Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1986
Authors Johannes Gallensis
Titles Breviloquium de virtutibus antiquorum principum ac philosophorum
Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs
Incipit & Explicits rubr.: Primera part. De justícia
text: Tu, rey cristià, que seus en aquexa cadira reyal … E hon vols habitar? Sàpies que Yo són vide tua per tostemps. Amén
epíleg: Nota. Lo rey justicier és guarda de la ley, … arbre divinal sots la ombre del qual se reposen los cansats, flachs e aflegits e treballats
Date / Place escrit 1265 - 1275
traduït 1404 d. - 1458 ad quem (carta del rei Martí)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 74.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 74.1.1
Tractat en: Olivar (1988), “Sobre un manuscrit poc conegut de la versió catalana antiga Del breviloquium de virtutibus de Joan de Gal·les”, Studia in honorem prof. M. de Riquer
Editat a: Gal·les et al. (1930), Breviloqui
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 12 , n. 12
Note Martí l'Humà escriu a Joan Maçot que fes “trasladar” el Breviarium en 1404. N'hi havia un exemplar a la biblioteca de la reina Maria, titulat De les virtuts dels princeps antichs, que començava “O tu Rey Christia que seus en aqueixa cadira rreyal…”, després una rúbrica “Comença lo breujloqui…” i el text “Com misericordia e uerjtat conseruen lo Rey” i acabava “apres que yo son vida tua. Amen”. També hi havia exemplars a les biblioteques de Bernat Ponçem (mercader de Barcelona, 1487), Antoni Folgués (de Barcelona, 1490), Coloma Ferrer (vídua d'un cardador de llana de Barcelona, 1492), Miquel Benet (Barcelona, 1520) i Jeroni Luques (Barcelona) entre d'altres
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 2413
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-I-7 (BITECA manid 1943)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. viii-xixrb
Title(s) Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem
Incipit & Explicits text: [ viii] deus e los pobles son fets ydolatres … [ xixrb] … Lo rey iusticier es garda dela ley honor del poble endresament del regne. Arbre diuinal sots la ombra del qual se reposen los cansats fflacs Afflegits E treballats
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Condition fragment
References Gal·les et al. (1930), Breviloqui 76-7
ID no. of Witness 2 cnum 1461
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 269 (BITECA manid 1905)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-62
Title(s) Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [o]3 Tu rey xristia qui seus en aqueixa cadjra Reyal regeix ton regne … que morras Car segons que hauras fet seras jutgat
tit.: Comença lo breuj loqui o breu parlament dels antichs princeps e philosoffs Compost per mestre Johan galens frare del orde dels frares menors
prol.: [c]3om misericordia e verjtat conseruen lo Rey E la clamencia raferma la sua Cadjra segons que es stat a .xx. capitols del llibre dels prouerbjs … [ 2v] … en lo pas allegat del Aristotil raho es que primerament procehiscam de la dita justicia
rubr.: Comença la primera part principal que es de justicia e primerament tracta com se deu posehir Justicia
text: [ 1v] [s]3ien donchs posats primerament los exjmplis e recitacions dela justicia dels Reys e dels Saujs … [ 62] … que yo son verjtat hon vols habitar sapies que yo son vida tua Amen
nota: Nota [l]3o Rey Justicier es guarda dela ley honor del poble endreçament del Regne arbre djujnal sots la ombra del qual se reposen los cansats flachs aflegits e treballats. Deo gracias
References Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 191
Gal·les et al. (1930), Breviloqui 17 , n. Ms. C
ID no. of Witness 3 cnum 1464
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII (BITECA manid 1907)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-38v
Title(s) Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 1] De justicia
acc.: T4U rey christia que seus en aquexa cadira reyal … car segons que hauras fet seras jutjat
rubr.: Comença lo breui o breu parlament deles uirtuts dels antichs princeps philosofs compost per mestre Johan galens frare del orde dels frares menors
text: C3Om misericordia eueritat confuen lo Rey ela clemencia referma la sua cadira … [ 38v] … sots lombre delqual se reposen los cansats flachs et affligits e treballats Amen
References Gal·les et al. (1930), Breviloqui 15-7 , n. Ms. B
ID no. of Witness 4 cnum 1460
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1046 (BITECA manid 1904)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1ra-41vb
Title(s) Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1ra] les sues partides coue que tractem dela uirtut de prudencia … [ 41vb] … Sapies que yo ço uida tua. Amen
Condition acèfal
Note manca la part primera i l'inici de la segona
ID no. of Witness 5 cnum 1463
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2012 (BITECA manid 1842)
Copied 1451 - 1500 (filigrana)
Location in witness ff. 18-42v
Title(s) Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 18] grans ladrocjnis e robarjas. Car los ladronjcis son patits regnas Segons que possa Sant Agosti en lo quart libra dela sjutat … [ 42v] … no trabalara en rafranar la cobejansa
Condition acèfal i incomplet
References Gal·les et al. (1930), Breviloqui
Note inc. edició p. 25 lin. 12, expl. ed. p. 156, lin. 10. Segons Wittlin, aquests folis formen part de la versió abreujada del De providentia que es copia des del f. 43 fins al final
ID no. of Witness 6 cnum 1462
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 48 (BITECA manid 1906)
Copied 1491 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 1-68v
Title(s) Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem
Incipit & Explicits prol.: [ 1] [c]3Om mjsericordia e veritat conseruen Lo Rey e la clemencia … [ 1v] … segons que posa lo Comentador en lo paç allegat del Aristotill Raho es que primerament proceisçam a la dite justiçia
text: [s]3ien adonchs posats primerement los eximplis e recitacions a la justicia dels Reys e dels sants … [ 68v] … hon vols habitar que yo son vide tua per tostemps Amen. Deo gracias
References Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 191
Gal·les et al. (1930), Breviloqui , n. Ms. A (ed. el Ms.)
Note Molts femenins singulars acaben en e (Massó, Catàleg, p. 124)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-05