Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1987
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number B-1562-4o (1)
Title of volume MUNTANE[R] | CHRONICA ( al teixell, en lletres daurades)
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1562

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 264 (= 1 + 14 + I-CCXLVIII + 2)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Page Layout 2 columnes (taula)
36 línies (f. ii)
Size pàgina 294 × 196 mm (portada)
caixa 209 × 140 mm (f. ** v)
columna 209 × 67 mm (f. ** v)
caixa 218 × 143 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark columna amb corona (al f. CXLII)
altres llàgrima amb les lletres “MR” (al cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: caplletres de 4 i 5 unitats de pauta gravades i decorades amb figures mitològiques
Altres: portada amb orla de 4 peces, decorades amb figures mitològiques i al centre títol i gravat de l'impressor
Condition volum amb algunes taques d'humitat i de brutícia. Foliació impresa en xifres romanes. Errades a les signatures de quadern: Rv (per A5), Oii (per Q2 esmenat a tinta), Ov (per Q5), Eiiij (per EEiiij) i el f. HH1 no duu signatura. Errades a la foliació: ix (per x), cvi (per cxvi), cxxxiiii (amb la tercera “i” capgirada), cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), clixxxv (per clxxx), cciii (amb la segona “i” capgirada), ccxv (per ccv), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii). El f. HH8 és en blanc i té l'angle superior trencat
Binding pasta espanyola sobre cartró, amb teixell vermell amb lletres daurades; llom decorat amb daurats
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1815 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/16623. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 10 , n. 184824
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 101
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 600 , n. 30
Simón Palmer (1980-82), Bibliografía de Cataluña. Notas para su realización , n. 89
Vindel (1942), Escudos y marcas de impresores y libreros en España, durante los siglos XV a XIX (1485-1850) , n. 227
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) 6 , n. 1849
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2820
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2 , n. 845
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 541
Catalogat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 145 , n. 339
Brunet (1860-65), Manuel du libraire et de l'amateur de livres 3 , n. 1946
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 438
Note segons Soldevila, aquesta edició fou feta a partir de l'edició anterior de València, 1558. A la portada duia un ex-libris a ploma que fou retallat; exemplar sense anotacions de lectura. Al final del text del f. 1v preliminar hi ha una “Taula pera inteligencia del cap. 2. ab la qual | ab tota facilitat se pot entendre de quins | Reys sen deu paralar enlo present libre”

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1723
Location in volume ff. 1-14 prel. + I-CCXLVIII
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] CHRONICA O DE | scripcio dels fets, e hazanyes del inCLYT REY DON IAVME PRIMER | Rey Darago, de Mallorques, e de Valencia: | Comte de Barcelona, e de Muntpesller: e |de molts de sos descendents. | FETA PER LO MAGNIFICH EN RAMON | Muntaner,lo qual serui axi al dit Inclyt Rey don Iaume, | com a sos fills, e descendents: es troba present | ales coses contengudese enla | present historia. | Alite foelici | Cor mouet |Apta manus. | En Barcelona, | En casa de Iaume Cortey | Librater. Any 1562
tit.: [ 2 prel.] Al Illustrissim Senyor Don Ferrando Folch | de Cardona y D'anglasola Duch de Soma, Comte de Oliuito, y de Palamos: | Senyor deles Baronies de Belpuig, de Linyola, y de Calonge, e | dela Vall de Almonazir:y gran Almirant de Napols: | Iaume Cortey Impressor
carta: D5OS causes principalment conuiden los bons ingenis desa [sic] naturaleza o institutio … [ 2v prel.] … A. V. S. supplic reba ob [sic] ani- | mo generos aquest seruey que ab animo molt deuot se offerex a V. S. la Illustrissima | persona del qual y son gran stat nostro Senyor prospere com sos seruidors desijam. | De Barcelona. a XXVI de Gener 1562
tit.: [ 3 prel.] Taula en la chronica del | MAGNIFICH EN RAMON | Muntaner ciutada
índex: [ 3ra prel.] P5ROLECH en lo qual | se recomten les gracies, | que Deus feu … [ 13vb prel.] … e hi cantaren en Romaset, e en Co | mi Iutglars fo. ccxlviij. | Finis
tit.: [ 14 prel.] PROLECH EN LO | qual se recomten les gracies | QUE DEUS FEU AL | autor, e fa a tots aquells | qui lamen de cor
prol.: E5N nom de nostre Senyor ver Deus Iesu Christ, e de la sua beneyta | mare madona sancta Maria, e de tots los seus beneyts sancts, e sanctes, | A M E N. Perço com es deute que cascu deja retre gracies, e | merces a Deus … [ 14v prel.] … Lo qual libre yo comence ha XV. jorns de Maig del any dela Encarnacio de nostre Senyor | Deus Iesu Christ M.CCC.XXV
tit.: [ I] CAPITOL PRIMER | com vna visio vench al llit den | Ramon Muntaner, e li feu co- | mençar aquest libre
text: V4N DIA estant yo en vna mia alqueria per nom Xiluella, | qui es enla horta de Valencia:e durmint en mon llit, a mi | vench en visio un prohom vell … [ CCXLVIII] … E axi los sotmesos del dit seyor Rey Darago eren tuyt trists, per la mort del bon senyor Rey en | Iacme son pare, e ell aquest jorn sanct beneyt de Pascha hals alegrats, e confortats tots, en tal manera que si a Deus plau tots viurem alegres, | e pagats, aytant com en aquest mon vixcam. Amen. | Laus Deo
colofó: [ CCXLVIII] FONCH STAMPADA | y ab molta deligencia reuista la | present Chronica dels Reys de Arago | feta per Ramon Muntaner autor de vista en la in- | signe ciutat de Barcelona, per Iaume | Cortey impressor, en lany | M.D. LXII
Note reprodueix el text de l'edició de 1558. Al foli 14v prel., després del pròleg, es troba una: “Taula pera inteligencia del cap. 2. ab la qual ab tota facilitat se pot entendre de quins Reys sen deu parlar en lo present libre” que es un quadre genealògic dels reis d'Aragó
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7296
Location in volume ff. ccxixv-ccxxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4511
Ramon Muntaner. Lo sermó
Language català [?]
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxixv] Capitol cclxxij. recompta lo sermo que yo R. | Muntaner tramis [sic] al senyor Rey per lo passatge de Serdenya, e Corsega: | per la raho de conseyll donar al Senyor Infant Nanfos, o al | menys a fer recordar de totes coses
text: E4N nom daycell ver Deus qui feu lo cel, el thro | En so de genentul [sic] faray vn bell sermo, … [ ccxxiiv] … Bastir, ne hordonar, e sent jordi alats | Del alt senyor Infant li sia acompanyats. | Finis
Condition incomplet
Poetic Stanza 237 vv.
Note manquen els vv. 9, 72 i 145 de l'edició moderna
Number of additional copies of edition 50
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1766
City and Library Aix-en-Provence Bibliothèque Municipale Méjanes
Collection: Call number Rés. Q 8
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | D. IAVME. I ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + I
Size pàgina 278 × 188 mm (f. 2)
Font humanística
Condition en bon estat de conservació
Binding antiga en pell, amb cinc nervis i talls jaspiats
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note una nota al f. 1 prel diu: “Vidi Nicolaum Specialem lib. VI Cap. 22. El f. 248v està anotat per una mà característica del s. XVII

