Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1988
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-VI-25
Title of volume IHS || CHRONIC | DE | [C]ARBON ( a les restes del teixell de pell marró en lletres daurades)
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, Rafael Deuder, Ciutadà de Barcelona, Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1546-11-15 (segons el colofó)
1547 (segons la portada)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 s/n + i-cclviii + III (guardes modernes i errades a la foliació)
Collation 4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
45 línies (f. II)
Size relligadura 305 × 215 mm (al pla anterior)
pàgina 294 × 205 mm (f. II)
caixa 224 × 144 mm
columna 224 × 70 mm (f. IIra)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: a dues tintes (rúbrica de la portada del f. I prel.)
Orla amb motius florals: a la part superior lateral es veu el corn de l'abundància; a la part central l'escut del Casal de Barcelona; a la part inferior dos angelets sostenen en escut amb la mà i el ram en vermell (portada f. ✠ j)
Orla de quatre peces, a la part superior hi ha un corn i la inferior, uns àngels que sostenen un escut en blanc, sense gravar (f. I)
Caplletra una caplletra gravada de sis unitats de pauta amb un àngel (f. I)
Caplletres: de diverses mides, gravades amb motius vegetals o habitades amb personatges (un àngel al f. Ira, un home amb barret i barba al f. Iva, un home amb una espasa i un àngel al f. XXIra (motiu que es repeteix també als ff. XXVIva, XXVIIra, [XXXXV]va, CXIIIra, CLXva) llevat d’alguna que no té cap mena de decoració (p. e. ff. XVIIra, CXIIIva, CXVIrb), o que és només de dues UP (p. e. f. CIIIIva)
Il·lustracions un vaixell arribant a una ciutat al f. XXrb, la mort apareixent-se a uns cavallers al f. XXvb, un rei i un home de cort al f. XXIvb, naus arribant a una ciutat que és assaltada f. XXIIIvb, cavaller amb una llança davant d’un senyor, sense corona, assegut al tron al f. XXXIIra, escut reial coronat i sota les ales de l’àliga al f. LIIIva i marca de Carles Amorós al peu del colofó
Condition exemplar en bon estat, amb el paper força net; manca un petit bocí al marge inferior extern del f. LV. Els ff. CCXXVIII-CCXXIX estan relligats a l’inrevés. Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura, ee (per e ij), eii-ev (per e iij-e vj), giiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij), F v-F iiij (per F iiij-F v) car els folis corresponents estan relligats a l’inrevés. El quadern “k” té la signatura formada per “l r”. Errades a la foliació: XVII (per XI), repeteix el XXXII, XXXIX-XXXX (per XXXXIIII-XXXV), LXIX (per LIX), LVII (per LXII), repeteix LXXIII, LXXVII-LXXVIII (per LXXVI-LXXVII), LXXXI (per LXXXV), CXXI (per CXXV), CLXII (per CLXIII), CCXXXIIII (per CCXLIIII)
Binding restaurada recuperant fragments de l'antiga relligadura en pasta espanyola marró amb daurats a la coberta (filets) i als entrenervis (filets i florons, a més del títol de l’obra i al capdemunt del llom l’anagrama de la Companyia de Jesús); talls vermells
Previous owners (oldest first) Paris: Col·legi de la Companyia de Jesús (ex-libris a ploma a la portada: “Collegii Paris Soc. JESV”)
Associated persons Altres edició preparada per Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), historiador
Other Associated Texts cnum 8731 MS: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239, 1709 a quo - 1724 ad quem
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Facsímil: Reproducció portades P. M. Carbonell Cròniques d'Espanya (2000)
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 3 , n. 43729
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 123-24 , n. edició a)
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 566 , n. 82
Tractat a: Simón Palmer (1980-82), Bibliografía de Cataluña. Notas para su realización , n. 62
Tractat a: Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) , n. 132002 i 132000
Tractat a: Vindel (1942), Escudos y marcas de impresores y libreros en España, durante los siglos XV a XIX (1485-1850) , n. 91 i 92
Tractat a: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) 2 , n. 415
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2815
Tractat a: González y Sugrañes (1918), Contribució a la historia dels antichs gremis dels arts y oficis de la ciutat de Barcelona, 2. Llibreters, estampers 112n
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 553-4
Catalogat a: Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones 2 , n. 2855
Tractat a: Brunet (1860-65), Manuel du libraire et de l'amateur de livres 1:1572
Tractat a: Antonio (1783-88), Biblioteca hispana nova, sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia 2:218-219
Tractat a: Carbonell et al. (1703), Cròniques d'Espanya. Còpia de l'edició d'Amorós, 1546
Note a l'exemplar vist per Massó li mancaven els folis previs de la taula; segons Soldevila segueix a prop el Ms. C (València: Universitària 212) per a la Crònica del Cerimoniós. Com a particularitat de la impresió, no va subratllat el nom de “Carbonell” a la portada. Podrien existir diverses tirades d'aquesta edició amb errades de foliació diferents. Part de la segona columna del f. XIIIr està composada amb lletra de cos molt més petit que la de la resta del volum. Volum sense anotacions de lectura. La còpia de Göttingen no duu l'errada “genstes” a la portada, però sí la “m” de “comtes” abreujada
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Bon+10-vi-25&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c1-v-1 catàleg vist 2017-05-23

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1728
Location in volume ff. Iva prel.-IVvb prel. + ira-cclviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2219
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Cròniques d'Espanya
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. Ir prel.] Chroniques de Es= | panya fins aci no diuulgades:que tracta dels No|bles e Jnuictissims Reys dels Gots: y gestes | de aquells: y dels Comtes de Barcelona: e Reys | de Arago:ab moltes coses dignes de perpetua | memoria. Compilada per lo honorable y discret | mossen Pere Miquel Carbonell:Escriua y Ar- | chiuer del Rey nostre senyor. e Notari publich | de Barcelona. Nouament imprimida en lany. | M.D.xlvij
tit.: [ Iva prel.] Aci comença la Taula de | la present Chro | nica ho historia de Espanya
índex: Del primer libre. | La Prefacio ho Prolech dela present Chro|nica … [ IVvb prel.] … Una Epistola del auctor dela present Chroni- |ca tramesa al Regent la Cancellaria [sic] del Rey | Misser Barthomeu de Ueri:narrant lo fet de | la cuitellada dada al Rey Ferrando. fol.cclvj. | Fi dela present taula
rubr.: [ Ir] Chronica :ohystoria de Espanya | Composta:e hordenada:per Pere Mi | quel carbonell. Archiuer del | Rey nostre Senyor. E notari | Publich de Bar-|celona ✠
text: [ Ira] C6On estats | Molts homens | e son Encara | en lo temps: | present desi-jants legir ab | Auctors aprouats : no sola|ment dels Reys de Arago | e Comtes de Barçelona |Mas encara dels Gots … [ CCLVIIvb] … dime | cres sanct que comptauen. xxij. de Març. | Any. M.ccccxcvij. Cuius anima in pa- | ce requiescat. Amen. | Laus immenso deo
colofó: [ CCLVIIIr] Alahor y gloria de nostre senyor deu Jesuchrist:y dela humil | verge Maria: es acabada la present hobra delas Chroniques de Catha | lunya tretas [sic] del Archiu Real per lo honorable e discret mossen Pe | re Miquel Carbonell quia Archiuer Real e notari publich de Bar|celona. Y estampat en la insigne Ciutat de Barcelona per | CARLES Amoros y ha despesas de mossen Jau | me manescal: y mossen Raphael deuder major: y | mossen Jonot gordiola: y mossen Jonot | trinxer Mercaders de libres Ciuta-| dans dela dita Ciutat de Barce|lona a. xv. de Noembre. | Any. M.D.xxxxvj. | J.C. | ✠
registre: Registre del present libre: en lo qual y ha dos cuerns de sinch fulls: la hu es | en lo abecedari primer .e. laltro es enlo abecedari segon .J. | a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x.y.z.A.B.C.D.E.F.G.H.J
Associated Texts als folis 101-202 inclou texid 1825 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó… Crònica de Pere el Cerimoniós, escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12311
Location in volume ff. CIra-CIIra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1825
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Crònica de Pere el Cerimoniós
Language català
Date escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ CIra] Chronica del Rey en | Pere : hon es scrita tota la | Hystoria de son pare lo Rey | Nanfos. E es hi feta mentio [sic] | de alguns actes del Rey en | Jaume e sa Muller :e de llurs | fills. E es dita Chronica del | Rey en Pere … no solament dels dessu scri|ts. Mas encara dell mateix | començant dela sua Natiui-|tat en auant.
tit.: Libre primer diuisit en cin=|quanta capitols. … ap-|pellat Nanfos o Alfonso.
tit.: Capitol primer del primer li=|bre : qui tracta del thema que fa | lo dit Rey en Pere … e ab algunes men|tions de coses gestes / ans de ve-|nir al thema.
acc.: Non nobis domine / non nobis/ | seno mini [sic] tuo dagloriam. | Psalmo.cxiij.
intr.: A5Questes Paraules nos | en Pere per la Gratia | de Deu / Rey de Arago / | de Ualentia / de Mallor|ques de Sardenya /e de | Corsega / Comte de Barcelona/de … [ CIIIra] … qui foren fort notables / ço | es dela conquesta de Sardenya: e | dela sua coronatio.
tit.: Aqui comennça la hystoria del rey |Namfos pare del rey en Pere scri|ptor dela sua hystoria. | Capitol hon es expressat la [sic] | començament dela hystoria del | rey en Jaume e muller / e fills e \ filles de aquells
text: L5O senyor rey Nanfos pa|renostre fon fill del rey | en Jaume :e dela reyna | dona Blancha filla del | rey Charles … [ CCIIra] … per ço jatsia | moltes supplicacions per altres nos | sien estades fetes hauem nos mes al | cor de no voler li perdonar car pus | ell vol esser pertinaci ensa obedien-|cia:e nos per semblants:e novoler | li hauer merce.
colofó: ins aci lo dit rey en Pe|re escriptor e componudor [sic] dela | sua historia ha parlat … e del temps que | regna:visque:e mori.
Number of additional copies of edition 82
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2042
City and Library Barcelona Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia
Collection: Call number sense signatura
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition errades a la foliació i i a les signatures de quadern
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1428
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number XXVI/3/4 | Altre 26/3/4 | Núm. de registre 10063 | Antic Arm. XXVI, est. 3, nÚm. 4
Title(s) in copy Carbonell | Cronicas | de | España ( al llom, en la posició del teixell, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 s/n + [i]-[cclvii]
Size relligadura 295 × 210 mm (al pla anterior)
pàgina 285 × 205 mm (a la portada)
Watermark cercles tres cercles amb corona al damunt, creu dins del superior i lletres als altres dos “AO | O” (als folis de guarda enganxats a les cobertes i folis de guarda preliminars)
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal, l’escut de la portada està imprès en vermell i el del f. [I] és en blanc
Condition Errades a les signatures de quadern: ✠ j sense signatura, a j sense signatura, ee (per e ij), eii-ev (per e iij-e vj), giiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij). El quadern “k”” té la signatura formada per “l r´´. Errades a la foliació: XVII (per XI), V (per XVII), repeteix el XXXII, XXXIX-XXXX (per XXXXIIII-XXXV), LXIX (per LIX esmenat a tinta), LVII (per LXII esmenat a tinta), repeteix LXXIII, LXXVII-LXXVIII (per LXXVI-LXXVII), LXXXI (per LXXXV), CXXI (per CXXV), no té l’errada CLXII (per CLXIII), té l’errada CCXXXIIII (per CCXLIIII). volum amb taques de brutícia i d’humitat, alguns túnels de bibliòfags (ff. xviii-xxxv) que no afecten al text. Al f. lxiiiirb s’ha perdut un bocí de text, però al marge s’han transcrit les paraules perdudes. Els ff. lxxvii-lxxviii, lxxxix-lxxxx, lxxxxv-cxxi són de paper enfosquit, de pitxor qualitat que la resta. No duu l’errata “genstes” duu “Comtes” amb abreviatura
Binding pergamí flexible, amb petites solapes i restes d’haver tingut dues tires a cada pla per a lligar el volum, en mal estat, el pla anterior està gairebé després longitudinalment, i el llom permet veure els tres dobles nervis interiors trenats, les guardes que la protegeixen són de paper amb filigrana
Associated persons Nom de al marge del foli [cclvii] una prova de ploma repeteix tres vegades el nom Olivella
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note Segells a tinta de l’Arxiu al peu de diversos folis. Al peu del llom lletres “S. A.” de la mateixa tinta que el teixell; també al llom etiqueta de paper enganxada amb el núm. “27”” altres anotacions del llom no es veuen bé, com ara la que comença per “E”. Al pla superior anotacions a ploma de diverses mans “can[…] 248.[…]”, “Miracle St. Esteue…”, “1456”. Al f. I de guardes preliminar amb lletra del s. XVI-XVII breu relació d’assumptes tractats a l’obra: vida de Jaume I, “Al Rey D. Alfonso lo cria y educa lo conpte dela Proença D. Ramon Berenguer fol. 54:4 | al Rey de […] lo Cria S[…] de Monrondon | a D. Pedro 3. D. Bernat de Cabrera | D. Josep de Ceruello 55.1”, a la portada “S. Isabel Reyna de Portugal f. 77 col. 3”. Es troben anotacions de lectura, marques als marges, passatges subratllats i esmenes. Al marge superior del f. ccxlviiv proves de ploma, una ratllada i l'altra tallada.

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2102
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number Res. Fol. 22
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition errades a la foliació i a les signatures de quadern

