims e Catholics reys de Arago:e de lurs anteçessors los Comtes de Barçelona:compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler:les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Caragoça:affegida la historia del excellentissim e catholich Rey de Hespanya don Ferrando. Any .1534. Ab priuilegi
tit.: [ 1v prel.] AL SPECTABLE SENYOR DON GALCERAN DE Cardona letra de Marti de Iuarra tramesa enlas corts de Monso
prol.: H5ISTORIA SPECTABLE SENYOR (COM DIV TVLLI DEL ORAdor) es testimoni del temps … [ 2 prel.] … historias en loc dela victoriosa Vienna. Donada en Barcelona. a vij. de Febrer any .M.D.xxxiiij
intr.: [ 2 prel.] ALS LECTOS. [sic] S2Apian los qui legiran las historias de Cathalunya:las quals se poden dir sagrada scriptura … los de stampa lo port dc [sic] Malgui
prol.: [ 2va prel.] S12Enyor molt reuerent pus ala virtut diuina ha plagut de inriquir e dotar vostra Senyoria de clara memoria … [ 2vb prel.] … E per tal senyor molt reuerent que lo dit memorial haja algun fonament de raho he començat a tractar per capitols segons se seguex
índex: [ 2vb prel.] Capitol primer quitracta de la creacio del mon e deles coses que nostre senyor y feu en carta .j. … [ 4rb prel.] … Capitol.l. qui tracta com lo Rey don Ferrando appellat Catholich fill del rey don Johan fou catorze Rey de Arago e Comte de Barçelona e Rey de Castella e de tota la Hespanya exceptat Portugal.en cartas .lxxij.
rubr.: [ Ira] Capitol primer:qui tracta de la Creacio del mon:e dela generacio de Adam:e com Deu feu lo mon en sis dies
text: D6Eueu saber:que nostre senyor Deu qui es començament de totes coses:feu e crea lo mon e totes altres coses segons e trobat enlo primer libre dela Biblia appellat Genesis … [ LXXIIIIvb] … (com mostra lo mes copios historic Montaner) manco se scriu en las conquestas:del que de tan admirables e heroics Prinçipes se podia narrar
colofó: [ LXXIIIIvb] Alaor y gloria de nostre senyor deu Jesu Christ qui es donador de victorias:e a immortalitat dels gloriosos Comtes de Barçelona:e lurs sucessos los Reys de Arago e Comtes de Barçelona:e a honor de nostra nacio Cathalana es corregida e ab Priuilegi per cinc anys stampada la present obra:regnant lo inuicte Emperador dels Romans don Carles:y la serenissima Emperatriu dona Isabel Catholics Reys … en la insigne e noble ciutat de Barçelona per Carles Amoros Prouençal a.xij. de Mars any de Mil.D.xxxiiij.
Associated Persons Persona: Martí d' Ivarra ( (la continuació del regnat de Ferran II que duu aquesta edició és de))
Associated Texts inclou també texid 2224 Martí d' Ivarra, Epístola al Spectable senyor don Galçeran de Cardona. Letra de Martí de Iuarra, tramesa en las corts de Monçó, escrit 1534 a.
References (most recent first) Soriano (2003), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Number of additional copies of edition 17
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3134
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-2
Title(s) in copy histories e conquestas dels excellentissims e Catholics Reys de Arago e de lurs antecessors los Comtes de Barcelona compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Caragoça affegida la historia del excellentissim e catholich Rey de hespanya don ferrando. Any 1534. Ab priuilegi. ( al f. a Ir)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 75 = (2 + 1-69 + 4)
Collation a4 c-h8 i6 k4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 282 × 203 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark columna (al f. I)
Pictorial elements portada a dues tintes. Caplletres de 6 i 11 unitats de pauta. Molts gravats, com per exemple al f. LXXIv, un cavaller muntat sobre un unicorni. Al f. LXXIIIIv, marca del editor
Condition volum amb errors de foliació: vii (per i), vii(per viii). Molt mal estat general del paper. Hi ha una nota enganxada a la coberta posterior: “Los folios XXXVI y XXXVII, incompletos, han sido substituidos por los de otro ejemplar, cedidos por el Sr. D. P. Pujol Casademont. Barcelona, diciembre de 1964”
Binding cuir sobre cartó
Previous owners (oldest first) Gonzalo de Tollos (al f. 1 es llegeix: “Es de don gonzalo de tollos. Ex libris Nobily (C…) Simo (?)”)
Juan Antonio Nin, advocat (a l'últim foli de guarda es llegeix: “Es del Dr Juan Ant(…) Nin Abogado natural de la villa de valls” i la divisa: “CUM SANGVINE MORES”)
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/c11-vii-2/c11+vii+2/1%2C11%2C11%2CB/frameset&FF=c11+vii+2&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1422
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Marès I-457
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: 1
Pictorial elements foli amb dos gravats
References (most recent first) Mundó (1994), Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marés , n. I 457
Note es tracta d'un full solt que reprodueix al recto i al verso els gravats del f. i -aquí foliat vii per error, signatura b i-; segons el catàleg es tracta probablement d'una prova d'impressió

