Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1983
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-VI-23
Title of volume Conquesta | de Valencia ( en daurats al teixell vermell)
Imprint València: Diego de Gumiel, 1515-10-30

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + I-CCXLVIII + II
ff.: II + 262 + II
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 2 columnes
3 columnes (taula)
50 línies (f. A iirb, amb una línia en blanc)
58 línies (f. + ii)
Size pàgina 304 × 225 mm (f. A ii)
caixa 250 × 169 mm (f. A ii)
columna 250 × 80 mm (f. A ii)
caixa 234 × 162 mm (f. + ii)
columna 234 × 51 mm (f. + ii)
Font gòtica
Watermark lluna mitja lluna amb les lletres “FM” i creu (Briquet 5258, Genova: 1516, var. Catania: 1538)
Pictorial elements Xilografia gravat xilogràfic de les armes antigues de València al f. 1r prel., A1 i a1 amb orles renaixentistes; al f. 6v prel. un gravat representa el rei en Jaume a cavall i al f. CCXLVIIIr hi ha un cavaller agenollat i una escena de martiri. Marca del impressor GUMIEL
Caplletres: on s'inicien els privilegis (ff. A1, 29, 36v, 38…) de deu unitats de pautat i decoració vegetal; resta de caplletres de tres i quatre unitats de pauta amb decoració vegetal
TÍtols en vermell (al f. I)
Condition exemplar en molt bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat i túnels de bibliòfags. Són en blanc els ff. C8v (de la primera part) i el f. H8v. Errades a les signatures de quadern: manca e4, ki (per k2), manca y3, A4 (per B4) i manca D3. Errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14 esmenats), xxxvi (per 31), xxxiii (per 34), liiii (per 55 esmenat), lxxvi (per 75), lxxxx (per 79) error aquest que singularitza l'exemplar, cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190)
Binding moderna, pasta espanyola tintada fent aigües
Previous owners (oldest first) Baptiste Pheliperice (Floruit 1515 [?]) (ex-libris al f. 1: “Por Baptiste Pheliperice Valencia 1515”)
Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil 1922 ad quem
References (most recent first) Facsímil: Alanya et al. (1999), Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Vatentie cum historia cristianissimi Regis Jacobi ipsius primi conquistatoris
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Catalogat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor , n. 19670
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 147 , n. 123-24
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Asperti (1984), “La tradizione manoscritta del Libre dels feyts”, Romanica Vulgaria Quaderni, 7 = Studi Portoghesi e Catalani, 83 , n. O
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 63
Tractat a: Norton (1966), Printing in Spain (1501-1520) , n. 1248
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1590
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España II , n. 707
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 42 i 73
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 516
Tractat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 627-29
Catalogat a: Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones , n. 3679 (15)
Note d'aquesta edició van existir també exemplars en vitela, segons s'indica al catàleg de Salvá. Exemplar amb anotacions marginals i alguns passatges subratllats. Dos folis moderns de guarda al davant i altres dos al darrera. Al peu de la portada (f. 1) hi ha una anotació a ploma, probablement d'un antic posseïdor, ratllada i il·legible
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Bon.+10-vi-23&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cBon.+10-v-23 catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12206
Location in volume ff. 1-21 s/n
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme (Conquesta de València)
Language català
Date escrit 1244 - 1274
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 s/n] Comença la conquesta per lo serenissimo e catholich princep de inmortal memoria don Jaume (…) dela insigne ciutat e regne de Valencia … e a perpetua memoria enlo present libre es continuada
text: [ 1ra s/n] N10Os estauem en nostre regne en arago iugan e deportat e erem en Alcaniç … [ 20vb] … e faheren ho e axi partis la terra. E per tal que sapia hom quant fo presa valencia fo lavespra de sent miquel anlany .M.cc.xxxix. Deo gratias.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1718
Location in volume ff. 1-28 prel. + i-ccxlvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2211
Lluís Alanya. Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et Regni Valentiae cum historia cristianissimi Regis Iacobi ipsius primi conquistatoris
Language llatí
Date compilat 1515
Title(s) in witness Aureum opus regalium
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] A3Ureum opus regalium priuilegiorum ciuitatis et regni Ualentie cum historia cristianissimi Regis Jacobi ipsius primi conquistatoris
tit.: [ 1v prel.] Post conclusum in opere fuit reperta prouisio sequens: que venit ad declarationem priuilegij domini regis petri secundi. folio. ciij. cap. x.
pream.: [ 1va prel.] F4Erdinandus dei gracia rex aragonum nauarre … [ 1vb prel.] … cupitis non subire. Datum in villa valisoleti die .xxx. mensis octobris anno anatiuitate domini. M.D.xiiij. Augustinus vicecancellarius. U. marcellus. R. U. figuerola. R. U. philipus de ferraria fisci aduocatus. in consolati valencie. xxij. fo. lxxxiij
tit.: [ 2 prel.] Sequitur tabula totius libri cum suis concordancijs et remissionibus prout in ea est videre
índex: [ 2ra prel.] Primo la conquesta de valencia … [ 6rc prel.] … quia de causis existentibus inter manumissores etiam vbi christi pauperes sint instituti heredes possit cognosci per iudicem secularem. fo. cxvij. Item com vos senyor.
tit.: [ 6v] S4inescias ego sum Rex Jacobus ille primus cognomento bonus … [ 6v] … historiam .C. Cesaris exemplo propio calamo sicut et ense et depingi et contexui
rubr.: [ i] Comença la conquesta per lo serenissimo e catholich princep de inmortal memoria don Jaume per la gracia de deu rey de arago ab miraculosos actes feta dela insigne ciutat e regne de Valencia … la qual a la exaltacio dela sancta fe christiana e a perpetua memoria en lo present libre es continuada
text: N10Os estauem en nostre regne en arago iugant e deportant … [ 27v] … E per tal que sapia hom quant fo presa valencia fo la vespra de sent miquel enlany M CC XXXIX
tit.: [ 28v] Ludovicus alanya notarius Sapientissimis patribus Joanni alegre Francisco egidio Bartholomeo figherola Joanni pascuet francisco fachs hieronymo blasco. sexuiris magistratibus Ualentinis perpetuam felicitatem
text: Q4Uum me ab ipsis fascijs … et ductu et auspicio preesse datum est
tit.: [ I] In christi nomine amen. In hoc libro est plena copia diligenter examinata regiorum priuilegiorum … strenue ac feliciter adquisiuit. Promissio dotationis cathedralis sedis Ualentie
text: I10N nomine sancte et indiuidue trinitatis: ad honorem dei omnipotentis et gloriose virginis marie genitricis eius. Nos Jacobus dei gratia rex aragonum (…) et dominus montispesulani. Existentes apud montenisonum in generali curia (…) [f. Iva] in curijs supra dicti obseruent fideliter (…) Datum ilerde .v. kalendas. nouembris anno domini .M.cc.xxx.vj. Dominus Rex ordinat (…) sit subiectus metropolitanam eclesie terraconensie II. … [ CCXLVIrb] … E aço sia entes axi dels qui apresent detenen com dels qui detindran dels dits libres foren publicats los presents stabliments per la ciutat de valencia a .v. del mes de iuny del any dela natiuitat de nostre senyor M.cccclvi.
colofó: [ CCXLVI] Ad laudem et gloriam altissimi et illius sacratissime genitricis domine nostre: et ad honorem vtilitatem ac benefficium reypublice insignis ciuitatis Ualentie ac totius regni eiusdem. Explicit volumen priuilegiorum ac aliarum regiarum prouisionum: cum suis primitiuis originalibus ac registris pro posse veridice ac diligenter comprobatum. Impressumque in nobili ac magnifica. Ciuitate Ualencie arte et industria humilis Didaci de gumiel sub anno incarnationis dominice M. D. xv dievero intitulata .xxx. mensis octobris regnante potentissimo Ferdinando rege aragonum valenciae etc. LAUS
Note el text dels privilegis, ordenats per regnats, és en llatí i català; el volum es tanca amb una “taula de salaris”.
Number of additional copies of edition 68
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1813
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number Antic Pons, 7
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1807
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1808
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-57
Title(s) in copy Priuileg[ii] uit. et Regni Uale[…] ( a tinta en lletra gòtica al llarg del llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + [i]-ccxlviii + I (guardes de l'època de la relligadura)
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 335 × 240 mm (portada)
Font gòtica
Watermark paper de les guardes sense filigranes
Pictorial elements com la de l'exemplar principal; f. a1 amb el títol en vermell
Condition els folis preliminars tenen els marges deteriorats; túnels de paràsits afecten el centre del peu del foli i l'angle superior extern i també hi ha algunes taques al centre dels folis. El foli H8 té tallada la meitat inferior. Errades a les signatures: com les de l'exemplar principal, però a més duu a2 (per G2). Errades a la foliació, com les de l'exemplar principal, però duu correctament foliat el f. 79
Binding en pergamí flexible, antiga, en mal estat, trencada i despresa del llom, amb restes de les tires que lligaven el volum
Previous owners (oldest first) Tortosa: Seminari (segells de la biblitoeca en tinta blau morat al peu de la portada i a diversos indrets del volum)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note al capdemunt de la portada i també al peu del f. A1 hi ha ex-libris a ploma ratllats, avui il·legibles. Al f. 1 de guardes, en lletra maldestra: “Ave maria”. Nombroses anotacions marginals, generalment en llatí, però al final del volum algunes en català, per mà del s. XVI, tallades per la cisella del relligador; sembla que és aquesta mateixa mà la que va esmenar les errades a la numeració de capítols que s'observen, p. e. al f. cxxvii . Proves de ploma al marge inferior d'alguns folis. Al verso del f. H8 s'acaba la transcripció d'un document en llatí, que probablement començava al recto (part perduda del foli), i s'inclou complet, el text castellà d'un privilegi del rei Martí (Murcia, 20-7-1309 sub era), transcrit per una mà del s. XVI
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=9-vii-57&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c9-vii-32 catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1809
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-1
Title(s) in copy Conchista de Ualencia ( a tinta, al llarg del llom, en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 6 + [i]-ccxlvii + I
Collation +6 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 343 × 243 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition manquen els quaderns “A” i “B” preliminars, que són els que contenen el text català. En bon estat, amb alguns folis amb taques de brutícia, però sense túnels de bibliòfags. Errades a les signatures: com les de l'exemplar principal. Errades a la foliació: com les de l'exemplar principal, però duu ben foliat el f. 79 i té un error singular clxiii (per 143)
Binding pergamí flexible amb solapes, deteriorada i bruta, amb l'interior del llom protegit per un fragment de pergamí reaprofitat, amb text llatí
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta 1897 ad quem
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note alguns passatges subratllats
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/14971 reproducció digital vist 2017-05-24
http://cataleg.bnc.cat/record=b1706259~S13*cat catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1810
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number Mar. 87-Fol | Antic Marès 87-Fol
Title(s) in copy PRIVILEGIOS | DE | VALENCIA ( en lletres d'or al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: IV + 28 + [i]-ccxlviii + II (guardes modernes)
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, rúbrica del f. a1 en vermell
Condition exemplar amb els marges guillotinats, restaurat amb injecció de pasta de paper, però aquesta restauració no ha aturat el deteriorament dels marges, que no es troben en gaire bon estat. La foliació ha estat tallada en part per la cisella del relligador. Errades a les signatures: com les de l'exemplar principal, però a més a2 (per G2). Errades a la foliació: com les de l'exemplar principal, però duu correcte el f. 79
Binding moderna, pell amb daurats al llom, que sembla ser reaprofitat d'una relligadura antiga, en pell marró i amb el teixell vermell; talls tintats de groc
Previous owners (oldest first) Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16) (ex-libris imprès enganxat a les guardes preliminars)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Mundó (1994), Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marés 103
Note els marges, ara guillotinats, estan omplerts per anotacions manuscrites de diverses mans del s. XVI, l'escriptura traspassa el paper i l'ha perforat en diversos punts del volum. Al verso del foli final hi ha la transcripció de disposicions llatines datades en 1336 i 1328, per mà del s. XVI