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2038
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-3
Title(s) in copy CHRONIQUES DE ESPANYA ( al llom, en vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + [i]-[cclviii] + I
Collation 4 a-d8 e10 f-z8 A-H16 I10
Size relligadura 320 × 217 mm (pla anterior)
pàgina 310 × 212 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: dues tintes, amb la mà i el ram de l'escut del f. ✠ j en vermell; espai en blanc a l'escut del f. I i la resta de decoració com la de l'exemplar principal
Condition exemplar complet en bon estat, però amb els angles inferiors externs un xic deteriorats per insectes i per la humitat, també hi ha algun túnel de corcs de l'interior dels folis, però no afecten greument al text; exemplar amb el paper esgrogeï i brut. El quadern F duu els folis relligats en l’ordre correcte. Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura, ee (per e ij), e ii-e v (per e iij-e vj), g iiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij). Errades a la foliació: duu correctament foliat el f. XI, repeteix el XXXII, XXXIX-XXXX (per XXXXIIII-XXXV), LXIX (per LIX), LVII (per LXII), repeteix LXXIII (esmenat a ploma en LXXIIII), LXXVII-LXXVIII (per LXXVI-LXXVII), LXXXI (per LXXXV), numera correctament els ff. CXXV, CLXIII i CCXLIIII. CONDICIÓ: guardes modernes, contemporànies de la relligadura. A la portada no duu l’errata “genstes” i duu “comtes” amb la “m” abreujada
Binding moderna, en pergamí sobre cartró
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note escassíssimes anotacions de lectura, es troba una al f. LXIIIIrb: “Ont mori lo Rey don Jaume” de mà del s. XVI
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/c11-vii-3/c11+vii+3/1%2C9%2C9%2CB/frameset&FF=c11+vii+3&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2039
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-35
Title(s) in copy Carbonell | Chroniques | de | Espanya ( al teixell, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 ant. + 4 s/n + [i]-[cclviii] + 3 ant. + I
Collation 4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size relligadura 290 × 210 mm (pla anterior)
pàgina 280 × 197 mm (f. II)
Font gòtica
Watermark cercle amb una creu amb una boleta al centre i altres als extrems dels braços (al full de guardes inicial) (no documentada ni a Briquet ni a Piccard (Kreuz))
Pictorial elements Altres: dues tintes, com l'exemplar principal, les mans de l'escut del primer foli en tinta vermella i espai romàs en blanc a l'escut del f. I
Condition marges d'alguns folis restaurats amb afegits de paper, de vegades afectats per la humitat; amb taques de tinta. Els fulls de guarda inicial i final són moderns. El foli VI, l’angle superior extern del VII, un bocí del XVIIII i del XX, bocins dels ff. XXXII, es van perdre i han estat substituïs per una còpia feta a ploma imitant la disposició de l’original i fins i tot el gravat que contenia el f. XX, però no el del f. XXXII; pèrdua de text i no d’imatge substituïda per còpia manuscrita al f. LXXXXVII; les mutilacions de l’exemplar es deuen bàsicament a que algú va retallar els gravats. Un estrip de l’angle superior extern del f. CCLVII provoca la pèrdua d’algunes síl·labes i un altre al f. CCXIX només al marge exterior. Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura, ee (per e ij), e ii-e v (per e iij-e vj), g iiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij). Errades a la foliació: numera correctament l’XI, repeteix el XXXII, XXXIX-XXXX (per XXXXIIII-XXXV), LXIX (per LIX), LVII (per LXII), repeteix LXXIII, LXXVII-LXXVIII (per LXXVI-LXXVII esmenats a ploma seguint la foliació que seria correcta), LXXXI (per LXXXV id. que els anteriors folis), CXXI (per CXXV), CLXII (per CLXIII), numera correctament el CCXLIIII
Binding pergamí flexible amb petites solapes, antiga, amb tires modernes de badana que serveixen per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís 274; topogràfic An. 4. 164 (relligadura pròpia de la biblioteca i segell a tinta amb la divisa “CHA|RI|THAS”)
Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver 1859 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note al peu del llom hi ha escrita a tinta la xifra 274 i a la coberta figura l'antiga signatura “An. 4. 164 / 274”. Alguns passatges subratllats. Al verso del foli final hi ha anotacions del s. XVI, algunes sobre l'obra i d'altres que són proves de ploma de mans diferents. També s'hi troba una llista de noms feta per mà maldestra probablement encara del s. XVI on es llegeixen els de: “Pere Pla, Joan Vide, Miquel Fere, Austi Molo [?], Pere Pe[.]es, Pere Paçs, Toni Marti, Miquelau Cobel, Toni Borgr[?], Joa[…]”. Al peu del mateix foli, capgirades, es llegeixen anotacions d'una altra mà que duen la data e 1622 i 1626. A la portada hi ha una anotació del s. XVI difícil d'interpretar, la segona part de la qual fa referència a l'autor i l'obra. Contemporàniament a aquesta anotació algú ha convertit les barres de l'escut de la portada en una quadrícula amb algunes creus. Hi ha altres anotacions a l’interior del volum, p. e. f. ✠ iirb amb un mot interliniat o d’altres al marge, com la del f. Vrb o la dels XVIrb, XXIIrb, XXXXIva-XXXXIIIrb, [LIXra] etc., que són posterior, algunes referents a la casa de Cardona i altres com la del f. XXXXIIrb criticant la professionalitat de Carbonell com a historiador per introduir la història de l’espasa de sant Martí o a discrepàncies entre Carbonell i Desclot com al f. LXXIIII[I]ra, notes aquestes en castellà. Al f. [I] i també en altres indrets del volum trobem un segell rodó a tinta negra que duu a l'interior un sol i la llegenda: “CHA | RI | TAS”, emblema de sant Francesc de Paula, fundador de l’orde dels Framenors i, per tant, el volum pogué pertànyer al convent que aquests tenien a Barcelona

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2040
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 12-V-65
Title(s) in copy CARBONEL | CHRON | DE ESPAN ( en daurats al teixell vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + i-cclviii + I (guardes modernes, errades a la foliació)
Collation 4 a-d8 f-z8 A-H8 I10
Size relligadura 300 × 210 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 195 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, amb el ram del peu de la portada imprès en tinta vermella i espai en blanc per a l'escut al f. I, a dues tintes i l'escut del f. I en blanc
Condition en bon estat de conservació, volum restaurat i probablement rentat, sense senyals de lectura, però amb algunes taques d'humitat i folis reconstruï amb afegits de paper; f. CLXIX amb un estrip longitudinal, però sense pèrdua de text. Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura, ee (per e ij), e ii-e v (per e iij-e vj), g iiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij). Errades a la foliació: XVII (per XI), XIIII (per XIII), V (per XVII), rep. XXXII, XXXIX-XXXX (per XXXXIIII-XXXXV), LVII (per LXII), repeteix LXXIIII, salta LXXVI, LXXXI (per LXXXV), CXXI (per CXXV), numera correctament el CCXLIIII
Binding pasta valenciana, s. XVIII, amb daurats al llom que té quatre nervis; talls vermells, guardes de paper d’aigües tipus French Curl o snail (cargol), les anteriors formades per dos bocins enganxats
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note duu “ComItes” amb abreviatura i no duu l’errada “genstes”, portada amb la variant “Chronica”. Al marge superior del f. Iv de guarda anterior es veuen restes d’una anotació a ploma avui de mal llegir, seguida per altres dues línies totalment esborrades. També sembla que al f. Ir al costat del títol hi havia una anotació que ha estat eliminada deteriorant el paper
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/65705 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1332558~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3167
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number R. 10969 | R 10963
External description
Writing surface Paper
Note revisar signatura

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1613
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/2/20 | Antic B-48-2-13 | Antic 169-4-4 | Antic C 4 xix-4-4
Title(s) in copy Carbonel | Chronica | de | España || S. 4 ( al teixell a ploma)
Chronica de Espana ( escrit a ploma al llarg del llom, quedà substituï per l'altre, més modern)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I+ 4 prel. + i-ccliiii + 2 + I
Collation 4 a8 b2-8 c-d8 e10 f-l8 m5-7 n-y8 z2-8 A-H8 J2-8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 270 × 195 mm (f. a ii)
Font gòtica
Watermark creu dins d'un petit òval, coronada i sobre una mena d'ales o palmes obertes (al paper de les guardes)
Pictorial elements Altres: de la portada, a dues tintes, només en queda la meitat interior, l'escut del peu, imprès en vermell, una m… i un ram amb fulles (només se'n veu la meitat); l'escut del f. a i és en blanc
Condition en molt mal estat, menjat pels corcs i d'altres bibliòfags des del f. ccxxxiii; afectat per taques d'humitat. Manquen els ff. b j (= ix), m viij (= lxxxxvi), z j, Ij (= ccxlviiii); el f. clxxv, trencat, apareix entre els ff. clii i cliii. Darrera el f. ccliii n'apareixen dos molt trencats, quasi bocins, d'igual manera que la darrera guarda és un bocí. : a j sense signatura, ee (per e ij), e ii-e v (per e iij-e vj), g iiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij). Errades a la foliació: xxxii repetit, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per lxv), lxix (per lviiii), lvii (per lxii), lxxiii (per lxxiiii), lxxiiii (per lxxv), lxxv (per lxxvi), repeteix lxxviii, lxxxxi (per lxxxv), arriba fins al f. cclv, la resta no es pot controlar
Binding pergamí flexible, amb senyals d'haver tingut corretges per tancar-lo; despresa i deteriorada (en falta una bona part de la coberta posterior)
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de Santa Madrona S-4
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 25
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Note a la portada es llegeix: “Est Bartholome[…]”

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1396
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/2/21 | Antic B-48-2-13 | Antic 169/3/22 | Antic C 4 XIX-4-4 | Antic 169-4-4
Title(s) in copy Carbonel[l] | Chronica | de | Espana ( a tinta, en la posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 262 (= IV + CCLVII + I)
Collation a-d8 e10 f-z810
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 287 × 206 mm (a ii)
Font gòtica
Pictorial elements manca la primera portada que en l'exemplar principal és a dues tintes; la segona portada (f. a i) és a una tinta i té en blanc l'espai destinat a l'escut, la resta de la decoració és com la de l'exemplar principal impresa, sense aplicació de cap mena de color
Condition acèfal --manca el primer quadern-- i incomplet --manquen els quaderns “A-I”--. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), e2-e5 (per e3-e6). Errades en la foliació: manca xi; xvii (per xii), repeteix xiiii, v (per xvii); repeteix xxxii; salta del xxxiii al xxxix; salta del xxxx al xxxxvi; salta del lxi al lvii; salta del lvii al lxiii; salta del lxxv al lxxvii; repeteix lxxviii; lxxxi (per lxxxv)
Binding en pergamí sobre cartó, antiga, deteriorada i despresa
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 25
Avenoza (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 3240
City and Library Berkeley The Bancroft Library. University of California
Collection: Call number f DP96 .C27 1547 UCB
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Internet http://oskicat.berkeley.edu/record=b10374737~S1

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 2041
City and Library Berlin Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz
Collection: Call number Qr950
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition errades a la foliació i i a les signatures de quadern
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note aquest exemplar es va extraviar, a causa dels esdeveniments de la Segona Guerra Mundial, i ja no es troba a la biblioteca

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 3275
City and Library Boston The Boston Public Library
Collection: Call number Special Collections: RARE BKS D.120.41
External description
History of volume Adquirit 1911
Previous owners (oldest first) George Ticknor (Naixement Boston 1791-08-01)

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 2213
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number *SC.M3318.C560o
Title(s) in copy Croniques | P. M. Carbonell || 1546
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 s/n +ii-cclvii
Size pàgina 295 × 206 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes i ensenya d'Amorós en vermell
Condition exemplar molt deteriorat, especialment sensible és l'estat dels marges inferiors i dels angles, trencats i afectats per la humitat; donat aquest deteriorament, no hem manipulat l'exemplar per controlar les errades de foliació o de signatures de quadern i remetem a les que consten al catàleg de la biblioteca (errors a la foliació: 23, 28, 49 sense foliar, 5, 82, 45)
Binding antiga, en pergamí flexible, es tracta d'un document en llatí aparentment del s. XIV que ha estat reaprofitat, en molt mal estat, conserva restes de les tires de pergamí que servien per lligar el volum
History of volume Adquirit 1913-05-07
Previous owners (oldest first) Alain Campbell White (Floruit 1880 [?] - 1930 [?]) (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) National Union Catalog Pre-1956 Imprints (1968-81)
Avenoza (2005), Inspecció personal
Note sense anotacions de lectura aparentment, només una a la portada, al marge extern feta a ploma, que no es llegeix bé i que sembla indicar els folis del volum

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 2212
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number f *SC5 C1776 547ca | Antic Span 205*3
Title(s) in copy Croniques | P. M. Carbonell || 1546 ( a tinta, en la posició del teixell, la data al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis 1 + ccxlix
Collation +4 a2-8 b-d8 e10 f-z8 A-H8 I2-9
Size pàgina 295 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements portada a dues tintes
Condition incomplet, molts folis amb els marges deteriorats (p. e. f. ccxxx), cosa que dificulta comprovar l'estat de la foliació i de les signatures de quadern; nombroses taques d'humitat. No duu a la portada l'errata “genstes” i escriu “Contes” i “lany.”; al f. cxxi hi ha un forat que afecta la lectura d'algunes lletres. Errades a les signatures: ee (per e2), e2-e5 (per e3-e6), g4 (per h4), y2 (per z2), F4-F5 relligats correctament. Errades de foliació: xvii (per xi), repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per 76-77), lxxxi (per 85), cxxv correcte, falten els folis I1 i I10
Binding antiga, en pergamí flexible; es tracta d'un document llatí reaprofitat, plegat sobre si mateix per adaptar-lo a la mida de l'imprès, amb restes de les tires de pergamí que servien per lligar-lo, en mal estat, amb el llom solt i els marges inferiors deteriorats
History of volume Adquirit 1913-05-07
Previous owners (oldest first) Matei F[…]a (Floruit 1550 [?] - 1640 [?]) (ex-libris d'època a la portada, fet a tinta i ratllat, a penes es llegeix: “De… Matei fa”)
Alain Campbell White (Floruit 1880 [?] - 1930 [?]) (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons al marge del f. lvi compareix el nom de Magí (Mossèn) (Floruit 1550 [?] - 1630 [?]) (“senjor mossen magí”)
en diverses ocasions es marca o es subratlla el nom de Miquel Pérez Cabata, Senyor de Quadret (p. e. al f. clxv verso)
al marge del soli signat “ee” es llegeix el nom de Paulus Ala[…], notari (“Paulus ala[..] notarius”)
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004) , n. 004865725
Note amb anotacions a ploma de lectura als marges i d'altres que fan pensar en antics posseïdors

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 2043
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Typ 560 47.260 F
Title(s) in copy Carbonell Coronica Espana [sic] ( a ploma, a tinta marró al llom, a l'anglesa en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-4 + [i]-[cclviii] + I
Collation +4 a-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 287 × 202 mm (f. 6)
Font gòtica
Pictorial elements gravats i orles com les de l'exemplar principal; portada a dues tintes, a l'escut de la portada el ram i la mà en tinta vermella, en canvi, el del f. i és en blanc
Condition errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4)i yii (per z2), F5-F4 enquadernats a l'inrevés i així ho assenyala una anotació antiga. Errades a la foliació: xvii (per 11), xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), repeteix lxxiii, lxxiii-lxxv (per 76-77), lxxxi (per 85) i cxxi (per 125). Paper de mala qualitat, amb olor a humitat i algunes taques, malgrat tot, en bon estat
Binding antiga, del s. XVII? en pergamí flexible, amb restes de tires de pell per lligar el volum, llom una mica desprès
Previous owners (oldest first) Philip Hofer, bibliotecari (dues etiquetes amb l'ex-libris, una de menuda i l'altra amb referència de la donació del llibre a la Biblioteca: “Harvard College From the collection of Philip Hofer. Class of 1921. fort the Department of Printing and Graphic Arts”)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Soriano (2005), Inspecció personal
Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Note anotacions marginals als ff. xvii i ccxxiiii a ploma en castellà. Alguns passatges subratllats. Al marge superior dels folis trascotats d'ordre, hi ha una anotació mig tallada pel relligador, on s'adverteix del problema, en castellà. A l'interior de la coberta anterior hi ha enganxat un paper amb una inscripció a ploma en francès: “455 Carbonnell [sic] (Pedro Miguel) Chroniques de Espanya 1546 in folfio | gothiques sur velin bel […]” i al f. I de guarda, a llapis: “5000 net | Complet | 4 ff. + 258 (etm. 257) + 1 f. (erreurs de pagination perpetuelles)”; el 5000 podria referir-se a un preu de venda del volum

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1640
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call number Hisp.4.54.2
Title(s) in copy MIQUEL CARBONELL | CHRONIQUES | DE | CATHALUNYA ( al teixell amb ferros daurats)
BARCELONA | 1536 [sic] ( a la part inferior del llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 + 1-250 + II
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-E8 f8 G-H8 J10
Size pàgina 283 × 196 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements manca la portada
Condition errors en la foliació i en les signatures de quadern; del primer foli preliminar tan sols es conserva un petit bocí a la part del taló, i del segon s'ha perdut un bocí que ha estat restituït en còpia manuscrita; el quadern J té els folis mal ordenats; en aquest exemplar, després del quadern E (que acaba al f. ccxxiiij) segueix erròniament el quadern f (ff. xxxxii-xxxxviiii), i després segueix el f. ccxxxiii (inici del quadern G)
Binding restaurada, en pell amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) S. Gaselee (una nota a l'interior de la coberta: “University Library Cambridge. Hisp.4.54.2. Presented by S. Gaselee, M. A. Magd. Coll. 1914”)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 3241
City and Library Chicago University Library
Collection: Call number Special Collections, Rare Books: DP96.C26 c.1
External description
Writing surface Paper
Format ? ? ? ? folio
Leaf Analysis ff.: cclvii + 1
Internet https://libcat.uchicago.edu/ipac20/ipac.jsp?session=14028H923S458.1232657&profile=ucpublic&uri=full=3100001~!3409011~!0&ri=2&aspect=subtab13&menu=search&source=~!horizon vist 2014-06-15

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 3024
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
Collection: Call number RESERVE HISTORY:
Title(s) in copy CARBONEL | CHRONIQUE | DE ESPAÑA ( gravat en daurats sobre el teixell vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-cclviii + II (guardes de l'època de la relligadura)
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 270 × 190 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes amb l'escut d'Amorós en vermell; en blanc l'espai destinat a l'escut al f. 1
Condition en bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat que afecten al primer quadern; la portada malmesa, sense que s'afecti el text. Les errades de signatura i foliació són com les que ha constatat Lamarca als exemplars de la Biblioteca de Catalunya i del Seminari de Barcelona
Binding en pasta espanyola marró, llom ornamentat gerros amb daurats als entrenervis, cinc nervis; teixell de pell vermella enganxat amb el títol gravat, talls jaspiats en groc i vermell, guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
New York: Hispanic Society of America CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 copy 3 IMPERFECT (Sotheby's catalogue)
London: Sotheby’s
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Tractat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 91
Note al costat de l'ex-libris de Huntington hi ha una etiqueta enganxada, escrita a màquina: “m 158” que podria correspondre a alguna signatura antiga. Al foli 1 de guardes anotacions que indiquen que manca el f. I 10 (colofó). Postil·les manuscrites als marges, alguns passatges subratllats, la tinta ha foradat el paper. Exemplar descrit quan es trobava a la Hispanic Society of New York

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 2026
City and Library Edinburgh National Library of Scotland
Collection: Call number G.10.c.8
Title(s) in copy CRONICA | DE | España | Por | Pedro | Carbonel | 1547 ( al lloc del teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 prel. + 1-257 + 1 + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 290 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition exemplar en bon estat, amb errors i salts en la numeració dels folis i errades a les signatures de quadern. Es veuen també taques d'humitat i de brutícia, i forats de bibliòfags
Binding antiga en pergamí flexible, amb tanques de cuir
Associated persons Altres al f. 146v s'esmenta a Pere Casalla Bamba (“Pere Casalla Bamba es quien lo dize”)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: National Library of Scotland (1970), A short-title catalogue of foreign books printed up to 1600: books printed or published outside the British Isles now in the National Library of Scotland and the Library of the Faculty of Advocates, Edinburgh
Note Es consulta a: Special Collections Reading Room: stored in George IV Bridge.