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3257
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Size relligadura 270 × 197 mm (Christie's)
Pictorial elements Altres: com l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition volum restaurat amb afegits de paper; els folis B1 i i6 són facsímils i el foli a4 verso (originalment en blanc) té un text manuscrit antic amb part de text perdut (Christie's)
Binding marroquí marró, amb daurats i platejats, llom amb dos nervis i talls daurats (Christie's)
History of volume Adquirit Paris 2016-04-22 ? (Sale 12686 Lot 51, preu de sortida 15000-20000€)
Previous owners (oldest first) London: Christie's 2013 a quo
Isidoro Fernández, industrial ? 1963 ad quem
Associated persons Restaurador Emili Brugalla i Turmo, relligador (1901-09-04 - 1987-05-25) (1978) (relligadura signada)
Internet http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx?intObjectID=5986458&cid=IM_EML_emailfriend vist 2016-04-07

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1921
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.6396
Title(s) in copy TOMICH | HIST DELS | REYS DE | ARAGO ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + [i]-lxxiiij + II
Collation a4 b-h8 i6 k1-3
Size pàgina 277 × 195 mm (f. ij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition manca el foli final, que era en blanc. Errades a les signatures de quadern: d iix (per d iiij), i ii - i iii (i iii - i iv); els folis a j i k j van sense signatura; errades a la foliació: vij (per j), vij (per viij), xj-xij (per xij-xiij), salta el xxiiij, del lxix passa al lx, rep. lxxi. Falta el f. K4 que era en blanc
Binding moderna en pell amb ferros daurats i super-libris de la bibliteca de Grenville; talls daurats i sis nervis al llom, feta probablement per Charles Lewis.
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (super-libris)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 204
Note duu encartat un bocí de paper amb una nota autògrafa de Grenville sobre l’obra: “this old Chronicle is of very great rarity”

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1920
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.62.f.1(1)
Title(s) in copy TOMICH | HISTORIAS | DES | REYS DE ARAGO | 1534 | PEREZ DE GUZMAN | VALERIO | DE LAS HYSTORIAS | ESCOLASTICAS | 1544 | LUNA CORONICA | 1546 | TOLEDO | INFORMACION ( al llom amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + [i]-lxxiiij
Collation a4 b-h8 i6 k1-3
Size pàgina 286 × 197 mm (f. ij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Errades a les signatures de quadern: d iix (per d iiij), i ii-i iii (i iii-i iv); els folis aj i k j van sense signatura; errades en la foliació: vij (per j), vij (per viij), xj-xij (per xii-xiij), rep. xix, salta el xxiiij, l (per xl); salta del xlix al lx, rep. lxxi
Binding mitja relligadura moderna, amb cinc nervis decorada amb filets daurats als plans i als entrenervis. Al capdemunt del llom corona reial [?] daurada i al peu un floró i la lletra “M”
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note la crònica de Tomic es troba a l'inici del volum factici, que inclou diversos impresos del segle XVI, en castellà que havien estat relligats separadament, car només el segon i el quart tenen els talls tintats de vermell (el Valerio de las historias escolásticas, 1543, la Crónica de D. Álvaro de Luna, 1546 y una Información de hecho y derecho). El paper de les guardes captives porta com a filigrana també una corona, però de diferent tipus que la que decora el llom