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2120
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number 94673 Aur
Title(s) in copy PRIUIL | DE | Valencia y | su Reyno ( a ploma en el llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. + 22 + i-ccxlviii + I
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 320 × 228 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition s'ha perdut un fragment del f. ccxlviii
Binding antiga en pergamí
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 126 , n. 1
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note fragments subratllats i anotacions marginals. A la primera guarda hi ha una nota a ploma, ratllada, que diu: “Hic liber est […] quod Dominus indicat”. De la mateixa manera, al f. 1 prel., “ex libris doctoris […]”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1811
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number CM-2875 | Antic B. 46-3-9; B.18-3-1-2875; 17.6
Title(s) in copy […]nquist[…] | de Valencia ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 5 prel. + 22 s/n + I-CCXLVIII + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (A ij)
Size pàgina 302 × 214 mm (A ij)
caixa 248 × 169 mm
columna 248 × 80 mm
columna 250 × 50 mm (taula (+ iii))
Font gòtica
Pictorial elements mateixos gravats que l'exemplar principal, excepte el del foli 6 preliminar, que manca. Caplletres dels folis Ai i ai, de 10 UP amb fons vegetal, la resta de caplletres de 4 UP, amb fons vegetal. El títol del foli ai, en vermell
Condition exemplar força desenquadernat, especialment a partir de G iii, i amb alguns marges arrugats, primera guarda molt trencada. Manca el darrer foli de la taula. Mateixos errors que l'exemplar principal en les signatures de quadern, excepte ki (per kii) que no apareix, i en la foliació, excepte lxxxx (per 79) i que els errors no estan esmenats a ploma com a l'exemplar principal, excepte xxxiiii (per 31)
Binding pergamí sobre cartó, molt malmesa. Falta la quarta part superior del llom, fet que deixa al descobert una de les cordes que uneixen els plecs
Previous owners (oldest first) Josep Guifreu, OdeM (imprès enganxat a la part inferior del foli +i: "Huic Bibliothecae me dedit Idem Fr. Joseph Gifréu a Palmâ")
Marcos González (escrit a ploma a la part inferior del foli +ij: "Este libro es de Don Marcos Gonçalez")
Rafael Roca (escrit a ploma sota la segona columna del foli ccxlvii verso: "Rafael Roca")
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 129
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note moltes anotacions marginals a tinta negra

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1812
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number CM-3358 | Antic B. 49-1-6; B. 21-1-13-3358; c4 xix-1-16; Cn. B. 82
Title(s) in copy Priuilegios. del Reyno de Uale[…] ( al llom en tinta negra)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 5 prel. + 22 s/n + I-CCXLVII + 1 s/n + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (A ij)
Size pàgina 331 × 231 mm (A ij)
caixa 248 × 169 mm
columna 248 × 80 mm
columna 250 × 50 mm (taula (+ iij))
Font gòtica
Pictorial elements mateixos gravats que l'exemplar principal, excepte el del foli 1 preliminar, que manca. Caplletres dels folis Ai i ai, de 10 UP, amb fons vegetal, la resta de caplletres de 4 UP, amb fons vegetal. El títol del foli aj en vermell
Condition exemplar restaurat però amb moltíssims forats de verms, especialment en els marges inferior i dret. Manca el primer foli. Mateixos errors que l'exemplar principal en les signatures de quadern, excepte Ki (per Kii) que no apareix, i en la foliació, excepte que xi (per 10) i xxxvi (per 31) també estan esmenats a ploma
Binding pergamí. Es veuen les perforacions (dues per coberta) d'on sortien els cordills per tancar el volum, ara tallats. També es veuen cinc perforacions a cada coberta que sobresurten per la part interior, fet que es pot veure perquè els folis que normalment s'enganxen a l'interior de les cobertes de pergamí estan molt trencats
Previous owners (oldest first) Josep Guifreu, OdeM (imprès enganxat al verso de la primera guarda: "De Muséo Historico-Saeculari Fr. Joseph Gifréu à Palmâ Ord. de Mercede")
References (most recent first) Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 129
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note moltes anotacions marginals a tinta negra, passatges subratllats i alguna manícula. En el verso del darrer foli de text s'hi ha escrit a tinta, en llatí, un petit índex amb la matèria del folis 49, 41 i 64

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1814
City and Library Boston The Boston Public Library
Collection: Call number Ticknor: D.131.1
Title(s) in copy Priuilegios De Valencia ( al llom, en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size relligadura 324 × 234 mm
pàgina 319 × 230 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, però no es veu text en tinta vermella
Condition exemplar en molt mal estat de conservació, al començament hi ha folis totalment desfets (els quaderns + i A no es poden controlar per aquesta circumstància) i també estan en mal estat alguns ff. del quadern r; manquen folis, B5, un entre C5 i C8, b8; presenta nombrosos errors a la foliació, alguns esmenats com xvii (per xvi), d'altres relligats fora de lloc (com s2-s7 en el quadern x o el quadern x2)
Binding antiga, gairebé despresa del volum
History of volume Adquirit 1871-04-26 testament
Previous owners (oldest first) George Ticknor (Mort 1871-04-26 d.) E1 1871 testament
References (most recent first) Descrit per: Faulhaber (2007), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Tractat a: Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes
Note dins del volum hi ha un sobre on es conserven els fragments de text trencats

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1815
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number ROSS.K.10
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche 124

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 2226
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Typ 560 15.865 F | Antic *H 560-94F
Title(s) in copy Priuilegia Regni Valentia ( a tinta al llom, a l'anglesa en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 28 + I-CCXLVIII + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Size pàgina 312 × 230 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat malgrat algunes taques d'humitat o brutícia i rars estrips als angles inferiors. Errades a les signatures: llevat de k2, que és correcta, la resta coincideixen amb les de l'exemplar principal. Errades a la foliació: com les de l'exemplar principal, llevat del f. 79 que és correcte
Binding del s. XVII? pergamí flexible, del tipus conventual, amb una mica de solapa i restes de les tires de pergamí que lligaven el volum
Previous owners (oldest first) Philip Hofer (Naixement 1898) (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior de petites dimensions, amb un altre de més gran amb la llegenda: “HARVARD COLLEGE LIBRARY | From the collection of Philip Hofer | Class 1921. for the Department | of Printing and Graphic Arts”)
Frances Hofer (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Note al capdemunt de la primera guarda una enganxina de paper antic amb la signatura “4-6-270” esmenada en “4-7-270”; al capdemunt de la portada “4-6-286” escrit a ploma, amb lletra del ss. XVII-XVIII, i al peu, un segell a tinta lila amb les inicials “F. V.”. Als marges anotacions de lectura, a ploma, per una mà del s. XVI

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1817
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call number Special Collections: M Spa 132 515
Title(s) in copy CONQUESTA | DE | VALENCIA | PRIVILEGIA || VALENCIE | DIDACUS DE GUMIEL | 1515 || HARVARD LAW LIBRARY ( al teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + II + 28 + I-CCXLVII[I] + II + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 333 × 230 mm (f. A3)
Font gòtica
Pictorial elements Il·lustracions inclou diversos gravats, descrits a l'exemplar principal. En aquest exemplar, la xilografia del rei Jaume es troba al f. prel 6v, ‚s a dir, el foli fou enquadernat al revés. Al f. xxcv, caplletra gravada d'11 unitats de pauta que representa els Reis Catòlics
Condition volum restaurat, en excel·lent estat de conservació, malgrat tenir algunes taques d'humitat. Foli C8 enquadernat a l'inrevés (recto en blanc), i f. H8v en blanc. Errades a les signatures de quadern: el primer quadern A comença en A2; manca e4, no té l'error de kij, manca y3, A4 (per B4), manca D3, aij (per G2). Errors de foliació: xvi (per 8), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14, esmenats a ploma), xxxvi (per 31), xxxiii (per 32, esmenat a ploma), liiii (per 55), lxxvi (per 75), 79 és correcte, cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxiii (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185), clxc (per 190)
Binding en pell marró, amb senzilla decoració daurada amb gravat al centre de la plana; sis nervis, també gravats amb daurats i tall del mateix color
History of volume Adquirit 1931-05-05
Previous owners (oldest first) Philip Hofer (Naixement 1898)
Henry Huth, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior: “EX MVSAEO HVTHII || ANI | NON || MVS | RESïï)
Associated persons Relligador enquadernat per Francis Bedford, relligador
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note algunes notes marginals a ploma, del s. XVI, en llatí. A l'interior de la coberta anterior, enganxina de la Law Library amb la data, mecanografiada, en la qual van rebre l'exemplar. A la guarda de pergamí anterior, diverses anotacions a llapis sobre el volum escrites en anglès

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1816
City and Library Cambridge University Library
Collection: Call number F151.a.8.1
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
Condition li manca el darrer foli
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1818
City and Library Castelló de la Plana Universitària
Collection: Call number FR/XVI-70
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 28 + [I]-CCXLVII + 1
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
García Edo (2000), Bibliotheca Iuris Valentiae. Catálogo exposición. Biblioteca Valenciana, San Miguel de los Reyes 1:25-26

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1819
City and Library Chicago Newberry Library
Collection: Call number Wing fZP 540.G 955
Title(s) in copy AUREUM OPUS | REGALIUM | PRIVILEGIORUM | VALENTIE ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis II + 28 prel. + [i]-ccxlvii + 1 post. + II
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 318 × 208 mm (f. A ij)
Font gòtica
Condition en bon estat de conservació; no són numerats els 28 folis preliminars, el f. [i] i el darrer foli imprès; moltes errates, esmenades per una mà moderna a llapis: xvi (en lloc de viii), xi (x), xi-xiii (xii-xiiii), xxxvi (xxxi), xxxiii (xxxiiii), liiii (lv), lxxvi (lxxv), cxiiii (cxxiiii), cxxxvii (cxxxviii), clxvi (clxvii), cxxxlv (clxxxv), clxc (cxc); pel que fa a la col·lació, manquen les signatures de [e iiij], [y iij], [D iij] i, a m‚s, s'hi veu una errata: A iiij (en lloc de B iiij)
Binding moderna en pell sobre fusta, amb talls daurats i cinc nervis
References (most recent first) Mahiques Climent (2005), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note molt esporàdicament, anotacions marginals i fragments subratllats a ploma; a la part interior de la tapa de davant es veu una enganxina impresa que diu: “THE JOHN .M. WING OF THE NEWBERRY LIBRARY

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1864
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
Previous owners (oldest first) Madrid: Guillermo Blázquez. Libros Antiguos 2000 a quo (apareix al seu catàleg de venda)
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Guillermo Blázquez. Libros Antiguos (2001), Catálogo n. 23 de Libros Antiguos y Raros 13 , n. 31
Guillermo Blázquez. Libros Antiguos (2000), Catálogo [V Salón del Libro Antiguo] , n. 3

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1820
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.38.i.8
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1830
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: 1/810 | Antic 2-3-2/1070 | Antic 4-1 | Antic 2-1
Title(s) in copy AUREUM OPUS. | 1515 ( en lletres daurades, al teixell i entre els nervis)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 6 prel. + 20 + i-xxclviii + III
Collation +6 A-B6 C8 a-z8 A-h8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 331 × 230 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements f. 1 amb la rúbrica a tinta negra, però la rúbrica dels privilegis està impresa en vermell, amb els gravats i les caplletres descrits a l'exemplar principal; marca de l'impressor al final
Condition exemplar en bon estat, encara que manquen dos folis del quadern “A”, i alguns folis estiguin relligats fora de lloc. Els ff. ii-vii s'han interpolat just després dels sis preliminars. Entre els folis signats Aiv i Av s'han interposat els ff. cxcvi-cxcvii. Després, el f. cxxxvii s'inserta entre els ff. cxx i cxxi. Manquen les signatures als ff. “e4”, “y3” i “D3”
Binding pell marró sobre cartó amb filets daurats, cinc nervis al llom i talls jaspiats en vermell
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (ex-libris imprès enganxat a l'interior del pla anterior i segell vermell al peu de la portada i al peu d'altres folis a l'interior del volum)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note amb algunes anotacions manuscrites a ploma als marges i algun passatge subratllat també a ploma