Exemplar amb alguna anotació marginal.
Internet http://main-cat.nls.uk/vwebv/search?searchType=7&searchId=193&maxResultsPerPage=25&recCount=25&recPointer=0&resultPointer=3&headingId=4429841 catàleg vist 2017-06-10

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 2154
City and Library Girona Arxiu Històric Provincial
Collection: Call number Dipòsit I 545
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Collation a-z8 A-G8 H1-6 I[x]
Size pàgina 298 × 200 mm (a1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
State exemplar sense portada
Condition incomplet, manca el primer quadern, els ff. 7 i 8 del quadern “H” i del quadern final només es conserva un bocí del darrer foli; en mal estat, amb taques d'humitat, molt deteriorat i menjat pels bibliòfags que han destruït els angles externs, fent desaparèixer bona part de la foliació, cosa que impedeix averiguar quines són les errades de foliació que presenta
Binding sense relligadura, amb el cosit dels quaderns a la vista, es conserva dins d'una carpeta de cartulina de les que fan servir a la biblioteca per preservar els lligalls
References (most recent first) Sabaté (2004), Inspecció personal
Arxiu Històric Provincial de Girona (2002), Catàleg de l'Arxiu Històric Provincial de Girona

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 2045
City and Library Girona Biblioteca Provincial
Collection: Call number A/5550 | Antic 4009 | Antic Lid[?]era D.[?] Cajon 1.n.14 | Antic caj. N.n.84
Title(s) in copy Coronca | de | España || Carbonell ( al llom, en posició del teixell, a ploma, llevat del nom de l'autor que es troba una mica més avall i fou afegit posteriorment)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + cclviii + I
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 275 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, a dues tintes
State manca el colofó
Condition errades a la foliació: duu la seqüència xxxxiii-xxxix-xxxx-xxxxvi; lvi (per lii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv), hi ha una llacuna que afecta els ff. xccix, cxxx, cxxxxviii, ccxxvii, cxxixx, ccxxviii que estan mutilats alguns i d'altres es troben desordenats. Errades a les signatures de quadern: ee (per eii), g4 (per hv), y2 (per z2). Manquen, per estar tallats, els ff. cxxxi-cxxxvii i el f. I10; els ff. ccxxix-ccxxviii estan relligats a l'inrevès. Alguns marges han estat retallats, probablement per eliminar anotacions. Al f. 1 hi ha un forat en la posició de l'escut
Binding pergamí flexible, reaprofitat, amb escriptura potser del s. XVII a l'interior, a ploma, amb forats de corcs
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Note anotacions de lectors als marges; al f. lxxxxvi col. a, on parla del “secret dels templers”, una mà del s. XVI-XVII ha anotat “lo dia del judici se veura si tenien culpa los templaris”

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 2153
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/129
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + II-[CCLVIII]
Size pàgina 288 × 205 mm (f. aii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition guardes antigues; exemplar en mal estat, sense portada i amb els marges molt deteriorats i taques de brutícia. Errades a la foliació: xvii (per xi), rep. xiiii, rep. xxxii, lvii (per lxii), rep. lxxiii, salta lxxvi, rep. lxxviii, lxxxi (per lxxxv), lxxxvii (per lxxxviii), cxxi (per cxxv) i cap més errada
Binding antiga, de pergamí flexible amb restes de les tires que servien per lligar-lo i quatre nervis de pell
Previous owners (oldest first) Felicii [bla.si] (Reverend), clergue secular (ex-libris a tina al primer full del volum: “Rris Felicij [bla..si] Emit[?] prales […] 15[..]”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Note alguns fragments estan substituïts per bocins de paper manuscrit enganxats al damunt del text imprès

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 2016
City and Library Göttingen Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen
Collection: Call number Handschriften und Seltene Drucke: 2 HISP 538 | Antic 2o Hist. Hisp. 538
Title(s) in copy Larbonell [sic] Chroniques de Espaya ( al llom, a tinta (nom posat modernament))
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 s/n + [i]-[cclviii] + II (fol. ant. en romans)
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 280 × 205 mm (portada)
relligadura 285 × 220 mm (pla anterior)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: a la portada s’ha posat el segell de la Universitat en l’espai destinat a l’escut de Catalunya. L’espai per a un escut de la peça de l’orla inferior duu imprès en color vermell la mà amb el ram. El de l’inici de l’obra, en canvi, està en blanc. Portada a dues tintes
Condition restaurat, en bon estat, amb alguna taca d’humitat i de brutícia, paper de no gaire bona qualitat. Els folis ccxxix i ccxxviii (signatures de quadern F v i F iiij) es troben relligats en ordre invers. Una anotació antiga al peu del f. ccxxviivb adverteix del problema: “vide vltra acartes .28. sub hoc signo x” i en el foli esmentat, al marge superior intern, hi ha l'altra que s’hi correspon. Errades a la foliació: xvii (per xi) aquesta errada no la té, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv), no té cap més errada; mateixes errades a les signatures de quadern que l'exemplar principal
Binding moderna, recent, llom i cantoneres de pergamí clar, cobertes folrades amb paper decoratiu; talls tintats de vermell. Guardes modernes de l'època de la relligadura moderna
Previous owners (oldest first) Göttingen: Georg-August-Universität (segell en tinta negra, dins d’un marc ovalat, a la portada: “EX | BIBLIOTHECA | ACAD. GEORGIAE | AUGUSTAE”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de diversos impresos de Göttingen (CD) (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Ex-libris ratllat a la portada.

Algun passatge subratllat a ploma (p. e. f. iiiirb, lviiva, etc.) i a llapis (f. clxxiira-rb) amb punts d’admiració al marge. Subratllat a ploma als ff. clxxiiv-clxxiiir, amb un comentari al marge en català a clxxiiirb “volgue dir Veneçia” en lletra del s. XVI.

No duu l’errada “genstes” a la portada.

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 1985
City and Library Lisboa Nacional
Collection: Call number Res. 556 V
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONIC | DE ESPAYA ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + [i]-[cclviii] + 1 + II (fol. ant. en romans)
Collation a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 284 × 197 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark flor de lis a l'interior d'un corona de llorer (als folis de guardes)
lletres en dos nivells: al primer A M [?] i al segon O R (als folis de guardes)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. preliminars, i el f. 1 està molt mutilat (el text perdut s'ha recopiat en el paper afegit), igual que el f. [258] (manca la marca de l'impressor), el lxxxxvi està trencat però es conserva íntegre. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), e2-e5 (per e3-e6), g4 (per h4), r ilij (per r4), yii (per z2). Errades a la foliació: rep. xxxii, xxxix (per 44), xxxx (per 45), lvii (per 62), rep. lxxiii, lxxvii (per lxxvi), lxxviii (per 77), lxxxi (per 85), cxxi (per 125)
Binding antiga en pell, amb tall vermell i cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Lisboa: Real Biblioteca de Portugal (al f. 1, segell a tinta)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Gusmão (1964-66), Livros impressos no século XVI existentes na Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora Franceses, 1. Tipografia portuguesa – 2. Tipografia espanhola – 3. Tipografia francesa
Note al verso del darrer foli hi ha proves de ploma, com també a l'interior del volum; al f. xvii una anotació a ploma al marge superior, tallada, podria ser un ex-libris

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 1754
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.6248
Title(s) in copy CHRONIQUES | DE | ESPANYA | CARBONELL || BARCELONA | 1547 ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + 1-257 + 1 + II
Collation *4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 285 × 205 mm (f. ii)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Caplletres: de diverses mides, gravades amb motius florals, poques senzilles. Al f. i, caplletra gravada de sis unitats de pauta amb un àngel
Orles amb motius florals; a la part superior lateral el corn de l'abundància; a la part central, l'escut del Casal de Barcelona; a la part inferior, dos angelets sostenen un escut amb una mà amb cinc flors en vermell. Una altra, de quatre peces, a la part superior, un corn i a la inferior, uns àngels que sostenen un escut en blanc, sense gravar, on s’ha dibuixat a ploma l’escut del casal català (a la portada i al f. i)
Il·lustracions diverses il·lustracions: un rei i un cavaller f. xxxiii; un vaixell al f. xx, etc.
Rúbriques en vermell i negra (a la portada del f. 1 preliminar)
Condition exemplar en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), e ii-e v (per e3-e6), g iiii (per h4), r ilij (per r4), y ii (per z2); errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv). Els folis ccxx-ccxxi (signatures E iiij – E v) estan repetits. Manquen els ff. 253-254, signats J5-6. Els folis xii i xiii estan enquadernats malament en la seqüència xiii-xii (signatures b5-b4)
Binding moderna en pell amb ferros daurats i super-libris de la bibliteca de Grenville
Previous owners (oldest first) Étienne Baluze, erudit (1630-11-13 - 1718-07-28) (en el primer preliminar a ploma: “Stephanus Baluzius Tutelensis”)
Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut gravat en daurat a les cobertes)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 41
Note poquíssimes notes marginals i passatges subratllats a ploma (per exemple, als ff. ccxx o f. ccxlviiiv. Nota al verso del segon foli de guarda anterior de Grenville a ploma: “Nic. Antonio. Bib. Hiso. II. 218 ' 'prodiit [sic] primum 1536, deinde 1547' ' a rare edition – a bad copy sold at [J]ykes’s sale for 8. 8. 0”

ID no. of additional copy of edition 26 BITECA copid 1757
City and Library London The British Library
Collection: Call number 179.f.6
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONIQUES | DE | ESPANYA || BARCELON[A] | 1547 ( al teixell, tintat en vermell i blau, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + II + 4 prel. + I-[CCLVIII] + II + I
Collation *4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 280 × 198 mm (f. ii)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements com la de l'exemplar principal (veure COPID 1754), però barres de l'escut del Casal de Barcelona pintades alternativament amb puntets o línies verticals, a ploma; i a l'escut en blanc del f. i es pot llegir, a ploma, “Chiva”
Condition en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), e ii-e v (per e3-e6), g iiii (per h4), r ilij (per r4), y ii (per z2); errades a la foliació: xvii (per xi, esmenat a ploma), repeteix xxxii (s'han esmenat, a ploma, aquest i els folis següents fins a l'antic imprès cii -corregit en ciii-, la qual cosa dificulta de vegades la comprovació dels errors), xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), ccxxix-ccxxviii (per cxxviii-cxxix), que no hauria de ser error perquè els folis estan mal relligats. El quadern “F” està mal ordenat (el corresponent als folis 225-232; l'ordre és: f1, f2, f5, f4, f6, f7 i f8), però no manca cap foli
Binding del segle XVII, restaurada (segell estampat al foli darrer de guardes “RE-BACKED 1926”). En pell, amb ferros daurats que representen les armes d'Anglaterra (un escut sostingut per un lleó d'un costat, i un unicorn de l'altre; a sota, es llegeix: “DIEU ET MON DROIT” i, al voltant, està escrita la llegenda: “HONI SOIT QUI MAL Y PENSE”). Tall tintat de blau jaspiat
Previous owners (oldest first) Anònim amb escut heràldic
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note fragments de text subratllats, per exemple, als ff. 119-120. Una nota (que sembla un ex-libris a ploma) ha estat ratllada en el primer preliminar i, en el verso del darrer foli imprès, es veu una nota manuscrita del segle XVI o XVII en llengua catalana, que esmenta diversos dels motius tractats a la crònica i fa una remissió als folis corresponents

ID no. of additional copy of edition 27 BITECA copid 3246
City and Library London Bernard Quaritch Ltd.
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 257 + I
Condition tot i que alguns marges estan deteriorats i d'altres substituïts, segons el llibreter es una còpia en bon estat si es compara amb d'altres a la venda
Binding de la primera meitat del s. XX en pergamí, amb talls daurats
References (most recent first) Catalogat a: Bernard Quaritch Ltd. (2014-02), 47th California Book Fair. Stand. 417 7-9 February 2014 , n. it. 19
Catalogat a: Bernard Quaritch Ltd. (2013), Hispanica. A short selection of early Spanish books , n. it. 8
Note Algunes anotacions de mà posterior. Segons el catàleg, els ff. 256-7) poden procedir d'una altra còpia "upper outer corners of first five leaves (..) torn away with loss of text or title border (losses expertly replaced in careful pen facsimile or with fragments from another copy)" Cat. 2014.