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2094
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number XXV/3/2
Title(s) in copy R. MUNTANER | CHRONICA ( teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 14 + i-ccxlviii + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 278 × 196 mm (f. 2)
Font humanística
Condition volum afectat per la humitat i els paràsits; i es veuen alguns errors de foliació
Binding antiga en pergamí
Previous owners (oldest first) Antoni Campillo (en lletra antiga a ploma: “Es de Dn Anton Campillo”)
Barcelona: Convent de sant Agustí
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note notes marginals i fragments de text subratllats a ploma

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2065
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 8-VIII-13
Title(s) in copy Muntaner | Histo. del | Rey# Dn | Iaume | Io ( al llom en tinta marró, en la posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + I
Collation [**]8 [***]6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 296 × 205 mm (f. II)
Font humanística
Watermark dos cercles un damunt de l'altre amb una mena de coroneta al damunt i un peu a sota, el superior duu a dins la lletra G i l'inferior la A (als folis de guardes) (no s'ha localitzat als repertoris: Briquet, Piccard, Valls, Gayoso)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Errades a les signatures: manca la signatura al f. HH (= f. ccxli); O2 (per Q2 esmenada a ploma); O5 (per Q5). Errades a la foliació: cciii (la segona “i” capgirada) per cciii, ccxxvi (per ccxxvii). Els 14 folis preliminars van sense numerar
Binding antiga, en pergamí flexible, amb presilles i tancadors de pell
Previous owners (oldest first) Josep Ximenez i de Montrodon (Floruit 1650 [?] - 1750 [?]) (ex-libris a ploma al peu de la portada: “Es de Josep Ximenez y de Mon[t]rodon. Ex libris Jossephi Ximenez et de Montrodon”)
Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta anterior: “De la Biblioteca de Dn Prospero de Bofarull”)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2066
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 8-VIII-24
Title(s) in copy R. MONTANER [sic] | CHRONICA | DEL REY | DON JAUME I || BRNA. 1562 ( al llom, gravat en negre en la posició del teixell (ciutat i data al peu))
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + I
Collation [**]8 [***]6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 295 × 200 mm (f. i)
Font humanística
Watermark pelegrí dins d'un cercle damunt de les lletres T P (al cos del volum)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition errades a les signatures: manca la signatura al f. HH (= f. ccxli); O2 (per Q2 esmenada a ploma); O5 (per Q5). Errades a la foliació cciii (la segona “i” capgirada) per cciii, ccxxvi per ccxxvii. Els 14 folis preliminars van sense numerar. Algunes taques d'humitat i forats de paràsits al centre del plec, que no afecten el text
Binding moderna, en pergamí clar sobre cartó
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Note algunes anotacions marginals a ploma fetes en català per una mà de finals s. XVI

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3227
City and Library Barcelona Els llibres del Tirant
Collection: Call number Catàleg 05-2013, it. 16
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14 + CCXLVIII
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
State complet
Condition en molt bon estat, llevat d'alguna marca d'arnes i fulls de paper enfosquit
Binding original, en pergamí flexible
References (most recent first) Catalogat a: Els Llibres del Tirant (2013-05), Catálogo de libros y manuscritos antiguos 1482-1842 (Catálogo núm. 20) , n. it. 16
Note posat a la venda per 9000 euros (maig de 2013)

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3149
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/2/27
External description
References (most recent first) Catalogat a: Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 39

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1328
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number D. C. 88 | Antic S.G. 12.3.63; D. C. 86; 8.5.62; reg. 181.918
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA ( al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1 + 13 + i-ccxlvii
Collation **7 ***6 A-Z8 AA-GG8 HH7
Size pàgina 294 × 196 mm (f. ** v)
Font humanística
Pictorial elements caplletres de quatre i cinc unitats de pauta gravades i decorades amb figures mitològiques; portada amb orla
Condition volum amb taques d'humitat i brutícia i molt rosegat pels corcs. Errades a les signatures de quadern: Rv (er A5), Oii (per Q2 esmenat a tinta), Ov (per Q5), HH1 sense signatura. Errades a la foliació: ix (per x), cvi (per cxvi), cxxxiiii (amb la tercera “i” capgirada), cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), clixxx (per clxxx), cciii (amb la segona “i” capgirada), ccxv (per ccv), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii)
Binding pasta espanyola sobre cartó, amb teixell vermell amb lletres daurades; llom decorat en daurats
Previous owners (oldest first) Vincentius Carbonis, OCarm. (ex-libris al peu de l'orla: “Ad [usum] Vincentius Carbonis | Nunc vero exlibris Carmelitarum Calaris”)
References (most recent first) Martí (2005), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1411
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number ROSS.H. 67
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 262 (= 14 + i-ccxlviii)
Pictorial elements portada dins d'una orla
References (most recent first) Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 228 , n. 701

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1639
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call number Hisp.4.56.1
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 14 + i-ccxlviii + II (fol. en romans)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 276 × 195 mm (f. ii)
Font humanística
Condition volum restaurat; als dos primers folis preliminars s'ha perdut algun bocinet imprès
Binding mitja relligadura de pasta amb el llom i els angles de pell
Previous owners (oldest first) Norman Maccoll (una nota escrita en lletra impresa a l'interior de la coberta: “University Library Cambridge. Presented in 1905 by Mrs. J. R. JACKSON from the library of NORMAN MACCOLL, M. A. Dowing College”)
J. R. Jackson
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note anotacions marginals, per exemple, en els ff. 5-6

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1793
City and Library Córdoba Biblioteca Pública del Estado
Collection: Call number 6/246 | Antic 7-6-5; 6-3-5
Title(s) in copy CHRONICA | dels Reys | Darago ( a ploma al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 263 (= I + 14 + i-ccxlviii + I)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 298 × 207 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition taques de brutícia i d'humitat, alguns folis enfosquits. Errades a les signatures: com les de l'exemplar principal (amb O2 per Q2 esmenat a tinta); errades a la foliació: com les de l'exemplar principal
Binding antiga, en pergamí, amb cordes de pell per tancar el volum, reforçada interiorment amb paper procedent d'un llibre llatí
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Note ex-libris de la Biblioteca a diversos folis (1, 97 i 248)

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1762
City and Library Edinburgh National Library of Scotland
Collection: Call number G.11.d.10
Title(s) in copy Muntaner | Chronic | del | Rey | D. | Jayme Io | de Aragon | Mallorca | Y | Valencia ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + II (fol. ant. en xifres romanes)
Size pàgina 203 × 290 mm (f. 2)
Font humanística
Condition exemplar amb taques d'humitat i de brutícia, amb errors de foliació
Binding antiga en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Edinburgh: Advocates Library (amb segell: “Adv. Bib.”)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: National Library of Scotland (1970), A short-title catalogue of foreign books printed up to 1600: books printed or published outside the British Isles now in the National Library of Scotland and the Library of the Faculty of Advocates, Edinburgh
Note En els marges es llegeixen algunes paraules traduïdes a ploma al castellà.