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1831
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-2 Pergo | Núm. de registre R.90.203 | Antic R-H-2 | Antic J-Ga-3a
Title(s) in copy + | PRIVIL | REGNI | VALEN ( al teixell, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 28 s/n + I CCXLVIII
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 313 × 230 mm (f. A ij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition complet, amb algunes taques d’humitat. Errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a tinta), xi (per 10 esmenat a llapis), xi-xiii (per 12-14 esmenats a llapis), xxxvi (per 31 esmenat a tinta), xxxiii (bé, esmenat erròniament a tinta), xxxiii (per 34 esmenat a tinta), liiii (per 55 esmenat a llapis), lxxvi (per 75 esmenat a llapis), lxxviiii bé, cxiiii (per 124 esmenat a ploma), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167 esmenat a llapis), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190); errades a les signatures de quadern: manca e4, k ij bé, manca y3, A4 (per B4) i manca D3
Binding pergamí sobre cartó, tanques de presilla i botó de badana; talls jaspiats en blau
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note al peu del llom etiqueta de paper amb la signatura. Passatges subratllats i anotacions marginals en llatí a la taula i en algun punt del volum (p. e. f. cxiiiirb, clxxiiirb)


ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 1545
City and Library Madrid Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Collection: Call number V-25
Title(s) in copy Aureum | Opus Regalium | Privilegiorum | Valentie ( al teixell en lletres d'or)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 283 (= III + 28 + i-ccxlviii + IV)
Collation +6 A8 B6 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 314 × 225 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial elements al f. 1 rúbrica impresa en tinta vermella; a la portada gravat un escut de Catalunya amb cimera, corona i una bèstia amb ales; al verso de la taula gravat representant un cavaller davant d'un castell; on comença la conquesta, orla gravada amb àngels, fonts, ocells i diversos motius de tipus renaixentista; caplletres gravades amb motius vegetals de diverses mides, orla que es repeteix a l'inici dels Privilegis, amb la rúbrica en tinta vermella; la secció de cada rei s'obre amb una inicial gravada de mides més grans. Al final del text, marca d'impressor de Gumiel entre dos figures de sants
Condition el f. 28r és en blanc; volum restaurat
Binding preciosa, en pell vermella amb ferros daurats en groc, talls jaspiats en colors i cinc nervis
Previous owners (oldest first) D. D. Ludovici (Floruit 1550 [?] - 1650 [?]) (ex-libris al primer foli, a ploma: “D. D. Ludovici [.. ex libris]”)
Vicente Castañeda Alcover, erudit (1884 - 1958) (ex-libris gravat amb lletres d'or a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Casa de Alba. Biblioteca Archivo (2002), Fichero. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 126 , n. 1
Soriano (2002), Inspecció personal
Note nombroses anotacions marginals, de diverses mans humanístiques del s. XVI. Aquest exemplar no consta a Postincunables de Martín Abad

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 3178
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH DER 859 | Antic 201-9-9
Title(s) in copy PRIVILEGIS | DEL REGNE DE | Valencia ( al teixell, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 28 + I-CCXLVIII + I
Collation +6 a-z8 A-H8
Size pàgina 305 × 225 mm (f. A ij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition en mal estat, túnels de bibliòfags, folis trencats i apedaçats, alguns amb text reescrit imitant la lletra d’impremta (p. e. f. A8). Errades a la foliació: xvi (per 8), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiii (per 55 esmenat), lxxvi (per 75), 79 correcte, cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138 esmenat a ploma), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190); errades a les signatures de quadern: manca e4, k2 bé, manca y3, A4 (per B4) i manca D3
Binding pergamí flexible, senzilla, restes de color vermell als lloms, que en algun noment foren decorats
History of volume Adquirit 2000
Previous owners (oldest first)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note manquen els quaderns A-C de la primera part, que són els que contenen el text català, aquest volum, per tant, no inclou la part del llibre dels fets corresponent a València.
A la guarda captiva anterior una anotació a llapis diu “muy raro”. A l’angle altres anotacions semblen remetre a codis de preu de llibreters: "9CA / 190 perg." i més centrat “[signe] 91”. Al verso de la primera guarda, a llapis, “A. 231-100p”; al full de la portada, segell en tinta vermella de quan era de la Facultad de Derecho “Museo laboratorio […] Vol. 34135. […] 16819”. “Privilegio dela Jurisdiccion dels Sequieros es del Rey Dn. Jayme el Segundo 156 fol. 77” (a tinta al f. i de guardes anteriors). Anotacions marginals antigues, d’altres més modernes en tinta vermella subratllen passatges. Al verso del foli final anotacions en llatí del s. XVI sobre qüestions penals. Olim Facultad de Derecho de la Complutense; olim “BIBLIOTECA DE RAFAEL DE UREÑA volumen 2602, estante H tabla 5” (en un segell a tinta en el primer foli de guardes)

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 1825
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH FOA 216 | Antic 142-7º-11; 71-10; 19-5;
Title(s) in copy Priuileg. Valen[…] ( al llom, a l’anglesa, amb tinta molt despintada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 28 s/n + I-CCXLVIII
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 335 × 238 mm (f. A ij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition en prou bon estat. Són en blanc els ff. C8v (de la primera part, relligat com C8r) i el f. H8v. Errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat), xi (per 10 esmenat), xi-xiii (per 12-14 esmenats), xxxvi (per 31 esmenat), xxxiii (per 34 esmenat), liiii (per 55 esmenat), lxxvi (per 75 esmenat), (sense cap errada 79), cxiiii (per 124 esmenat), cxxxvii (per 138), clxiii (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190); errades a les signatures de quadern: manca e4, k2 correcte, manca y3, A4 (per B4) i manca D3
Binding senzilla, pergamí flexible
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note procedeix de la Facultat de Dret, d'on deuen ser les diverses signatures que apareixen a la guarda captiva anterior i al peu del llom. Passatges subratllats i anotacions marginals en llatí

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 1828
City and Library Madrid Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Marqués de Valdecilla
Collection: Call number BH FG 2053 | Antic 16.5
Title(s) in copy Aureum | Opus | Regalium || Valentie | M. D. xv. ( al teixell, gravat en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 28 s/n + I-CCXLVIII + II
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 300 × 205 mm (f. A ij)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition exemplar restaurat, en molt bon estat; als marges dels folis preliminars senyal d’haver estat afectats pel foc; algunes taques d’humitat als marges. Són en blanc els ff. C8r (de la primera part, en d’altres exemplars aquest foli està relligat amb la part en blanc al darrera) i el f. H8v. Errades a la foliació: xvi (per 8), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14 esmenats), xxxvi (per 31), xxxiii (per 34), liiii (per 55), lxxvi (per 75), 79 bé , cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190); errades a les signatures de quadern: manca e4, k ij bé, manca y3, A4 (per B4) i manca D3
Binding pasta amb rodes i talls daurats; entrenervis daurats, teixells en vermell i blau; llom amb cinc nervis; guardes captives de paper d’aigües
History of volume Adquirit 2008
Previous owners (oldest first) Francisco Guerra (Doctor) (Floruit 2008)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note procedent de la Biblioteca de don Francisco Guerra. Alguns passatges subratllats, hi havia també anotacions marginals que han estat retallades en guillotinar-se els marges

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 1826
City and Library Madrid Biblioteca privada de D. Javier Cerezo Jiménez
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 1827
City and Library Madrid Biblioteca privada de D. Javier Cerezo Jiménez
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 26 BITECA copid 1821
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1257 | Antic R-1257 | Antic 130-1
Title(s) in copy PRIVILEGII | CIVITATIS | ET REGNI | VALENTIE ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + [I] [CCXLVIII] + II
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 322 × 225 mm (f. A 2)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition volum restaurat, en bon estat de conservació; taques d’humitat, algunes pàgines molt enfosquides, la humitat ha diluït una mica la tinta i ha enfosquit més el text (exemplar rentat). Alguns forats per bibliòfags. Errades a la foliació: xvi (per 8, esmenat a ploma), xi (per 10, sense esmenar), xi-xiii (per 12-14, sense esmenar), xxxvi (per 31, esmenat a ploma tatxant el que sobra), xxxiii (per 34, sense esmenar), liiii (per 55, sense esmenar), lxxvi (per 75, sense esmenar), lxxxx bé, cxiiii (per 124, sense esmenar), cxxxvii (per 138, esmenat a ploma), clxiii (per 143), clxvi (per 167, sense esmenar), cxxxlv (per 185, esmenat a ploma) i clxc (per 190, sense esmenar); errades a les signatures de quadern: manca e4, k2 bé, manca y3, A4 (per B4), manca D3, a ij (per G2) bé
Binding moderna, en pell marró amb filet daurat al marge. Teixell en pell vermella. Tall tintat en verd . La primera guarda anterior i la segona posterior són en paper d’aigües
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note el f. C3 coincideix amb final de text, és a dir, acaben els privilegis d’Alfons a meitat de la columna “b” i al verso comencen els de Joan. Nom escrit a ploma al marge superior del foli de portada: “Gasparis Aegray [J/P]oli” (inicial segon cognom tallada pel relligador). Alguns passatges subratllats i notes marginals, tot a ploma i per diferents mans

ID no. of additional copy of edition 27 BITECA copid 1822
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/4368 | Antic R-4368 | Antic 137-9 | Antic 199-10 | Antic 103-6 | Antic | Antic
Title(s) in copy Priuilegia Regni Valen[tiae] ( a ploma al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 28 + [I] [CCXLVIII] + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 310 × 230 mm (f. A 2)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition volum amb enquadernació mig despresa, taques d’humitat i alguns forats de bibliòfags, al darrer foli li manca la meitat inferior i, per tant, manca la marca de l’impressor. Errades a la foliació: xvi (per 8, esmenat a ploma), xi (per 10, esmenat a ploma: hom ha tatxat el roma “I” i ha afegit un “10” en xifres aràbigues damunt del numeral romà), xi-xiii (per 12-14, esmenat a ploma), xxxvi (per 31, esmenat a ploma), xxxiii (per 34, esmenat a llapis), liiii (per 55), lxxvi (per 75, sense esmenar), lxxix bé, cxiiii (per 124, sense esmenar), cxxxvii (per 138, sense esmenar), cxliii bé , clxvi (per 167, sense esmenar), cxxxlv (per 185, sense esmenar) i clxc (per 190, sense esmenar); errades a les signatures de quadern: manca e4, k2 bé, manca y3, A4 (per B4), manca D3
Binding moderna, en pergamí flexible amb restes de tanques en pell per lligar el volum
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note f. C3 coincideix amb final de text, és a dir, acaben els privilegis d’Alfons a meitat de la columna “b” i al verso comencen els de Joan. Enganxina amb la signatura actual al marge inferior del llom. Segell de la Biblioteca Real (enganxina i tampó) al marge inferior de la portada, a cada un dels costats del títol de l’obra. També al foli de portada, al marge superior, dues anotacions en dues línies a ploma posteriorment tatxades, la superior mig tallada pel relligador; a la inferior es pot llegir: “Es del dotor coçar”. Exemplar llegit, amb passatges subratllats i notes marginals, a ploma i a llapis, per mans diferents

