Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1997
City and Library Göttingen Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen
Collection: Call number 8o Hist. Hisp. 533 | Antic Hist. Hispan. pag. 28 a
Title of volume Petr. | Tomichus ( al capdemunt de la portada, a ploma)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 6 s/n + i-ci (fol. impresa en xifres romanes)
Collation +6 A-M8 N1-5
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
32 línies (f. iiir)
Size pàgina 199 × 140 mm (portada)
caixa 160 × 103 mm (f. iii)
relligadura 200 × 145 mm (coberta anterior)
Font gòtica de diverses mides
Watermark cap amb rínxols amb antena i creu i aspes als dos costats de la cara
mà amb flor de cinc puntes (dits separats) (a la portada)
Pictorial elements Xilografia escut gravat a la portada amb orla de quatre peces, la superior i la inferior iguals i les verticals diferents, totes amb motius vegetals, decorat amb color groc i vermell
Caplletres: gravades decorades amb motius vegetals de deu, sis i cinc unitats de pauta
TÍtols a la portada en tinta vermella
State text complet
Condition en bon estat de conservació, tot i algunes taques de brutícia i humitat. Paper de mala qualitat. Manca el foli final que era en blanc. Errades a la foliació: xxiii (per xxiiii esmenat a ploma), lxvii (per lxviii); foli final, cj, sense numerar. Foli x j sense signatura, és la portada
Binding moderna, molt simple, en cartó. Sense folis de guarda
Previous owners (oldest first) Göttingen: Georg-August-Universität (segell en tinta negra dins d’un marc ovalat, al verso de la portada: “EX | BIBLIOTHECA | ACAD. GEORGIAE | AUGUSTAE”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Reproducció parcial de diversos impresos de Göttingen (CD) (2013)
Descrit per: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor XXIII , n. 334029
Reproducció de Göttingen 8 H HISP 533 (2007)
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 137 , n. 21
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 1460
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 527 , n. 39
Tractat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 138
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) IX , n. 2975
Descrit per: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2812
Note únic exemplar conservat complet. Nombroses anotacions marginals en llatí del s. XVI als folis finals. En algun moment aquesta obra va estar relligada juntament amb d’altres, car encara hi ha restes d’una antiga foliació a ploma al marge superior extern, probablement del s. XVI, que comença al 235 i és visible fins al 313 (que correspon al f. lxxiii de la foliació impresa). Al f. [101] hi ha una nota d'un antic possessor on s'esmenta la data “die S. Luca 19 octob. 1519”. Al peu del llom etiqueta de paper amb la signatura moderna; signatura antiga a tinta vermella al peu de la guarda captiva posterior. A l’angle superior extern del darrer foli hom escriví a llapis “107”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1738
Location in volume ff. + i-cj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ + j] Conquestes | e histories dels Reys de | Arago e comtes de Bar|celona Nouement [sic] estam=|pats.
tit.: [ + ii] Tabula
índex: A4Ci començen les historie [sic] e conquestes | dels reys de Arago e comtes de | Barçelona compilades per lo ho=|norable mossen Pere Tomic ca=|ualler les quals trames al molt reuerend |archabisbe de Saragossa
prol.: A10L molt reuerend senyor |en Dalmau de mur per | la gracia di=|uina archabisbe [sic] de Ceragoça [sic] lo | humil seruidor quim recoman en vo|stre gracia e merce pere Tomic … [ + ijv] … E axi per les | rahons dessus dites senyor he empres de donar a vostra | senyoria tal carec [sic] e trames a vostra senyoria lo dit memo=|rial lo quales [sic] stat fet en la vila de Baga el dehen die del | mes de Nouenbre del any Mil.cccc.xlviij.E per tal se|nyor molt reuerend que lo dit memorial haia algu fona=|ment de raho he començat a tractar per capitols segons |se seguex
índex: Capitol primer qui tracta dela creacio del mon e deles | coses que nostre senyor y feu. folio. primer … [ + vj] … Capitol.xlviij.qui tracta com lo rey don Johan de | Nauarra succehi al dit don alfonso son ierma e fou lo .xij. | rey de arago e comte de barçelona. folio. .c.
tit.: [ i] Capitol primer. Qui tracta dela ge=|neracio de Adam e dela creacio del mon | e com Deu feu lo mon en sis dies
text: D10Eueu saber que nostre | senyor deu qui es començament | de totes coses:feu e crea lo mon | e totes altres coses segons e tro=|bat enllo primer libre dela biblia | appellat genesis en sis dies … [ cv] … E axi lo dit senyor: apres de esser entra enr [sic] la dita ciutat | molt benignament e humana se hague vers aquella. En | la qual atura continuament fins al extrem die dela sua | gloriosa mort e mori a.xix.de Janer any Mil.cccc.xxix. | regna .xx.anys e fou soterrat en lo monastir de Poblet | hon era ia soterrada la reyna dona Johana muller sua | qui mori viuint dit rey e senyor
colofó: [ ci] Alaor e gloria de no// | stre senyor deu e honor dels gloriosos reys | de Arago comtes de Barçalona e de nostra | naçio Catalana es stat stanpat [sic] lo present | libre. En la noble ciutat de Barcelona per | mestre Johan Rosembach Alamany a .xx. | del mes de Febrer Mil.D.XIX.