Es consulta a: Special Collections Reading Room: stored in George IV Bridge.
Internet http://main-cat.nls.uk/vwebv/holdingsInfo?searchId=217&recCount=25&recPointer=1&bibId=3301067&searchType=7 catàleg vist 2017-06-10

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 2118
City and Library Firenze Biblioteca Nazionale Centrale
Collection: Call number Palat. 10.9.4.12
Title(s) in copy CHRONICA | DELS | REYS | DARAGO ( en lletres daurades al llom, en forma de teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + I
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 285 × 200 mm (f. ij **)
Font humanística
Pictorial elements portada amb orla decorada; com la de l'exemplar principal
Condition en perfecte estat de conservació. Errades a la foliació: ix (per 10), cvi (per 116), cxxii(i)i (amb la tercera “i” impresa capgirada), cxl-cxlii (per 150-152), clxv (per 160), clixxx (per 180), clixxxv (per 185), ccxv (per 205), ccxiiii (per 223), ccxxvi (per 227), cclxiii (per 243). Errades a les signatures de quadern: R v (per A v), O ii- O iiii (per Q ii-Q iiii esmenats a ploma), O v (per Q v). Manquen C v, E v, N v, Yv, HH i. Coincideix amb l'exemplar de Lisboa (COPID 1984), però no hi ha la sobre impresió del titre-courrant
Binding moderna, en pergamí sobre cartró amb daurats al llom; talls jaspiats en vermell i morat
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Note exemplar complet, sense notes de lectura. Al peu del f. 1 un segell ovalat amb un escut partit en dos (al quarter superior un estel de vuit puntes i a l'inferior tres onades) sobre el qual hi ha un pelícan

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 2152
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/626
Title(s) in copy HISTORIA CATALANA ( a tinta en la posició del teixell, al damunt de la inscripció original)
[…] de España […] ( al llarg del llom, escrit a ploma, molt despintat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: **3-[**8], ***1-6, A1-A2 + CI-CXIII + CCIIII + CCXXVIII-CCXLII + CCLXIII (per 243)-248
Size pàgina 292 × 195 mm (f. **3)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en mal estat, exemplar molt fragmentari, amb els folis trencats i bruts
Binding en pergamí flexible, antiga, en mal estat i amb l'interior del pla anterior amb anotacions en castellà fetes al s. XVII
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1729
City and Library Göttingen Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek Göttingen
Collection: Call number Handschriften und Seltene Drucke: 2o HIS. HISP. 946 | Antic Hispan: 53. a.; b 510
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 14 + I-CCXLVIII + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 290 × 205 mm (portada)
relligadura 295 × 215 mm (coberta anterior)
Font humanística
Watermark cercle amb croissant surmontat per una creu amb els braços trilobats, al centre del cercle les lletres “B R P” (a les guardes finals)
Pictorial elements Altres: decoració com la de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre i en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. Mateixes errades a la foliació i a les signatures de quadern que l'exemplar principal. Verso del f. HH8 en blanc
Binding pell sobre cartó dur amb daurats, probablement del s. XVI ben avançat o del s. XVII, un xic deteriorada i desgastada, en manca algun bocí. Dues rodes concèntriques, la interior amb motius vegetals, l’exterior amb armes (espases creuades, armadures de cos, etc.), caps de guerrers amb casc i altres motius, un dels quals va surmontat per una creu amb dos braços sobre una mena de cor dividit en tres cercles, el de l'esquerra amb una “F”, el de la dreta amb una “T” i l’inferior amb un signe semblant a una “x” minúscula
Previous owners (oldest first) Göttingen: Georg-August-Universität (segell en tinta corrosiva dins d'un marc ovalat, al peu de la portada: “EX | BIBLIOTHECA | ACAD. GEORGIAE | AUGUSTAE”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de diversos impresos de Göttingen (CD) (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Etiqueta moderna al capdemunt del llom amb la signatura “Hist. Hisp. / 946”.

Volum amb alguns passatges subratllats amb tinta, marges sense anotacions.

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 2092
City and Library Lisboa Biblioteca do Palacio da Ajuda
Collection: Call number 53-XI-12
Title(s) in copy REYS | DA | RAGO ( en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 16 + i-ccxlviii
Collation **10 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 293 × 208 mm (f. 1)
relligadura 305 × 210 mm (pla anterior)
Font gòtica
Watermark flor de lis de grans dimensions, emmarcada i amb corona de marquès (al f. 1 de guardes)
creu dins d'un òval amb les lletres “Y P” dins de l'òval (f. 248 i probablement a tot el volum)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition errades a les signatures: Rv (per A5), O2 (per Q2 esmenat a tinta), manquen les signatures a B5, C5, N5, Y5 i HH1. Errades a la foliació: ix (per 10), cvi (per 116), clxv (per 160), cci(i)i amb la segona “i” capgirada, ccxiiii (per 223), ccxxvi (per 227). Exemplar en bon estat, però amb nombrosos camins de corcs que no afecten el text
Binding pell sobre cartó, llom amb sis nervis,talls jaspiats de vermell; decoració daurada als entrenervis, que alternen l’escut del posseïdor amb dues rodones enganxades i traspassades cadascuna per una mena d’I majúscula, al centre dels plans escut escut sostingut per dos lleons, sota una cimera amb corona de comte amb un llop rampant, al centre i un altre sortint de la corona, en or
Previous owners (oldest first) Comte amb un llop a l'escut heràldic, Comte
Lisboa: Casa Profesa de S. Roque (ex-libris al f. IIIv de guardes: “Da Livraria publica da casa professa de S. Roque”, a ploma, ss. XVI-XVII)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Catalogat a: Fitxer de sala de la Biblioteca. Edicions del s. XVI (2003)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Lopes (1985), Roteiro histórico dos jesuítas em Lisboa
Note diverses anotacions modernes sobre l'edició i la seva presència al catàleg de Salvà. A la portada hi ha una anotació feta a ploma, ratllada i una altra que sembla dir “30 M” [?].

A l'angle superior extern del primer foli de guardes, a ploma, amb lletra antica hi ha un signe i el núm. 148, que podria correspondre a la seva posició en un prestatge, o en un catàleg o a un preu.

Segons explica A. Lopes “Em 1588, D. João de Borja, filho de S. Francisco de Borja, doou à igreja de S. Roque o precioso tesouro de relíquias que trouxera da Alemanha, Itália, França e Estados de Aragão” (p. 26), seria un bon moment perquè el llibre arribara a la biblioteca, sempre que no fora part dels llibres particulars d'un jesuïta profès, membre de la família a la que pertany l'escut d'armes gravat a la portada.