ID no. of additional copy of edition 28 BITECA copid 1823
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/10534 | Antic R-10534 | Antic 3947
Title(s) in copy PRIV. REG. | VALENTIAE ( al teixell, escrit a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + [I] [CCXLVIII] + III
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 320 × 230 mm (f. A 2)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition volum restaurat, en bon estat de conservació; algunes taques d’humitat. Errades a la foliació: xvi (per 8, esmenat a ploma: hom ha tatxat el numeral romà i n'ha afegit un d’àrab a la cantonada superior), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31, esmenat a ploma tatxant el que sobra), xxxiii (per 34, esmenat a llapis), liiii (per 55), lxxvi (per 75, esmenat a ploma), lxxix bé, cxiiii (per 124, esmenat a ploma), cxxxvii (per 138), clxiii bé, clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190); errades a les signatures de quadern: manca e4, k2 bé, manca y3, A4 (per B4), manca D3
Binding moderna, en pergamí flexible amb cordills en pell per tancar el volum i tall en groc
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil 1897 ad quem (segell al foli de portada)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note f. C3 coincideix amb final de text, és a dir, acaben els privilegis d’Alfons a meitat de la columna “b” i al verso comencen els de Joan. Enganxina amb la signatura actual al marge inferior del llom. Exemplar llegit, amb passatges subratllats i notes marginals, tot a ploma

ID no. of additional copy of edition 29 BITECA copid 1824
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/31722 | Antic R-31722 | Antic I-941 | Antic 115-1
Title(s) in copy FURS | DE VALENCIA | 5 || 1515 ( al teixell, gravat en daurat sobre pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + I + 28 + [I] [CCXLVIII] + I + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 339 × 240 mm (f. A 2)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition volum restaurat, en bon estat de conservació; algunes taques d’humitat. El primer foli amb la portada, així com el darrer, han estat rentats, ja que les anotacions gairebé ja no es llegeixen. Errades a la foliació: xvi (per 8, sense esmenar), xi (per 10, esmenat a ploma), xi-xiii (per 12-14, sense esmenar), xxxvi (per 31, esmenat a ploma tatxant el que sobra), xxxiii (per 34, sense esmenar), liiii (per 55, sense esmenar), lxxvi (per 75, esmenat a ploma), lxxix bé, cxiiii (per 124, sense esmenar), cxxxvii (per 138, esmenat a ploma), clxiii bé, clxvi (per 167, sense esmenar), cxxxlv (per 185, sense esmenar) i clxc (per 190, sense esmenar), el numeral xl no s'ha imprès bé; errades a les signatures de quadern: manca e4, k2 bé, manca y3, A4 (per B4), manca D3, a ij (per G2) no hi és en aquest exemplar (\)
Binding moderna, de mitja enquadernació, amb el llom en pell i les cobertes folrades en paper també verd. Teixell en pell vermella amb títol gravat en daurat i quatre nervis. Tall pintat com el paper d’aigües de les guardes. Primera i darrera guarda captives
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter 3679(15) (ex-libris al centre de la coberta, tant l’anterior com la posterior, gravat en daurat de Salvá: “BIBLIOTECA | DE SALVÁ”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note f. C3 coincideix amb final de text, és a dir, acaben els privilegis d’Alfons a meitat de la columna “b” i al verso comencen els de Joan. Al foli primer, amb la portada, anotació tatxada impossible de llegir “Del St[…]”. Exemplar llegit, amb passatges subratllats i notes marginals, tot a ploma i per diverses mans

ID no. of additional copy of edition 30 BITECA copid 3184
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number 893
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-28 (de la impressió)
ff.: 49-70 (numeració moderna del manuscrit)
Collation A8 B6 C8
Size pàgina 310 × 220 mm (f. A 2)
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat, sense foliació impresa ni errades a les signatures de quadern
Binding moderna, pergamí verd amb ferros daurats; llom amb 4 nervis i decoració vegetal en daurat; tall jaspiat en vermell
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Note només els 28 folis pertanyents als quaderns A-C preliminars corresponen a la Conquesta de València de Jaume I. Alguns passatges subratllats i notes marginals a ploma


ID no. of additional copy of edition 31 BITECA copid 1829
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/B/28
Title(s) in copy PRIVILEGIOS | DE | VALENCIA ( al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 286 (= I + 26 + I-CCXLVII + [CCXLVIII] + I)
Collation +6 A6 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 291 × 211 mm (f. a ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, però en vermell només trobem impresa la rúbrica del f. [I]
Condition exemplar amb els marges retallats, afectant això a l'orla inicial i a algunes numeracions de folis; afectat per bibliòfags sobretot al començament. En aquest exemplar el f. 26 té el recto en blanc. Manquen dos folis al primer dels quaderns signat “A”. Errades a les signatures: a2 (per G2)
Binding pasta espanyola del s. XIX, amb filets daurats a les cobertes i al llom; teixell en pell vermella amb lletres daurades, talls tintats de groc
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca de las Cortes 1874 (segell conforme que hi figura a l'inventari de 1874)
Nicolai Pugcerdras [?] (al capdemunt de la portada: “Ex libris Doctoris Nicolai Pugcerdras”)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'exemplar I/B/28 de la Bibliteca Palacio de Madrid. Aureum opus (2003)
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note anotacions als marges fetes a ploma per una mà del s. XVI; algunes línies subratllades i passatges assenyalats al marge

ID no. of additional copy of edition 32 BITECA copid 1833
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM: Aureum opus COPY 1
Title(s) in copy OPUS | AUREUM || VALENTIA | 1515 ( al teixell en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + i-ccxlviii + II (folis de guarda en blanc)
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 316 × 227 mm (f. + 2)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition restaurat, en bon estat, marges retallats, cosa per la qual s'ha perdut part de les anotacions manuscrites, alguns forats tapats amb pasta de paper, lleus taques de brutícia. Errades a les signatures: manquen per imprimir e4, y3 y D3; A4 (per B4), a2 (per G2). Errades de foliació: xvi (per viii esmenat a ploma), xi (per 10 id.), xi-xiii (per 12-14 id.), xxxvi (per 31 id.), xxxiii (per xxxiiii id.), liiii (per 55 id.), lxxvi (per 75 id.), lxxix va bé, cxiiii (per cxxiiii esmenat), cxxxvii (per 138 id.), clxvi (per 167 id.), cxxxlv (per 185 id.), clxc (per 190 id.)
Binding del s. XIX? mitja relligadura amb el llom de pell, paper d'aigües a les guardes, talls jaspiats de blau
Previous owners (oldest first) Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter (price: 1050 MK) (retall del seu catàleg enganxat a l'interior de la coberta anterior, amb el número d'ítem 44 tatxat a llapis i a sota “Cat. 327 No. 1313”)
Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris enganxat a l'interior de la coberta)
References (most recent first) Facsímil: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial, amb detalls dels ex-libris, esmenes i anotacions marginals al text de l'Aureum opus, exemplar de Nova York Hispanic Society COPY 1 (2005)
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 576
Note extenses anotacions marginals a ploma, en llatí, fetes per una mà del s. XVI, el va emprar un jurista o un historiador. Firma al peu del f. A1 i al foli final. “F. Juo Garçes” a ploma i damunt de la marca de l’impressor

ID no. of additional copy of edition 33 BITECA copid 1832
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM: Aureum opus COPY 2
Title(s) in copy Priuilegios de Valencia ( a tinta, en lletra gòtica al llom (s. XVI))
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 28 + i-ccxlvii
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-F8 G-H1-7
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 325 × 231 mm (f. + 2)
Font gòtica
Pictorial elements com l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet, maquen G8 (foli ccxl) i H8 (foli ccxlviii) amb la marca de l'impressor. Exemplar mal imprès. Errades a les signatures de quadern: manquen per imprimir e4 y3, D3, A iiij (per B4) i D3 també sense imprimir, el quadern “e” duu la seqüència: e1, e5, e3, [e4], e5, e6, [e4], e8 (on manquen els folis corresponents a e2 i e7 un antic lector anotà: “aquesta carta es duplicada vj de 8 / xxxvj cartes”); errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10, esmenat a ploma), xi-xiii (per 12-14 esmenats a ploma), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), manca el foli 34, així que no s’ha pogut comprovar l’error, en el seu lloc hi ha un foli 39, al qual l’antic propietari esmenà la foliació i després s’adonà que era duplicat, tatxà les columnes i deixà constància de l’error al marge superior; manca també el foli 39, en el seu lloc s’ha posat un foli 36 i, per tant, aquest també està repetit, liiii (per 55 esmenat, tot i que sembla que les cinc “i” estan impreses en aquest volum), lxxvi (per 75 esmenat a ploma), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138, esmenat a ploma), clxvi (per 167, esmenat a ploma), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190). El primer foli i el darrer estan molt malmesos i també estan deteriorats els marges dels primers folis; la tinta és corrosiva, hi ha taques d'humitat i túnels d'insectes als marges d'alguns folis, que no afecten el text, en general està ben conservat
Binding pergamí flexible, amb restes d’haver dut tires de pell per relligar el volum. Pergamí fet malbé, brut, sobretot pels marges
Previous owners (oldest first) Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter (no porta el retall de catàleg com els altres exemplars)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Facsímil: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'Aureum opus, exemplar de Nova York Hispanic Society COPY 2 (2005)
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Catalogat a: Penney (1965), Printed Books 1468-1700 in The Hispanic Society of America 576
Note ex-libris malmès a la portada de difícil lectura. Amb anotacions i passatges subratllats i marcats al marge amb ploma. Anotacions a llapis a l'interior de la coberta “Gift of A. M. Huntington (Knapp cx9?)”. Anotacions marginals a ploma, del s. XVI, algunes han trencat el paper per la corrosió de la tinta. Esmenes per rallat o afegits a tinta, maldestres

ID no. of additional copy of edition 34 BITECA copid 1834
City and Library Oriola Biblioteca Pública d'Oriola “Fernando de Loaces”
Collection: Call number R. 183 | Antic E 3 Taba 4a no I; 3/R 183
Title(s) in copy + | PRIVILE | gia | Valentie ( al teixell, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 30 + i-ccxlviii + II
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 307 × 215 mm (f. III)
Font gòtica
Watermark altres picador i brau (als folis de guardes)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en mal estat, molt corcat, marges retallats. Errades a les signatures de quadern: manquen e4, y3, D3, A4 (per B4), G2 correcte; errades a la foliació: xvi (per viii), xi (per x), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), xxxiii (per xxxiiii esmenat a ploma), liiii (per 55 esmenat a ploma), lxxvi (per 75), lxxix bé, cxiiii (per cxxiiii esmenat a ploma), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185)
Binding pergamí flexible sobre paper, amb restes dels tancadors de badana que servien per lligar-lo (s. XVIII?)
Previous owners (oldest first) Oriola: Col·legi de Santo Domingo (ex-libris a la coberta posterior: “Dela Libreria del Colegio de Dominicos De donda [?]”)
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note algunes proves de ploma i anotacions de caire jurídic (f. clxi). Segell de tinta de la biblioteca en diversos punts del volum

ID no. of additional copy of edition 35 BITECA copid 1835
City and Library Oriola Biblioteca Pública d'Oriola “Fernando de Loaces”
Collection: Call number R. 6720 | Antic E 102 Taba 3a no 3; 102/R 6720
Title(s) in copy + | PRIVILEGia | Reg. Valent. ( al teixell, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 30 + i-ccxlviii + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 334 × 230 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb els angles dels primers folis fatigats, afectat per humitats, fongs i corcs, però en un raonable estat de conservació. Errades a les signatures de quadern: manquen e4, y3, D3, A4 (per B4), G2 correcte. Errades a la foliació: xvi (per viii), xi (per x), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31), xxxiii (per xxxiiii), liiii (per 55), lxxvi (per 75), lxxix bé, cxiiii (per cxxiiii esmenat erròniament a ploma en ccxiiii), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185)
Binding pergamí flexible amb solapa (s. XVIII?)
Previous owners (oldest first) Baltasar Antonio Gallego y Palacios, Señor de 1782 [?] (ex-libris al peu de la portada “Ex Bibliotheca Yllustrisimi D. D. Baltasaris Antonij à Gallego, et Palacios, Domini de Benijofar, et vici del Prado Regiorum Consilliorum Aduocati”)
Oriola: Col·legi de Santo Domingo (ex-libris a la coberta posterior “Dela Libreria del Colegio de Dominicos De donda [?]”)
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció dels ex-libris de l'imprès R. 6720 de la Biblioteca Pública d'Oriola. Aureum opus (2010)
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note proves de ploma i anotacions a la portada, a la guarda posterior i al verso del foli de guarda final, avui encolat a la coberta posterior com a guarda captiva; anotacions de lectura que remeten a les disposicions dels diversos regnats, al f. +6, i d’altres a l’interior del volum assenyalen o comenten passatges en llatí (per exemple f. xli). Segell de tinta de la biblioteca en diversos punts del volum. Al peu del llom signatura 102/6720 en un bocí de paper enganxat