Exemplar encara a la venda a Quaritch (19/06/2014)

ID no. of additional copy of edition 28 BITECA copid 2047
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: 1/872
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONIQUES | DELS | REYS GOTS || 1516 ( al teixell gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 s/n + i-cclviii + II
Size pàgina 290 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Té la mà amb els tres rams en tinta vermella en el centre de l'escut del peu (portada a dues tintes)
Condition exemplar restaurat, amb els marges del primer foli reconstruïts amb paper; marges bruts i trencats, alguns força afectats per túnels de bibliòfags que arriben a afectar el text. Amb portada i colofó. Foliació antiga impresa, errades: no té l'error de xi (per 5) de l'exemplar principal, que tampoc es troba al de Montserrat, xvii (per xi), v (per xvii esmenat a ploma per un lector antic), repeteix xxxii (el lector d'abans ha corregit aquest foli), xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv esmenats a ploma), repeteix xxxxviiii (esmenat a ploma en xxxxviiiii i així també el foli l esmenat en li, no segueix esmenant), lvii (per lxii esmenat a ploma), repeteix lxxiii (esmenat a ploma, al costat del següent lxxiiii ha escrit 75 en aràbigs, 76 al costat del lxxvii), salta lxxvi, lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv), no té l'error de ccxxxiiii (per 244) de l'exemplar principal; errades a les signatures de quadern: ee (per e 2), e ii-e v (per e 3-e 6), g iiii (per h 4), i y ii (per z 2) com a l'exemplar principal, i també r ilij (per r 4) com l'exemplar de Lisboa
Binding segurament del s. XIX, mitja relligadura, llom i cantoneres de pell marró, gravada als entrenervis i amb el títol i la data al teixell i entrenervi en daurat
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (enganxina rodona de paper amb el segell de la Biblioteca de San Roman, a la guarda captiva anterior)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Avenoza (2008), Inspecció personal
Millares Carlo (1977), Libros españoles y portugueses del siglo XVI, impresos en la península o fuera de ella [Fondo San Román] , n. 53
Note alguna anotació marginal en català del s. XVI indicant sobretot quan comença la història de cada rei.En la rúbrica, duu la lectura correcte “gestes”, i la “n” de “Contes” abreujada

ID no. of additional copy of edition 29 BITECA copid 2048
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 5/897 | Antic S.2.e.I.V.C.6 | Antic 4-15 (corregido en “13”)-2 | Antic 4-13-9 | Antic 3588 | Antic 5-3-6 | Antic j/182 en una etiqueta de paper al capdemunt del llom | Antic 5/897 en una etiqueta de paper al peu del llom
Title(s) in copy CARBONELL | Cronicas | DE | España ( al teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + i-cclviii + I
Size pàgina 278 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Watermark nau carabel·la de tres màstils i bandera (al foli de guardes preliminar)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Té la mà amb els tres rams en tinta vermella en el centre de l'escut del peu (portada a dues tintes)
Condition els folis inicials i finals estan en mal estat per la humitat i amb esquinços, que afecten el text de la portada i el foli final; taques en bona part del volum, però generalment el text es llegeix bé. Alguns forats (camins) de bibliòfags que no afecten el text. Amb portada i colofó. Errades a la foliació: no té l'error de xi (per 5) de l'exemplar principal, que tampoc es troba al de Montserrat, repeteix xxxii, xxxix.xxxx (per 44-45), lxix (per 59), lvii (per 62), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxxviii (per 76-77), lxxxi (per 85), cxxi (per 125), no té l'error de ccxxxiiii (per 244) de l'exemplar principal; errades a les signatures de quadern: e (per e2), e ii-e v (per e 3-e 6), giiii (per h 4) i y ii (per z 2) com a l'exemplar principal, i també r ilij (per r 4), com l'exemplar de Lisboa
Binding antiga, però posterior a l'edició. Pergamí sobre “papelón”, guardes captives de paper, restes de les pressilles de pergamí que servien per lligar el volum. En bon estat, malgrat que les pressilles estan trencades
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1977), Libros españoles y portugueses del siglo XVI, impresos en la península o fuera de ella [Fondo San Román] , n. 53
Note a la coberta anterior, una taca com de tinta emborronada fa pensar que es va fer desaparèixer un ex-libris antic o alguna mena d'anotació. Al centre de la portada, just al centre de l'escut barrat, un segell en forma d'òval emmarcat en doble filet té a dins les lletres “R. | A.D.L.| H”; el mateix segell es repeteix al verso del foli del colofó. Passatges subratllats a tinta, i alguna anotació marginal en català del s. XVI. En la rúbrica porta la lectura correcta “gestes” i “Contes” amb la “n” abreujada; al colofó, els marges estan trencats afectant el text

ID no. of additional copy of edition 30 BITECA copid 2046
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number MO 3871 | Antic 3871
Title(s) in copy Coronicas de España de Miguel Carbo[nell] ( al llom, a l’anglesa, a tinta marró, mig tapat per l’enganxina amb la signatura que hi ha al peu del llom)
LIBRO SEGUN[DO] ( a tinta, al pla anterior)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 + cclviii + II
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 300 × 210 mm (f. + ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal; a la peça inferior de l’orla, a l’interior de l’escut, mà amb ram de cinc branques en tinta vermella; l’escut del peu del f. I és en blanc
Condition forats de bibliòfags i taques d'humitat. Errades a la foliació: v bé, xvii (per xi esmenat a ploma), xiii-xiiii (per xii-xiii), rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), rep. lxxiii, lxxvii-lxxviii (per 76-77), lxxxi (per 85), 88 bé, i cxxi (per 125), rep ccxxvii (mateix full imprès, mateix text, el lector l’ha ratllat a tinta) i el mateix passa amb el f. ccxxx, repetit imprès (el lector anotà al marge superior “Esta fulle es duplicade”), 244 bé; a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4), yii (per z2)
Binding pergamí flexible amb restes de les tires de badana que servien per lligar-la. Una de les guardes anterior i posterir és contemporània del llibre i de la relligadura i les altres són de paper més fort, posterior, posades per donar major consistència al volum
Previous owners (oldest first) Francesc Montaner i Font (batxiller), jurista (a la portada, sobre l’escut de Catalunya, ex-libris a tinta ratllat: “Es de Don Francisco Montaner y Font J. C. B” (s. XVI))
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note passatges subratllats i anotacions marginals en castellà i català. Al peu de l’escut hi ha un anotació, potser un ex-libris, ratllada amb molta intensitat (no es pot llegir)

ID no. of additional copy of edition 31 BITECA copid 3168
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH FG 1992 | Antic 16.03.
Title(s) in copy CARBONELL | CRHONIQUES [sic] | DE | ESPANYA || BARCELONA | 1547 ( als entrenervis en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 + cclviii + II
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 267 × 195 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Orla a la peça inferior, a l’interior de l’escut, mà amb ram de cinc branques en tinta vermella
Altres: l'escut del peu del f. I és en blanc
Condition en bon estat, alguns folis esquinçats reparats amb paper. El verso del foli final és en blanc. Errades a la foliació: (v ben foliat), xvii (per 11), xiiii (per 13), rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), repeteix lxxiii, lxxiii-lxxv (per 76-77), lxxxi (per 85), lxxxvii (per 88), i cxxi (per 125 esmenat a ploma), (ccxxv bé), ccxxxiiii (per 244); errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4) i yii (per z2)
Binding artística, en pell marró, amb ferros daurats, filets concèntrics i florons als angles; motiu al centre; 5 nervis i daurats als entrenervis; talls daurats; guardes de paper entelat totalment decorades en daurats
History of volume Adquirit 2006
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note ex-libris al peu de la portada a ploma: “Ex Michaelis Cujas et De[…] Presbiteri Barcinonensis libris”; d'època posterior, al costat dret de l’escut de la portada, segell a ploma “BARREDA”; a l’esquerra de l’escut, segell a tinta amb un escut de quatre quarters. Sota el colofó, a ploma, “llegit”; anotacions marginals a ploma en català que critiquen el text, del s. XVI; proves de ploma al verso del foli final; assaigs de lletres a l’interior de l’escut de la portada (ã, etc.). Procedent de la Biblioteca de Don Francisco Guerra

ID no. of additional copy of edition 32 BITECA copid 2009
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/15 | Antic R-15 | Antic 130-4
Title(s) in copy Carbonell | Historia | de | España ( al lloc del teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-[cclviii] + 1 (fol. ant. en xifres romàniques)
Collation +4 a-d8 e10 f-k8 l6 m-z8 A-H8 I10
Size pàgina 290 × 215 mm (portada)
relligadura 295 × 220 mm (pla anterior)
Font gòtica
Watermark cap cap d’home amb rínxols, antena i aspa (al cos del volum)
escut en forma de rombe amb corona i vaire d'ondes a l'interior (a la guarda captiva)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, amb els gravats
Condition deteriorat, primers folis en mal estat, nombrosos túnels de corcs. Manquen folis preliminars i els ff. lxxxiii-lxxxiiij, el f. cxxxxiij, i el primer i el darrer folis estan esbocinats. Es veuen també taques d'humitat i de brutícia. Errades a les signatures: a j sense signatura, ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), r ilij (per r iiij), y ii (per z2), no es pot veure què passa al quadern “l”, on al f. lxxxi correspon la signatura l v. Errades a la foliació: xvii (per xi), rep. xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv), no té cap altra errada
Binding pergamí sobre paper, llom desprès
Previous owners (oldest first) J. J. V. Simons, marit de/d' [?] (a ploma en la primera guarda: “Era del monetario de Dn J.J.V. Simons que compre a su Sra Viuda […] Ma Salas”)
Frexas (Floruit 1601 - 1690) (firma en el f. I de guardes preliminar, lletra s. XVII)
[?] (Floruit 1701 [?] - 1799 [?])
Josep Maria Salas (Floruit 1701 [?] - 1799 [?])
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Crosas López (2005), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note a la portada es llegeix “Chronica: ohystoria de Espanya / Composta:e hordenada:per Pere Mi / quel carbonell. Archiuer del / Rey nostre Senyor E not/ / Publich de Bar= / celona”. Paper enganxat al primer foli de guardes amb anotacions sobre les dates de composició de l’obra i de la seva publicació, per mà del s. XVIII [?]. Al capdemunt de la portada, a ploma, hom afegí “1495”

Internet http://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007008.html filigrana escut vist 2014-04-20

ID no. of additional copy of edition 33 BITECA copid 2008
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/38 | Antic R-38 | Antic 130-4 | Antic 2269
Title(s) in copy CARBONELL | Choronica | DE | España ( al lloc del teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 2 + 2 prel.-4 prel. + i-[cclviij] + 1 + I (fol. ant. en romans)
Size relligadura 290 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 280 × 195 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark paraula els folis afegits per substituir els perduts porten marca d’aigua de Capellades
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal, tot i que manca la portada; al f. i el escut del peu de l’orla ha romàs en blanc
State incomplet
Condition en bon estat, manca la portada i el f. ✠i; la portada està substituïda per una còpia feta a ploma imitant-ne la disposició i al foli que li segueix, al verso, s’ha copiat a ploma el contingut de la taula que li correspondria al foli perdut, també s’ha substituït per una còpia a ploma el f. 139 (= s iij); volum restaurat amb afegits de paper; té nombroses taques d’humitat i túnels de corcs restaurats (llevat d’alguns al marge inferior ff. cxci-cxv, cci-cciv, ccxv-ccxxxvi, ccxlviii-cclv) també n’hi ha alguns folis amb els marges superiors deteriorats sense restaurar. Errades a la foliació: no té cap errada al f. xi, repeteix el xxxii, (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), duu ben foliat els ff. cxxv, cxxvii-cxxix. Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura (veure si cal afegir-ho a la descripció del principal), ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), r ilij (per r iiij), y ii (per z2).; no té cap errada al quadern FF
Binding pergamí flexible sobre paper, talls tintats amb dibuixos marrons sobre una coloració vermella de base; al peu del llom etiqueta de paper amb signatura antiga en tinta negra (probablement un numerador, avui no ben visible)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note sense anotacions de lectura. A la primera guarda a ploma: “Costo 150 rr. Vellon es rarissimo”. Antiga signatura “130-4” a l’angle superior de la guarda captiva anterior, a llapis; a ploma, en el marge superior de la mateixa guarda “2269”. A la guarda captiva posterior, a l’angle superior extern, a tinta, s’anotà “140”. Al peu del llom, etiqueta de paper amb una signatura antiga en tinta negra (probablement un numerador, avui no ben visible). No es veuen anotacions de lectura. No duu l’errada “genstes” a la portada manuscrita

ID no. of additional copy of edition 34 BITECA copid 2010
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1251 | Antic R-1251
Title(s) in copy CARBON | CORONIC | DE | ESPAÑA ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Size relligadura 300 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 287 × 200 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes. L’espai per a un escut de la peça de l’orla inferior duu imprès en color vermell la mà amb el ram. El de l’inici de l’obra, en canvi, està en blanc
Condition exemplar en bon estat, tot i algunes taques d'humitat i de brutícia. Els primers folis estan una mica deteriorats i solts. Mateixes errades a les signatures de quadern que l’exemplar principal. Errades a la foliació: xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv)
Binding pell marró sobre cartó. Llom amb cinc nervis i amb els entrenervis daurats amb decoració de tipus vegetal, una mica deteriorada. Talls jaspiats en vermell
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris imprès enganxat a la guarda captiva anterior: “BIBLIOT. DE LOSCAROS | Valencia”. Acompanyat d’un escut en el qual un gos rampant surt de la corona, a l’interior de l’escut hi ha un braç de cavaller amb armadura i espasa, i a cada costat un llebrer tenent)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note no duu l’errada “genstes” a la portada. “Contes” a la quarta línia, duu la “n” abreujada

ID no. of additional copy of edition 35 BITECA copid 2003
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1691 | Antic R-1691 | Antic 130-3
Title(s) in copy CARBONEL | Cronica | General | de España ( al lloc del teixell, a ploma)
[Per] miquel Carbonell Chronicha de Catalunya y dells Reys de aragon ( al f. 1 de guarda preliminar)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 4 prel. s/n + I blanc + [i]-[cclviii] + II (fol. ant. en romans)
Size pàgina 290 × 205 mm (f. ii)
relligadura 295 × 225 mm (pla anterior)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal. L’escut de la portada del peu de l’orla duu en vermell la mà que sosté el ram, el de l’inici de l’obra és en blanc. Portada pintada a mà en verd, blau, marró i vermell
Condition taques d'humitat i de brutícia. Els angles inferiors externs dels primers folis estan deteriorats i els dels ff. v j i A iij trencats; d’altres folis tenen els marges corcats. Els ff. m i F vj estan estripats, però sense afectar el text. Errades a les signatures de quadern: ✠ j, a j (sense signatura), ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), r ilij (per r iiij), y ii (per z2), no té l’errada al quadern F; errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv), la resta d’errades no s’han pogut comprovar a causa de la corrupció de la tinta
Binding pergamí flexible, amb tanques de cordill (llaçada i botó), fa una mica de solapa sobre el tall vertical
Previous owners (oldest first) Fernando José de Velasco y Ceballos (Naixement 1707-09-09) (enganxina impresa al f. 258: “Ex Bibliotheca D. Ferdin. Josephi á Velasco In Aula Criminale Suprema Castellae Senatus Fiscalis”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note en la primera guarda ha estat ratllada una nota a ploma: “Es de Sa […]”. Els marges han estat guillotinats i s’ha perdut part de les anotacions marginals manuscrites. Al recto dels ff. II i III de guardes preliminars, prova de ploma (o firma) capgirada “Pau Modolell”, sembla lletra del s. XVI. Als ff. I-II de guardes preliminars, trobem unes anotacions històriques amb lletra del s. XVI: la primera referent a 1453 (sobre la pèrdua de Constantinopla); una de 1517 sobre una batalla contra els turcs a El Cairo; una altra de 1511 [?] sobre la presa de Belgrat pels turcs; una de 1522 sobre com Soliman passà a l'illa de Rodas; al f. Iv, es diu que en 1526 Soliman pren Buda a Hongria;en 1492 donà una coltallada al rei Ferrando “lo orat den Joan Canyamas”; en 1503 el rei de França manà entrar al Rosselló i posar el real sobre Sallas; al f. II, anotació sobre l’any 1535 quan l’emperador Carles partí de Barcelona per a la conquesta de Tunis. A la portada, sobre l’escut hom anotà en lletra del s. XVI-XVII “Al fol. 101. Comienza la Chronica escrita por el Rey Dn Pedro IV de Aragon”. També hi ha anotacions als marges de la taula i als marges del text en català, per diverses mans i diversos interessos (una per qüestions religioses: esglésies importants, miracles, sants, etc., i una altra per qüestions històriques, jurídiques, dots, etc.), passatges subratllats a tinta. Algunes de les anotacions fetes al marge superior dels folis són de tinta corrosiva que ha afectat el paper. Al final de la taula hom afegí: “Dels Templaris y sos delictes fol…. 93. 94. 95 | Dots deles files [sic] del Rey de Arago fol. … 97 | Per ques deia lo Rey enpere del punyalet…. 100 | Cronica del Rey enpere que el escrigue… 101”. Al verso del foli final de l’edició, proves de ploma “El florido abril” i ratlles