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1984
City and Library Lisboa Nacional
Collection: Call number H. G. 2495 V
Title(s) in copy Choronica de Montaner ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 295 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark monograma de “Maria” coronat dins d'una mena d'orla, al peu “GIUSEPPE” (a les guardes)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre, amb taques d'humitat i de brutícia. Errades a les signatures de quadern: R5 (per A5), O2 (per Q2 esmenat a tinta), O3 (per Q3 id.), O4 (per Q4 id), O5 (per Q5); manquen les signatures: C5, E5, N5, Y5 y HH1. Errades a la foliació: ix (per 10), cvi (per 16), cxxxii(i)i amb la tercera “i” capgirada, clxv (per clx), clixxx (per clxxx), cci(i)i amb la segona “i” capgirada, ccxiiii (per 223), ccxxvi (per 227), cclxiii (per ccxliii). Al f. lxxxix imprès sense tinta i capgirat al peu el “titre courant” del verso del f. anterior, cosa que es repeteix al f. xcvi
Binding en pergamí flexible sobre cartó, amb tall jaspiat en vermell, despresa del llom
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal
Lavoura et al. (2001), Tipografia espanhola do século XVI. A Colecção da Biblioteca Nacional. Coordena‡ão e organiza‡ão de M. E. B. L
Note exemplar sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1751
City and Library London The British Library
Collection: Call number 179.f.22 | Antic 3 K 6
Title(s) in copy CHRONICA | DELS REYES | D'ARAGO | BARCEL: |1562 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 14 + i-ccxlviii + III (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 282 × 202 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu (ff. 1 prel.-248)
columna (ff. 6-160)
mà amb flor (ff. 161-166)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre i en bon estat. Errades a les signatures de quadern: Rv (per A5), Oii (per Q2 esmenat a tinta), Ov (per Q5), Eiiij (per EEiiij) i el f. HH1 no duu signatura; errades a la foliació: ix (per x), cvi (per cxvi), cxxxiiii (amb la tercera “i” capgirada), cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), clixxx (per clxxx), cciii (amb la segona “i” capgirada), ccxv (per ccv), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii), manca el f. HH8
Binding possiblement del segle XVII, en pell sobre cartó, amb daurats als plans i al llom, a l'interior dels plans sanefa senzilla en or; teixell vermell i blau, guardes de paper d'aigües, talls jaspiats en blau. A cada un dels plans, escut gravat en or amb la divisa “HONI SOIT QUI MAL Y PENSE” envoltant l’escut i “DIEU ET MON DROIT” al peu dins d'una filacteria. A la part superior del motiu, als dos costats de la corona inicials “G” i “R”
Previous owners (oldest first) Rafael Baldo (ex-libris a la portada: “Ex libris Raphaellis Baldo”)
Anònim amb escut heràldic
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note l'escut gravat a les cobertes és el mateix que es troba al volum signat 179.f.6 de la biblioteca. Fragments assenyalats i notes marginals en els ff. 25v-26, 50 o 239, entre altres casos. Al verso de la primera guarda, a llapis, antiga signatura; al verso de la quarta inicial, altra anotació a llapis “179 f. 22 and last”. Passatges assenyalats a ploma. Al peu del f. ij una anotació adverteix: “Qui la present coronica ha de llegir ha de ser primer versat en la coronicha de Miquel Carbonell pera entendre la suchecsio dels Reys de Aragon”

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1752
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.6398
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 14 + i-ccxlviii + II
Size pàgina 270 × 190 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu (ff. 2 prel.-14 prel., 170-248)
columna (ff. 5-159)
mà amb flor (ff. 162-169)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb poques taques d'humitat o de brutícia, en bon estat. Manquen els ff. 131 i 134 i el HH8 (en blanc). Errades a les signatures de quadern: Rv (per A5), Oii (per Q2 esmenat a tinta), Ov (per Q5), Eiiij (per EEiiij). i el f. HH1 no duu signatura; errades a la foliació: ix (per x esmenat a llapis), cvi (per cxvi esmenat a llapis), falta el f. cxxxiiii, no es pot comprovar l’errada, cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), clixxx (per clxxx), cciii (amb la segona “i” capgirada), ccxv (per ccv esmenat a llapis), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii)
Binding moderna, en pell negra sobre fusta, amb daurats als plans i al llom de cinc nervis; talls daurats, guardes de paper d’aigües. Superlibris daurat de Grenville als plans
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut a les cobertes)
Associated persons Relligador Charles Lewis, relligador (segell al verso de la primera guarda de relligadura)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note amb alguna anotació marginal de lectors (per exemple f. xx). Al començament del llibre es troba una anotació manuscrita de Grenville sobre l’obra, en un bocí de paper encartat

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1584
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1679 | Antic R-1679 | Antic 88-2B
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA DELS FETS | DEL REY DON IAVME ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 267 (= II + 14 + i-ccxlviii + III) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 4 prel.)
Size pàgina 290 × 197 mm (f. 2)
caixa 217 × 145 mm
pàgina 290 × 200 mm (f. 4 prel.)
caixa 212 × 140 mm
columna 212 × 65 mm
Font humanística
Watermark creu (ff. preliminars i 173)
torre torre (ff. 2-160)
mà amb flor (ff. 162-169)
Condition en bon estat de conservació, encara que el volum està afectat d'humitat; errors de numeració en els ff. 10, 116, 150-152, 160, 223, 227 i 243
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats i llom de cinc nervis
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note una mà a tinta escriu en el f. 13v: “Montaner y su editor yerran el año de la toma de Murcia que fue el 1266, no el 1238 que dice el primero, ni el 1338 que pone el segundo a la margen”. Una altra nota, escrita per una mà diferent, es troba en el f. 143v. En ocasions, la mà d'un antic lector ha subratllat alguns fragments de la crònica (vid. ff. 14, 19).

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 1583
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2503 | Antic R-2503
External description
Page Layout columnes
columnes
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note demanat el 08-01-09, en mal estat, retirat de consulta

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 1585
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/8043 | Antic R-8043 | Antic 135-33
Title(s) in copy MUNTAN | Chronica | DEL REY D. | Iaume. ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 273 (=III + 14 + 6 + i-ccxlviii + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 ***6 A-Z8 AA-GG8 HH1/4 (el segon quadern, de tres bifolis, es repeteix, per la qual cosa els ff. prel. 9-14 apareixen dues vegades)
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 4 prel.)
Size pàgina 278 × 195 mm (f. 2)
caixa 217 × 145 mm
pàgina 278 × 192 mm (f. 4 prel.)
caixa 212 × 140 mm
columna 212 × 65 mm
Font humanística
Watermark creu (ff. prel. i des del 171 fins al final)
torre torre (ff. 1-160)
mà amb flor (ff. 160-169)
Condition manquen els ff. 241-243, i es repeteixen els ff. 9-14 prel.; errors en la numeració dels ff. 10, 116, 160, 223, 227 i 243
Binding en pergamí sobre cartó, amb tall decorat de taques negres i vermelles
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 1586
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/10885 | Antic R-10885 | Antic 7/7/0
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | DARAGO | [BARC]ELONA 1562 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 266 (=II + 14 + i-ccxlviii + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 4 prel.)
Size pàgina 280 × 200 mm (f. 2)
caixa 217 × 145 mm
pàgina 280 × 200 mm (f. 4 prel.)
caixa 212 × 140 mm
columna 212 × 65 mm
Font humanística
Watermark creu
torre
Condition en bon estat de conservació; errors en la numeració dels ff. 10, 116, 160, 180, 223, 227 i 243
Binding moderna, en pell, amb llom de cinc nervis i tall de color vermell; al centre dels plans anterior i posterior hi ha un escut amb tres lleons amb una llarga cua i al llom es veuen dues lletres enllaçades sota d'una corona (semblen una D i una P)
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris; hi ha també una nota: “Esta es la segunda edicion: hay otra anterior de Valencia 1558 por la viuda de Joan Mey Flandro tambien de julio. Londres 3 de julio de 1842. Pascual de Gayangos” (f. 1 prel.))
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Internet http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?pid=1930881&custom_att_2=simple_viewer