ID no. of additional copy of edition 36 BITECA copid 1836
City and Library Oxford University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call number fol. Δ 219
Title(s) in copy AUREUM | OPUS | PRIVILEGIORUM | REGNI VALENCI ( al llom, al segon entrenervi en ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 26 + i-ccxlvii + [ccxlviii] + II
Collation +6 A6 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size relligadura 342 × 240 mm (pla anterior)
pàgina 330 × 232 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció dels altres exemplars
Condition exemplar en bon estat, restaurat afegint bocins de paper en alguns punts, amb túnels de corcs als marges, taques d'humitat i de brutícia, alguns folis amb els marges esquinçats. Errors a les signatures de quadern: manquen X j, a j, e iiij; el foli k ij està ben foliat, manca el f. s j (però la foliació segueix bé havent-se perdut el f. 137 i el 138 està foliat erròniament: cxxxvii (per 138)), [r viij] duu el f. cxxxvi mentre que s ij duu el f. cxxxvii, manca y3, A4 (per B4) i manca D3. Errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31), xxxiii (per 34), liiii (per 55 esmenat), lxxvi (per 75), en aquest exemplar no es troba el error del f. 79, cxiiii (per 124, aquest sí esmenat a ploma), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190). Errors a la foliació: són en blanc els ff. C8v (de la primera part, que en aquesta còpia està relligat a l’inrevés) i el f. H8v
Binding mitja relligadura de pell sobre cartó, amb llom i cantoneres en pell, decorada amb ferros daurats decorant els entrenervis amb filets i a les cobertes representant un cap de cabrit amb el monograma “H T”, els plans estan coberts de pell decorada i les guardes són de paper d’aigües; té les cobertes despreses; llom amb cinc nervis
Previous owners (oldest first) Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (al peu del f. Xjv segell a tinta negra amb les lletres “S.D.S. | Y.D.A” sota una corona d’infant)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'Aureum opus de la Bodleian Library (2013)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note passatges subratllats i anotacions marginals a ploma. Al f. Iv de guarda preliminar hom anotà la signatura actual a ploma. L'exlibris d'Antonio Pascual de Borbón és freqüent a llibres impresos de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. A les cobertes es veuen les lletres “H. T.” gravades en or damunt d'un cap de boc, que corresponen a un antic posseïdor encara no identificat
Internet http://encuadernacion.realbiblioteca.es/index.php?p=searchexlibris&t=palabre ex libris vist 2013-06-20

ID no. of additional copy of edition 37 BITECA copid 1673
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. F. 678 | Antic F.1917.1 | Antic F.7692
Title(s) in copy AUREUM | OPUS ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + i-ccxl + 15 + VI
Collation +6 A8 B6 a-z8 A-G8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 307 × 223 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els darrers folis, que han estat restituïts per quinze folis manuscrits. Alguns errors en la foliació. Altrament, el f. 137 està una mica esquinçat, però no s'ha perdut cap bocí
Binding mitja relligadura, amb el llom amb sis nervis i ferros daurats
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale (ex-libris en el primer foli preliminar)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note anotacions marginals i fragments subratllats a ploma en els ff. 119v-120

ID no. of additional copy of edition 38 BITECA copid 2121
City and Library Roma Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emmanuele II
Collection: Call number 14.25.R.8
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. + 22 + i-ccxlviii (sense guardes posteriors)
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 330 × 230 mm (f. 3)
Font gòtica
Binding antiga en pergamí
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 126 , n. 1
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note molt poques anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 39 BITECA copid 1837
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 1071 | Antic núm. 43 cax. 3 núm. 29 (després 10)
Title(s) in copy Priuilegio D. Valencia ( al llom a tinta, en lletra gòtica)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 28 + I-CCXLVIII + II
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 323 × 235 mm (f. i)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, rúbrica al f. [i] en vermell
Condition exemplar en bon estat de conservació. Són en blanc els ff. C8v (de la primera part, aquí relligat verso-recto) i el f. H8v. Errades a les signatures de quadern: manca e4, k2 bé (errat a l'exemplar principal), manca y3, A4 (per B4) i manca D3. Errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 esmenat a ploma), xi-xiii (per 12-14 esmenats), xxxvi (per 31 esmenat), xxxiii (per 34 esmenat), liiii (per 55), lxxvi (per 75), duu bé el lxxix (error aquest que singularitza l'exemplar principal), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190), tots com a l'exemplar principal, llevat de l'assenyalat
Binding pergamí flexible amb dues solapes menudes i restes de les tires de badana que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Salamanca: Colegio de la Compañia de Jesús (ex-libris imprès amb segell de tinta al peu de la portada: “COLL. SOC. IESV SALM. EX DONO REGVM”)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147
Note anotacions marginals a ploma de lectura, s. XVI, diverses mans

ID no. of additional copy of edition 40 BITECA copid 1838
City and Library San Juan Casa del Libro
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Mérida (2004), Inspecció personal
Barberà i Martí (1907), “[Edició de] Libre que feu Macer de les erbes quina virtut han”, Revista Valenciana de Ciencias Médicas
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 41 BITECA copid 1839
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 42-I-21 | Antic J.N.21
Title(s) in copy 28. FVEROS D VALEN. ( en tinta fosca sobre el tall daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 28 + CCXLVII + III
Collation +6 A8 B6 C8 a-l8 m1-7 n8 1 foli (= m8) o-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 321 × 226 mm (f. A ii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: la mateixa que l'exemplar principal; l'orla del f. a 1 amb text a dues tintes
Condition en molt bon estat, amb alguna taca menuda d'humitat. Coincideix amb les errades de l'exemplar principal, llevat de k ii, que està bé. El f. m8 està desplaçat del seu lloc, segueix ara el f. 104, darrer del quadern “n”; el f. 96 està tallat
Binding antiga, de la biblioteca, amb cinc nervis; talls daurats i gravats
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574-10 (ex-libris a la portada: “Con este libro sirbio a su mag. El doctor Burgos de Paz. Vecino de Valladoljd por principios de Octubre de .1574. as.”)
References (most recent first) Catalogat a: Guirau Cabas et al. (2010), Catálogo de impresos de los siglos XVI al XVIII de la Real Biblioteca del Montasterio de San Lorenzo de El Escorial 1:134 , n. 905
Catalogat a: Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 123-24 , n. 147
Note nombroses anotacions i subratllats de lector, p. e. vegeu el f. xvii

ID no. of additional copy of edition 42 BITECA copid 1841
City and Library Sevilla Biblioteca Universitaria
Collection: Call number R.72.2.12
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147

ID no. of additional copy of edition 43 BITECA copid 1840
City and Library Sogorb Biblioteca Histórica del Seminario
Collection: Call number O165
Title(s) in copy PRIVILEGIA VALEN[…] ( escrit a ploma, en tinta marró, al marge superior de la coberta, centrat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 6 + [I]-CCXLVII
Collation +6 a-z8 A-G8 H1-7
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 341 × 241 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. No es conserva el foli final amb la marca d'impressor de Gumiel entre dos figures de sants
Condition paper enfosquit per les taques d’humitat, que han fet malbé els marges, molt gastats; forats de bibliògafs pels marges sense afectar el text. Errades a la foliació: xvi (per 8, esmenat a ploma), xi (per 10, esmenat a ploma), xi-xiii (per 12-14, sense esmenar), xxxvi (per 31, esmenat a ploma), 32 correcte, liiii (per 55, esmenat a ploma), lxxvi (per 75, sense esmenar), 79 correcte, cxiiii (per 124, sense esmenar), cxxxvii (per 138, sense esmenar), 143 correcte, clxvi (per 167, sense esmenar), cxxxlv (per 185, sense esmenar), clxc (per 190, sense esmenar); errades a les signatures de quadern: manca e4 per imprimir, no té l'error de kij, manca y3 per imprimir, A4 (per B4), manca D3 per imprimir. Conté la taula amb els privilegis, però manquen els 26 folis preliminars amb la “Conquesta de València”
Binding antiga, segle XVII, en pergamí tou, tres nervis, amb restes de tiretes de pell per lligar el volum. Reforç de fons de quadern procedent d’un llibre en pergamí en llatíí
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Guitarte Izquierdo (1980), Incunables y libros raros de Castellón de la Plana y su Provincia 103
Catalogat a: Guitarte Izquierdo et al. (1980), Catálogo de incunables y libros raros de la Biblioteca del Seminario Diocesano de Segorbe-Castellón 20
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Catalogat a: Aznar Rabaza (2000), Catálogo de la biblioteca del Seminario Conciliar de Segorbe hasta el siglo XIX 2:224-25 , n. 1170
Note possiblement hi hauria un títol al llom escrit, semblen observar-se unes lletres però ara estan esborrades pel mal estat del pergamí. Segell de tinta “BIBLIOTECA DEL SEMINARIO CONCILIAR DE SEGORBE” al foli de portada. A la relligadura, anotacions a ploma difícils de llegir en tinta marró. Abundants notes marginals de diverses mans en llatí relatives al text i passatges subratllats. Antic adhesiu quadrat amb orla en blau sense cap anotació enganxat al llom, al marge superior

ID no. of additional copy of edition 44 BITECA copid 3203
City and Library Sogorb Biblioteca Histórica del Seminario
Collection: Call number O166 | Antic 186
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 28 + [I]-CCXLVII + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Size pàgina 336 × 231 mm (f. II)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Manca la marca d'impressor de Gumiel entre dos figures de sants
Condition moltes taques d’humitat, que han fet malbé sobretot els marges dels primers folis amb la portada i la taula. Algun forat de bibliòfag, sobretot al marge dret, sense afectar el text. Errades a la foliació: xvi (per 8, esmenat a ploma), xi (per 10, sense esmenar), xi-xiii (per 12-14, sense esmenar), xxxvi (per 31, esmenat a ploma), 32 correcte, liiii (per 55, sense esmenar), lxxvi (per 75, sense esmenar), 79 correcte, cxiiii (per 124, sense esmenar), cxxxvii (per 138, sense esmenar), 143 correcte, clxvi (per 167, sense esmenar), cxxxlv (per 185, sense esmenar), clxc (per 190, sense esmenar); errades a les signatures de quadern: manca e4 per imprimir, k2 ben impresa, manca y3 per imprimir, A4 (per B4), manca D3 per imprimir. Manca el f. final (CCXLVIII) amb la marca de l’impressor Gumiel. El “títol corrent” del f. XXVI està esmenat a ploma, hauria de dir “Jacobi primi” en lloc de l’imprès “Petri primi”. Foli 28r en blanc, sense imprimir
Binding antiga, segle XVII, en pergamí tou, tres nervis, amb restes de tiretes de pell per lligar el volum. Reforç de fons de quadern de paper
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Note passatges del text subratllats i proves de ploma. Segell de tinta “BIBLIOTECA DEL SEMINARIO CONCILIAR DE SEGORBE” al foli de portada. Al marge inferior, d’aquest mateix foli de portada, centrat, s’ha afegit a ploma i en lletra cal·ligràfica que podria ser de finals del XIX-XX “Seminario de Segorbe”. Proves de ploma en tinta marró, a la coberta. Entre els folis CCXVIII i CCXIX es conserva una carta escrita a tinta signada a 9 d’abril de 1614 per Joan Arsis Narbones, dirigida a Miquel Jheroni Balaguer amb la resposta d’aquest a sota de l’escriptura del primer. Moltes anotacions marginals de diferents mans, la majoria en llatí, alguna en català, fetes a ploma, en tintes marrons