ID no. of additional copy of edition 36 BITECA copid 2006
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2025 | Antic R-2025 | Antic 130-2
Title(s) in copy CARBONELL | Chronica | DE | España | 1546 ( al lloc del teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. s/n + i-[cclviii] + II (fol. ant. en romans)
Size pàgina 294 × 201 mm (f. 2)
relligadura 305 × 215 mm (pla anterior)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal. A la portada, escut en vermell amb la mà que subjecta el ram, el de l’inici de l’obra, en canvi, és en blanc
Condition exemplar en bon estat, malgrat algunes taques d’humitat. Algun foli, com el ccviii, té l’angle inferior extern trencat. Errades a les signatures de quadern: ✠ j sense signatura, a j sense signatura, ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), el foli lxxxvi que seria [l vj] duu al peu com si fos una signatura de quadern “m”, r ilij (per r iiij), y ii (per z2), F v-F iiij (per F iiij-v); errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), ccxxix-ccxxviii (per cxxviii-cxxix)
Binding antiga en pergamí sobre paper, amb el llom desprès en part del cos del volum. Guardes modernes de l’època de la relligadura
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note al peu de la portada hi ha un ex-libris que ha estat esborrat: “E[s de…]”. A la guarda captiva anterior hom anotà a ploma “23… 1” i damunt d’aquesta anotació n’hi havia una altra, a llapis, que ha estat mig destruïda (només es llegeix la lletra final “E.”); al verso de la segona guarda inicial, a llapis “(751'.' No duu l’errada “genstes” a la portada. “Contes” a la quarta línia, duu la “n” abreujada. És un dels exemplars que a la portada posa “Cronica”. Al verso del darrer foli del volum, a tinta, en lletra que pot ser encara del s. XVI, una mà vacil·lant anotà “Puelas 49.3 | S. Severo 209 | Tomich f. 4”; als llocs corresponents, al marge superior del foli, a llapis vermell, es repeteixen les anotacions. En el primer cas, està subratllat en el mateix llapis. Aquesta mateixa tècnica s’ha emprat per subratllar altres passatges i fer anotacions marginals (en llapis vermell). En altres llocs hi ha marques al marge de llapis negre molt fluix

ID no. of additional copy of edition 37 BITECA copid 2004
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2520 | Antic R-2520
Title(s) in copy Coronica de | España | De Carbonel ( al lloc del teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + 1-257 + 1 + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 277 × 199 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition errors en la numeració i en les signatures de quadern
Binding en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) María de los Reyes Laffitte y Pérez del Pulgar, Condesa del Campo de Alange (enganxina impresa amb la llegenda: “DE LA CONDESA DEL CAMPO DE ALANGE”)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 38 BITECA copid 2005
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/6468 | Antic R-6468 | Antic 50-3 | Antic 126-3 | Antic 79-4 (esmenat a llapis en 5)
Title(s) in copy CARBONEL | CRONICA | DE ESPAÑA ( gravat en or damunt del teixell de pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-257 + 1 + 2 prel.-4 prel. + III
Size relligadura 290 × 205 mm (pla anterior)
pàgina 278 × 190 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal; com manca el f. 1 prel. amb la portada no podem saber si duia o no la mà amb el ram en vermell al centre del escut, però l’escut del f. [i] ha romàs en blanc; al marc superior del f. 4 s/n de la taula hom dibuixà una sanefa a ploma
Condition manca el primer foli preliminar (portada), i la resta d’aquest plec s'ha col•locat al final del volum, de forma que el llibre comença amb un foli amb “portada” i no s’adverteix en obrir-lo que es tracta d’un exemplar incomplet. Alguns túnels de corcs al centre del plec, a la part inferior, que no afecten el text. El f. xxxii(bis) primer del quadern [e] s'ha perdut i ha estat restituït per una còpia manuscrita de molt bona factura, que imita l’original. Exemplar amb taques d'humitat i de brutícia; el f ccliiii té un estrip (no hi ha pèrdua de text) i el f. [248] duu al verso un bocí gran de paper que serveix per consolidar-lo. Errades a les signatures de quadern: a j (sense signatura), ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), sense errades al quadern l, r ilij (per r iiij), y ii (per z2), no duu cap errada al quadern F. Errades a la foliació: xvii (per xi), xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv)
Binding antiga en pell pintada en verd, marró i ocre, talls vermells, sis nervis al llom decorats amb or i amb decoracio floral en or als entrenervis; guardes de paper decorat, contemporànies de la relligadura
Previous owners (oldest first) Madrid: Real Biblioteca (segell amb monograma amb les lletres “BR” coronades als ff. I i XXII)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note una nota, pel que sembla amb un comentari sobre el llibre, ha estat ratllada al f. [258]v. Segells a tinta de la BN a diversos indrets del volum, p. e. f. cci. Duu algunes anotacions marginals de lectura: passatges assenyalats al marge per un traç de tinta (amb o sense una marca) f. v rb (capítol sobre Otger Cataló), f. xxxirb-va, traç marginal i el comentari “cuento” (falsa acusació d’adulteri a l’esposa del Rei Sanxo, qui es feu anomenar emperador, per part dels seus fills i defensada pel seu fillastre Ramiro) i a la columna següent se subratlla la data de mort de l’Emperador, f. clxviira-rb subratllat un parlament fet pel rei en Pere en resposta a Bernat de Cabrera “O terra beneyta poblada de leyaltat beneyt [f. clxviirb] sia nostre senyor Deu: quins ha leyxat exir dela terra rebella e maluada”; manícules maldestres, p. e. al f. cvva (assenyala un casament ) “que pres per muller dona Eliecen de Muncada Sordel dit noble Not de Muncada lo dia de Nadal…”; f. ccxra “Ferrando [esmenat a ploma per Sancho] Mestre de Alcatara”; f. ccxxviira marques maldestres al costat de la nota impresa “Dela mutacio del regiment de Barcelona”, f. ccxxviiirb (sobre la Busca i la Biga). A la taula relligada al final hi ha alguna marca marginal que sembla més aviat una prova de ploma (f. ✠ iij). El volum fou retallat seguint els filets que emmarquen les anotacions impreses, cosa per la qual pot haver perdut anotacions antigues

ID no. of additional copy of edition 39 BITECA copid 2007
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/12106 | Antic R-12106
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONIQUES | DE | ESPANYA | 1547 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + i-[cclviii] + 1 + III (fol. ant. en romans)
Size pàgina 292 × 203 mm (f. 2)
relligadura 302 × 220 mm (pla anterior)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes, amb tres ex-libris afegits; al peu, escut amb la mà i el ram en tinta vermella. Al foli d’inici de l’obra l’escut és en blanc
Il·lustracions alguns folis són rudament decorats a ploma, p. ex. al f. 80v
Condition volum amb taques d’humitat i de brutícia i alguns folis amb túnels de corcs, però en general en bon estat. L’angle inferior extern del f. xiiii està trencat i també una mica el f. xxxvi al marge inferior. Errades a les signatures de quadern: ✠ j i a j sense signatura, ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), foli [l v] amb la lletra “m” en la posició que correspondria a la signatura de quadern, r ilij (per r iiij), y ii (per z2), F v-F iiij (per F iiij-v); errades a la foliació: xvii (per xi), v (per xvii), rep. xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv)
Binding moderna en pell sobre cartó dur, llom amb tres entrenervis decorats amb filets daurats. Guardes de la relligadura de paper il·lustrat en marró amb dibuixos encargolats
Previous owners (oldest first) Joseph Tudó de Masos de Mora (al f. 1 prel.: “Ex libris de dn. Joseph de […] Mora”)
Joan Pié (Prevere), fe catòlica romana (damunt de la nota anterior: “Joan Pie[?])
Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris a tinta vermella al f. 1 prel.)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note fragments de text subratllats i anotacions a ploma. “D. D. Pi” als dos costats de l’escut de la portada i al peu. No duu l’errada “genstes” a la portada. A l’angle inferior extern de la portada, a llapis vermell, hom anotà “49”. Hi ha una taca de lacre vermell al foli de guarda que segueix al text

ID no. of additional copy of edition 40 BITECA copid 1450
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number VII/1428
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONICA | DE ESPAN ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 264 (= 1 + i-iv + I-CCLVIII + 1)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 284 × 196 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements portada emmarcada dins d'una orla amb motius florals; a la part superior lateral es veu el corn de l'abundància; a la part central l'escut del Casal de Barcelona; a la part inferior dos angelets sostenen un escut amb una mà amb un ram de flors al f. i, a l'inici del pròleg, hi ha una caplletra miniada amb un àngel i al peu trobem altres dos àngels sostenent un escut en blanc; la rúbrica és en vermell i negre. Al volum es troben diverses il·lustracions: un rei i un cavaller f. xxxiii; un vaixell al f. xx, etc.; les caplletres són afiligranades
Condition en molt bon estat; errades a la foliació i a les signatures de quadern
Binding en pasta amb orla de ferros daurats als plans i al llom; llom amb nervis i decoració amb motius geomètrics; talls jaspiats en groc
Previous owners (oldest first) Miquel Bernat Saus [?], notari (al f. 1 prel.: “Es de Miquel bernat [.]aus notari”, duptem entre la lectura “faus” o “saus”)
Madrid: Real Biblioteca (ex-libris a l'interior de la coberta: “BIBLIOTECA | DEL | Rey N. Señor”)
References (most recent first) Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Soriano (2001), Inspecció personal
López-Valdemoro de Quesada, Conde de las Navas (1910-31), Impresos, Autores, Historia. Catálogo de la Real Biblioteca. Ordenado e impreso bajo la dirección de… 3:113 , n. 1943
Note passatges subratllats amb tinta marró

ID no. of additional copy of edition 41 BITECA copid 1923
City and Library Madrid Fundación Francisco Zabálburu Barsabé
Collection: Call number 7-111
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONIQUES | DE ARAGO | BARCELONA | 1546 ( als teixells)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 262 (= 4 + cclviii)
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 192 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark mà difícil de distingir
columna
Pictorial elements portada emmarcada dins d'una orla amb motius florals; a la part superior lateral es veu el corn de l'abundància; a la part central l'escut del Casal de Barcelona; a la part inferior dos angelets sostenen un escut amb una mà amb cinc flors en vermell; al f. i, a l'inici del pròleg, hi ha una orla de quatre peces, a la part superior hi ha un corn i la inferior, uns àngels que sostenen un escut en blanc, sense gravar; hi ha una caplletra gravada de 6 UP amb un àngel; la rúbrica de la portada del f. 1 preliminar és en vermell i negre. Al volum es troben diverses il·lustracions: un rei i un cavaller f. xxxiii; un vaixell al f. xx, etc.; les caplletres són de diverses mides, gravades amb motius florals
Condition alguns fulls solts, com és el cas del darrer dels quatre preliminars i del foli final, on es troba el colofó; la caixa preveu un espai per als escolis, distribuïts al voltant del text. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4) i yii (per z2); errades a la foliació: xi (per v), repeteix xxxii, xxxix-xxxxx (per xxxxiv-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxiiii-lxxv (per lxxv-lxxvi), lxxi (per lxxxv), lxxxvii (per lxxxviii), cxxi (per cxxv), ccxxxiiii (per ccxliiii)
Binding moderna, en pell, amb ferros en sec daurats, decoració molt senzilla i talls tintats de blau
References (most recent first) Biblioteca Zabálburu (Madrid) (1996), [Catálogo de libros impresos y manuscritos]
Soriano (2001), Inspecció personal
Sabaté (2000), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Note no va subratllat el nom de “Carbonell” a la portada

ID no. of additional copy of edition 42 BITECA copid 2049
City and Library Málaga Biblioteca Provincial de Málaga
Collection: Call number XVI/31
Title(s) in copy […] DE | España y | Otros Vario[s] | Papeles ( al teixell, a ploma (la primera paraula està tapada per un paper enganxat amb celo amb la signatura actual))
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [I]-LXXXII + 76 (obra en llatí) + 145-219 (Linhagens) + 26 (índex del Livro) + I
Collation a-d8 e10 f-k8 l1-2
Size pàgina 270 × 197 mm (f. II)
Font gòtica
Watermark genet a cavall amb llança i a sota les inicials G B | P
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition acèfal i incomplet, manca el quadern preliminar i només arriba fins al f. l2 (hom afegí a ploma el final del capítol). En bon estat, folis enfosquits per la humitat; alguns esquinçats (a l'inici), sense afectar la lectura del text. Errades a la foliació: xvii (per xi) en aquesta edició no hi és, v (per xvii), repeteix xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii (esmenat a ploma), lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), la resta no es pot comprovar perquè l'exemplar és incomplet; mateixes errades a les signatures de quadern que l'exemplar principal llevat de y ii (per z2) que no es pot comprovar
Binding moderna, en pergamí una mica tacat sobre fulls de paper premsats. Guardes captives
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Soriano (2008), Inspecció personal
Note número de registe al verso del foli de guardes captives (13058); també apareix anotat a ploma un altre número al f. I, al costat del títol (R. 15.005). S'ha eliminat una antiga etiqueta al marge inferior del llom. Algunes anotacions marginals i passatges subratllats. Obra relligada conjuntament amb: Chronologia autopica hoc est ocularis temporum tum sacrae, tum profanae historiae demonstratio impresa l'any 1601 i Livro velho das Linhages de Portugal, que comença al f. 145

ID no. of additional copy of edition 43 BITECA copid 2024
City and Library Manchester The John Rylands University Library
Collection: Call number 19540
Title(s) in copy CHRONIC | DE | CARBONEL ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + 1-257 + 1 + III (fol. ant. en romans)
Size pàgina 290 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció dels altres exemplars
Condition exemplar en bon estat, amb errors i salts en la foliació i errades a les signatures de quadern
Binding moderna en pell amb ferros daurats i tall vermell
Previous owners (oldest first) Desconegut (al f. 1 prel.: “[….] de Çaragoça 1645”)
Baltasar Agustín (al f. 1 prel.: “Balthasar Agustin”)
Paris: Col·legi de la Companyia de Jesús (a ploma en el f. 1 prel.: “Colegii Paris. Societ. 1[…]”)
Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron (Naixement Paris 1731-12-07) (al f. 1 prel.: “Auquetil Duperroy”)
Biblioteca Colbertina (al f. 1 prel.: “Bibliotheca Colbertina. 1.”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note fragments subratllats a ploma

ID no. of additional copy of edition 44 BITECA copid 1859
City and Library Manresa Arxiu Comarcal del Bages
Collection: Call number sense signatura
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 5
Collation a3-7
Size pàgina 297 × 208 mm (f. iii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition fragment amb taques d'humitat i marges deteriorats; no hi ha cap errada ni de signatures ni de foliació en el fragment
Binding sense relligadura, es conserva dins d'un portafolis
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Note sense cap mena d'anotació. Duu els segells de l'arxiu amb tinta vermella

ID no. of additional copy of edition 45 BITECA copid 1693
City and Library Milano Biblioteca Nazionale Braidense
Collection: Call number KK.X.47 | Antic 5019
Title(s) in copy CHRONI | DE LOS | REGOS ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 prel. + 1-257 + 1 + II (fol. ant. en romans)
Collation *1 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 282 × 200 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, amb molts errors en la numeració dels folis. Manquen alguns folis preliminars
Binding antiga, en pell, amb ferros daurats, cinc nervis al llom i tall tintat de vermell
Previous owners (oldest first)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 46 BITECA copid 1679
City and Library Montpellier Médiathèque Municipale Emile Zola
Collection: Call number V4184
Title(s) in copy Carbon | Historia | de | Catalunya ( en la posició del teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 prel. + 1-257 + 1 + II (fol. ant. en romans)
Size pàgina 278 × 197 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, alguns forats de corcs als marges, que no afecten al text; amb alguns errors en la foliació
Binding en pergamí sobre paper amb tanques de corda
Previous owners (oldest first) Charles Antonie Marie Vallat, diplomàtic (ex-libris del fons Vallat, segell a tinta amb data de 1884)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Avenoza (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note es veuen línies de text subratllades en el f. 77 i proves de ploma en el f. 86. A l'interior de la coberta hi ha escrit a mina de plom el número “373604”

ID no. of additional copy of edition 47 BITECA copid 2050
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number Segle XVI.4o77 | Antic Mt.S. 4o.94 | Antic BIBLIOTECA DE MONTSERRAT I [?] a.3.
Title(s) in copy Chronica Carbonel ( al llom, a ploma, molt difícil de llegir)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 taula + [I]-[CCLVIII] + IV
Collation *4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 285 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Segons el catàleg d'impresos del S. XVI de Montserrat, l'escut imprès a tinta vermella al centre de la peça inferior de l'orla del foli primer (subjectat per dos angelets), una mà amb un ram, podria ser el del llibreter Dauder -Mt.74-. El segon escut està en blanc, com el de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, algunes taques d'humitat i alguns folis molt enfosquits, degut també a la humitat i a la qualitat, dolenta, del paper. Errades a les signatures de quadern: ee (per e 2), e ii-e v (per e 3-e6), g iiij (per h 4), r ilij (per r 4), y ii (per z 2); errors a la foliació: no té l'error de xi (per 5) com l'exemplar principal, repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lxix (per 59) error corregit a ploma per un lector antic, lvii (per 62), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxxviii (per 76-77), lxxxi (per 85), cxxi (per 125), repeteix lxxxx i lxxxxv indicat al marge superior, a ploma per un lector antic, en ambdós folis
Binding antiga, pergamí, amb restes de tanques de cuir, una mica despresa
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Torra (2007), Catàleg dels impresos del segle XVI de la Biblioteca de Montserrat 1:338-39 , n. 583
Soriano (2007), Inspecció personal
Note molts passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 48 BITECA copid 1792
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Res/2 Hisp. 16 m
Title(s) in copy [creu] | CORONICA | General | DE | España | D | Carbonell ( al teixell afegit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + [i]-[cclviii] + II
Collation 4 a-d8 e6 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
45 línies (f. ii)
Size relligadura 286 × 215 x 43 mm (al pla anterior)
pàgina 286 × 205 mm (f. ii)
caixa 224 × 144 mm
columna 224 × 70 mm (f. iira)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: veure la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat, folis enfosquits per la mala qualitat del paper i per la humitat. Errades a les signatures de quadern: Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura, ee (per e ij), eii-ev (per e iij-e vj), giiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij), C iii (per C2). El quadern “k” té la signatura formada per “l r”. Errades a la foliació: repeteix el XXXII, XXXIX-XXXX (per XXXXIIII-XXXV), LXIX (per LIX), LVII (per LXII), repeteix LXXIII, LXXVII-LXXVIII (per LXXVI-LXXVII), LXXXI (per LXXXV), CXXI (per CXXV). Respecte d'altres exemplars, no té els següents errors: XVII (per XI), CLXII (per CLXIII), CCXXXIIII (per CCXLIIII). Tampoc té els folis relligats invertits ccxxix-ccxxviii (per cxxviii-cxxix)
Binding antiga, en pergamí que s’ha rentat; restes de tires de pell per tancar el volum. Mig despresa del volum per la part del llom. Els folis de guarda són moderns
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) München: Biblioteca Estatal de Baviera 1803 a quo (segell rectangular al verso de l’únic foli de guardes anterior: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Note Exemplar poc llegit, només presenta alguns passatges subratllats a tinta i alguna anotació al marge.