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 1582
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/14082 | Antic R-14082 | Antic Este F-Car. III-Numo14
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA | DEL REY | DON JAUME ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 266 (=II + 14 + i-ccxlviii + II) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 4 prel.)
Size pàgina 284 × 200 mm (f. 2)
caixa 217 × 145 mm
pàgina 284 × 200 mm (f. 4 prel.)
caixa 212 × 140 mm
columna 212 × 65 mm
Font humanística
Watermark creu (ff. prel. i a partir del f. 170;)
torre (ff. 1-159;)
mà amb flor (ff. 161-169;)
home (ff. 217, 218, 240, 248, etc.)
Condition en bon estat de conservació; errors en la numeració dels ff. 10, 116, 150-152, 160, 180, 205, 223, 227, 243
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats que reprodueixen motius geomètrics de gust renaixentista; llom amb cinc nervis, i tall daurat
Previous owners (oldest first) Antonio de Calatayud y Toledo (D.) (ex-libris a mà: “ex libris don Antonii de Calatajud et Toledo” (f. 1 prel.))
Associated persons am una anotació de Joan Granados (Fray), clergue secular
i una altra de Pedro de Carvajal (Fray), OP
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note una mà del segle XVII ha escrit la següent nota: “no tiene que quitar este libro segun el nuevo expurgatorio de el 32 años. Fr. Joan Granados”. En el f. 1 prelv, una altra nota de la mateixa època: “No tiene que expurgar conforme al expurg. Novisso de 1640. Fray Pedro de Caruajal. Predor General”. Altrament, en el f. 5 prel. un breu fragment de text està subratllat; al f. 6 prel. hi ha una crida de lectura; i al f. 5, una nota marginal

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 1579
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/15101 | Antic R-15101
Title(s) in copy MONTANE | Chronica | del Rey | D.. Jayme | el. | Coquistador.| en Ydioma | Lemosina ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 265 (= II + 14 + i-ccxlviii + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-S8 T-V3/4 X-Z8 AA-HH8
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 4 prel.)
Size pàgina 287 × 195 mm (f. 2)
caixa 217 × 145 mm
pàgina 287 × 195 mm (f. 4 prel.)
caixa 212 × 140 mm
columna 212 × 65 mm
Font humanística
Watermark creu (f. 171)
torre (f. 33)
Condition volum afectat per corcs i per taques d'humitat; manquen els ff. 146 i 155; els folis preliminars no van numerats; amb errors de numeració en els ff. 10, 116, 160, 223, 227 i 243
Binding moderna, en pergamí, amb el llom una mica després de la relligadura
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note folis parcialment subratllats (ff. 14, 22, 31r-v, 124); notes d'un antic lectors en francès al segon foli de guarda i al f. 32.

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 1578
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/31346 | Antic R-31346 | Antic 141
Title(s) in copy CORONÍCA/ | del Rey D. | Iavme | por | Ra | mon | M[untan]er ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 268 (=III + 14 + i-ccxlviii + III) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 4 prel.)
Size pàgina 282 × 196 mm (f. 2)
caixa 217 × 145 mm
pàgina 282 × 197 mm (f. 4 prel.)
caixa 212 × 140 mm
columna 212 × 65 mm
Font humanística
Watermark creu creu (f. 3 prel. (apareix en els ff. prel. i a partir del f. 173))
torre (ff. 5-160)
mà amb flor (ff. 161-169)
Condition taques d'humitat i de brutícia; errors en la numeració dels ff. 10, 116, 150-152, 160, 223, 227 i 243
Binding en pergamí, una mica despresa de la relligadura, amb l'interior de les cobertes protegit amb fulls impresos en llatí
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092788&page=1

ID no. of additional copy of edition 26 BITECA copid 1375
City and Library Madrid Olim Zabálburu
Collection: Call number IV-243
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | DON | IAUME ( al teixell)
External description
Binding pell, amb daurats
References (most recent first) Biblioteca Zabálburu (Madrid) (1996), [Catálogo de libros impresos y manuscritos]
Soriano (2001), Inspecció personal
Note aquest exemplar no es troba a la biblioteca en l'actualitat (2001)

ID no. of additional copy of edition 27 BITECA copid 1456
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/C/330
Title(s) in copy Muntaner | Cronica ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 264 (= 1 + 1-13 + 1 + I-CCXLVIII + 1)
Size pàgina 277 × 184 mm (f. 2)
caixa 215 × 143 mm
Font gòtica
Watermark mà amb guant i flor (f. clxiv)
pelegrí dins d'un cercle amb lletres -una és una M- (f. clxxvii)
pelegrí dins d'un cercle damunt de les lletres BRP (f. clxxix)
llàgrima amb creu i lletres (f. ccv)
Pictorial elements caplletres gravades de quatre i cinc unitats de pauta, decorades amb figures mitològiques i humanes; d'altres, més senzilles, de tres unitats de pauta, sense emmarcar i amb decoració vegetal; al peu del f. 1 prel., portada gravada amb un escut: mà per damunt de núvols que sosté un falcó i les lletres “IC”, una a cada costat de la mà, tot envoltat per la llegenda: “Alite foelici Cor mouet Apta manus”, el foli està envoltat per una orla on apareixen Hèrcules -a l'esquerra- i Hispalis -a la dreta- “F. HISP. IBERVS” -al peu- i Zeus a la part superior
Condition exemplar complet en bon estat; errors de numeració: el foli 160 va numerat com a CLXV, el 180 com a CLIXXX, el 185 numerat CLIXXXV, el 205 com a CCXV (la X tatxada) i el 223 com a CCXIIII
Binding pasta, amb orla de ferros daurats als plans i al llom; talls tintats en groc
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca Real 1874 a quo (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTECA | DEL | Rey N. Señor”; al f. de portada segell amb la llegenda: “INVENTARIADO POR LAS CORTES. 1874”)
References (most recent first) Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Sabaté (2003), Inspecció personal
Soriano (2001), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 28 BITECA copid 1376
City and Library Madrid Fundación Francisco Zabálburu Barsabé
Collection: Call number 10-96
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA | DELS FETS | DE ARAGO ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 266 (= II + 261 + III)
Collation **7 ***6 A-Z8 AA-HH8; el que hauria de ser f. Av, és foliat com el Rv
Page Layout 2 columnes (ff. ***vJ i **iij-***v)
Size pàgina 264 × 183 mm (f. ***vj)
caixa 227 × 141 mm (dos primers quaderns)
caixa 234 × 143 mm (quaderns restants)
Font gòtica
Watermark llàgrima amb un creu al seu interior (f. ****ij)
Pictorial elements al foli **ij, orla horitzontal en el marge superior, avui restaurada (s'ha suplit el bocí de paper perdut per un tros de paper més modern, sobre el qual s'ha dibuixat a llapis les parts perdudes de l'orla); caplletres de 4 o 5 unitats de pauta, amb represetacions d'animals mitològics, figures humanes o detalls florals; tall safranat
Condition algunes taques d'humitat; manca el primer foli del primer quadern i el f. OOj -en el seu lloc n'hi ha un de manuscrit, copiat per una mà del s. XVIII-; el volum ha estat restaurat: s'hi ha afegi un foli perdut (el primer del segon quadern) i s'hi han restaurat bocins d'altres fulls (com ara **ij, **vij, HHviij) restituint, sempre que es pot, els trossos de text o fragments de lletres perdudes; a resultes del procés de restauració, el primer full del quadern O és posterior (text copiat amb lletre del segle XVIII)
Binding paper sobre cartó dur, amb cantoneres i llom de cuir
References (most recent first) Biblioteca Zabálburu (Madrid) (1996), [Catálogo de libros impresos y manuscritos]
Grapí (2000), Inspecció personal
Note a sota del teixell hi ha una etiqueta amb les dades de l'edició: “Barcelona | 1562”