ID no. of additional copy of edition 45 BITECA copid 1842
City and Library València Arxiu del Regne de València
Collection: Call number Real Cancellería: 610
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 246 + II
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 344 × 235 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar complet en molt bon estat, amb poquíssimes taques d'humitat. És en blanc el f. C8v de la primera part (però relligat com C8r; H8v com l'exemplar principal. Errades a les signatures; manca e4, però Kij està bé (errada de l'exemplar principal), manca y3 com a l'exemplar principal, A4 (per B4), manca D3 totes menys com l'exemplar principal llevat kjj. Errades en la foliació: mateixes que l'exemplar principal, excepte el núm. lxxix, que està bé; esmenes marcades al marge a llapis, llevat d'algun cas d'esmena a ploma directament
Binding relligadura en pell de camusa sobre taula, lloma amb cinc nervis, restes de les 2 tanques metàl·liques; deteriorada, però sencera. Es conserva dins d'una típica carpeta d'arxiu per protegir-lo
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note conté altres textos en llatí i al verso del foli final es transcriu a ploma una disposició de 1490; alguns passatges subratllats a tinta i anotacions marginals (per exemple f. xx)

ID no. of additional copy of edition 46 BITECA copid 3075
City and Library València Biblioteca del Ateneo Mercantil
Collection: Call number R-26 | Antic 5748
Title(s) in copy PRIVILEG | Regni | VALENTIAE ( al teixell, en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 s/n + 22 s/n + i-ccxlvii + 1 s/n + IV
Collation *6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Size pàgina 314 × 220 mm (f. * iij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb taques d'humitat i de brutícia i túnels de bibliòfags que rarament afecten la lectura del text; el primer foli s'ha perdut o ha estat substituït per un de manuscrit, el segon té un forat important que afecta el text; el quadern D està mal relligat. Són en blanc els ff. C 8v (de la primera part, relligat en aquest exemplar al revés amb el text imprès situat al verso) i el f. H 8v. Errades a les signatures de quadern: manquen e 4 i y 3, A 4 (per B 4), manca D 3; errades a la foliació: xvi (per 8), xi (per 10 esmenat a llapis), xi-xiii (per 12-14 esmenats a llapis), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiii (per 55 esmenat a impremta), 68 amb número de foli tot i que hi ha exemplars que no el tenen, lxxvi (per 75), 79 correcte, cxiiii (per 124 esmenat a ploma), cxxxvii (per 138), 143 correcte, clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190)
Binding s. XVIII-XIX pergamí sobre cartó, sense decoració
Previous owners (oldest first) Michaelis Giner (al f. xl, al marge inferior, lletra del s. XVII: “Este lib. es de Miquel Giner Dr. en derechos”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Avenoza (2008), Inspecció personal
Note exemplar amb notes de lectura

ID no. of additional copy of edition 47 BITECA copid 3076
City and Library València Biblioteca del Ateneo Mercantil
Collection: Call number R-319 | Antic 20
Title(s) in copy CONQUISTA | DE [tintat en marró] | DE D. JAIME || P. P. ( al teixell vermell, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 24 + [I]-[CCXLVII] + I
Collation *2-5 A2-8 B1-4,6 C8 a-o8 p7 q-z8 A-G8 H7
Size pàgina 294 × 212 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements manca el gravat xilogràfic de les armes antigues de València al f. 1 preliminar. Només es conserva la portada del f. i amb orles renaixentistes; no es conserven el f. 6v preliminar amb el gravat de Jaume I a cavall ni el darrer foli, CCXLVIII, on apareixen dues xilografies i la marca de l'impressor. La resta de decoració és com la de l'exemplar principal: caplletres inicials amb decoració vegetal als ff. 7 preliminar i I, de 10 UP; resta de caplletres de 3 i 4 UP amb decoració vegetal. Al f. I títol en vermell
Condition exemplar acèfal i incomplet; folis enfosquits a causa de la humitat i amb alguns forats fets per bibliòfags, alguns dels quals afecten la lectura del text. Són en blanc els ff. C 8 (de la primera part); manquen els ff. * 1 (portada), * 6, A 1, B 5, cxvii. B 6 està enquadernat al revés. Errors a les signatures de quadern: manca per gravar e 4. K i (per K 2) no es pot comprovar ja que hi ha un forat fet per bibliòfag, manca gravar y 3, A 4 (per B 4), manca gravar D 3; errors a la foliació: xvi (per 8), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31), xxxiii (per 34), liiii (per 55), lxxvi (per 75), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), CLXIII (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190), tots sense esmenar
Binding moderna, en pasta valenciana, amb decoració en daurat al llom. Guardes captives en paper de colors
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Soriano (2008), Inspecció personal
Note registre 16042. Exemplar amb anotacions marginals i passatges subratllats. Al llom, enganxina de l'Ateneu amb la signatura del volum

ID no. of additional copy of edition 48 BITECA copid 3074
City and Library València Biblioteca del Ateneo Mercantil
Collection: Call number R-17619
Title(s) in copy AUREUM | OPUS || VALENCIA | 1513 ( al teixell, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 6 s/n + 22 s/n + i-ccxlvii + 1 s/n + IV
Collation *4 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Size pàgina 310 × 220 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition marges dels primers folis deteriorats, taques de brutícia i humitat, túnels de bibliòfags restaurats amb pasta de paper, que en alguns folis impliquen pèrdua de síl·labes de text. Són en blanc els ff. C 8v (de la primera part, relligat en aquest exemplar al revés amb el text imprès situat al verso) i el f. H 8v. Errades a les signatures de quadern: manquen e 4 i y 3, A 4 (per B 4), manca D 3, a ii (per G 2); errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a llapis), xi (per 10 esmenat a llapis), xi-xiii (per 12-14 esmenats a llapis), f. 31 correcte, xxxiii (per 34), liiii (per 55), 68 amb número de foli tot i que hi ha exemplars que no el tenen, lxxvi (per 75), 79 correcte, cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxiii (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190)
Binding s. XIX, pell clara sobre cartó fort i gruixut, amb una sanefa al voltant dels plans i entrenervis amb daurats; llom amb 5 nervis
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Avenoza (2008), Inspecció personal
Note passatges subratllats i anotacions marginals dels ss. XVI i XVII. Al verso del f. * 1, al peu, recepta manuscrita i una altra al recto del f. * ij

ID no. of additional copy of edition 49 BITECA copid 2177
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number XVI/8
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: IV + 28 prel.(6+ 22) + i-ccxlviii + IV
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 337 × 234 mm (f. a ii)
caixa 250 × 169 mm
columna 250 × 80 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, amb els marges retallats. Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) correcte, manca per gravar y 3, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3; errades a la foliació: xvi (per 8), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31), xxxiii (per 34), liiii (per 55), lxxvi (per 75), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), fins aquí tots esmenats a ploma, CLXIII (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185), clxc (per 190)
Binding pell gofrada imitació d'estil mudèjar
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil L. 10 (ex-libris)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 50 BITECA copid 3077
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Bas Carbonell: XVI/545
Title(s) in copy AUREUM | OPUS || 1515 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 28 + 1-276 + I
Size pàgina 302 × 210 mm (f. II)
caixa 250 × 169 mm
columna 250 × 80 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar restaurat, amb el paper més plegat pel centre, en mal estat, amb els 28 folis preliminars i els del darrer quadern “H” mal relligats i amb algunes taques d'humitat. Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) correcte, manca per gravar y 3, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3; errades a la foliació: xvi (per 8), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31), xxxiii (per 34), liiii (per 55), lxxvi (per 75), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167) fins aquí tots esmenats a ploma, cxxxlv (per 185), clxc (per 190)
Binding en pell negra, amb decoració en ferros daurats (tafilet amb motiu al centre de la coberta que es repeteix al centre del llom). Enquadernació preservada amb un plàstic. Tampó amb el monograma “MB” petit al tall
Previous owners (oldest first) Manuel Bas Carbonell, erudit 2825 (a l'angle superior extern del primer foli de guardes segell de registre de la “Biblioteca Jurídico-Social Manuel Bas Carbonell”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note l'ordre d'enquadernació dels 23 folis preliminars: A1 A2 A7 A5 A6 A3 A4 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 (foli repetit) C4 C5 C6 C7 C8

ID no. of additional copy of edition 51 BITECA copid 3078
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Carreres: XVI/598 | Antic 1-I-6
Title(s) in copy AUREUM | OPUS || VALENCIA 1515 ( al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1 s/n + 6 s/n + 22 s/n + i-[ccxlviii] + V
Size pàgina 339 × 232 mm (f. A ii)
caixa 250 × 169 mm
columna 250 × 80 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition algunes taques d'humitat i brutícia que afecten els marges, no es veuen túnels de bibliòfags. Són en blanc els ff. C8v (de la primera part) i el f. H8v. Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, k i correcte, manca y 3, A 4 (per B 4) i manca D 3; errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), xxxiii (per 34), liiii (per 55, esmenat a impremta), lxxvi (per 75), cxiiii (per 124 esmenat a ploma), cxxxvii (per 138), CLXIII (per 143), clxvi (per 167 esmenat a ploma), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190 esmenat a ploma)
Binding del ss. XIX-XX, pasta valenciana que fa aigües liloses amb dos dobles filets concèntrics, l'exterior amb una sanefa de fulles, gravats en daurats; llom amb 5 nervis, els entrenervis daurats amb els quadrats omplerts de motius. Teixell en pell vermella i al peu bocí de pell verda amb la data. Guardes de delicat paper d'aigües. Sanefa daurada a l'interior de les cobertes
Previous owners (oldest first) Francisco Carreres (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Juan Francisco Pérez (Doctor) (Floruit 1650 [?]) (ex-libris manuscrit al capdemunt de la portada: “Es del Dr. Johan francisco Perez”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Avenoza (2008), Inspecció personal
Soriano (2008), Inspecció personal
Note passatges subratllats i anotacions marginals en llatí

ID no. of additional copy of edition 52 BITECA copid 3079
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Valenciana: XVI/195
Title(s) in copy Avreum | Opus |Regalium || Valencie 1515 ( teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis V + 28 (6 + 22) + i-ccxlviii + V
Collation *6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Size pàgina 304 × 215 mm (f. A 2)
caixa 250 × 169 mm
columna 250 × 80 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition del foli 86 s'ha retallat mitja columna b. El foli 28r preliminar està en blanc. Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) correcte; manca per gravar y 3, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3; errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), xxxiii (per 34 esmenat a llapis), liiii (per 55), lxxvi (per 75), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185), clxc (per 190)
Binding moderna, d'estil renaixentista, en pell marró amb gravats en sec i daurats amb motius vegetals, formant rectangles; En el centre de la coberta hi ha un motiu vegetal daurat allargat; el nom de l'obra apareix en daurat sobre un fons marró fosc; la coberta interior ha estat rebaixada per insertar-hi un rectangle de colors marrons clars d'un material que sembla goma, a sota del qual està escrit en lletres petites daurades “JORDI 1975”; primera i darrera guarda de tela verda amb una flor marró
Previous owners (oldest first) Francisci Santamaria (ex libris sota la portada: “ex libris Franchcí Sentamaria”; el nom ha estat esborrat; “Senta Maria” apareix també en l'elm de l'escut)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note anotacions marginals a ploma, alguns passatges senyalats en el marge dret o subratllats; anotació en castellà al f. ccxlviiiv, que estava en blanc