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1922
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 14/3516 | Antic 10-8-6; 14-8-8; 2908; 14-7-6; 3516
Title(s) in copy Pere Tomich los Reyes de arago e Comtes de Bar[celona] ( al llom a l'anglesa, tapat al final per l'enganxina amb la signatura, a ploma, lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 s/n + i-lxxiii + II
Size pàgina 285 × 197 mm (f. a ii)
caixa 226 × 155 mm (f. a ii)
caixa 231 × 157 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark creu dins d'un òval, sobre les lletres “F M” (al foli de guardes del final)
Pictorial elements portada a dues tintes; nombrosos gravats
Condition en bon estat, malgrat la pèrdua d'alguns folis: manca el f. i i els ff. xviij, lxvij-lxxj verso, substitüts per còpies manuscrites que imiten la lletra i impaginació de l'edició. Errades a la foliació: no es pot controlar la del f. i perquè està perdut, vii (per viij), xi-xii (per xii-xiii), repeteix xix, salta el xxiv, salta del xlix al lx; sense errades a les signatures de quadern
Binding pergamí flexible, amb tires de badana per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Pedro Eñeguez (Lloc vinculat Jaca) (ex-libris a la portada: “Este libro es de pedo ene[guez] quien quiere que […] le dara buenas estrenaduras y […] soy vez[i]no de Jacca [?]”, de mal llegir al final, paraules ratllades; “hic liber is petrus enegez”)
Associated persons una anotació a la portada esmenta a Pedro Sanz (“a mossen pedro Sanz 155”)
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal
Note l'interior del llom està reforçat amb tires de pergamí reutilitzat, amb escritura llatina de bona factura amb decoració en vermell i blau. Al capdemunt del foli de paper enganxat a la coberta anterior , per la part interior es veuen dues línies escrites que podrien referir-se a un antic posseïdor del volum però només es pot llegir la part final de la primera línia: “[…] de las que Hieronimo”. Al foli de la portada es troben diverses anotacions manuscrites referents a persones i també proves de ploma i assajos cal·ligràfics: “Bonafi de es fo.speraque”. Transcrit dues vegades: “No tiene precio | mi mal y por esto | no tiene regreso. Amen Jesus maria” nombroses anotacions manuscrites als marges a ploma, en castellà. Al verso de la guarda final, a ploma, amb lletra d'avançat ja el s. XVI es llegeix: “Aqui comiença el liuro de Don Bernat de Acclot quel dito e crecio delas grandes nouelezas e grandes feytos de armas e delas grandes conquistas que fizieron sobre Moros e sobre otras muytas gentes estrañas”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1924
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number MO 2264 | Antic 2264 | Antic Est. 13-T2 | Antic […]-3-6 | Antic R-4678
Title(s) in copy Tomich Conqtas dell Reys de Aragon ( al llom, a tinta, a l’anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 s/n + [i]-lxxiiij
Collation a4 b-h8 i6 k4
Size relligadura 290 × 200 x 17 mm (pla anterior)
pàgina 286 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: a dues tintes i amb gravats, com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, folis en blanc de l’edició; taques de brutícia i humitat que afecten especialment als marges exteriors i a l’angle superior extern del volum. Túnels de bibliògrafs als marges superior i inferior, no afecten el text. Manquen els ff. xxxii (=e8) i k4 (que era en blanc). Errades a la foliació: vij (per i) vij (per viij), xi-xii (per xii-xiii no assenyalat a l’exemplar principal), rep. xix (no assenyalat a l’exemplar principal), salta el xxiv, , xl bé, salta del 49 al 60, rep. lxxi; errades a les signatures de quadern: a j (portada, sense signatura no assenyalat a l’exemplar principal) d iix (per d iv), j ii-i iij (per i iij-i iiij), k i sense signatura.
Binding pergamí flexible, amb restes de les tires de badana que servien per lligar-lo
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note Títol del llom està escrit damunt d’un altre anterior,; entre “Tomich” i “Conquestes” es veuen les lletres “ago” (tal vegada “Arago”).