ID no. of additional copy of edition 29 BITECA copid 1694
City and Library Milano Biblioteca Nazionale Braidense
Collection: Call number 8.15G.20
Title(s) in copy Ramon | Muntaner. Chronica del Rey […] | etc. | BARCELONA | 1562 ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 14 + i-ccxlviii + I (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 297 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació. Alguns errors en la numeració dels folis
Binding antiga, en pergamí, amb tall tintat i forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Vincentius Stephani, clergue secular (escrit a ploma en el primer foli preliminar: “Vicentij Stephani Velentini Canoniçi”))
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note anotacions marginals i fragments assenyalats, per exemple, en els ff. 99v-100

ID no. of additional copy of edition 30 BITECA copid 1695
City and Library Milano Biblioteca Nazionale Braidense
Collection: Call number KK.XVI.7 | Antic 5176 | Antic R.717
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + I (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 262 × 184 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition forats de bibliòfags en el marge superior; i alguns errors en la numeració dels folis
Binding en pergamí, amb tanques de corda
Previous owners (oldest first)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 31 BITECA copid 1676
City and Library Montpellier Bibliothèque Municipale
Collection: Call number V3758
Title(s) in copy Chronica del Rey Do. Jayme… ( al llom a ploma en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Collation **8 ***6 ***6 A-Z8 AA-GG8 HH1/4 (el segon quadern, de tres bifolis, es repeteix, per la qual cosa els ff. prel. 9-14 apareixen dues vegades)
Size pàgina 290 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, alguns forats de corcs. Errades a la foliació: ix (per 10), cvi (per 116), cci!i (per 203), cxl-cxlii (per 150-152), clxv (per 160), clixxx (per 180), clixxxv (per 185), ccxv (per 205), ccxiiii (per 223), ccxxvi (per 227), cclxiii (per 243). Errades a les signatures de quadern: R v (per A v), O ii (per Q ii), O v (per Q v). Manca HH i
Binding enquadernació antiga en pergamí sobre paper amb restes d'antigues tanques; talls jaspiats en marró
Previous owners (oldest first) Josep Febret i Salamó (Doctor) (ex-libris a ploma en el f. 1 prel.: “Ex libris Dris. Josephi Febret et Salamo”)
Josep Vidal (ex-libris a ploma en el f. 1 prel.: “Ex libris Josephi et Franci Vidal V. De Barcinone”)
Charles Antonie Marie Vallat, diplomàtic (ex-libris del fons Vallat, segell a la portada)
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note una interessant nota es localitza en la primera guarda: “[Lo Sr.] Joseph Vidal deual Senyor Botiguer los vols de […] que li ho lexats sobre una ja passades | […] letra de or .y despues en […] dr. Vidal li ha dexat lo present tomo”. En el f. 248v s'ha escrit vàries vegades: “Joseph Franch”, això fa pensar que potser es tracti del “Joseph Vidal” abans esmentat. En el primer foli preliminar hi ha altres notes i ex-libris ratllats o guillotinats. Anotacions marginals en els ff. 98, 241v-242, 248v. Anotacions marginals al llarg del volum, apunten topònims o noms de grans famílies, com els Cardona. La xifra “373380” està escrita en la primera guarda

ID no. of additional copy of edition 32 BITECA copid 2027
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number 2 Hisp. 66
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA | DE JAVME I ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 14 + i-ccxlviii + II (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size relligadura 300 × 210 x 40 mm (pla anterior)
pàgina 292 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, encara que el volum està afectat d'humitat. Errades a les signatures de quadern: Rv (per A5), Oii (per Q2 esmenat a tinta), Ov (per Q5 esmenat a tinta), Eiiij (per EEiiij) i el f. HH1 no duu signatura impresa. Errades a la foliació: ix (per x), cvi (per cxvi), cxxxiiii (amb la tercera "i" capgirada), cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), clixxxv (per clxxx) clixxx (per clxxx), clixxxv (per clxxxv), cciii (amb la segona "i" capgirada), ccxv (per ccv), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii)
Binding antiga en pell amb escut amb daurats, tall tintat de verd i cinc nervis al llom. Llom amb decoració floral daurada.
Previous owners (oldest first) Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci (al f. 1 prel. a ploma: “Coll. Soc. Jesu. Mulibemij [?]”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis (ex-libris)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: National Library of Scotland (1970), A short-title catalogue of foreign books printed up to 1600: books printed or published outside the British Isles now in the National Library of Scotland and the Library of the Faculty of Advocates, Edinburgh
Note Exemplar sense anotacions marginals.
Internet http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10143851.html vist 2015-04-20

ID no. of additional copy of edition 33 BITECA copid 3026
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE: DP 124.8 M97 1562
Title(s) in copy mUNTANER cRHO. DEL rEY. ( al llom a l'anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 14 + i-ccxlviii
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 293 × 200 mm (f. ii)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition alguns forats de corcs que no afecten el text, taques d'humitat sobretot als primers folis i als del final
Binding en pergamí, de l'època, amb restes de les tires de badana que servien per lligar el volum
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2005), Inspecció personal
Note a l'interior de la coberta anterior hi ha una etiqueta enganxada, escrita a màquina: “m 85”. Al f. ** ij al marge inferior, amb un tampó de tinta el núm. 27017; a la coberta anterior, a llapis, hom anotà “240”