ID no. of additional copy of edition 53 BITECA copid 3204
City and Library València Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual
Collection: Call number Libros: VIII
Title(s) in copy PRIVILEGIA | REGNI | VALENTIAE ( en daurat sobre un teixell marró vermellós de pell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 28 + I-CCXLVIII
Size × mm
pàgina 295 × 220 mm (f. a i)
Pictorial elements Altres: decoració com la de l'exemplar pincipal, però al centre de l’escut que sostenen dos àngels al peu de la crònica inc. hi ha 8 faixes horitzontals fetes amb tinta negra
Condition al primer foli de la crònica li manca una cinquena part (superior horitzontal) suplida amb paper blanc; algun túnel de corcs f. clxiiii i següents que cap al f. clxxx comença a suposar una mínima pèrdua de text. Són en blanc els ff. C8v (de la primera part) i el f. H8v. Errades a les signatures de quadern: manca e4, no té l’errada ki (per k2), manca y3, A4 (per B4) i manca D3. Errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 id.), xi-xiii (per 12-14 id.), xxxvi (per 31 id.), xxxiii (per 34 id), liiii (per 55 id.), lxxvi (per 75 id.), no té l’errada lxxxx (per 79) que singularitza l'exemplar principal, cxiiii (per 124 id.), cxxxvii (per 138 id), clxvi (per 167 id.), cxxxlv (per 185 id) i clxc (per 190 id).
Binding pergamí sobre cartó, talls jaspiats lleugerament en vermell, amb teixell
Note nombroses anotacions marginals contemporànies de l’edició, passatges subratllats referents a localiltats com Morvedre, Peníscola, Castelló de Boriana, Borriol i a alguns personatges. Alguna prova de ploma, p. e. fl cxliiii verso i clxv recto, al peu. Alguna manícula p. e clxxxv verso

ID no. of additional copy of edition 54 BITECA copid 3205
City and Library València Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual
Collection: Call number Libros: X
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 240 + folis transcrits a mà + I (en blanc) + II
Size pàgina 315 × 200 mm (portada)
Pictorial elements Altres: com l'exemplar principal; l'escut de l'inici de la Crònica romangué en blanc
State incomplet, s'ha perdut la part final
Condition exemplar deteriorat, afegits de paper als marges i fulls trencats en els extrems; forats de corcs. Són en blanc els ff. C8v (de la primera part) i el f. H8v. Errades a les signatures de quadern: manca e4, no té l’errada ki (per k2), manca y3, A4 (per B4) i manca D3. Errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 id.), xi-xiii (per 12-14 esmenats), xxxvi (per 31 esmenat), xxxiii (per 34), liiii (per 55), lxxvi (per 75), no té aquest error lxxxx (per 79) que singularitza l'exemplar, cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190)
Binding no en té
Previous owners (oldest first) Joaquim Madroño i de Rejaute (D.) (price: 548) (ex-libris a la portada ' ' Exlibris Joachimi Madrõo et de Rejaute (?) Costo 548”, no consta la moneda)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2011), Inspecció personal
Note la guarda inicial és un plec en quart sense tallar d'un diccionari castellà-italià; les dues finals provenen d'un imprés en llatí en foli a dues columnes. A partir del f. 241 el text (perdut) ha estat substituït per una còpia a mà que inclou el colofó, en lletra humanística

ID no. of additional copy of edition 55 BITECA copid 1844
City and Library València Municipal Central
Collection: Call number 1338
Title(s) in copy AUREUM OPUS. | PRIVILEGIA | CIVITATIS ET REGNI | VALENTIAE || VALENCIA | 1515 ( al teixell vermell, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: V + 28 + [I]-[CCXLVIII] + V
Collation *6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 295 × 212 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat de conservació, malgrat algunes taques d'humitat. Són en blanc els ff. C 8 (de la primera part) i H 8v. Els ff. * 3-4 estan enquadernats al revés, 4-3. Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) correcte, manca per gravar y 3, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3, a ij (per G ij); errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma i “X” esborrada), xi (per 10 esmenat esborrant “I”), xi-xiii (per 12-14 esmenats a ploma), xxxiii (per 31 s'ha esborrat “V”), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiiii (per 55 esmenat sembla que a impremta), lxxvi (per 75 esmenat), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138 esmenat), clxiii (per 143 s'ha tatxat), clxvi (per 167 esmenat), cxxxlv (per 185 esmenat a ploma) i clxc (per 190)
Binding moderna, en pergamí sobre cartó. En restaurar l'exemplar s'han guillotinat tan arran els títols del marge superior que s'ha tallat la numeració, en algun cas fins i tot ha desaparegut. 4 nervis; títol en daurat sobre pell vermella; tall en vermell; guardes captives decorades amb aigües
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note data d'ingrés: 1985. Exemplar amb moltes anotacions marginals. Etiqueta de registre a l'interior de la plana anterior

ID no. of additional copy of edition 56 BITECA copid 1843
City and Library València Municipal Central
Collection: Call number 9698
Title(s) in copy AUREUM | OPUS | FRAGMENTOS ( al teixell, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + [I]-[CXLV] + I
Collation a1,3-6 g2-5-7 d8 (només aquest foli) c8 (només aquest foli) d1-3,7 e2-6,1 b1-8, z5 h7-8 A2-3 B1-4 A4-8,1 z8 B6 G6-7,5 d4-5 f2-8 C1,3-5,7-8 B7-8 D1-8 h5-4-3-2 (enquadernats al revés, amb la foliació al verso) a8 E1-8 F2-5,1 i8,2-7 y4-5,2-3,6-8 z4-3-1-2 x7-6-5
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 318 × 225 mm (f. 4)
Font gòtica
Pictorial elements exemplar incomplet, sense els gravats; només es conserva l'orla renaixentista al f. a 1. Caplletres inicials amb decoració vegetal als ff. 7 preliminar i I, de 10 UP; resta de capelletres de 3 i 4 UP amb decoració vegetal. Al f. I, títol en vermell. Al f. CCX, caplletra “P” xilografiada i historiada de 12 UP amb els Reis Catòlics
Condition exemplar molt incomplet i desordenat (veure la col·lació), amb taques d'humitat i forats de bibliòfags; marges molt deteriorats. És en blanc el f. C 8 (de la primera part). Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) no es pot comprovar perquè manca el foli, manca per gravar y 3, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3, a ij (per G ij) tampoc es pot comprovar; errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 esmenat esborrant “I”), xi-xiii (per 12-14 esmenats a tinta), xxxiii (per 31 s'han esborrat les dues darreres xifres i corregit a ploma), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiiii (per 55 esmenat sembla que a impremta), no manca per gravar lxviij, lxxvi (per 75) no es pot comprovar, lxxxx (per 79) tampoc es pot comprovar, cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138) no es pot comprovar i clxiii (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185) i clxc (per 190) tampoc es poden comprovar en mancar el foli en qüestió
Binding moderna, mitja relligadura en pell marró i paper encolat en color grana, amb títol daurat al teixell i ornamentació lleugera (greca) en ferro daurat als marges superior i inferior del teixell. Guardes captives amb motius geomètrics (impressió moderna)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note etiqueta amb el número de registre, 60518, a l'interior de la plana anterior. Data d'ingrés: 1973. Enganxina al marge inferior del teixell amb la signatura anotada a ploma i un altre número, 140. Exemplar amb moltes anotacions marginals i passatges subratllats a ploma

ID no. of additional copy of edition 57 BITECA copid 1845
City and Library València Municipal Central
Collection: Call number 9699
Title(s) in copy CONQUESTA | DE | VALENCIA ( al teixell, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 7-28 prel. + I-CCXLVIII + II
Collation A1 C3-8 A3-8 B6 A2(després hom ha relligat dos folis d'una altra impressió tardana i a continuació el f. * 1 -escut amb les armes de València-) *2-5 a-b8 c2-8 d-f8 g1-5,7-8 h-o8 p1 q4 p2-8 q2-3,5-8 r-t8 v1-7 x2-6 y1-6,8 A8 B1-4,6-8 C-E8 F1-6,8 G8 H1-4
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 329 × 225 mm (f. 3)
Font gòtica
Pictorial elements manquen els ff. 6v prel. i CCXLVIII i, en conseqüència, els seus gravats. Orles renaixentistes als ff. A 1 i a 1. Manca el gravat xilogràfic de les armes antigues de València, però s'ha afegit un foli, tot i que malament enquadernat, on es reprodueix aquesta xilografia a ploma. Caplletres i títols com l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet i desordenat (veure la col·lació), amb taques d'humitat i forats de bibliòfags. És en blanc el f. C 8 (de la primera part). Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) correcte, manca per gravar y 3, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3, a ij (per G ij) correcte; errades a la foliació: xvi (per 8 s'ha afegit la foliació correcta al marge a llapis i en xifra aràbiga), xi (per 10 xifra correcta afegida també a llapis), xi-xiii (per 12-14 esmenats a llapis), xxxiii (per 31), xxxiii (per 34), liiiii (per 55) manca el foli, manca per gravar lxviij, error que singularitza l'exemplar, lxxvi (per 75), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxiii (per 143), clxvi (per 167) no es pot comprovar perquè manca el foli, cxxxlv (per 185) i clxc (per 190)
Binding moderna, mitja relligadura en pell marró i paper encolat en color grana, amb títol daurat al teixell i ornamentació lleugera (greca) en ferro daurat als marges superior i inferior del teixell. Guardes captives amb motius geomètrics (impressió moderna)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note data d'ingrés: 1973. Exemplar amb poques anotacions marginals i passatges subratllats a ploma. Etiqueta de registre a l'interior de la plana anterior: 60519. Enganxina al marge inferior del teixell amb la signatura anotada a ploma i un altre número, 140. Anotació a ploma al f. 210v: “Il. D. Juan Vliric Berger e hijo” i “Schvribach”

ID no. of additional copy of edition 58 BITECA copid 1846
City and Library València Municipal Central
Collection: Call number BM-62
Title(s) in copy PRIVILEGIS | DEL REGNE | É DE LA CIUTAT | DE VALENCIA || ANY 1515 ( al teixell vermell, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 16 prel. + [I]-CXXXIX + I
Collation *2-6 A8 (només aquest foli) B6 C1-2,6-8 a-z8 A-G7
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 291 × 200 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements com l'exemplar principal, excepte que manquen els ff. 1 prel. i CCXLVIII i els seus gravats
Condition exemplar incomplet, comença al foli preliminar * 2 i acaba a G 7, desordenat (veure la col·lació), amb folis desenquadernats, taques d'humitat i forats de bibliòfags. És en blanc el f. C 8 (de la primera part). El volum s'ha restaurat amb paper enganxat als marges superior, inferior i exterior tapant moltes signatures de quadern, per la qual cosa és difícil revisar les errades. Errades a les signatures de quadern: manca per gravar e 4, K i (per K 2) correcte, manca per gravar y 3 i és possible que z i, tot i que hi ha forats molt a prop, A 4 (per B 4), manca per gravar D 3, a ij (per G ij) correcte; errades a la foliació: xvi (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxiii (per 31 esmenat a ploma), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiiii (per 55 esmenat sembla que a impremta), lxxvi (per 75), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxiii (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185 esmenat a ploma) i clxc (per 190)
Binding moderna, en pergamí sobre cartó. Guardes captives fent aigües; teixell amb títols en daurat sobre pell vermella i nervis dibuixats a ploma a tinta negra
Previous owners (oldest first) Faustino Barberá Martí
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note número d'inventari 398; data d'ingrés: 1924. Etiqueta de registre a l'interior de la plana anterior. Exemplar amb moltes anotacions marginals i passatges subratllats a ploma, per exemple, al darrer foli de guardes hi ha una anotació que sembla un registre de compra

ID no. of additional copy of edition 59 BITECA copid 1852
City and Library València Universitària. Dret
Collection: Call number 3-B*4696
External description
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Pinilla Pérez de Tudela (1990), El libro de los siglos XVI-XVIII en la Biblioteca de la Facultat de Derecho de Valencia 123 , n. 80
Note al catàleg de Pinilla s'indica per error la data de 1525

