Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1980
Authors Isabel de Villena
Titles Vita Christi
Incipit & Explicits tit.: Molt alta, molt poderosa, cristianissima reina e senyora
text: La resplendent llum de devoció que dins vostra altesa clareja li ha descobert que en aquest seu monestir hi havia un devot Vita Christi ordenat per … D.V.R.M. humil serventa e oradora, sor Aldonça de Montsoriu, indigna abadessa del monestir de la Santa Trinitat.
tit.: L'anunciacio de la concepció de la mare de déu. Açi comença un vita christi… \u … de totes les obres nostres com a faedor e ordenador d'aquelles
rubr.: Capitol 1 Com per un àngel fon denunciada a sant joachim la mundíssima concepcio de la sua santíssima filla
text: Ecce jam venit plenitudo temporis. Car venint e acostant-se la plenitud del temps… … sia donada per tots llaor, honor e glòria e benedicció in secula seculorum. Amen
colofó: e imprimit per Lope de la Roqua, aleman, e acabat en la dita ciutat, a xxii d'agost en l'any de la Nativitat de nostre Senyor m cccc lxxxxvii. Deo gracias
Date / Place escrit 1475 - 1490
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Editat a: Villena et al. (2011), Vita Christi
Tractat en: Hauf i Valls (2006), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena (s. XV) como arte de meditar. Introducción a una lectura contextualizada
Editat a: Villena et al. (1992), Vita Christi
Editat a: Villena et al. (1995), Vita Christi
Tractat en: Hauf i Valls (1987), “La Vita Christi de sor Isabel de Villena y la tradición de las Vitae Christi medievales”, Studia in honorem Prof. M. de Riquer
Subject CRISTOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 720
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4327 (BITECA manid 1517)
Copied 1451 - 1460 (datació paleogràfica, cf. Hauf)
Location in witness ff. 1-152v
Title(s) Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo caps. 142-228 Hauf
Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comença vn tractat dela passio a manera de sermo
pericope: A6ttendite et uidete si est dolor sicut dolor meus
text: La esglesia santa mare nostra trobant se en tanta dolor … [ 152v] … en la uida sua lo e segujt e serujt en totes les peregrinacions sues e dell non so
Condition incomplet
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM ( (F. 1, mà del s. XVIII o XIX: “De F. Francisco Eximenez Valentino”))
References Tractat a: Hauf i Valls (2006), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena (s. XV) como arte de meditar. Introducción a una lectura contextualizada
Note La base per a l'atribució d'aquesta obra a Eiximenis és una anotació moderna
ID no. of Witness 2 cnum 1448
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1973 (BITECA manid 1895)
Imprint València: Lope de la Roca para Aldonça Montsoriu, 1497-08-22
Location in witness ff. i-cccviv + 1-10 post.
Title(s) Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits text: [ i] Vita christi dela Reuerent Abbadessa dela trinitat
salutatio: [ iv] Molt alta molt poderosa cristianissima Reyna e senyora
prol.: L4a resplandent lum de devocio que dins vostra altesa clareja … D.V.R.M. humil serventa e oradora sor Aldonça de Montsoriu indigna Abbadessa del monestir dela sancta Trinitat
tit.: [ ii] La anunciatio de la conceptio dela mare de deu. Açi comença hun vita christi … de totes les obres nostres coma faedor e ordenador de aquelles
tit.: Capitol primer com per hun angel son denunciada a sanct Johachim la mundissima concepcio dela sua santissima filla
text: E7cce jam venit plenitudo temporis. Car venint e acostantse la plenitud del temps … [ cccviv] … sia donada per tots: laor: honor: gloria: e benedictio in secula seculorum. Amen
colofó: A laor honor e gloria dela sanctissima Trinitat … e imprimit per Lope de la Roqua aleman e acabat enla dita ciutat a .xxii. de Agost en lo any dela Nativitat de nostre Senyor .M.cccc.Lxxxxvij. Deo gracias