Té segells de l’arxiu, rectangular en tinta negra al recto de la portada i al verso ovalat en tinta blava.

Algun passatge assenyalat al marge amb manícules fetes a ploma (p. e. f. xxjrb) i també anotacions marginals a tinta en castellà

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1267
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH FG 1990
Title(s) in copy PERE TOMICH | HISTORIAS | E CONQUESTAS | DELS REYS | DE ARAGO | E | COMTS | DE BARÇELONA | BARÇELONA | 1534 ( gravat en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4s/n + [i]-lxxiiij + III
Collation a4 b-h8 i6 k4
Size pàgina 275 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition manca la portada i d’altres folis. És en blanc el f. a iv verso; el f. lxij va relligat abans del f. lxj i el lxiij després del lxiiij. Manca el f. k 4 que era en blanc. Marges retallats. Errades a la foliació: vij (per i), vij (per viij), xi (per xii), salta el xiij (no assenyalat al principal), rep. xix, salta el xxiv, l (per xl), salta del 49 al 60, rep. lxxi; errades en les signatures de quadern: d iix (per d iv), i ij (per i iij), i iv sense signatura, k i sense signatura
Binding enquadernació de Ménard de pell amb ferros i talls daurats, magnífica, cinc nervis al llom, entrelloms daurats, talls daurats. Guardes de paper d’aigües
History of volume Adquirit 2006
Previous owners (oldest first) Francesc Joan Pastor, notari (ex-libris ms. de F. Pastor al foli de guardes previ al text inicials que es troben també a l’angle superior extern de la portada)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note algun passatge assenyalat al marge i també anotacions marginals a tinta. A la portada (repartit a dreta i esquerra de la data) i al peu del colofó, ratllat, ex-libris a ploma “Hieroni. Fillol”. (s. XVI). Al verso de la segona guarda anterior a llapis signatura FG 1990.
Enganxat al recto del darrer foli de guarda un full menut amb anotacions sobre el volum i els seus antics posseïdors: “Este libro de Conquestes de Reys de Aragon está en el catalogo de Salvá (….) faltándole á su ejemplar 2 hojas y otras 2 rotas. Este es ejemplar completo” (d’una altra tinta) “Parece que pertenecio ala Biblioteca de Jeronimo Filliol Canonigo de Thoulouse y de la que al antiquario Lastanosa publico en Huesta un libro que intitulaba diseño de la Biblia y antiguedades que el canonigo Filhol. Esta en mi coleccion”. Segueix un nom il·legible.


ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1612
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2953 | Antic R-2953 | Antic 256-3 | Antic T-7-2 | Antic 133-5o.1 | Antic 95-10
Title(s) in copy Conquestas C[at]aluña ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 58 (= I + 4 + ii-lxxiij + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 268 × 197 mm (f. 2)
caixa 230 × 159 mm
columna 230 × 71 mm
Font gòtica
Watermark columna (als ff. 2 prel., 2, 46, 62, etc.)
mà (als ff. 1 prel., 68)
Condition molt mal estat de conservació; molts folis despresos de la relligadura (com els ff. 21, 26, 27, 42, …), folis mal ordenats (entre els ff. 65 i 66, estan els ff. 46, 47, 48 i 44; i, entre els ff. 66 i 67, el f. 49); manquen els ff. 1, 8, 45 i 47; errors en la numeració dels ff. 1, 12, 13; en la numeració, es repeteixen els ff. 19 i 71, i hi ha un salt dels ff. 23 a 25 i 49 a 60 (el foli 49, a més, está mal ordenat, com ja s'ha indicat); molts folis esquinçats i corcats; taques d'humitat i de brutícia
Binding antiga, en pergamí sobre paper, amb els forats d'antigues tanques de corda; el pergamí és un antic bifoli on hi ha copiat un fragment de text en llatí en lletra gòtica molt acurada, majoritàriament amb tinta vermella; en aquest bifoli es veu també una caplletra afiligranada, amb tinta blava, de dues unitats de pauta; l'enquadernació està una mica despresa de la relligadura
Previous owners (oldest first) Madrid: Real Biblioteca (ex-libris en l'enquadernació de pergamí)
Andreu Martí (Reverend) (nota: “Hic liber continet plura, hoc est de debellationibus, et est Rdi Andres Martini presbiteri et parrochialis Hujus altruque basiliis tarraconensis (…) 13 decembris annu. 1560. Petrus Mila Schlasticus de Villa penaria” (f. 4 prel.v))
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note nota: “Hic liber continet plura, hoc est de debellationibus, et est Rdi Andres Martini presbiteri et parrochialis Hujus altruque basiliis tarraconensis (…) 13 decembris annu. 1560. Petrus Mila Schlasticus de Villa penaria” (f. 4 prel.v). En el f. 1 prel. hi ha una altra nota: “Petrus Mila studens …”. En el volum es troben notes marginals, algunes en llatí.

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1611
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/3363 | Antic R-3363 | Antic 136-10 | Antic LII-2
Title(s) in copy TOMICH | HISTOR | DELS | REYS | DE | ARAGO ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 79 (= I + 4 + i-lxxj(bis) + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 c-h8 i6 (els folis 70 i 69, del quadern “i”, estan mal ordenats)
Page Layout 2 columnes (f. 2)
Size pàgina 286 × 203 mm (f. 2)
caixa 230 × 159 mm
columna 230 × 71 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 3 prel., 4 prel., …, 66, 69, 71)
columna (ff. 1, 5, 6, …, 33, 35, …, 48, …, 62, 64)
Pictorial elements Altres: molts gravats; portada amb decoracions de gust renaixentista, que contrasta amb l'ús dels caràcters tipogràfics gòtics; portada (f. 1) en tinta negra i vermella; caplletres decorades amb motius vegetals, genealment de 5 o 6 unitats de pauta; en el f. 2 prel.v, caplletra de 10 unitats de pauta
Condition manquen els ff. 72-74; en la numeració, els ff. 19 i 71 es repeteixen, i es produeix un salt del 23 al 25 i del 49 al 60; errors en la numeració dels ff. 1, 8, 12 i 13; els ff. 69 i 70 estan ordenats a l'inrevès
Binding moderna, en pell, amb el llom decorat amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) Josep de Montserrat (Doctor) (notes: “Doctor Josephus A Monserrat” (f. 1 prel.), “Exlibris Josephi de Monserrat. … compri en Barcelona any 1623” (f. 2 prel.))
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note notes marginals (vid. ff. 5, 10,

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1610
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/11318 | Antic R-11318 | Antic R-270
Title(s) in copy TOMICH | HISTORIAS | E | CONQUESTES | BARCELONA | 1534 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 82 (= II + 4 + i-lxxiiij + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 c-g8 h7+1 i5+1 k3 (els ff. 71(bis) i 66, que haurien de formar part dels quaderns “i” i “h”, estan relligats un en el lloc de l'altre)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 275 × 193 mm (f. 2)
caixa 230 × 159 mm
columna 230 × 71 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 3 prel., 4 prel., 65, 71)
columna (ff. 1, 2, 5, 6, etc. motiu més general al cos del volum)
Pictorial elements Altres: molts gravats; portada amb decoracions de gust renaixentista, que contrasta amb l'ús dels caràcters tipogràfics gòtics; portada (f. 1) en tinta negra i vermella; caplletres decorades amb motius vegetals, generalment de 5 o 6 unitats de pauta; en el f. 2 prel.v, caplletra de 10 unitats de pauta
Condition en bon estat de conservació; en la numeració, es repeteixen els ff. 19 i 71, i hi ha també salts: del 23 al 25 i del 49 al 60; errors de numeració en els ff. 1, 8, 12 i 13; folis mal ordenats: el f. 71(bis) esta relligat en el lloc del f. 66, i viceversa
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats, tall daurat i llom amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris, segell)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note fragments de text subratllats (vid. ff. 28v, 34)

