Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1995
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1872
Jaume Roig. Spill
Language català
Date escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VI-21
Imprint València: Francesc Díaz Romano, 1531
Location in witness ff. i-cxxxx
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ [j]] Libre de consells: fet per lo magnifich mestre Jaume roig / los quals son molt profitosos y saludables axi peral regiment y orde de ben viure com pera augmentar la deuocio ala puritat y concepcio dela sacratissima verge Maria
rubr.: [ [j]v] A3L molt spectable y en totes obres noble y virtuosissim .S. don Hieronym de cabanyalles en actes extrenus e ingeniosos conceptes triumphant y justisim portant veus de general gouernador enla ciutat e regne de valencia
prol.: L4A major y millor policia y mes ingeniosa industria que los fecundes oradors y laureats poetes acostumen y deuen vsar … [ ijv] … com per ell es dessijat prospere y guarde : humilment besantli la ma ala present donam fi y conclusio
rubr.: Alls peritissims lectors
pream.: C2Riat enla patria / ques diu limosina | no vol aquest libre / mudar son lenguatge … [ iijv] … per fer que los homens / tan fort los publiquen | que passe lestrepit / los monts de Thesalia
exordi: [ iiijra] Magnifich mossen Joan | fabra caualler valent … [ iiijrb] … Spill lum e regla | homens arregla | dones blasona | lo lir corona | spines cart crema | ço diu lo tema | Fin
rubr.: [ iiijv] Comença lo libre deles dones : ordenat per lo magnifich en Jaume roig doctor famos dela serenissima senyora reyna dona Maria. es exemplar : e de consells per ell donats a son nebot en Balthasar bou senyor de callosa qui molt amaua
rubr.: TEMA
tema: Sicut lilium inter spinas : sic amica mea inter filias
rubr.: PREFACJ
rubr.: Primera part del prefaci
pref.: [ iiijva] D3Eu creador | vnich senyor | omnipotent | latriament | qual sol adore | quant puch honore … [ xva] … e consellat | e arreglat | los meus darres | anys vint o mes | tots seruint deu | segons veureu
rubr.: Primer Libre de sa juuentut primera part dela fadrinea ab sa mare
text: D2Onchs deuay dant | yo entonant | mon spill e norma | seruant la forma | del abreujar | me vull lexar … [ cxxxxv] … Tots finalment | homens e fembres | promens profembres | vixcam deça | saluats della | direm Amen. | Deo gratias
colofó: Fonch stampat lo present libre en la insigne ciutat de Valencia per Francisco diaz Romano al studi genearl a .xxx. de Juny Any .M.D.xxxj
Condition incomplet
Poetic Stanza 16223 vv.
References (Most recent first) Roig et al. (1990), Spill 47-61
Roig et al. (1929-50), Spill o Libre de consells de Jaume Roig. Poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori liii-lv
Note manquen els vv. 581, 985-990, 1059-1062, 2137-2138, 2375, 2377-2378, 2380, 5363-5364, 9381-9382, 10680-10785 i 11463-11472 de l'edició de Miquel i Planas. Sobre les alteracions textuals que ens ha transmès aquest imprès en relació amb el ms. lat. 4806 de la Biblioteca Vatiana, vegeu Miquel i Planas (p. liv) i Almiñana Vallés
Record Status Created 1992-01-23
Updated 2012-01-28