ID no. of additional copy of edition 34 BITECA copid 2011
City and Library Oviedo Biblioteca de la Universidad
Collection: Call number R-617
Title(s) in copy R. MUNTANER | CHRONICA | DEL REY | DON IAVME || BARCELONA 1562 ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 14 s/n + i-ccxlviii + IV (fol. ant. en xifres romanes)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 291 × 197 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, en bon estat, algunes taques d'humitat i, a partir del quadern “X”, folis més enfosquits. Mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal, a més de clixxx (per clxxx) i clixxxv (per clxxxv), al costat d'alguns errors s'ha afegit modernament el número corecte a lapis; errades a les signatures de quadern: Rv (per A5), Oii (per Q2 esmenat a ploma), Ov (per Q5, sense esmenar), Eiiij (per EE4) i sense signatura Bv, Cv, Ev, Yv i HH1
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb una lleugera decoració en daurat i títol al teixell en pell marró; cinc nervis i tall daurat
History of volume Adquirit 1935
Previous owners (oldest first) Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, bibliòfil
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note anotacions de compra de l'exemplar i sobre aquest, escrites a llapis, al verso del primer foli de guardes

ID no. of additional copy of edition 35 BITECA copid 3231
City and Library Oxford Taylor Institution Library
Collection: Call number Arch. Fol. Sp. 1562 | Antic BC. n 12
Title(s) in copy CHRONICA | DEL REY | DON JAVME || BARCELONA | 1562 ( al teixell gravat en lletres daurades, al peu la ciutat i l'any d'edició)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis
ff.: I + I + 14 s/n + I-CCXLVIII
Size relligadura 290 × 210 mm (pla anterior)
pàgina 280 × 190 mm (portada)
Condition exemplar en bon estat de conservació, amb alguna taca d’humitat o brutícia molt poc important (llevat al f. ccxiii on el paper està força tacat) i també alguna taca de tinta (p. e. f. lxxxviijv). A la portada hom va repassar a tinta totalment o parcial els noms dels personatges que apareixen a dreta i esquerra: “HERCVLES” i “HISPALVS” que es no es llegien bé. Manca el f. HH8 que era en blanc. Errades a les signatures de quadern: R v (per A v), O ii (per Q ij esmenat a tinta), Ov (per Q v), E iiij (per EE iiij) i el f. HH j no duu signatura. Errades a la foliació: ix (per x), cvi (per cxvi), cxxxiiii (amb la tercera "i" capgirada), cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), duu clixxx i no clixxxv (per clxxx), cciii (amb la segona "i" capgirada), ccxv (per ccv), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii)
Binding del s. XIX, pell clara sobre cartó fort, decorada amb daurats, sanefes als plans i decorant les bores interiors de les cobertes, també decoració que surt dels nervis i passa als plans; nervis decorats amb filets i sanefes daurades; és semblant a la del volum BL c152a15, però en pell de color clar; guardes de paper d'aigües; talls tintants de vermell
Associated persons Relligador Samuel White, relligador
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial de la Crònica de Muntaner del Taylor Institute (2013)
Note A la guarda captiva posterior hi ha un exlibris de paper imprès enganxat amb informació sobre el moment en què el llibre entrà a la biblioteca: [Escut envoltat per la divisa “TAYLOR INSTITUTION”]: “THIS VOLUME IS | PLACED ON LOAN IN THE LIBRARY | OF THE TAYLOR INSTITUTION BY | THE PRESIDENT AND FELLOWS OF | ST. JOHN BAPTIST COLLEGE | OXFORD”. Al capdemunt de l’exlibris a llapis està escrita la signatura actual i al peu una altra de ratllada, segurament anterior: “BC. n 12”.

Al verso del foli de guarda de la relligadura actual a l’angle superior extern hom anotà a llapis “E. [¿F?] l. viii” i al peu, centrat, hi ha un segell del relligador: “WHITE, 24 PALL MALL”.

Exemplar amb algunes anotacions marginals (p. e. f. xxxi) i algun mot subratllat (p. e. f. clxxvii) i dibuixos maldestres al peu del f. ccxxiiii
Internet http://www.bl.uk/catalogues/bookbindings/LargeImage.aspx?RecordId=020-000000568&ImageId=ImageId=39889&Copyright=BL relligadura del mateix relligador vist 2013-06-21

ID no. of additional copy of edition 36 BITECA copid 2096
City and Library Palermo Biblioteca Comunale
Collection: Call number XIII.G.12 | Núm. de registre 44049 | 23/3/53 | Antic 13-2
Title(s) in copy MUNTANE[R] | CR. DEL R.| D. JAIME ( al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + III (Soriano)
Size relligadura 284 × 197 x 40 mm (coberta anterior)
pàgina 277 × 195 mm (f. ii)
Pictorial elements Altres: veure exemplar principal
Condition volum amb algunes taques d'humitat i de brutícia. A partir del quadern X el paper està més enfosquit, sembla com si el precedent fos de millor qualitat perquè està molt més blanc i net. Errades a les signatures de quadern: Rv (per A5), Oii (per Q2, esmenat a tinta), Ov (per Q5), Eiiij (per EEiiij) i el f. HH1 no duu signatura. Errades a la foliació: ix (per x), cvi (per cxvi), cxxxiiii (amb la tercera "i" capgirada), cxl-cxlii (per cl-clii), clxv (per clx), clixxx (per clxxx), cciii (amb la segona "i" capgirada), ccxv (per ccv), ccxiiii (per ccxxiii), ccxxvi (per ccxxvii) i cclxiii (per ccxliii)
Binding mitja pell sobre cartó, amb el llom en pell marró i la resta en paper verd jaspiat. Teixell vermell amb lletres daurades; llom decorat de manera molt senzilla amb daurats, com fent una cadeneta senzilla (anelletes petites) per damunt i per sota del nervi
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Note Antiga signatura 13-2 a ploma, a l'interior de la coberta anterior, a la cantonada superior externa.

Exemplar amb poquíssimes notes de lectura (per exemple, al foli XXX). Algunes anotacions marginals, com per exemple als folis xcvi i cxxxv, fetes a ploma enumeren o copien noms de llocs citats a la crònica.

Ex-libris de la biblioteca enganxat a l'interior de la coberta anterior, amb la signatura afegida a mà i la data 1857 en un costat (crec que forma part de l'ex-libris, no sembla feta a mà). Signatura actual afegida a bolígraf a sota de l'ex-libris i també anotada a bolígraf en el foli 1 de guardes. Número de registre escrit a bolígraf al verso del foli HH8 (f.ccxlviii): 44049 | 23/3/53, al costat segell de la biblioteca comunale.

Sigles B.P. a ploma escrites al marge inferior centrades al f. c.