Al teixell, sota el títol, etiqueta de la biblioteca amb la signatura actual afegida a ploma i, a sota d’aquesta, dibuixada una flor a ploma (sembla un card).

Al marge inferior del llom, restes d’una segona etiqueta amb la signatura de la qual només es llegeix “16m”. Al marge superior de la coberta anterior, anotat a ploma: “Est. 6 C. 6”. A l’interior de la coberta, a l’angle superior extern, hi ha anotada la signatura actual a llapis, afegint “Carbonell” a sota d’aquesta. Al verso del foli de guardes anterior hi ha una anotació a llapis.

No duu l’errada “genstes” a la portada.
Internet http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10197017.html vist 2015-04-20

ID no. of additional copy of edition 49 BITECA copid 3245
City and Library New Haven Yale University Beinecke Rare Book and Manuscript Library
Collection: Call number Beinecke: 2012 +256
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition exemplar amb errades de foliación com cxxi (per cxxv); els ff. F4 i F5 es troben relligats en ordre invers
Previous owners (oldest first) London: Maggs Bros. Ltd. (la descripció feta per aquests llibreters es troba dins del volum)
Note al foli inicial hi ha dues anotacions, probablement d'antics posseïdors, una retallada i l'altra ratllada amb tinta. Exemplar amb anotacions de lectors contemporanis
Internet http://hdl.handle.net/10079/bibid/11020873 vist 2014-06-15

ID no. of additional copy of edition 50 BITECA copid 2051
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY: CARBONELL, Pere Miquel, Chroniques de Espanya, Barcelona, 1547 [COPY 1]
Title(s) in copy P. MIQUEL | CARBONELL | Chroniques | dels Cõtes | de | Barcelona \\ M.D.xlvii ( al teixell i al peu del llom, gravat en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 + [i]-[cclviii] + III
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 275 × 200 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition paper de mala qualitat, enfosquit, amb taques d'humitat. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), g iiij (per h4) r ilij (per r4), y ij (per z2). Errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), lxxiii-lxxv (per 74-76), repeteix lxxviii, lxxxi (per 85)
Binding en pell marró fosc, coberta anterior despresa, ferros en sec daurats, coberta emmarcada per dos filets prims i al mig un de gruixut, llom amb daurats amb quatre nervis i decoració renaixentista; a l'interior de les cobertes sanefa amb motius vegetals; talls daurats. Paper d’aigües a l’interior de les cobertes i primer full de guardes anterior / darrer full de guardes posterior
Previous owners (oldest first) Manuel Antonio Lastres [?] (D.) (ex-libris sota l'escut de la portada: “Don Manuel Anttonio de Lastres [Castres?]”, afegit a ploma)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter (price: 680 marcs) (a l'interior de la coberta, s'ha enganxat un bocí del catàleg de llibreria Hiersemann no. 55 (la numeració tatxada a llapis) on figura l'exemplar, a llapis: “Cat. 327. no. 1336”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 91
Note ex-libris de la biblioteca. Títol de la portada “Chroniques” i “gestes” sense l'errada

ID no. of additional copy of edition 51 BITECA copid 3022
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY: CARBONELL, Chronica, Barcelona, 1547 [COPY 2]
Title(s) in copy CARBON | CHRONI | DE | ESPANY ( gravat en daurats sobre el teixell vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 + i-cclviii + II
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 195 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal; en mancar el marge inferior de la portada, no podem saber si l'escut d'Amorós anava imprès en vermell
Condition a part de la portada, mutilada i restaurada amb un paper blanc que tapa tota la meitat inferior, el volum es troba en bon estat de conservació. Errades a les signatures: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), r ilij (per r4), y ii (per z2). Errades a la foliació: f. 1 sense numerar, xvii (per 11), xiiii (per 13), rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), rep. lxxiii, lxxvii-lxxviii (per 76-77), lxxxi (per 85), cxxv bé, cxxviii-cxxix bé
Binding en pasta espanyola, amb superlibris de l'escut reial en daurat i filets daurats, llom amb cinc nervis i decoració daurada als entre nervis, teixell en pell vermella amb el títol gravat; talls jaspiats en vermell
Previous owners (oldest first) Ramon Castelló [de Guimerà] [?] (Floruit 1550 [?] - 1660 [?]) (ex-libris manuscrit a la portada: “Es de Ramon Castello [de Guimera]”, ratllat)
Madrid: Real Biblioteca (ex-libris manuscrit a l'interior de la coberta anterior i segell amb les lletres “RB” sota una corona al verso del foli del colofó, en tinta vermella, amb l'anotació “DUPLICADO”)
Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros (ex-libris en la mateixa posició que l'anterior)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris en la mateixa posició)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies de l'exemplar de la Hispanic Society de les Cròniques de Carbonell (2005)
Tractat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 91
Note a la portada “Chroniques (…) y gestes” (no duu l'errata “genstes”). Es preveu que l’exemplar tingui una nova signatura (fons en procés de catalogació)

ID no. of additional copy of edition 52 BITECA copid 3023
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY: CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547
Title(s) in copy CARBON | CHRONICA | DE | ESPAÑA || BARCELONA | 1546 ( gravat en daurats sobre el teixell vermell)
Chronica de Espanya fins aci no diuulgada ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-cclviii + II
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 280 × 195 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes i l'escut d'Amorós al peu en vermell; al f. i espai en blanc a l'escut
Condition restaurat, en molt bon estat de conservació, amb el marge inferior d'algun foli retallat, com p. e. el del f. cxcv; en algun cas s'ha perdut part de les notes. Errades a les signatures: + 1 sense signatura, a 1 sense signatura, ee (per e2) eii-ev (per e3-e6), g iiii (per h4), r ilij (per r4), y ii (per z2). Errades a la foliació: f. 1 sense numerar, xi bé, xiii bé, rep. xxxii, xxxviii-xxxix-xxxx (per 43-45) errada diferent dels altres exemplars, lvii (per 62), rep. lxxiii, lxxiiii-lxxv (per 75-76), rep. lxxviii, lxxxi (per 85), lxxxvii (per 88) i cxxi (per 125), cxxviii-cxxix bé
Binding moderna, pell marró fosc amb filets daurats i marc en daurat format per quatre orles daurades de motius vegetals; a les cantonades al·legoria dels quatre Evangelistes, al llom, en daurats, en títol del volum i al peu del llom el nom del relligador; a l'interior de les cobertes, filets i ornaments daurats, talls daurats, guardes de paper d'aigües vemrell, blau, verd, blanc, carbassa, etc.
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons Relligador Antoine Ménard, relligador
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de la relligadura i del text de l'ed. de Carbonell (Barcelona, Amorós 1547), exemplar Hispanic Society COPY 3 (2005)
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Tractat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 91
Note Du a la portada la variant “Chronica”, però no l'errata “genstes”. Amb poques anotacions de lectura als marges i subratllats. A l'interior del volum una nota antigua diu: “Copy n. 2. New Copy. Title page differs. Chronica de Espanya (…) y gestes” (no duu l'errata “genstes”). Es preveu que l’exemplar tingui una nova signatura (fons en procés de catalogació)

ID no. of additional copy of edition 53 BITECA copid 3025
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY: CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 [COPY 4]
Title(s) in copy CARBONELL. | CRONIQUES | DE ESPANYA ( gravat en daurats sobre el teixell vermell)
Chroniques de Espanya ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + [i]-[cclviii] + I (guardes contemporànies a la relligadura)
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 275 × 190 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, escut de Catalunya a la portada
Condition portada mutilada, sense que manqui text, el f. + iij també mutilat, taques d'humitat, paper de mala qualitat, enfosquit. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: ee (per e2), e ii-e v (per e3-e6) g iiij (per h4), r ilij (per r4), y ii (per z2). Errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv), ccxxix-ccxxviii relligats en aquesta seqüència, és a dir, al revés. Per detenir la degradació del paper hom enganxà bocins de paper que duien escriptura del s. XVII i que ara no es poden llegir
Binding pell amb aigües sobre cartró, blava i blanca, amb marc daurats als plans i també ornamentació daurada al teixell; talls grocs jaspiats en blau, paper d'aigües en verds, blavosos i blancs
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca de las Cortes 1874 ad quem (segell a la portada, al f. + 4v, al f. [I] r i al foli del colofó: “inventariado en las Cortes 1874” i a la portada el segell menut de la “Real Biblioteca” (lletres “RB” sota una corona), amb l'anotació “CAMBIO-DUPLICADO”)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Lamarca (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 91
Note subratllats a tinta al text, anotacions manuscrites al verso del colofó de 1591, en català, que esmenten Felip II, al secretari reial Antonio Pérez que va fugir de Castella cap a l'Aragó regugiant-se a Saragossa i acaben: “A la vila de Madrid hon lo Rey tenia sa habitacio”. Títol de la portada “Chroniques” i “gestes” sense l'errada

ID no. of additional copy of edition 54 BITECA copid 3039
City and Library New York New York Public Library. Humanities & Social Sciences Library
Collection: Call number Rare Books Division: *KB+ 1547
Title(s) in copy CHRONICA | DE ESPANYA || PER MIQVEL | CARBONELL || BARCELONA | 1547 ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + [i]-cclvii + [cclviii] + II
Collation *4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 282 × 205 mm (f. ii)
caixa 240 × 172 mm
columna 240 × 85 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes, amb la mà i el ram de l'escut d'Amorós de la portada en vermell
Condition errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4), yii (per z2). Errades a la foliació: rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lxix (per 59), lvii (per 62), lxxiii-lxxv (per 74-76), repeteix lxxviii, lxxxi (per 85), cxxi (per 125). En bon estat, restaurat al desembre de 1978
Binding moderna, en pell verda amb decoració en ferro daurat; guardes de paper d'aigües i tall del relligador en daurat
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Imprint Catalog in the Rare Book Division, The (1979) 2:14

ID no. of additional copy of edition 55 BITECA copid 3040
City and Library New York New York Public Library. Humanities & Social Sciences Library
Collection: Call number Rare Books Division: 8*KB+ 1547
Title(s) in copy CAR[B]ONE | COR[O]NIC | DE E[S]PAÑA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + [i]-cclvii + [cclviii] + II
Collation *4 a-d8 e10 f-o8 p8+2 q-z8 A-H8 I10
Size pàgina 296 × 200 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes, amb la mà i el ram de l'escut d'Amorós de la portada en vermell, despintat
Condition errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), al quadern p s'han inclòs repetides les fulles p4-p5 (=cxvi-cxvi-cxvii-cxvii), -l'anotador antic adverteix de la repetició-; rilij (per r4), yii (per z2). Errades a la foliació: xvii (per 11), rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lxix (per 59), lvii (per 62), repetit lxxiii, lxxvii-lxxviii (per 76-77), lxxxi (per 85), cxxi (per 125). En bon estat, amb algunes taques d'humitat
Binding del s. XVIII [?] en pasta espanyola, desgastada, amb gravats i daurats al llom, de 6 nervis, aquest una mica deteriorat. Guardes de paper d'aigües en blau, groc, rosa i blanc. Talls tintats en vermell
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Imprint Catalog in the Rare Book Division, The (1979) 2:14
Note en diversos indrets, segell en sec o a tinta de la biblioteca. Alguns passatges del text subratllats; anotacions marginals a ploma del s. XVII, que fan referència a l'índex (fol. +3) a 2 capítols que no estaven al volum per mancar el f. p2 (= cxiii); al peu del f. cxiivb, hom anotà: “falta una oja”, ratllat; al marge superior del f. cxv: “Aqui falta vna oja, i los dos capitulos que se leen en la Tabla”; al capdemunt de la portada, mig ratllat, i en lletra dels ss. XVI-XVII: “Pere Mi Carbonell hjst[ories]”. El foli p3 es va afegir més tard i procedeix d'un altre exemplar ja que les seves dimensions són inferiors. Al f. I, s'ha dibuixat un escut heràldica ploma

ID no. of additional copy of edition 56 BITECA copid 2013
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number R-443 | Antic R. 10081
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONIQUES | DE | ESPANYA || BARCELONA | 1547 ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 4 prel. + [i]-[cclviij] + IV
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 278 × 200 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark mot “INGRES” (als ff. de guarda)
guant amb flor en forma de creu de Malta (als ff. de guarda)
mots “CANTIN CARAFI | ALCOY” (als ff. de guarda)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal (orla de quatre peces i portada a dues tintes)
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat discretes i alguns folis restaurats. Errades a la foliació: xvii (per 11), xiiii (per 13), v (per 17), repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvij (per 62), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviij (per 76-77), lxxxj (per 85), cxxj (per 125); errades a les signatures de quadern: ee (per e2), e ii-e v (per e3-e6), g iiij (per h4), r ilij (per r4), y ii (per z2)
Binding moderna, en pell marmorejada en verd sobre cartó dur. Triple filet d'or envoltant els plans. Llom amb cinc nervis amb filets triples emmarcant els entrenervis. Teixell en pell vermella amb el títol gravat. Folis de guarda anteriors i posteriors en blanc, d'època de la relligadura
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (oldest first) Josep Ferrer, notari reial (ex-libris ratllat al f. 1 prel.: “Es de Joseph Ferrer notari real”)
Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil (price: 1500 pta)
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note registrat el 10 de juliol de 1939, procedent del fons Roque Pidal, amb una anotació que assenyala “letra.got.Raro”, cosa que fa pensar que fou comprat als llibreters que tenien aquesta indicació al seu caràleg. Anotacions marginals i passatges subratllats en català o llatí de l'ep‘oca de l'edició. A l'interior de la coberta, a llapis, es llegeix: “1500 ptas”