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1408
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VI-20
Title(s) in copy P. Tomic | Histories | dels Reys | de Aragon ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 108 (= i + 106 + i )
Size pàgina 182 × 122 mm (f. A iii)
caixa 157 × 103 mm
Font gòtica
Pictorial elements rúbrica en vermell a la portada sobre un gravat en fusta que representa l'escut de Catalunya també a dues tintes, enmarcat en una orla de motius florals; caplletres impreses amb motius vegetals. Talls en vermell
Condition exemplar en bon estat, restaurat; li manca la portada, substituïda per una fotocòpia, i el f. + 6
Binding moderna en pergamí flexible
Previous owners (oldest first) P. Gonçalo Llor (Lloc vinculat Sant Sadurní) (al darrer foli es llegeix: “Es de Pere (?) Gonçalo Llor de Sant Sadorni”, anotació ratllada per l'altre posseïdor)
Joseph Ribas (Prevere) (al darrer foli: “Ad usum Joseph Ribas Presbiter”)
References (most recent first) Grapí (1998), Inspecció personal
Note proves de ploma als marges i alguna anotació de lectors
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=11-vi-20&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c11-vi-14 catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1956
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/7/4 | Antic B-45-6-7
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 106 (= 6 + 100)
ff.: 6 + i-c + 2 (Lamarca)
Collation +6 A-M8 N6
Page Layout 32 línies (f. xxi)
Size pàgina 174 × 125 mm (f. 2)
caixa 155 × 100 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: en aquest exemplar manca el títol en vermell i l'escut reial d'Aragó; al final del volum trobem la marca de l'impressor en negre
Caplletres: gravades
State incomplet, és acèfal, comença al f. ii i al final li manquen folis
Condition a l'inici es troben sis folis amb la dedicatòria i la taula. Els dos darrers folis estan trencats; són en blanc els ff. N iijv-N iv. Errades a la foliació: lxvii (en lloc de lxviii)
Binding en pergamí
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 47
Avenoza (1998), Inspecció personal
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 63
Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 6
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 602
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 622
Serra i Postius (1726), Prodigios y finezas de los Santos Ángeles hechas en el Principado de Cataluña. Ilustradas con dos copiosos índices 327
Note anotacions marginals a ploma. Al darrer foli de guardes, amb lletra del s. XVIII, se cita un passatge de Pedro Serra y Postius en referència a aquesta obra: el text imprès no coincidiria amb el manuscrit del Convent del Carme. Al pla anterior, a ploma, s'ha escrit: “A. Se debe guardar”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1908
City and Library Reus Olim Vídua Font de Rubinat
External description
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1141
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 881 | Antic R. 1020
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: ii-vii, xxi-xcv
Collation 14 26 A2-7 B-[C]4 (incomplets, veg4 eu notes) D-L8 M1-7 1-24
Size pàgina 195 × 135 mm
caixa 159 × 102 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletres xilogràfiques decorades amb motius vegetals de tres, quatre i cinc unitats de pauta
Condition exemplar afectat per la humitat, amb alguns forats de bibliòfags i afectat per la cisella del relligador; volum restaurat, incomplet: manca part del quadern “B”, entre el segon i el quart foli (en blanc) s'ha introduït un bifoli de paper amb còpia parcial del text perdut (ff. viii-ix), més un altre bifoli (ff. xiii i xx) i els quatre folis que romanen del quadern “C”; del quadern “M” manca el darrer foli i el setè ha perdut la cantonada superior, ara restaurada amb paper; dels quaderns afegits al final el primer copia el final de l'obra i el segon està en blanc. Errades a les signatures de quadern: els folis del quadern “C” no tenen signatura i el quadern “k” va signat en minúscules. Errades a la foliació: xxiii per xiv, lxvii per lxviii
Binding en pergamí sobre cartó, en bon estat; talls blaus jaspiats
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 mort
Ripoll: Ajuntament 1931 a quo (segells als f. 1 i v)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 15 , n. 50 R. 881
Note algunes llacunes han estat substituïdes per fulls copiats a mà: Taules; Capítol 1 (al f. ii imprès és on acabaria); Capítol 7 (comença al f. viii imprès i continua manuscrit); Capítol 8 (en part manuscrit); Capítol 12; Capítols 14 i 15 (aquests darrer continua al f. xxi imprès); Capítols 46-28 (acabament del text) e. als ff. viii-xx). Notes marginals

Record Status Created 1991-06-06
Updated 2015-04-11