ID no. of additional copy of edition 60 BITECA copid 1847
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/20 | Antic 92-7-23
Title(s) in copy Priuileg Regni Ual[…] ( a ploma, en lletra gòtica, al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + [I]-CCXLVII + [CXLVIII] + II (folis inicial i finals de guardes)
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 331 × 230 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements f. a1 a dues tintes; decoració com la de l'exemplar principal
Condition errades a les signatures de quadern: A i, que generalment no apareix, ha estat afegit a ploma, e iiij no està gravat, y iii tampoc, A iiij (per B iiij), D iij no està gravat, a ij (per G ij). Errades a la foliació: xviii (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 esmenat a ploma), xi-xii-xiii (per 12-14 esmenats a ploma), xxxvi (per 31 esmenat a ploma), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiii (per 55 esmenat a ploma), lxxvi (per 75), cxiiii (per 124, una segona “x” s'ha col·locat al damunt), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185), clxc (per 190 esmenat a ploma)
Binding antiga, en pergamí flexible, amb solapes i restes d'haver tingut tires de pell per tancar-la, despresa del llom
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell a la portada)
References (most recent first) Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note nombrosíssimes anotacions marginals a ploma del s. XVI que denoten el seu ús en àmbit jurídic, generalment fetes en llatí. En diversos indrets es troben els segells negre i vermell de la biblioteca

ID no. of additional copy of edition 61 BITECA copid 1848
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/78 | Antic 92-5-3
Title(s) in copy PRIVILEGII | REGNI | VALENTIAE ( al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 28 + [I]-CCXLVII + [CCXLVIII] + I (els folis de guarda inicial i final corresponen a la relligadura)
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 302 × 215 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: f. a1 a dues tintes; decoració com la de l'exemplar principal
Condition errades a les signatures de quadern: e iiij i y iii no estan gravats, A iiij (per B iiij), D iii no està gravat; errades a la foliació: xviii (per 8 esmenat a ploma afegint a sobre el número correcte en romans), xi (per 10 esmenat a ploma afegint el número correcte en romans), xi-xii-xiii (per 12-14 esmenat a ploma afegint el número correcte en romans), xxxvi (per 31 s'ha esborrat el “v”), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiii (per 55 esmenat afegint el número en romans), lxxvi (per 75 s'ha tatxat “i”), cxiiii (per 124 tatxat i probablement afegit correctament en romans però tallat per la cisella), cxxxvii (per 138 esmenat a ploma), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185), clxc (per 190 s'ha tatxat “l”). Paper enfosquit, però en bon estat, amb alguns túnels de bibliòfags molt petits
Binding pasta espanyola, guardes de paper d'aigües, llom amb sis nervis amb daurats; teixell de pell vermella amb daurats
History of volume Adquirit 1711 a quo
Previous owners (oldest first) Michaelis Cerda[…] (Floruit 1550 [?] - 1600 [?]) (ex-libris ratllat al capdemunt de la portada: “priujlegia Michaelis cerda(…)”)
Gener VI Rabassa de Perellós i de Rocafull, 1r. Marqués de Dos Aguas [1699] 1711 ad quem (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note amb anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 62 BITECA copid 1849
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/133 | Antic 92-5-2
Title(s) in copy PRIUILEGI | CIUITATIS | ET REGNI | VALENTIA ( gravat en lletres d'or al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 28 + [I]-CCXLVII + [CCXLVIII] + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 304 × 215 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements f. a1 a dues tintes; decoració com la de l'exemplar principal
Condition errades a les signatures de quadern: f i ha quedat esborrat, només se'n veu el rastre, e iiij i y iii no estan gravats, A iiij (per B iiij), D iii no està gravat; errades a la foliació: xviii (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 s'ha esborrat “i”), xi-xii-xiii (per 12-14 esmenat a ploma), xxxvi (per 31 s'ha esborrat el “v” i a més s'ha afegit el número en aràbigs), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiii (per 55), lxxvi (per 75 s'ha esborrat “i”), cxiiii (per 124, una segona “x” s'ha col·locat al damunt), cxxxvii (per 138 esmenat a ploma), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185 esmenat afegint el número en aràbigs), clxc (per 190). Paper enfosquit, amb alguns túnels de paràsits als marges i taques d'humitat. Els 21 folis preliminars estan foliats a ploma
Binding pergamí sobre cartró, amb un teixell de pell amb daurats
History of volume Adquirit 1759 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] 1758 ad quem (ex-libris imprès a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note exemplar amb passatges subratllats i anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 63 BITECA copid 1850
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-3/90
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 28 + [I]-CCXLVII + I
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 322 × 235 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements f. a1 a dues tintes; decoració com la de l'exemplar principal
Condition marges molt deteriorats, plens de túnels de bibliòfags, han dificultat el control de les errades de signatures de quadern i de foliació. Errades a les signatures: e iiij i y iii no estan gravats, A iiij (per B iiij), D iii no està gravat; errades a la foliació: xviii (per 8 esmenat a ploma), xi (per 10 esmenat a ploma), xi-xii-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31 s'ha esborrat el “v”), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), xl està repassat a ploma perquè no es veia gaire, liiii (per 55), lxxvi (per 75 s'ha tatxat “i”), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185), clxc (per 190)
Binding antiga, en pergamí flexible, tenia tires per lligar-la; duu el llom reforçat amb una tira de roba de color verd
References (most recent first) Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note els folis de guardes preliminars duen una relació dels “Delmaris de l'Arquebisbat de Valencia”

ID no. of additional copy of edition 64 BITECA copid 1851
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-3/148
Title(s) in copy PRIVILEGIA | REGNI | VALENTIA ( sobre el teixell enganxat al llom, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 22 + [I]-CCXLVII
Collation A8 B6 C8 a-z8 A-G8 H1-7
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 326 × 230 mm (f. A 1)
Font gòtica
Pictorial elements f. a1 a dues tintes; decoració com la de l'exemplar principal, però amb una reproducció d'un gravat que representa al rei, enganxada al damunt del f. C8, que és en blanc a l'edició
Condition manca el quadern inicial “+” i el foli final. Errades a les signatures de quadern: e iiij i y iii no estan gravats, A iiij (per B iiij), D iii no està gravat, a ij (per G ij); errades a la foliació: xviii (per 8 esmenat a ploma afegint en majúscules i en minúscules el número correcte en romans), xi (per 10 esmenat tatxant “i”), xi-xii-xiii (per 12-14 esmenat a ploma), xxxvi (per 31 s'ha tatxat el “v”), xxxiii (per 34 esmenat a ploma), liiii (per 55 esmenat afegint “i”), lxxvi (per 75 s'ha tatxat “i”), cxiiii (per 124), cxxxvii (per 138 esmenat a ploma), clxvi (per 167 esmenat a ploma), cxxxlv (per 185), clxc (per 190)
Binding pergamí sobre cartró, talls jaspiats en blau i rosa; llom una mica desprès
References (most recent first) Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Note anotacions manuscrites al llarg del volum, amb el títol de l'obra manuscrit al f. C8; el f. xxxiiii té el marge inferior retallat i amb anotacions i també estan retallats els marges dels ff. lxxxvii-xc i cxxxi-cxxxii

ID no. of additional copy of edition 65 BITECA copid 1857
City and Library Valladolid Biblioteca Histórica de Santa Cruz
Collection: Call number Incunables y Raros: 281
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 27 + I-CCXLVIII (antiga)
Page Layout 2 columnes (text)
3 columnes (taula)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Volum a dues tintes. Cada document imprès, després de la rúbrica, s'inicia amb una majúscula adornada amb motius vegetals de 4 UP; en el f. ccxva gran caplletra il·lustrada d'11 UP, amb dos reis; a partir del f. xxxvi caplletres de 9 i 10 UP, alguna amb motius florals
Condition doble foliació, una a mà (d'època antiga) i en xifres aràbigues, en els primers 27 folis, i una impresa en xifres romanes des de l'inici del text. Mateixos errors a les signatures de quadern que l'exemplar principal excepte a ii (per G ii) i que no manca y iii; mateixos errors també a la foliació excepte cxiiii (per 124); hi ha rastres d'un foli tallat entre els ff. cxxx i cxxxii i el f. ccxlviii està sense foliar. En blanc els ff. 7v, 12 i 27
Binding en pergamí?
References (most recent first) Fradejas Rueda (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'incunable IR 281 de la Biblioteca Universitaria de Valladolid (2007)
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 124 , n. 147
Note exemplar amb notes i marques de lectura. La del f. xli demostra que, abans d'enquadernar-se, el volum era més ample del que és actualment ja que per respectar l'anotació i no tallar-la, es doblegà el foli

ID no. of additional copy of edition 66 BITECA copid 2122
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “D” XVI-A/4
Title(s) in copy PRIUILEGIO | DEL | Reyno | DE | VALENCIA ( al llom, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 28 + i-ccxlvii + 1
Collation +6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size pàgina 311 × 225 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition amb taques d'òxid i nombrosos forats de bibliòfags i els primers folis trencats
Binding en pergamí, deteriorada
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 127 , n. 1
Catalogat a: Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note amb anotacions manuscrites

ID no. of additional copy of edition 67 BITECA copid 1865
City and Library Vitoria Biblioteca del Seminario
Collection: Call number DC 10014
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Font gòtica
References (most recent first) Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 147 , n. 124
Zunzunegui (1952), Catálogo de la Biblioteca del Seminario de Vitoria, 1. Manuscritos. Fotocopias de Manuscritos. Incunables. Lista de Obras por orden alfabético de autores , n. 1540
Note Martín Abad diu que no es troba avui dia aquest exemplar esmentat per Zunzunegui (1540)

ID no. of additional copy of edition 68 BITECA copid 2114
City and Library Wien Österreichische Nationalbibliothek Wien
Collection: Call number 13975-C. Alt Mag | Antic St.15.A.49
Title(s) in copy PRIVILEGIA | CIVITATIS | ET | REGNI | VALENTIAE ( en daurat al teixell sobre pell tintada en vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. s/n + 22 + i-ccxlviii + II
Collation 6 A8 B6 C8 a-z8 A-H8
Page Layout 3 columnes (taula)
2 columnes (text)
Size relligadura 313 × 223 x 58 mm (pla anterior)
pàgina 300 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Condition En bon estat de conservació. Exemplar restaurat, amb alguns folis enfosquits per la tinta i amb taques d’humitat. Errades a la foliació: xvi (per viii), xi (per 10), xi-xiii (per 12-14), xxxvi (per 31), xxxiii (per xxxiiii, esmenat a ploma), liiii (per 55), lxxvi (per 75), lxxxx (per 79) error de l’exemplar principal que no es troba en aquest exemplar (lxxix va bé), cxiiii (per cxxiiii), cxxxvii (per 138), clxiii (per 143), clxvi (per 167), cxxxlv (per 185), clxc (per 190). Errades a les signatures de quadern: manquen per imprimir e4, y3 i D3; [ki (per k2) aquesta errada no la té aquest exemplar], A4 (per B4), [a2 (per G2) aquest error està corregit, al lloc de la a hi ha una g de cos més petit que el de les altres signatures d’aquest quadern)
Binding Mitja relligadura moderna en pell, amb talls jaspiats en marró, del segle XIX
Previous owners (oldest first) Habsburg 1804 - 1867 (coat of arms: Estandard imperial) (A sobre del teixell trobem un escut gravat en daurat: estendard imperial dels Habsburg, 1804-1867)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 127 , n. 1
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Etiqueta impresa de la biblioteca enganxada al marge superior, al costat del llom, amb la signatura actual del volum: KAIS.KÖN.HOF. BIBLIOTHEK | 13.975-C. L’antiga signatura en etiqueta es troba a l’interior de la coberta anterior, enganxada en l’angle superior extern i escrita a ploma.

Al foli de la portada es veu un segell rodó a tinta negra, amb una mena de creu de malta al centre, que no hem identificat.

Examplar amb anotacions marginals a ploma.
Internet http://data.onb.ac.at/rec/AC10171205 vist 2015-10-08

Record Status Created 1991-06-01
Updated 2017-10-06