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1925
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE: HC 380/585
Title(s) in copy HISTORIAS | E | CONQVEST. | D' REYS DE ARAGO || BARCELONA | 1534 ( gravat en daurat al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 70 + 1 + III
Collation a4 b-h8 i6 k4
Size pàgina 274 × 192 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes, sense el ram i la mà d'Amorós a l'escut, que duu ratlles
Condition paper en mal estat, amb taques d'humitat, sovint la tinta traspassa i fa de mal llegir; exemplar restaurat, en bon estat. Errades a les signatures: d ii (per d4), k i sense signatura, vii (per 1), vii (per 8), xii (per 13), bé el 14, rep. xix, salta el 24, l (per 40), rep. lxxi
Binding moderna, pell marró amb daurats, i cinc nervis, del ss. XIX-XX
Previous owners (oldest first) Amsterdam: W. De Vries Librarie Antiquaria (a la coberta anterior, restes d'una enganxina d'aquesta llibreria: “[.] W. [.] DE VRIES Librarie Antiquaria, 146 Singel Amsterdam”)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta)
Associated persons relligat per Mensing, relligador (signa a la coberta)
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció parcial de les Històries i conquestes de P. Tomich, 1534 exemplar de la Hispanic Society (2005)
Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 560
Note a l'interior de la coberta anterior enganxat un bocí procedent del catàleg de venda, amb el preu de “2800”. A la portada es veuen restes d'un segell de tinta, menut i rodó, que no es distingeix prou per identificar-ne la procedència

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 3041
City and Library New York New York Public Library. Humanities & Social Sciences Library
Collection: Call number Spencer Collection: Span. 1534
Title(s) in copy TOMICH | REYS | DE | ARAGON | BARCELONA | 1534 ( en daurat al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 73 (= II + 1-69 + II)
Collation a4 b-h8 i6 k1-3
Size pàgina 285 × 200 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada amb el títol a dues tintes i l'escut de Catalunya gravat, dins d'una orla; 149 xilogravats i caplletres de 5 i 6 unitats de pauta (excepte la de la taula, aquesta de 13) gravades amb decoració vegetal; títols a cada pàgina
Condition en bon estat de conservació; errades en les signatures de quadern: d iix (per d4, tinta correguda), i ij- i iij (per i3-i4), k1 sense signatura (amb orla), manca k4, que era en blanc. Errades de foliació: vij (per i), vij (per 8), xi-xii (per 12-13), repeteix xix, salta el xxiv, l (per 40), del xlix passa al lx i salta el 50, i, finalment, repeteix lxxi
Binding del s. XIX-XX, en pell marró ricament gravada en ferro sec i daurat; 6 nervis amb daurats (decoració floral) també als entrenervis i filets a l'interior dels plans
Previous owners (oldest first) Charles Butler, advocat (enganxina a l'interior de la coberta: “From the Collection of Charles Butler of Warren Wood Hatfield”)
San Francisco: The Brick Row Book Shop 1946-06-07 (a la guarda captiva del final, escrit a llapis: “purchased form E. Byrne Hackett, The Brick Row Book Shop, New York. For the Spencer Collection, june, 7, 1946. $300”)
New York: Spencer Collection
Associated persons relligat per Francis Bedford, relligador
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Dictionary Catalog and Shelf List of the Spencer Collection of Illustrated Books and Manuscripts and Fine Bindings (1971) 2:886
Note a l'interior del volum, 2 holandeses escrites a màquina amb informació sobre l'edició i el volum. Sense anotacions de lectors