ID no. of additional copy of edition 57 BITECA copid 2021
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number Vet. G1 c.5
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 prel. + 1-257 + 1 + II (fol. ant. en romans)
Size relligadura 320 × 220 mm (pla anterior)
pàgina 302 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
State exemplar complet
Condition taques d'humitat i de brutícia, tall vertical ratat en alguns punts. L’escut de la portada està en mal estat, segurament fou pintat a tinta que ha malmès el paper (constava a BITECA que s’havia ocultat intencionalment, primer tacant-lo de tinta i després enganxant al damunt un bocí de paper, però en la revisió feta al juny del 2013 no s’observa cap resta de paper enganxat). Portada a dues tintes, com l’exemplar principal, amb el ram i la mà de l’escut del peu de l’orla en vermell. L’escut del foli 1 és en blanc. Errades a les signatures de quadern: ✠ j, a j (sense signatura), ee (per e ij), e ii-e v (per e iij-e vj), g iiii (per h iiij), (no duu una “m” al peu del foli [l v]), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij), sense errades al quadern F. Errades a la foliació: xvii (per xi), folia bé el xvii, rep. xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv), ccxxxiiii (per ccxxxxiiii). Alguns folis del volum són més petits de la mida regular
Binding mitja relligadura, en mal estat de conservació, pell folrada de paper d’aigües marró sobre cartó; ha perdut el llom; guardes de paper d’aigües verd; conserva una cinta per a marcar punts de lectura de seda verda
Previous owners (oldest first) Do Di Car[…] (Floruit 1650) 1650 a quo (al f. 1 prel. a ploma: “Ex […] Do de Car[…..] P. T. anno 1650”)
Tolosa de Llenguadoc: Fratrem Ordinis Minorum Conventum Sancti Rochi ad Tolosam (a ploma a la portada: “Bibliotheca ffrm ordis Minnorum Contum Sti Rochi ad Tolosam”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de Vet G1 c5 de la Bodleian Library. Carbonell (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Es veuen fragments subratllats i anotacions marginals, algunes en francès. Exemplar de paper molt fi. Al verso de la guarda anterior anotacions en francès sobre el volum a tinta, ratllades a llapis: “Il manque la signature P ii feuillet CXIIII et la signature P iiii feuillet CXV est double”, al marge d’aquesta nota, una mà posterior afegí a llapis “supplied” i, en efecte, el cos de l’actual f. cxiiii (signatura p ij), és a dir, sense l’errata, està enganxat substituïnt el foli original (s’ha retallat el rectangle corresponent al cos del text i s’ha enganxat el nou en aquell espai, emprant un foli procedent d’un altre exemplar

ID no. of additional copy of edition 58 BITECA copid 2052
City and Library Palermo Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace"
Collection: Call number Rari 1147 | Antic 3. 1 F. 37 | Antic sp. XIII. M. F.37
Title(s) in copy CARBONELL | CHRONIQUES | DE ESPAYA [sic] || BARCELONA | AMOROS | 1546-47 ( gravat en daurat al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + [I]-[CCLVIII] + I
Size relligadura 305 × 220 x 40 mm (al pla anterior)
pàgina 293 × 207 mm (f. II)
Condition Volum amb taques de brutícia i d’humitat, amb el paper molt enfosquit. Portada en mal estat, allà on el paper està trencat s'han afegit tiretes de paper enganxades; el marge dret i inferior en mal estat, restaurat amb paper. El darrer foli amb la marca de l'impressor, trencat pel mig, mancant la part inferior; el requadre de la pàgina s'ha traçat a tinta, així com el requadre de la marca de l'impressor, però sense dibuixar res. No duu l’errata “genstes”; “Comtes” amb abreviatura. Errades a les signatures de quadern: ✠ j sense signatura, a j sense signatura, ee (per e ij), eii-ev (per e iij-e vj), giiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij). El quadern “k” té la signatura formada per “l r”. Errades a la foliació: duu correctament foliat el f. XI, XIII-XIIII (per 12-13), duu correctament foliat el f. XVII, repeteix el XXXII, XXXVIII-XXXIX-XXXX (per 43-45), LXIX (per 59), LVII (per 62), repeteix LXXIII, LXXVII-LXXVIII (per LXXVI-LXXVII), LXXXI (per LXXXV), CXXI (per CXXV), no té l’errada CLXII (per CLXIII), té l’errada CCXXXIIII (per CCXLIIII).
Binding En pell sobre cartó; les cobertes han estat folrades amb paper gruixut marró jaspiat que imita la pell; suposem que es va afegir aquest paper quan la pell començava a estar feta malbé, car per un costat es veuen tunels de corcs. Quatre nervis, títol gravat en daurat entre el primer i el segon nervi sobre pell vermella; lloc, impresor i any gravat entre el tercer i quart nervi, sobre pell blava. Resta del llom amb decoració floral gravada en daurats. A la part inferior enganxina amb la signatura actual del volum B.C.R.S. | RARI | 1147 | PALERMO".
Previous owners (oldest first) Juan Francisco del Castillo (Floruit 1685) 1685 a quo - escriu un tracta sobre Sicília (Exlibris a ploma damunt de l'escut: "Juan Francisco del Castillo")
Oratorio di Palermo (Segell estampat al foli de la portada, que té al costat un exlibris a ploma que no es pot llegir íntegrament car està tapat pel segell: "Exlibris | Congr.onis […]”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Pennino et al. (1875), Catalogo ragionato dei libri di prima stampa e delle edizioni aldine e rare esistenti nella Biblioteca Nazionale di Palermo. Compilato dal Sac. Antonio Pennino. Assitente di essa Biblioteca e preceduto da una relazione storica sulla medesima del Dr. Vav. Filippo Evola Bibliotecario Capo. Vol. 1 1:118-9 , n. it. 292
Note Antigues signatures: 3. 1 F. 37 (signatura en etiqueta enganxada a l'interior de la coberta -Bibl. Nazionale-); sp. XIII. M. F.37 (escrita a ploma, tatxada), a sota 1. F. 37. A llapis, a sota d'aquestes dues, l'actual escrita a llapis.

Segell de la biblioteca en el foli de portada i en el verso del darrer foli imprès. En aquest mateix foli estampat el número 2702, al costat del segell de la biblioteca (deu ser el número de registre?). Exemplar restaurat de manera maldestre. Exemplar sense anotacions.

ID no. of additional copy of edition 59 BITECA copid 1630
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. Fol. OA.16
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + i-cclvii + 1 + I
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 305 × 212 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition errors en la foliació i en les signatures de quadern
Binding antiga en pergamí, a dins d'un estoig. Un fragment de pergamí escrit en llatí ha estat posat al llom (per l'interior de la coberta) com a reforç
Previous owners (oldest first) Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] 1850 ad quem
Paris: Bibliothèque Royale (cuny al f. 1 prel.)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 124 , n. ed. b)
Pere III et al. (1942), Chronique catalane de Pierre IV d'Aragon, III de Catalogne, dit le Cérémonieux ou del Punyalet
Note Pagès assenyalà l'existència d'aquest exemplar, que qualificà de preciós, segons recull Soldevila. Es veuen moltes anotacions marginals, i també alguns fragments ratllats. Al verso del foli de guarda una mà del XVI ha transcrit una poesia (MANID 2743)

ID no. of additional copy of edition 60 BITECA copid 2033
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 12-V; 9(46.7) B (003) Carb.
Title(s) in copy Chroniques | de | Espanya | per | Carbonell | 1546 [sic] ( al teixell de pell marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + i-cclviii + I
Collation 14 a-z8 A-H8 I10
Page Layout 2 columnes (f. iirb)
Size pàgina 282 × 200 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements mateixa que l'exemplar principal; portada a dues tintes, a l'interior de l'escut, en vermell, mà que sosté cinc branques; al f. 7 l'escut és en blanc
Condition exemplar amb taques de brutícia i humitat. Mateixes errades a les signatures de quadern que l'exemplar principal; errades a la foliació: xvii (per xi), repeteix xxxii, xxxi-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, salta lxxvi, repeteix lxxviii, lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv); els folis del quadern “f” estan mal relligats (f iii-f v-f iiii, que correspon a ccxxvii-ccxxix-ccxviii)
Binding pell sobre cartó amb gravats rectilinis formant un marc; al llom al teixell motius daurats
Previous owners (oldest first) Miquel Mateu Pla, Alcalde Barcelona (ex-libris a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Sabaté (2003), Inspecció personal
Note duu algunes notes d'un lector del s. XVII, en castellà, i també es veuen passatges subratllats. Al costat de la data del colofó, hom anotà “1546”. Variants en el text: no duu l'error “genstes” a la portada, duu també “Contes” per “Contes” i a la rúbrica es llegeix “ohystoric”. Topogràfic 12-V; Reg. 2800

ID no. of additional copy of edition 61 BITECA copid 1797
City and Library Perpignan Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan
Collection: Call number Rés. 476 | Antic R2-605
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 264 + I
Size pàgina 290 × 217 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements portada a dues tintes amb els rams de l'escut en vermell; marca de l'impresor i gravats com els de l'exemplar principal
Condition restaurat, exemplar en bon estat. Mateixes errades a la foliació i a les signatures que l'exemplar principal
Binding moderna, en pergamí flexible, amb cordes de pell per tancar-lo; es guarda dins d'una caixa on es conserva també la relligadura original, els fils de costura antics, etc., excel·lentment restaurats
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Cròniques d'Espanya de M. Carbonell, exemplar de la Médiathèque de Perpinyà (Rés. 476) (2002)
Note a l'interior de la coberta antiga, es llegeix amb dificultats: “Prada | B. Bonum [?] | […] 27 | Consilari Domino”

ID no. of additional copy of edition 62 BITECA copid 3244
City and Library Poblet Biblioteca i Arxiu del Monestir de Poblet
Collection: Call number Sala de Reserva, R29-18
External description
Writing surface Paper
Format Foli
State incomplet
Condition manca la portada i els ff. I, CCLVII. Volum afectat per l'òxid i la humitat
Binding en pergamí
Note Aquest manuscrit es troba al catàleg de la Biblioteca Rovira i Virgili de Tarragona, especificant-se que es conserva al Monestir de Poblet.

ID no. of additional copy of edition 63 BITECA copid 3242
City and Library Princeton University Library
Collection: Call number Rare Books and Special Collections: Oversize (EXOV) 1526.12.238
External description
Writing surface Paper
Format Foli
State incomplet
Condition manca el f. 257 (amb el colofó) substituït per una còpia mecanoscrita i el primer de la taula, substituït per una còpia manuscrita en paper contemporani
Binding en pergamí, de l'època,
Internet http://searchit.princeton.edu/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?query=rid%2Ccontainſ2CPRN_VOYAGER2579485&vid=PRINCETON&institution=PRN&group=GUEST&onCampus=true&lang=eng vist 2014-06-15

ID no. of additional copy of edition 64 BITECA copid 2082
City and Library Rio de Janeiro Biblioteca Nacional
Collection: Call number 20,1,1
External description
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

ID no. of additional copy of edition 65 BITECA copid 2053
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 9 | Antic R. 50
Title(s) in copy CARBONELL | CRÔNICA | DE ESPAÑA ( al teixell vermell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-[cclviii] + III
Collation +4 a-d8 e10 f-z-A-H8 I10
Size pàgina 285 × 190 mm (f. i ii)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition li manca la portada i té els folis preliminars trencats, exemplar restaurat, amb taques d'humitat; ha estat retallat pel marge extern per la línia que limitava els escolis. Errades a les signatures de quadern idèntiques de l'exemplar principal. Errades a la foliació: v (per xvii), repeteix el xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxv), lvii (per lxii), f. 70 amb el marge tallat, ha perdut la foliació original, lxxiii (per lxxiiii), lxxiiii (per lxxv), lxxv (per lxxvi), repeteix lxxviii, lxxxi (per lxxxv) i cxxi (per cxxv)
Binding moderna, en pell clara sobre taula
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de santa Caterina (roda de la santa impresa a la portada)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 37 , n. 125
Note la portada diu: [vermell] “Chronica [sic] de Espanya fins aci no diuulgada : que tracta dels Nobles e Inuictissims [negre] Comtes de Barcelona : e Reys de Arago : [vermell] ab moltes coses dignes de perpetua memoria. Compilada per lo honorable y discret mossen [negre] Pere Miquel Carbonell : Escriua y Archiver del Rey nostre senyor. e Notari publich de Barcelona. [vermell] Nouament imprimida en lany [negre] M.D.xlvij”, amb el nom de l'autor sense subratllar

ID no. of additional copy of edition 66 BITECA copid 2054
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 290 | Antic No270
Title(s) in copy Pere | Miquel | Carbonell | Chronica Despanya | 1547 ( títol de l'obra al llarg del llom, la resta als marges; a ploma imitant la lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis II + [XIV]-CXXXX + II
Collation *2-4 c1-3,6-8 e10 f-i8 k1-7 l1-5,8 m1-5,7-8 n-p8 q1,8 r8 s1-4
Size pàgina 275 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: caplletres de 4 UP amb motius vegetals
Condition exemplar restaurat, acèfal i incomplet; els deu primers folis estan deteriorats, amb forats que dificulten la lectura del text. Manca el primer foli de la taula, els quaderns a-b (ff. 1-16), del quadern c, c4-c5 (ff. 20-21), k8 (f. 80), l6-l7 (ff. 86-87), m6 (f. 94), q2-7 (ff. 122-27) i la resta a partir de s4 (f. 240). Errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), la resta d'errades no es poden comprovar perquè manquen els folis; errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4), la resta no es pot comprovar
Binding moderna, en pergamí sobre cartó. Folis de guarda moderns
Previous owners (oldest first) Ajuntament de Ripoll (segell al f. 3)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 125
Note exemplar en restauració el juny de 2003

ID no. of additional copy of edition 67 BITECA copid 1781
City and Library Roma Biblioteca Casanatense Pubblica Statale
Collection: Call number X.XI.63 | Antic O.XI.63
Title(s) in copy Carbone[ll] | Chroniq. | de | Espanya ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + [i]-cclvii + 1 no num. + I
Size pàgina 290 × 205 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition es repeteixen els ff. xxxii, lxxiii, i hi ha molts errors de foliació: xvii (en lloc de xi), xxxix (xxxxiiii), xxxx (xxxxv), lxvii (lxii), lxxvii (lxxvi), lxxviii (lxxvii), lxxxi (lxxxv)
Binding antiga en pergamí sobre cartó
Associated persons en va treure còpia parcial ara en el ms. BUB 239 Antoni de Bastero i Lledó, Canonge
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1934 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Corongiu et al. (1994), Le cinquecentine della Biblioteca Casanatense, I. Spagna e Portogallo
Note fragments subratllats a ploma. Nota al revers del darrer foli imprès: “Quemaranse brascos [?] anno 1348 en el mes de Agosto fo. 170 col. 3 et 4”

ID no. of additional copy of edition 68 BITECA copid 2106
City and Library Roma Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emmanuele II
Collection: Call number 7.6.L.17
Title(s) in copy Carbon | Chronic | de | España ( a ploma en el lloc del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + 1-257 + 1 + I (fol. ant. en romans)
Size pàgina 290 × 207 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition exemplar en bon estat, amb molts errors de foliació i a les signatures de quadern
Binding antiga en pergamí sobre paper
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note no hi ha notes marginals

ID no. of additional copy of edition 69 BITECA copid 2091
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Mesa 7-I-12
Title(s) in copy 12 CARBONELL ( en tinta i gravat a punts al tall daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 4 + [I]-[CCLVIII] + III
Collation +4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 290 × 206 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes, escut amb mà i branques en vermell
Condition a la portada el nom de “Carbonell” està subratllat. Errades a les signatures: ee (per e2), e2-e5 (per e3-e6), g4 (per h4), r ilii (per r4), y2 (per z2); les “k” corresponen a “lr”. Errades a la foliació: rep. xxxii, xxxix (per 44), xxxx (per 45), lvii (per lxii), lxxvii (per 76), lxxviii (per 77); darrer foli sense numerar
Binding del monestir, amb tres nervis, pell sobre taula una mica desgastada, talls daurats i gravats
References (most recent first) Catalogat a: Guirau Cabas et al. (2010), Catálogo de impresos de los siglos XVI al XVIII de la Real Biblioteca del Montasterio de San Lorenzo de El Escorial 1:263 , n. 1977
Catalogat a: Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'ed. de Carbonell, exemplar Esc. M. 7-I-12 (2003)
Note al f. lxxxiiiv anotació de lector. Al f. IV de les guardes anteriors del volum hi ha transcrit un text i un poema llatí en lletra humanística

ID no. of additional copy of edition 70 BITECA copid 3236
City and Library Sant Cugat del Vallès Biblioteca Borja
Collection: Call number Rar-N-II-76 | Núm. de registre 2694
Title(s) in copy Carbonell – Chronica d’Espanya ( a tinta al llom en lletra que imita la gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-4 s/n + [i]-[cclxviii]
Size relligadura 270 × 205 mm (pla anterior)
pàgina 263 × 195 mm (portada)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes, escut amb una mà que subjecta rams en vermell al peu de la portada; escut del f. [i] en blanc; vegeu la descripció de l'exemplar principal
State incomplet
Condition en raonable estat de conservació, volum sense folis de guarda. Manquen els ff. a ij-a vij. Errades a les signatures de quadern: ✠ j i a j (sense signatura), ee (per e ij), e ii-e v (per e iij-e vj), g iiii (per h iiij), (no duu una “m” al peu del foli l v, que duu signatura correcta), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij), sense errades al quadern F. Errades a la foliació: només podem controlar a partir del f. VIII, primer dels numerats conservat. Folia bé el f. xi, folia bé el xvii, rep. xxxii, xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), lxxxvii (per lxxxviii, encara que podria ser que el darrer “i” fos la marca que es veu despenjada al final), cxxi (per cxxv), no duu cap error al foli ccxxxxiiii. El f. ij té el marge inferior retallat, sense que manqui text i el f. ccxxxiiij el marge superior esquinçat, però el text es llegeix bé
Binding antiga, en pergamí flexible, conserva dos tancadors de corda en forma de baga, però ha perdut els botons que eren fixats al pla posterior, guardes captives de paper amb filigrada amb escut coronat
History of volume Adquirit 1970-02-14
Previous owners (oldest first) Convent sense identificar (al peu de la portada: “Es de la bibliotheca del convento…”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note Ingresat a la Biblioteca Borja el 14-2-1970 (segons el segell tinta al verso del darrer foli: “BIBLIOTECA DEL | COLEGIO MAXIO | S. CUGAT DEL VALLES | Libro recibido el dia (a bolígraf: 14-II-1970) | Número de entrada (a bolígraf: 2694)”.