ID no. of additional copy of edition 37 BITECA copid 1661
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. Fo.OC.9 | Antic O.234
Title(s) in copy CHRONIC | DE | D. JAUME ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + II (fol. ant. en romans)
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 275 × 193 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark creu (ff. 4 prel.-16 prel., 172-247)
torre (ff. 1-159)
mà amb flor (ff. 161-165)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar íntegre, en bon estat, amb taques d'humitat i alguns errors de numeració
Binding enquadernació antiga en pell amb ferros daurats, tall vermell i llom amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris en el f. 1 prel.)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 38 BITECA copid 2031
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 9(46.7) D (003) Mun C
Title(s) in copy MONTA- | NER | CORON[ICA] ( al teixell amb lletres daurades sobre pell marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-14 + i-ccxlviii + I
Collation [**]8 [***]6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 291 × 200 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition algunes taques d'humitat afecten el marge inferior, forats de cucs
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, llom amb daurats
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç (al f. 1 prel. a tinta: “Del Convento de Sanct. Joseph de Barcelona”)
Antoni Rocabertí-Boixadors Dameto i de Verí, 9è. Comte de Savallà [1887]
Comtes de Perelada, altre Antoni Maria Dameto i Crespí de Valldaura, Vescomte de Rocabertí (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta)
Miquel Mateu Pla, Alcalde Barcelona (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Soriano (2003), Inspecció personal
Note topogràfic 13-VI; Reg. 2810

ID no. of additional copy of edition 39 BITECA copid 1798
City and Library Perpignan Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan
Collection: Call number Rés. 486
Title(s) in copy Montaner | del | Rey dara | gon ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 15 + i-ccxlviii
Size pàgina 280 × 198 mm (f. 2)
Font humanística
Condition sense guardes. Errades de foliació: com les de l'exemplar de Florència. Té també les mateixes errades de signatura que l'exemplar de Florència, però els Q3 i Q4 semblen originals i no esmenats a ploma. Té una foliació moderna feta a llapis, que numera 263 ff.
Binding antiga en pergamí sobre cartó amb forats d'antigues tanques
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note notes marginals i fragments subratllats. A l'interior de la tapa està escrit per una mà del s. XVII: “Nunc ex meis Campagne med. Dr olim matheus [?] professor monspelliensis Bittevensis et Tolosana accademia socieis [?] centralis bibliotheca prafectus hodie uero urbis perpinianensis Librorum custos hoccupus Junio dedi service bibliotheca publica”

ID no. of additional copy of edition 40 BITECA copid 2075
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 95 | Antic A 2-II-5 | Antic C.I.IV.93 | Antic No.172
Title(s) in copy MONTAN[ER] | Chronica | dels Reys | de | ARAGÓ ( al teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + I-CCXLVIII + I
Collation **8 ***6 A-Z8 AA-HH8
Size pàgina 272 × 200 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, amb taques d'humitat i el f. 1 mig desprès; a partir del f. clxi (errat) els folis comencen a enfosquir-se degut al paper, de mala qualitat. Mateixes errades a la foliació que l'exemplar principal, excepte clixxx (per clxxx) que a l'exemplar principal és clixxxv, alguns errors estan corregits modernament a llapis amb errades; mateixes errades en les signatures de quadern que l'exemplar principal
Binding moderna, en pergamí sobre cartó; l'enquadernació està una mica oberta. Folis de guardes moderns
Previous owners (oldest first) Ripoll: Ajuntament (segells a la portada i al f. 11)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 54 , n. 182

ID no. of additional copy of edition 41 BITECA copid 3008
City and Library Roma Biblioteca Universitaria Alessandrina
Collection: Call number Fondo Urbinate: I.h.30
Title(s) in copy Ramon | Chronica | Reys | Darago
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + I
Size pàgina 290 × 200 mm (f. ii)
Font humanística
Condition taques d'humitat i de brutícia; errades: ix (en lloc de x), cxl-cxlii (cl-clii), clxv (clx), clixxxv (clxxxv), ccxiiii (ccxxiii), ccxxvj (ccxvij), cclxiii (ccxliij)
Binding en pergamí sobre cartó, i talls de blau
Previous owners (oldest first) Roma: Libreria impressa dei duchi di Urbino
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Note es veuen molt poques anotacions marginals
Internet http://opacbiblioroma.cineca.it/Record/RMLE012051 vist 2016-03-12

ID no. of additional copy of edition 42 BITECA copid 1780
City and Library Roma Biblioteca Casanatense Pubblica Statale
Collection: Call number X.XI.55 | Antic O.XI.55 | Antic K.VI.12
Title(s) in copy Muntaner | Chronica | Dels Reys | Darago ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 14 prel. + i-ccxlviii + II
Size pàgina 284 × 200 mm (f. ii)
Font humanística
Condition taques de brutícia i de tinta, per exemple al f. xcv. Errors de foliació: cxl (cl), cxli (cli), cxlii (clii), clxv (clx), clixxx (clxxx), clixxxv (clxxxv), ccxiiii (ccxiii), ccxv (ccv), ccxvi (ccxvii)
Binding antiga en pergamí sobre cartó amb quatre nervis al llom
Previous owners (oldest first) Jaume Esteve (Fr.) (Floruit 1562 a quo - 1700?) (exlibris: “fr. Jaume Steue”)
Jeroni de Heredia, altre podria tractar-se de Jeroni de Heredia, Veguer de Tortosa (exlibris: “Hieronimo de Heredia”)
Jaume Pinós Teva i Boada (exlibris: “Jaume pinos [?] Tena [?] y buada”)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Corongiu et al. (1994), Le cinquecentine della Biblioteca Casanatense, I. Spagna e Portogallo
Note al primer foli imprès s'ha anotat a ploma: “Comiena [?] y muy clara sententia entre los istoriadores es amar las letras”. En aquest mateix foli hi ha altres notes, possiblement degudes a antics posseïdors: “fr. Jaume Steue”, “Hieronimo de Heredia”, “Jaume pinos [?] Tena [?] y buada”. Algunes crides de lectura, al llarg del volum; i una breu nota al marge del f. ccxlviv.

“Hieronimo de Heredia” podria ser el poeta, autor dramàtic i monjo del Císter tortosí Jeroni de Heredia (1564-1612).

ID no. of additional copy of edition 43 BITECA copid 1689
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 30871
Title(s) in copy Cronica dels Reis Darago ( al llom a ploma, en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: I + 14 + i-ccxlviii
Size pàgina 287 × 195 mm (f. i)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition amb taques d'humitat poc importants. Errades a les signatures com les de l'exeplar principal, no totes esmenades, pero també erra O (per Q). Errades a la foliació com les de l'exemplar principal
Binding pergamí flexible, amb dues solapes i restes de les presilles de tires trenades de badana que servien per tancar-lo
Previous owners (oldest first) Salamanca: Colegio Mayor de Cuenca (ex-libris a la portada: “Del Colegio Mayor de Cuenca”)
References (most recent first) Catálogo de la Biblioteca de Salamanca (2003)
Avenoza (2006), Inspecció personal
Note sense notes de lectura

ID no. of additional copy of edition 44 BITECA copid 1785
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (896) | Antic R-IV-Jt (o St)
Title(s) in copy MUNTANER | CHRONICA | DEL REY | DON IAVME || BARCELONA | 1562 ( al teixell, gravat amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 14 + i-ccxlviii + I (fol. ant. en xifres romanes)
Size pàgina 293 × 200 mm (f. 2)