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1742
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. Fol.OB.16 | Antic O. 255
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 82 (= I + 4 + i-lxxiiij + III) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 c-g8 h7+1 i5+1 k3
Size pàgina 292 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 3-70)
columna (ff. 21-62)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació; en la numeració, es repeteixen els ff. 19 i 71, i hi ha també salts del 23 al 25 i del 49 al 60. Errors de numeració en els ff. 1, 8, 12 i 13 i 40
Binding antiga, en pergamí sobre cartó, amb tall tintat de vermell i forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 65 s'ha fet un forat just en l'espai on s'ubiquen dos gravats, un al recto i l'altre al verso. És molt possible que el forat hagi estat fet amb la intenció deliberada de mutilar el gravat que es troba a la segona columna del f. 65v. A la coberta es s'ha escrit a ploma “Any 1614”. D'altra banda, el text escrit a ploma sobre el llom és ara per ara il·legible

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1744
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. OB.16.α
Title(s) in copy REYS | DE | ARA | GO ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-lxxiiij (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a4 c-g8 h8 i6 k4
Size pàgina 280 × 198 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements escut en ferros a les cobertes
Condition exemplar amb taques d'humitat i de brutícia. En la numeració, es repeteixen els ff. 19 i 71, i hi ha també salts del 23 al 25 i del 49 al 60. Alguns errors de foliació
Binding antiga, amb ferros daurats i tall tintat de vermell. Sis nervis en el llom
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note notes marginals i fragments subratllats. En la primera guarda es llegeix una cita copiada de Mensel[?] (Bibl. Hist. VI, 212). Aquesta mateixa mà escriu després, erròniament: “This is the 2d ed. The first was printed at Barcelona in 1519”

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1926
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 68 | Antic R. 89
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-70 (fol. moderna)
Collation a4 b-h8 i6 k4
Size pàgina 269 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: mateixa que l'exemplar principal
Condition la foliació antiga presenta molts errors; els quatre primers folis sense numerar, vi per vii, manca el xxiv. Exemplar restaurat, amb alguna taca d'humitat
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 80
Note té moltes anotacions i subratllats de m… posterior, al f. 4v es llegeix: “Dn. Buenaventura Tristany en su libro Corona beneditina inpreso in folio dixe que el Padre J. Gaspar Roig y Jalpi ah [sic] escrito un libro llamado Pedro Tomic corregido añadido y aumentado. Este arasobispo [sic] á que se deixo este libro era Desmur y Cervellon como requiere el P. ribera [… m]ersenario en la Genealogia de la C. de Cervellon inpresa”. Als ff. 1 i 69v hi ha un exlibris a tinta, ratllat i completament il·legible

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1927
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/124
Title(s) in copy HISTORIA | DE LOS | REYES | DE | ARAGON ( gravat en or al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 74 (= II + 4 + vii-lxxiii + II) (guardes de l'època de la relligadura)
Collation a1-4 b-h8 i6 k4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 279 × 190 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition exemplar restaurat, amb els marges retallats. Manquen folis. Errades a la foliació: vij (per 1), rep. 7, rep. 11, 12 (per 13), rep. 19, salta 24, 50 (per 40) i salta del 49 al 60. Errades a les signatures: d iix (per d4), h4 mig esborrada
Binding pasta espanyola, llom amb daurats, teixell verd, talls tintats de verd i paper d'aiguës a les guardes
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Marquesat de Dosaigües [1699] 1711 ad quem (al peu de la portada, signatura tallada)
Miquel Àngel Centelles (al marge inferior del frontispici “Est ljbre es de miq\+/angel / centelles”)
Associated persons al capdemunt de la portada una anotació esmenta a Pere Monpeo (Floruit 1580) (“[…] mes P er [j]an. bente[.]ols [paraula difícil d'interpretar, la cisella l'ha tallada sobre la caixa d'escriptura] mercader de ba rcelona /a pere monpeo en valentia en lany 1580”)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 2:403 , n. 3437
Note duu el segell de la “Universidad Literaria”

Record Status Created 1991-06-06
Updated 2024-05-14