índex: [ 1 post.] Capitol primer com nostre senyor deu trames … [ 10 post.] … Capitol .ccxcj. del glorios passament dela sacratissima mare de deu. deo gracias
References Villena et al. (1995), Vita Christi , n. (ed. basada en laquesta edició)
Villena et al. (1916), Llibre anomenat Vita Christi compost per […]. Ara novament publicat segons l'edició de l'any 1497 per R. Miquel y Planas
ID no. of Witness 3 cnum 2675
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/3005 (BITECA manid 2052)
Imprint València [?]: Jorge Costilla, 1513-10-12
Location in witness ff. iira-ccxxxivb
Title(s) Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits tit.: [ iira] Molt alta molt poderosa christianissima Reyna e senyora
dedic.: L11A resplandent lum de deuocio … De la vostra ciutat de Valencia a xxix del mes de Ma[…] any Milcccc.xc.vii
rubr.: [ iiva] Aci comença vn vita christi en romanç … e ordenador de aquelles
tit.: Capitol primer com per vn angel fon denunciat a sant Joachim la mundissima concepcio dela sua sanctissima filla
text: E9cce iam venit plenitudo temporis. venint e acostantse la plenitud del temps … [ ccxxvrb] … E a la alta magestat diuina de hon totes les gracies e dons deuallen sia donada per tots lahor / honor e gloria e benedictio in secula seculorum. Amen. finis
colofó: [ ccxxvv] A honor laor e gloria … fonch empremptat lo present Libre: nomenat Uita christi dela Abbadessa del monestir deles monges dela Trinitat (…) de Ualencia (…) per art: e industria de Gorge costilla. Acabas a .xij. de octubre: Any de M.d. e .xiij
índex: [ ccxxvira] Comença la taula. Capitol primer … [ ccxxxivb] … spill de vida actiua y contemplatiua: a cartes ccxiiij
ID no. of Witness 4 cnum 2456
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], R-1/107 (BITECA manid 2282)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20 (Mil.D.xxvvij)
Location in witness ff. [i]-[cxcviirb]
Title(s) Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits rubr.: [ [i]] U4Jta christi dela Reuerent Abbadessa Dela Trinitat Corregitables cotacions nouament tretes en los marges lasquals fins assi nenguns no son estades tretes ab moltes noues histories
tit.: [ [iv]] Molt alta e molt poderosa christianissima Reyna e Senyora
prol.: A17La resplandent lum de deuocio que dins vostra altesa clareja: … Lo stat y vida dela qual exalce hi prospere la sanctissima Trinitat. Dela vostra Ciutat de Ualencia .a.xxix.del mes de Març Any.Mil.cccc.xcvij. D. U. R. M. Humil seruenta / e oradora sor Aldonça de mont Soriu indigna Abbadessa del monestir dela sancta Trinitat
rubr.: [ iira] Assi comença vn vita christi en romança [sic] perque los simples e ignorants puguesensaber e contemplar la vida e mort del nostre redemptor e senyor iesus amador nostre al qual sia donada gloria e honor de totes les obres nostres:com afaedor e ordenador de aquelles. Capitol primer com per vn angel fon denunciada a sanct Joachim la mundissima concepcio dela sua sanctissima filla
text: E11Cce iam venit plenitudo temporis. venint e acostantse la plenitut del temps … [ cxcirb] … E ala alta magestat diuina de hon totes les gracies e dons deuallen sia donada per tots laor e gloria e benedictio in secula seculorum. Amen. finis
tit.: [ [cxciva]] Comença la taula
índex: C8Apitol primer com nostre senyor deu trames vn angel … [ [cxcviirb]] … Capitol .ccxcj. del glorios passament dela sacratissima mare de deu: a cartes. cxcj. Deo gracias
tit.: Registre dels quadernos del present libre
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x.y.z.τ.ꝯ. Que son per tots .xxv. Tots son quaderns sino ꝯ qui es terno: axi que te lo dit libre xcix. [sic] fulls
colofó: [ [cxcviir]] A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist:e de la sacratissima verge Maria mare sua:senyora nostra: fonch empremptat lo present libre enla insigne ciutat de Barçelona per Carles amoros Prouensal: nomenat Uita christi dela Abbadessa del monestir deles monges de la Trinitat de Ualencia:acabat a .xx. de Abril Any. Mil.D.xxvij.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-10-23