Duu la variant “Chronica” a la portada.

A la portada hi havia diverses notes de posseïdor que foren esborrades, la que era sota la data d’edició fou ratllada amb tinta de forma tan intensa que s’ha trencat el paper. La que era a banda i banda de l’escut fou ratllada amb tinta amb menys violència i encara deixa entreveure: “Es dela | Bibliotheca |…”. A la part esquerra de l’escut hi ha una antiga etiqueta amb signatura, al damunt d’aquest darrer exlibris: “F* | II | 2”. Al peu de l’escut es mig llegeix: “Es de la bibliotheca del convento…”. Segell rodó a tinta de la Biblioteca del Col·legi de la Companyia de Jesús a diversos indrets del volum.

Notacions marginals de lectura que s’interessen per sants i per dates relacionades amb els fets històrics, assenyalant en un cas el que es considera una errada del cronista.

ID no. of additional copy of edition 71 BITECA copid 1790
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (898) | Antic R-IV-A 898
Title(s) in copy Chroniques de Espanya por Carbonell ( al llom, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 4 taula + [I]-CCLVII + 1 s/n + I + I
Size pàgina 292 × 200 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
State complet
Condition volum restaurat tot tapant els nombrosos forats - la majoria sense afectar el text- amb tiretes de paper. En el f. cclvii la part superior de la columna dreta està esquinçada. Taques d’humitat. Foliació impresa en xifres romanes; errades a la foliació: repeteix xxxii, xxxix (per xxxxiiii), xxxx (per xxxxv), lxix (per lix), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv); errades a les signatures de quadern: ee (per e ij), e ii-e v (per e iii-e vi), g iiii (per h iiii), r ilii (per r iiii), y ii (per z ii)
Binding antiga en pergamí tou, força bruta. En el llom, es veuen una mica les tres cordes que uneixen la relligadura i els folis. Guardes captives una mica desenganxades de la coberta. Dos folis més de guarda moderns
Previous owners (oldest first) Gabriel Sánchez (Floruit Madrid 1878 a quo) (al marge superior extern del verso de la segona guarda anterior, segell negra amb lletres vermelles: “LIBRERIA | DE | GABRIEL SANCHEZ | CARRETAS 21 | MADRID” . I a sota “800” en color blau)
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2010), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note volum amb doble caixa, una externa amb la foliació, el titulet i algunes anotacions també impreses, i una interna amb el text. En la coberta anterior hi havia escrits alguns números, ara mig esborrats, col·locats en forma de suma: 10, 27, 22, 16, 229… A la part superior de la guarda captiva, a tinta negra: “7200” i “Salva tomo 2o-fo 450”; i una mica més avall, a llapis “completo”. En el f. clxxvii nota marginal a tinta en el marge inferior, tatxada amb la mateixa tinta per impedir-ne la lectura

ID no. of additional copy of edition 72 BITECA copid 3237
City and Library Saragossa Cortes de Aragón. Biblioteca
Collection: Call number L426 F. Antig
External description
Leaf Analysis ff.: [4], CCLVII [i.e. CCLIX, [1]
Collation [cristus]4, a-d8, e10, f-z8, A-H8, I10
Pictorial elements Xilografia portada amb gravat. Frontispici igual al de la portada al f. [1] amb l'inici del text emmarcat
Condition errades a la foliació a partir del f. xxxii
Binding pergamí
Note anotacions marginals
Internet http://torreon.cortesaragon.es/ABSYS/abwebp.exe/X5103/ID7135/G0?ACC=CAUT&NAUT=38225

ID no. of additional copy of edition 73 BITECA copid 2202
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number Biblioteca Capitular: 31-8-24
Title(s) in copy CARBON | CHORON | DE ESP. ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + [i -cclviii] + I (foliació impresa amb xifres romanes)
Size pàgina 290 × 204 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition errates de foliació: xvii (en lloc de xi), xxxix (xxxxiiii), xxxx (xxxxv), lxxiii-lxxv (lxxiiii-lxxvi), lxxxi (lxxxv), cxxi (cxxv); es repeteix el f. xxxii, i no estan numerats els ff. [i] i [cclviii]
Binding en pergamí amb talls jaspiats en vermell
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note a la primera guarda s'ha escrit a ploma: “A4…443…1a

ID no. of additional copy of edition 74 BITECA copid 3243
City and Library Stockholm Kungliga Biblioteket
Collection: Call number 125 B 20 Fol.
External description
Writing surface Paper
Format Foli

ID no. of additional copy of edition 75 BITECA copid 2056
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number XVI/352
Title(s) in copy Carbonell Chroniques de Espanya ( llom)
Chroniques de Espanya ( foli 1 prel.)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis II + 4 prel. + i-[cclviii] + II
Collation *4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size pàgina 277 × 198 mm (f.2)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition errades a la foliació i a les signatures de quadern; bon estat tot i algunes taques d'humitat
Binding en pergamí tou amb dues cordetes de pell per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Feliciano Ramirez de Avellano, Marqués de la Fuensanta del Valle (ex libris a l'interior de la coberta: “Feliciano Ramirez de Avellano, Marqués de la Fuensanta del Valle”)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note anotacions marginals impreses i a ploma (aquestes amb freqüència s'han menjat el paper)

ID no. of additional copy of edition 76 BITECA copid 2058
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/72
Title(s) in copy 6 | CARBONELL | Cróniques | de | España ( al teixell, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + [i]-cclvii + [cclviii] + I (folis inicial i final de guardes de la relligadura)
Collation 4 a-z8 A-H8 I10
Size pàgina 304 × 206 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, a dues tintes, amb la mà i el ram de l'escut de la portada en vermell i en blanc l'escut del f. I
Condition errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4), yii (per z2). Errades a la foliació: xvii (per 11), rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), lxxiii-lxxv (per 74-76), lxxxi (per 85), cxxi (per 125). Exemplar en bon estat, paper enfosquit i una mica brut en alguns punts, donada la seva baixa qualitat; l'angle inferior extern del foli final està trencat, volum amb algunes taques de tinta
Binding antiga, en pergamí flexible amb solapes, conserva restes de les tires de badana que el lligaven, llom reforçat amb un troç de pergamí reutilitzat que conté text llatí en gòtica molt acurada a dues columnes, amb decoració en blau i vermell
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell amb l'ex-libris a la portada)
References (most recent first) Catalogat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València I:249 , n. 772
Note al peu de la portada hi ha un ex-libris a ploma esborrat: “(… por ?) de Pere (…)”; segells de la biblioteca en diversos indrets. Al peu del llom enganxina amb la signatura. Al foli preliminar de guarda dibuixos a ploma amb figures geomètriques simples i algunes anotacions numèriques; sense presència de notes marginals de lectura

ID no. of additional copy of edition 77 BITECA copid 2059
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/86 | Antic 92-5-27 | Antic R 675 | Antic N. 139
Title(s) in copy CARBONEL | CRONICA | DESPAÑA ( gravat en daurat al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + 4 + [i]-cclvii + [cclviii] + 2 + I (els folis inicial i final són contemporanis de la relligadura)
Collation *4 a-z8 A-H8 I10
Size pàgina 294 × 201 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, a dues tintes, amb la mà i el ram de l'escut de la portada en vermell i en blanc l'escut del f. I
Condition errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4), yii (per z2). Errades a la foliació: rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), lxxiii-lxxv (per 74-76), lxxxi (per 85), cxxi (per 125). En bon estat, marges deteriorats però restaurats, alguns amb taques d'humitat
Binding pasta, amb aigües verdoses, llom amb daurats i teixell de pell vermella; talls tintats de groc i paper de les guardes de la relligadura amb aigües blavoses
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 - 1835-05-25
Previous owners (oldest first) Gabriel Martorell, teòleg (ex-libris al peu de la portada: “ex libris Gabrielis Martorell [… ¨Artis?] Drs.”)
Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Avenoza (2004), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València I:249 , n. 772
Note segells de la biblioteca en tinta vermella i negra en diversos indrets. Senyals de lectura, p. e. al f. lxvi i proves de ploma als marges d'alguns folis (p. e. f. lxxxiiiv). Al foli de guarda preliminar hi ha un text ratllat que podria fer referència a un antic posseïdor, car sota es llegeix “N§ 139”, dada identificable amb una signatura antiga o la referència d'algun inventari

ID no. of additional copy of edition 78 BITECA copid 2060
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/168 | Antic 92-5-36
Title(s) in copy CARBONEL | HIST. DE | ESPAÑA ( en daurat sobre el teixell vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 4 + [i]-cclvii + [cclviii] + I + I (folis inicial i final són guardes de la relligadura)
Collation *4 a-z8 A-E8 F1-3,5-4,6-8 H8 I10
Size pàgina 290 × 197 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, a dues tintes, amb la mà i el ram de l'escut de la portada en vermell i en blanc l'escut del f. I
Condition errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4), yii (per z2). Errades a la foliació: xvii (per 11), rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), lxxiii-lxxv (per 74-76), lxxxi (per 85), cxxi (per 125). En bon estat, amb alguns forats de paràsits i taques d'humitat que afecten especialment als folis inicials i finals, paper enfosquit. Els ff. F4-F5 estan relligats a l'inrevés (= ff. 229-228)
Binding posterior a l'edició, pergamí sobre cartró dur, amb filets daurats als plans al llom i a l'interior, paper d'aigües a les guardes verd, rosa, negre i groc; talls daurats
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Marquesat de Dosaigües [1699] 1711 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior: “Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D. Januario Perellós, Marchione de Dos-Aguas”)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Avenoza (2004), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València I:249 , n. 772
Note segells de la biblioteca en tinta negra i vermella a diversos indrets del volum

ID no. of additional copy of edition 79 BITECA copid 2061
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/98
Title(s) in copy CARBONE | CRONIQUES | DE | Espanya ( a tinta al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 + [i]-cclvii + [cclviii] + I
Collation *4 a-z8 A-H8 I10
Size pàgina 292 × 201 mm (portada)
Font gòtica
Watermark picador a cavall “FABIANI” (a les guardes)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, a dues tintes, amb la mà i el ram de l'escut de la portada en vermell i en blanc l'escut del f. I
Condition errades a les signatures de quadern: ee (per e2), eii-ev (per e3-e6), giiii (per h4), rilij (per r4), yii (per z2). Errades a la foliació: xvii (per 11), rep. xxxii, xxxix-xxxx (per 44-45), lvii (per 62), lxxiii-lxxv (per 74-76), lxxxi (per 85), cxxi (per 125). En bon estat, amb alguns forats de bibliòfags i taques de brutícia, paper enfosquit
Binding antiga, pell sobre cartró, amb els talls jaspiats de blau i vermell
History of volume Adquirit 1758 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Avenoza (2004), Inspecció personal
Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València I:249 , n. 772
Note a la rúbrica de la portada es llegeix correctament “gestes”. Enganxina amb la signatura al peu del llom. Anotacions marginals extenses del s. XVI al marge del f. v; també als marges es troben marques de ploma assenyalant passatges, d'altres es subratllen

ID no. of additional copy of edition 80 BITECA copid 2044
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Stamp. Barb.: S.II.8
Title(s) in copy Carbonell Coronica de Esp. ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + [i]-cclv + 2 ff. manuscrits + VII
Size pàgina 280 × 194 mm (f. ii)
Font gòtica
Condition manca el final de l'imprès, que ha estat substituït per una còpia manuscrita en dos folis. Errades a la foliació i i a les signatures de quadern
Binding antiga en pergamí
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Jones (1978), Hispanic Manuscripts and Printed Books in the Barberini Collection, I. Manuscripts - 2. Printed Books , n. 337
Note a l'interior de la coberta es veu una nota a ploma: “1654. Januar. 9. quiros 3 xxiiij”

ID no. of additional copy of edition 81 BITECA copid 1958
City and Library Weimar Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Collection: Call number 2o XXXIV: 6
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition errades en la foliació i en les signatures de quadern
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 82 BITECA copid 1794
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call number 60.D.28 | Antic LX.D.28
Title(s) in copy CHRONIQ. | DE ESPANYA | POR CARBON ( gravat al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 4 + i-cclvii + 1 + I
Collation 4 a-d8 e10 f-z8 A-H8 I10
Size relligadura 293 × 210 x 35 mm (al pla anterior)
pàgina 285 × 205 mm (f. iii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition Exemplar en molt bon estat de cpmservacoçp- Errades a la foliació: xvii (per 11), repeteix xxxii, xxxix-xxxx (per xxxxiiii-xxxxv), lvii (per lxii), repeteix lxxiii, lxxvii-lxxviii (per lxxvi-lxxvii), lxxxi (per lxxxv), cxxi (per cxxv). Errades a les signatures de quadern: a j sense signatura gravada, ee (per e ij), e ii-e v (per e iij-e vj), giiii (per h iiij), r ilij (per r iiij), y ii (per z ij), C iii (per C2) [aquesta darrera no hi és en aquest exemplar]. El quadern “k” té la signatura formada per “l r”.
Binding Pell vermella, amb ferros daurats al llom, tafilet daurat a les cobertes i escut (Toison d’or, lleons rampants) a les cobertes anteriors i posteriors (podrien ser les armes del comte de Pötting, que fou cavaller del Toisó d'or). Talls daurats. Sis nervis al llom.
Previous owners (oldest first) Joan Sentís i Sunyer, Bisbe de Barcelona [1620 - 1632] 1632 ad quem (al primer preliminar a ploma: “Joannis Sentis”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Etiqueta impresa de la ÖNB: “MENTEM ALIT ET EXCOLIT | K. K. HOFBIBLIOTHEK | ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK | 60.D.28” (la signatura afegida a ploma). L’antiga signatura es troba anotada a llapis al recto del segon foli de guardes.

Exemplar sense anotacions de lectura.

A la portada es llegeix "Chroniques".
Internet http://data.onb.ac.at/rec/AC09758413 vist 2015-10-08

Record Status Created 1991-06-03
Updated 2017-10-06